Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Programy rządowe, fundusze, akcje i kampanie, konkursy - Konkursy - Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane ze środków Programu Wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020 – Edycja 2016

2016-06-23

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane ze środków Programu Wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020 – Edycja 2016

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza jednostki samorządu terytorialnego do udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2016 r. ze środków Programu Wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020. W bieżącym roku na realizację Programu przeznaczono 40 mln zł.

Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 ze. zm.) oraz Uchwałą Nr 34 Rady Ministrów z dnia
17 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020.

Dysponentem środków jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, który przekazuje dotacje beneficjentom Programu - jednostkom samorządu terytorialnego, na zasadach i w trybie określonym w ustawie o pomocy społecznej.

Oferty wyłącznie w formie papierowej należy składać / przesyłać na adres właściwego Urzędu Wojewódzkiego, z dopiskiem „Konkurs Senior-WIGOR – Edycja 2016” od dnia ogłoszenia konkursu, nie dłużej niż do 14 sierpnia 2016 r. (decyduje data wpływu).

Po przeprowadzeniu przez Wojewodę oceny formalnej i wstępnej oceny merytorycznej minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego na bieżąco dokonuje ostatecznej oceny złożonych ofert. Składane oferty będą rozpatrywane w kolejności wpływu, do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji Programu znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

http://www.mpips.gov.pl/seniorzyaktywne-starzenie/konkursy-senior-wigor/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-na-najlepsze-projekty-dofinansowywane-ze-srodkow-programu-wieloletniego-senior-wigor-na-lata-2015-2020--edycja-2016/


cofnij do druku na górę