Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Zdrowie - Przedstawiciele wojewody w radach społecznych - Zadania Rady Społecznej

Zadania Rady Społecznej

Zadania Rady Społecznej

Rada społeczna jest organem:


1) inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą;
2) doradczym kierownika podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą.

 

Do zadań rady społecznej należy:


1) przedstawianie podmiotowi tworzącemu podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą wniosków i opinii w sprawach:
a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
b) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
c) przyznawania kierownikowi nagród,
d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z kierownikiem;


2) przedstawianie kierownikowi podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą wniosków i opinii w sprawach:
a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
b) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
c) kredytów bankowych lub dotacji,
d) podziału zysku,
e) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
f) regulaminu organizacyjnego;


3) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;
 

4) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;


5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie o działalności leczniczej i statucie podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą.

 

Od uchwały rady społecznej kierownikowi podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą przysługuje odwołanie do podmiotu tworzącego ww. podmiot leczniczy.

 

Podstawa prawna:
art. 48 ust. 1-2 oraz 12 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 711 z późn. zm.)
 


cofnij do druku na górę