Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Wojewoda i Urząd - Wydziały ZUW Szczecin - Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego - Oddział Rolnictwa i Środowiska

Oddział Rolnictwa i Środowiska

 W Oddziale Rolnictwa i Środowiska prowadzone są sprawy dotyczące:- powoływania Komisji do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, spowodowanych zjawiskami o charakterze klęskowym oraz potwierdzania protokołów dot. zakresu i wysokości szkód;
- zabezpieczania dotacji dla gmin na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej;
- przekazywania dotacji Gminom na wypłaty dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej;
- przyjmowanie wniosków o zwrot utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwatach przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego;
- przekazywania dotacji na wdrażanie i realizację założeń Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Pomoc Techniczna;
- wykorzystywania środków krajowych i unijnych w celu realizacji założeń PROW 2014-2020;
- poprawy stanu bezpieczeństwa powodziowego poprzez: przekazywanie dotacji na bieżącą działalność spółek wodnych,
- ustanawiania i znoszenia stref ochronnych ujęć wód podziemnych;
- przyjmowania analiz ryzyka przeprowadzanych dla ujęć wodnych;
- zapewnienia sprawnego i prawidłowego wykorzystania środków UE, w tym przekazywanie dotacji na wdrażanie Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2014-2020",
- ustanawiania i znoszenia obwodów rybackich;
- zabezpieczania dotacji dla samorządu województwa, na wypłatę przez zarząd województwa odszkodowań za szkody łowieckie;
- przekazywania dotacji dla samorządu województwa na zadania z zakresu parków krajobrazowych, ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu, prac geologicznych nieinwestycyjnych i gospodarki odpadami;
- realizacji ustawowych uprawnień do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu drogowego,
- prowadzenia spraw dot. dofinansowania w zakresie przewozów autobusowych ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej;
- prowadzenia list kandydatów zarejestrowanych w zlikwidowanym Związku Spółdzielni Mieszkaniowych Województwa Szczecińskiego;
- udzielania informacji o środowisku i jego ochronie.


cofnij do druku na górę