Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Praca, praktyka, szkolenia - Wolne stanowiska poza korpusem służby cywilnej - operator numerów alarmowych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Szczecinie

2018-05-15

operator numerów alarmowych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Szczecinie

Dyrektor Generalny Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie
poszukuje kandydatów na stanowisko
 
operatora numerów alarmowych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Szczecinie
 
Wymiar etatu:  1
 
Miejsce wykonywania pracy:  Szczecin
 
ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU PRACY
 
WARUNKI PRACY
 
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Na stanowisku pracy obowiązuje równoważny zmianowy system czasu pracy, w którym dopuszczona jest praca w wymiarze do 12 godzin na dobę  (również w porze nocnej), polegająca na obsłudze zgłoszeń kierowanych na numery alarmowe – wykonywana w pozycji siedzącej, wymuszonej, obciążenie wzroku i słuchu oraz układu mięśniowo-szkieletowego. Realizacja zadań wykonywanych na ww. stanowisku wymaga komunikatywności, odporności na stres, zrównoważenia emocjonalnego, odpowiedzialności, zdyscyplinowania oraz koncentracji uwagi. Wymagane są  umiejętności: podejmowania decyzji przy zmieniających się okolicznościach i pod presją czasu, logicznego i analitycznego myślenia, pracy w zespole.
 
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku ZUW, oświetlenie dzienne i sztuczne jarzeniowe. Winda oraz urządzenia higieniczno-sanitarne znajdują się na każdej kondygnacji. Stanowisko pracy wyposażone jest w  4 monitory ekranowe, komputer, telefon i nagłowny zestaw słuchawkowy.
 
WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM PRACY
niezbędne:
 
Wymagania dodatkowe:
 
WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA
 
CV, list motywacyjny i wymagane oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez Kandydata/Kandydatkę. Wzory oświadczeń znajdują się na stronie internetowej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie – w dziale: praca, praktyki, szkolenia.
 
INNE DOKUMENTY
 
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:      nabór stały   
            
MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki
ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin
z dopiskiem:  OFERTA ZATRUDNIENIA  „operator numerów alarmowych”
lub osobiście w Sekretariacie Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
pok. nr 126,tel. 91/ 430 3353.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach.
 
POZOSTAŁE INFORMACJE
Wykonywanie pracy na wymienionym stanowisku możliwe będzie po ukończeniu szkolenia specjalistycznego dla operatorów numerów alarmowych oraz zdaniu z wynikiem pozytywnym egzaminu z zakresu wiedzy i umiejętności praktycznych, organizowanego przez podmiot do tego uprawniony, co związane jest z wyjazdem poza miejsce zamieszkania, w ramach delegacji służbowej.
Wynagrodzenie zasadnicze brutto:   2 400,00 zł
Po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym wynagrodzenie zasadnicze brutto wyniesie:  2 598,00 zł
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
 

Dane osobowe – klauzula informacyjna

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 
Etapy postępowania kwalifikacyjnego:
  1. selekcja ofert – ocena spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych wskazanych w ogłoszeniu o naborze na stanowisko operatora numerów alarmowych,
  2. rozmowa kwalifikacyjne mająca na celu sprawdzenie:
  3. wiedzy z zakresu powiadamiania ratunkowego, ratownictwa medycznego i zarządzania kryzysowego,
  4. znajomości języka obcego, ze szczególnym uwzględnieniem specjalistycznego słownictwa mającego zastosowanie na stanowisku operatora numerów alarmowych,
  5. umiejętności i predyspozycji niezbędnych do pracy na stanowisku operatora numerów alarmowych.
 
Kandydaci zakwalifikowani, zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie lub e-mailem. Dane kontaktowe należy podać w składanej ofercie.
Oferty złożone przez kandydatów, którzy nie zostali wytypowani do zatrudnienia są niszczone po upływie 3 miesięcy po zakończeniu rekrutacji. Przed upływem ww. terminu oferty te mogą, na wniosek adresata odesłane lub odebrane osobiście w pok. 281.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu : 91/ 43 03 711, 91/43 03 299.

 


cofnij do druku na górę