Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Zdrowie - Dotacje na zadanie polegające na prowadzeniu szkoły z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej

2017-11-28

Dotacje na zadanie polegające na prowadzeniu szkoły z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej

Zgodnie z art. 1 pkt 1 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 wojewoda może przyznać dotację na zadanie polegające na prowadzeniu szkoły z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w sprzęt, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej na wniosek następujących podmiotów prowadzących szkoły publiczne:


• jednostkom samorządu terytorialnego, w zakresie szkół, na rzecz których nie zostały złożone wnioski o dotację w terminie do 2 października 2017 r.
• jednostkom samorządu terytorialnego prowadzącym szkoły publiczne na podstawie porozumienia z inną jednostką samorządu terytorialnego albo z właściwym ministrem,
o którym mowa w art. 8 ust. 19 i 20 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
• innym podmiotom prowadzącym szkoły publiczne na podstawie zezwolenia właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w art. 88 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
Stąd też zobowiązuje się jednostki samorządu terytorialnego do powiadomienia ww. szkół o możliwości uzyskania przedmiotowej dotacji.

Zgodnie z ww. ustawą, jednostki samorządu terytorialnego i inne podmioty prowadzące szkoły publiczne przekazują wojewodzie wnioski dotyczące przedmiotowych dotacji, które muszą spełniać wszystkie wymogi zawarte w art. 6 ust. 3 ustawy, tj.:
1) dane identyfikacyjne jednostki samorządu terytorialnego:
a) nazwę,
b) typ jednostki samorządu terytorialnego,
c) identyfikator jednostki samorządu terytorialnego określony w przepisach wydanych na podstawie art. 49 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068 oraz z 2017 r. poz. 60),
d) adres do korespondencji;
2) nazwę i adres szkoły;
3) wnioskowaną kwotę dofinansowania;
4) oświadczenie, że gabinet profilaktyki zdrowotnej w szkole będzie prowadzony przez podmiot wykonujący działalność leczniczą udzielający świadczeń zdrowotnych z zakresu świadczeń gwarantowanych pielęgniarki lub higienistki szkolnej.

Do wniosku należy dołączyć uzasadnienie kwoty dofinansowania, zawierającej wykaz oraz cenę planowanego do zakupienia sprzętu na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej. Dotacja może obejmować do 100% poniesionych kosztów, jednak do kwoty nie wyższej niż 6 700 zł na jeden gabinet.
Warunki realizacji świadczeń gwarantowanych pielęgniarki lub higienistki szkolnej, w tym warunki dotyczące wyposażenia gabinetu, określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 86). W związku z powyższym we wniosku należy uwzględnić jedynie sprzęt, który wpisuje się w wymogi zawarte w rozporządzeniu tj.:

• kozetka
• stolik zabiegowy lub stanowisko pracy – urządzone i wyposażone stosownie do zakresu zadań pielęgniarki szkolnej
• szafka przeznaczona do przechowywania leków, wyrobów medycznych i środków pomocniczych
• biurko oraz szafka kartoteczna (według zap – przeznaczone do przechowywania dokumentacji medycznej
• waga medyczna ze wzrostomierzem
• parawan
• aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi z kompletem mankietów dla dzieci i dorosłych
• stetoskop
• tablice Snellena do badania ostrości wzroku
• tablice Ishihary do badania widzenia barwnego
• tablice – siatki centylowe wzrostu i masy ciała oraz inne pomoce do wykonywania testów przesiewowych i interpretacji ich wyników
• środki do nadzorowanej grupowej profilaktyki próchnicy zębów
• przenośna apteczka pierwszej pomocy

W przypadku prowadzenia więcej niż jednej szkoły, dopuszczone jest sporządzenie jednego wniosku dla wszystkich szkół, który powinien zawierać łączną kwotę dofinansowania w rozbiciu na poszczególne szkoły.

Z uwagi na bardzo krótki czas na sporządzenie wniosku, uprzejmie proszę o przekazanie wszystkich niezbędnych dokumentów i załączników uwierzytelnionych kwalifikowanym podpisem elektronicznym poprzez platformę e-PUAP lub osobiście do Wydziału Zdrowia Publicznego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, jak również w wersji elektronicznej na adres e-mail: zp@szczecin.uw.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2017 r. do godz. 12:00
 


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Wzór wniosku
format pliku xlsx .xlsx
11.7 kB
2017-11-28, 07:41:54
2
Oświadczenie 1
format pliku docx .docx
11.8 kB
2017-11-28, 07:42:09
3
Oświadczenie 2
format pliku docx .docx
11.5 kB
2017-11-28, 07:42:21
4
Oświadczenie 3
format pliku docx .docx
12 kB
2017-11-28, 07:42:31
cofnij do druku na górę