Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Bezpieczeństwo - Oddział Spraw Obronnych i Ochrony Ludności - Świadczenia na rzecz obrony: osobiste i rzeczowe - rozpatrywanie odwołań od decyzji wydanych w I instancji.

Świadczenia na rzecz obrony: osobiste i rzeczowe - rozpatrywanie odwołań od decyzji wydanych w I instancji.

Termin i sposób załatwiania sprawy

Nakładanie obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony:

 1. Obowiązek świadczeń osobistych może być nałożony na osoby posiadające obywatelstwo polskie, które ukończyły szesnaście lat, a nie przekroczyły sześćdziesięciu lat życia.
 2. Obowiązek świadczeń rzeczowych może być nałożony na urzędy i instytucje państwowe oraz przedsiębiorstwa i inne jednostki.
 3. Obowiązek świadczeń osobistych i rzeczowych nakłada wójt lub burmistrz (prezydent miasta), w drodze decyzji administracyjnej.
 4. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) wydaje w czasie pokoju decyzje administracyjne o przeznaczeniu osoby do wykonania świadczenia osobistego oraz o przeznaczeniu nieruchomości lub rzeczy ruchomych na cele świadczeń rzeczowych, w tym planowanych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
 5. Decyzje, o których mowa w ust. 4, doręcza się osobie przeznaczonej do wykonywania świadczenia osobistego, posiadaczowi nieruchomości lub rzeczy ruchomych oraz wnioskodawcy na piśmie wraz z uzasadnieniem.

 

Miejsce złożenia dokumentów - jednostka odpowiedzialna

W siedzibie organu I instancji.

 

Miejsce stawienia się osób wezwanych do wykonania świadczeń osobistych i rzeczowych

Obowiązek wykonania świadczenie osobistego i rzeczowego wskazano w wezwaniu lub decyzji administracyjnej.

Wszelkie informacje dotyczące świadczeń osobistych i rzeczowych oraz trybu odwoławczego od decyzji wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), można uzyskać:
od poniedziałku do piątku
w godz.: 7.30 – 15.30
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – Oddział Spraw Obronnych i Ochrony Ludności
pok. 419
tel. 91 43 03 672
e-mail: iczarnecki@szczecin.uw.gov.pl

 

Tryb odwoławczy:

 1. Od decyzji wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), o nałożeniu świadczeń osobistych, przysługuje osobie zobowiązanej i wnioskodawcy odwołanie do wojewody, w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji. Decyzja ta może być zmieniona przez wojewodę również z urzędu, jeżeli została wydana z naruszeniem przepisów prawa.
 2. Od decyzji, o nałożeniu świadczeń osobistych planowanych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, przysługuje osobie przeznaczonej i wnioskodawcy odwołanie do wojewody, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 3. Od wezwań dla osób, którym wydano ostateczne decyzje administracyjne o przeznaczeniu ich do wykonywania świadczeń osobistych, odwołanie nie przysługuje.
 4. Od decyzji, o przeznaczeniu nieruchomości lub rzeczy ruchomej na cele świadczeń rzeczowych, w tym planowanych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny wydanej przez wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) przysługuje posiadaczowi nieruchomości lub rzeczy ruchomej oraz wnioskodawcy odwołanie do wojewody, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 5. Od wezwania do wykonania tego świadczenia rzeczowego, na które wydano ostateczne decyzje administracyjne, odwołanie nie przysługuje.
 6. Na decyzje wojewody, o których mowa w ust 1 i 2 służy stronom skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Opłaty

Odwołanie od decyzji wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) wnosi się bez opłat

Od skargi wnoszonej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego pobiera się wpis w wysokości 100 zł.

 

Uwagi

 1. Odwołania do wojewody składa się za pośrednictwem wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), który decyzję wydał.
 2. Skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się za pośrednictwem wojewody.

 

Adresy organów odwoławczych

Wojewoda Zachodniopomorski za pośrednictwem
wójta, burmistrza (prezydenta miasta)……………………………………
Wojewoda Zachodniopomorski ul. Wały Chrobrego 4 70 – 502 Szczecin

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego
Wojewódzki Sąd Administracyjny ul. Staromłyńska 10 70 – 561 Szczecin


Podstawa prawna

· art. 200 ust. 1 i 2, art. 202 i 203, art. 208 ust. 1 i 2, art. 210 ust. 1-4, art. 211 ust. 1, 3 i 5, art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017r., poz. 1430),

§ 2, ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 221, poz. 2193).


cofnij do druku na górę