Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Sprawy społeczne - Program wieloletni SENIOR+ - Rok 2018

2018-05-14

Rok 2018

Ogłoszenie o dodatkowym naborze ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja w 2018 r.

Nawiązując do ogłoszenia o otwartym konkursie ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja w 2018 r, Departament Polityki Senioralnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje o uzupełniającym naborze ofert na najlepsze projekty polegające na wsparciu tworzenia oraz funkcjonowania placówek „Senior+”.

Dodatkowy nabór ofert dotyczy realizacji zadań w ramach modułu I oraz modułu II konkursu, przy czym dofinasowanie w ramach modułu II dotyczy wyłącznie placówek utworzonych w latach 2015-2017 w ramach programu.

Wysokość środków planowana na utworzenie Dziennych Domów „Senior+” i utworzenie Klubów „Senior+” oraz na zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek wynosi: 16 417 347,31 zł.

Ofertę w wersji papierowej należy przesłać listem poleconym do Urzędu Wojewódzkiego, właściwego ze względu na położenie gminy lub powiatu, na terenie której prowadzona jest lub będzie placówka „Senior+” lub złożyć osobiście we właściwym Urzędzie Wojewódzkim w terminie do dnia 14 czerwca 2018 r. (decyduje data wpływu do urzędu).

Wojewodowie - po ocenie ofert, przekażą do 28 czerwca 2018 r. do Departamentu Polityki Senioralnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zestawienia ofert zakwalifikowanych do dofinansowania.

W przypadku otrzymania dotacji w ramach modułu 1, okres realizacji zadania może mieścić się w terminie od dnia 1 czerwca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., przy czym wydatki poniesione na realizację zadania uznaje się za kwalifikowalne w ramach udzielonej dotacji od dnia rozstrzygnięcia konkursu (data poniesienia wydatku), tj. od dnia opublikowania na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej listy ofert, które zostały zakwalifikowane do dofinasowania przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

W przypadku otrzymania dotacji w ramach modułu 2, okres realizacji zadania może mieścić się w terminie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. , przy czym wydatki poniesione w ramach otrzymanej dotacji uznaje się za kwalifikowalne od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. (data poniesienia wydatku).

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości:

1) na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poświęconej seniorom.
2) na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
-
nie później niż do dnia 12 lipca 2018 r.

Osobami do kontaktu są:

- Agnieszka Pokładowska nr tel. 91 4 303 236
- Justyna Standela nr tel. 91 4 303 211.


Zobacz również artykuły:

1
14 pytań o „Senior+”
2
II nabór dodatkowy w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020 edycja 2018
3
Wyniki dodatkowego naboru ofert w ramach Programu Wieloletniego SENIOR+ na lata 2015-2020 Edycja 2018

Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Wyniki dodatkowego naboru w ramach Programu "SENIOR+" - edycja 2018 moduł 1
format pliku pdf .pdf
79.8 kB
2018-07-05, 14:23:50
2
WZÓR umowy Senior+ modu 1 2018
format pliku doc .doc
130 kB
2018-03-13, 12:39:06
3
Wniosek o wypłatę dotacji- DLA MODUŁU 1 - WZÓR
format pliku doc .doc
86.5 kB
2018-03-13, 13:04:27
4
WZÓR umowy Senior+ modu 2 2018
format pliku doc .doc
108.5 kB
2018-03-13, 12:38:35
5
Ogłoszenie wyników konkursu Senior+ 2018
format pliku html .html
kB
2018-02-15, 10:59:37
6
Ogłoszenie konkursu Senior+ 2018
format pliku pdf .pdf
315.2 kB
2018-02-15, 10:55:44
7
Ramowy wzór oferty realizacji zadania - moduł 1
format pliku doc .doc
92 kB
2017-11-28, 15:18:01
8
Ramowy wzór oferty realizacji zadania - moduł 2
format pliku doc .doc
84 kB
2017-12-28, 09:56:48
9
Program Wieloletni SENIOR+ na lata 2015-2020
format pliku pdf .pdf
449.9 kB
2017-11-28, 15:22:02
10
Program inwestycji - dotyczy inwestycji budowlanych oraz zakupów inwestycyjnych
format pliku docx .docx
21.4 kB
2017-12-04, 11:12:01
11
Program inwestycji - dotyczy wyłącznie zakupów inwestycyjnych
format pliku docx .docx
17.3 kB
2017-12-13, 14:20:48
12
oświadczenie o kwalifikowalności VAT - SENIOR + wzrór
format pliku doc .doc
32 kB
2017-12-04, 11:15:19
13
kalkulacja kosztów w module 1
format pliku xls .xls
42 kB
2017-12-04, 11:29:32
14
kalkulacja kosztów w module 2
format pliku xls .xls
38.5 kB
2017-12-04, 11:29:41
15
Ramowy wzór umowy o Partnerstwo
format pliku docx .docx
23.4 kB
2017-12-14, 13:22:07
16
Sprawozdanie z trwałości zadania
format pliku doc .doc
33 kB
2017-12-14, 13:22:55
17
Ramowy wzór sprawozdania z wykonania zadania - modul I
format pliku doc .doc
84 kB
2017-12-14, 13:24:16
18
Ramowy wzór sprawozdania z wykonania zadania - modul II
format pliku doc .doc
86.5 kB
2017-12-14, 13:24:31
cofnij do druku na górę