Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Zdrowie - Ogłoszenie o zamiarze powołania członka Rady Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Szczecinie, reprezentującego organizacje pacjentów działające na rzecz praw pacjenta

2017-03-06

Ogłoszenie o zamiarze powołania członka Rady Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Szczecinie, reprezentującego organizacje pacjentów działające na rzecz praw pacjenta

DRUGA PUBLIKACJA

Na podstawie art. 106 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.), spośród kandydatów wskazanych przez organizacje pacjentów działające na rzecz praw pacjenta, Wojewoda Zachodniopomorski powoła jednego członka Rady Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Szczecinie.

W skład rady może wchodzić wyłącznie osoba ubezpieczona, zamieszkująca na terenie województwa zachodniopomorskiego, która:

 1. korzysta z pełni praw publicznych,
 2. posiada wyższe wykształcenie,
 3. nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie.

Członkiem rady nie może być osoba będąca jednocześnie:

 1. dyrektorem oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia oraz pracownikiem oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
 2. Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia,
 3. zastępcą Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia,
 4. pracownikiem centrali Narodowego Funduszu Zdrowia,
 5. świadczeniodawcą,
 6. właścicielem lub pracownikiem apteki, hurtowni farmaceutycznej lub podmiotu wytwarzającego produkty lecznicze i wyroby medyczne,
 7. posiadaczem akcji lub udziałów w spółkach prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 5 i 6,
 8. osobą, o której mowa w art. 112 ust. 1 pkt 2-8 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, z wyjątkiem pracowników urzędów obsługujących ministrów będących podmiotami tworzącymi.

Organizacje pacjentów działające na rzecz praw pacjenta powinny zgłosić swoich kandydatów na członka Rady Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Szczecinie w terminie 14 dni od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia, tj. do 19 marca 2017 r.


Zgłoszenie powinno zawierać:

Dokumenty należy wysyłać na adres:


Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki
Wydział Zdrowia Publicznego
ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin
 

lub dostarczyć bezpośrednio do sekretariatu Wydziału Zdrowia Publicznego (II piętro, pokój 245) w godzinach 7:30-15:30.

Zgodnie z art. 106 ust. 2a, w przypadku braku wskazania kandydata spełniającego ww. kryteria, mimo dwukrotnej publikacji ogłoszenia o zamiarze powołania członka Rady Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, kandydata wskaże Wojewoda Zachodniopomorski.

 


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Oświadczenie kandydata
format pliku pdf .pdf
124.3 kB
2017-03-06, 10:05:36
cofnij do druku na górę