Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Sprawy społeczne - Program wieloletni SENIOR+ - Rok 2017

2017-02-21

Rok 2017

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 20 lutego 2017 r. ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach – PROGRAMU WIELOLETNIEGO „SENIOR+” na lata 2015-2020 - edycja w 2017 r.

Jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o uzyskanie dotacji na:
1) moduł 1 - jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie (przebudowę lub remont)
i wyposażenie placówki.

Dofinansowaniu w ramach tego modułu podlega do 80% całkowitego kosztu realizacji zadania, który nie może być wyższy niż 300 tys. zł – w przypadku Dziennego Domu „Senior+”
oraz 150 tys. zł - w przypadku Klubu „Senior+”. Wysokość środków finansowych z budżetu państwa przeznaczonych w ramach wyżej wskazanych kwot na przebudowę lub remont pomieszczeń lub budynku nie może być wyższa niż 250 tys. zł w przypadku Dziennego Domu „Senior+” oraz 125 tys. zł w przypadku Klubu „Senior +”. Natomiast jednorazowa kwota dotacji przeznaczona na wyposażenie Dziennego Domu „Senior+” nie może być wyższa niż 80 tys. zł,
a w przypadku Klubu „Senior +” wyższa niż 25 tys. zł.
Wydatki inwestycyjne poniesione w ramach modułu 1 mogą dotyczyć tylko przebudowy pomieszczeń lub budynku;

2) moduł 2 - zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek.

Dofinansowaniu w ramach tego modułu podlegają działania związane z bieżącym utrzymaniem placówki. Kwota dofinansowania na działalność bieżącą placówek uruchomionych w ramach Programu nie może stanowić więcej niż 40% całkowitego kosztu realizacji zadania, przy czym miesięczna wysokość utrzymania jednego miejsca w Dziennym Domu „Senior +” nie może przekroczyć 300 zł, zaś w Klubie „Senior +” nie może przekroczyć 200 zł.

Zasady i terminy dotyczące składania ofert. 
Ofertę w postaci papierowej należy przesłać listem poleconym lub złożyć osobiście, ponadto można ofertę przesłać w postaci elektronicznej (za pośrednictwem platformy ePUAP)
do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – w terminie do dnia 13 marca 2017 r. (decyduje data wpływu do urzędu).

Uprawnione podmioty:
a) moduł 1 - jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego;
b) moduł 2 - jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego prowadzące Dzienne Domy „Senior-WIGOR”, które zostały utworzone na podstawie zawartych umów dotacyjnych w latach 2015-2016.

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji we wnioskowanej wysokości.


Wymagana dokumentacja:
1) prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty, podpisany przez osoby uprawnione
do reprezentowania oferenta;
2) w przypadku oferty, w ramach której przewidywana jest inwestycja budowlana (moduł 1), należy dołączyć do oferty program inwestycji w zakresie określonym w § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu
i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. Nr 238, poz. 1579) (obowiązujący wzór formularza umieszczony na stronie ZUW);
3) kalkulacja kosztów w układzie paragrafowym (obowiązujący wzór formularza umieszczony
na stronie ZUW);
4) oświadczenie o kwalifikowalności VAT;
5) umowa o partnerstwie w przypadku składania oferty w partnerstwie z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości:
1) na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poświęconej seniorom: http://www.senior.gov.pl/,
2) na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
- nie później niż do dnia 28 kwietnia 2017 r.


Więcej szczegółów znajduje się w Ogłoszeniu oraz w Programie Wieloletnim "SENIOR+"
na lata 2015 - 2020 (w załącznikach).

Przed upływem terminu składania ofert, Departament Polityki Senioralnej udziela stosownych wyjaśnień dotyczących Programu w poniedziałki, środy i piątki w godz. 9:00 – 12:00, pod nr tel.: (022) 661 18 80.

 

Osobami do kontaktu są:

- Justyna Borzym - Zastępca Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych ZUW nr tel. 91 4 303 243
- Agnieszka Pokładowska nr tel. 91 4 303 236
- Małgorzata Żmurkiewicz nr tel. 91 4 303 245.


Zobacz również artykuły:

1
10 pytań o „Senior+”
2
Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert w ramach Programu Senior + EDYCJA 2017
3
KWALIFIKACJA OFERT DO DALSZEGO POSTĘPOWANIA
4
Spotkanie przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego w ramach Programu SENIOR +

Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Wzór umowy SENIOR + Moduł 1
format pliku doc .doc
134.5 kB
2017-04-28, 14:01:12
2
Wzór wniosku o wypłatę dotacji Moduł 1
format pliku doc .doc
93.5 kB
2017-10-26, 12:18:13
3
Wzór umowy SENIOR + Moduł 2
format pliku doc .doc
115 kB
2017-04-28, 14:02:08
4
Ramowy wzór sprawozdania z wykonania zadania - moduł I
format pliku doc .doc
83.5 kB
2017-06-13, 08:17:06
5
Ramowy wzór sprawozdania z wykonania zadania-moduł II
format pliku doc .doc
81 kB
2017-06-13, 08:17:44
6
Sprawozdanie z trwałości zadania
format pliku doc .doc
35.5 kB
2017-06-13, 08:16:06
7
Wzór oświadczenia o przyjęciu dotacji Moduł 1
format pliku doc .doc
24.5 kB
2017-04-24, 13:19:16
8
Wzór oświadczenia o przyjęciu dotacji Moduł 2
format pliku doc .doc
25 kB
2017-04-24, 13:19:38
9
ogłoszenie konkursu Senior+ 2017
format pliku pdf .pdf
303.3 kB
2017-03-09, 08:16:50
10
Program Wieloletni SENIOR+ na lata 2015-2020
format pliku pdf .pdf
449.9 kB
2017-02-24, 10:48:16
11
kalkulacja kosztów w module 1
format pliku xls .xls
42 kB
2017-02-24, 11:00:06
12
kalkulacja kosztów w module 2
format pliku xlsx .xlsx
13.1 kB
2017-02-24, 10:58:08
13
Program inwestycji na 2017 r.
format pliku doc .doc
107.5 kB
2017-02-24, 11:02:17
14
ramowy wzór oferty realizacji zadania - moduł 1
format pliku doc .doc
92 kB
2017-02-24, 11:06:26
15
ramowy wzór oferty realizacji zadania - moduł 2
format pliku doc .doc
81.5 kB
2017-03-13, 08:07:26
16
Ramowy Wzór umowy o Partnerstwo
format pliku docx .docx
20.6 kB
2017-02-27, 10:55:06
17
oświadczenie o kwalifikowalności VAT - SENIOR +
format pliku doc .doc
31.5 kB
2017-03-09, 08:15:26
cofnij do druku na górę