Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Wojewoda i Urząd - Wydziały ZUW Szczecin - Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego - Aktualności EWT - Stanowisko Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dotyczące naruszeń art. 29 ust. 3 oraz art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2018-05-29

Stanowisko Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dotyczące naruszeń art. 29 ust. 3 oraz art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ustalanie pomniejszeń i korekt w przypadku naruszenia art. 29 ust. 3 Ustawy Pzp Zgodnie z przepisami art. 29 ust. 3 Ustawy Pzp

Zamawiający może posłużyć się odniesieniem do konkretnego znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub procesu tylko w przypadku, gdy łącznie spełnione zostaną trzy przesłanki:

[1]jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia,

[2]zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń,

[3]opis dopuszcza składanie rozwiązań równoważnych.

Niespełnienie przesłanek [1] i [2], przy spełnieniu przesłanki [3], może być traktowane jako błąd formalny bez skutków finansowych w sytuacji gdy dyskryminujący opis elementów przedmiotu zamówienia nie ograniczył znacząco konkurencji na rynku krajowym lub wspólnotowym oraz nie wpłynął na wynik postępowania.

Jednocześnie niespełnienie przesłanki [3] każdorazowo skutkuje pomniejszeniem lub korektą finansową.

Ustalanie pomniejszeń i korekt w przypadku naruszenia art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp Zgodnie z przepisem art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp

Zamawiający, opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, jest zobowiązany dopuścić rozwiązania równoważne.


cofnij do druku na górę