Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Sprawy społeczne - Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w ramach Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności Edycja 2017

2016-12-19

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w ramach Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności Edycja 2017

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizując zasady określone w „Programie wspierającym rozwiązywanie problemu bezdomności” ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe projektów podmiotów uprawnionych, którymi są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 j.t.).

 W ramach konkursu w 2017 r. będą dofinansowywane projekty odpowiadające następującym celom:

Cel nr 1: Zwiększenie samodzielności osób bezdomnych poprzez system usług reintegracji społecznej i zawodowej.
Cel nr 2: Wzmocnienie i usprawnienie systemu interwencji, ochrony zdrowia i życia osób bezdomnych.
Cel nr 3: Zmiana standardów placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych tj.: ogrzewalni, noclegowni i schronisk dla osób bezdomnych.

W 2017 roku na realizację „Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności” przeznaczono kwotę 5.000.000 zł, z tego na realizację celu nr 1 i 2 po 500.000 zł oraz 4.000.000 zł na realizację celu nr 3.

Minimalna kwota dotacji na realizację jednego projektu wynosi 50.000 zł.

Jeden podmiot może złożyć tylko jedną ofertę konkursową, która może dotyczyć realizacji wyłącznie jednego celu.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad realizacji konkursu określa ogłoszenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie otwartego konkursu ofert dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


Uprawnione podmioty powinny nadsyłać swoje oferty konkursowe wyłącznie na formularzu oferty określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300) listem poleconym (z dopiskiem na kopercie „Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności”) do Wydziału Spraw Społecznych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na adres ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin w terminie do dnia 27 stycznia 2017 r. (liczy się data stempla pocztowego) lub składać ofertę w powyższym terminie osobiście.

 


cofnij do druku na górę