Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Zdrowie - Współpraca z organizacjami pozarządowymi - zdrowie - Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS w 2016 r.

2016-05-02

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS w 2016 r.

  W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS Wojewoda Zachodniopomorski na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) zaprasza osoby wskazane przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do udziału w pracach komisji konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu jw.

  Zgłoszenia osób do udziału w pracach komisji konkursowej należy składać w terminie do 4 maja 2016 r. do Wydziału Zdrowia Publicznego Zachodniopomorskiego Urzędu wojewódzkiego w Szczecinie, ul. Wały chrobrego 4, 70-502 Szczecin, pok. 245 lub e-mail: zp@szczecin.uw.gov.pl.

  Jednocześnie przypominamy, że w skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy biorące udział w konkursie. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się w załączniku.


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Formularz zgłoszeniowy
format pliku pdf .pdf
93.3 kB
2016-05-02, 13:53:58
cofnij do druku na górę