Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Wojewoda i Urząd - Wydziały ZUW Szczecin - Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego - Aktualności EWT - Polityka zwalczania nadużyć finansowych dotyczących programów unijnych

2017-07-31

Polityka zwalczania nadużyć finansowych dotyczących programów unijnych

Nadużycie finansowe - zgodnie z art. 1 (1) (a) Konwencji sporządzonej na mocy art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich jest to jakiekolwiek celowe działanie lub zaniechanie naruszające interesy finansowe Wspólnot Europejskich w odniesieniu do wydatków, polegające na:

- wykorzystaniu lub przedstawieniu nieprawdziwych, niepoprawnych lub niepełnych oświadczeń lub dokumentów, które ma na celu sprzeniewierzenie lub bezprawne zatrzymanie środków z budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich lub budżetów zarządzanych przez Wspólnoty Europejskie lub w ich imieniu,

- nieujawnieniu informacji z naruszeniem szczególnego obowiązku, w tym samym celu,

- niewłaściwym wykorzystaniu takich środków do celów innych niż te, na które zostały pierwotnie przyznane.

Konflikt interesów - istnieje wówczas, gdy bezstronne i obiektywne pełnienie funkcji podmiotu działającego w sferze finansów lub innej osoby, uczestniczącej w wykonywaniu budżetu, zarządzania budżetem, audycie lub kontroli budżetu, jest zagrożone z uwagi na względy rodzinne, emocjonalne, sympatie polityczne lub przynależność państwową, interes gospodarczy lub jakiekolwiek inne interesy wspólne z beneficjentem. (art. 57 ust 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25.10.2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) Nr 1605/2002, Dz. U. L 298 z dnia 26.10.2012 r., zwane dalej :"rozporządzeniem finansowym".

Działania korupcyjne – należy przez to rozumieć działania wyczerpujące znamiona przestępstw określonych w kodeksie karnym:

- art. 229 (przekupstwo),

- art. 230 (płatna protekcja),

- 230a (czynna płatna protekcja, handel wpływami).


Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych - OLAF

OLAF prowadzi dochodzenia w sprawie nadużyć na szkodę budżetu Unii Europejskiej, korupcji oraz poważnych uchybień wewnątrz instytucji europejskich i opracowuje politykę zwalczania nadużyć finansowych na potrzeby Komisji Europejskiej.

Kontakt z OLAF

Kontakt z OLAF może się odbywać we wszystkich oficjalnych językach UE. Wszystkie szczegóły na temat możliwości kontaktowania się z OLAF znajdują się na stronie internetowej pod adresem: https://ec.europa.eu/anti-fraud//home_en

Zgłoś nadużycie

Jeżeli natknęli się Państwo na jakikolwiek rodzaj nadużycia związany z następującymi Programami:

- Program Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 – 2020,

- Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2014 – 2020, 

- Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2007 – 2013,

- Program Operacyjny Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna” – „Współpraca Transgraniczna” krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007 – 2013,

będziemy wdzięczni za informację o tym fakcie. Państwa sygnał umożliwi nam wykrywanie i ściganie nadużyć finansowych i korupcji.

 

Zgłoszenia w zakresie nadużyć finansowych, korupcji lub konfliktu interesów można dokonać:

- na adres poczty elektronicznej: ir@szczecin.uw.gov.pl

- pocztą na adres:

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego

Oddział Europejskiej Współpracy Terytorialnej

ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin


cofnij do druku na górę