Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Petycje, skargi, wnioski, zgromadzenia - Przyjmowanie zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia

2015-10-13

Przyjmowanie zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia

Sposób przekazania zawiadomienia

Telefonicznie (91 43 03 342), faksem (fax 91 43 38 522) lub na adres poczty elektronicznej (wczk@szczecin.uw.gov.pl) Wojewódzkiego Centrum Zarzadzania Kryzysowego w Szczecinie.

 

Wymagane dokumenty

 1. Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia" – (załącznik nr 1 do procedury) zgłaszane przez organizatora zgromadzenia do właściwego gminnego (miejskiego) centrum zarządzania kryzysowego, a w przypadku gdy w danej gminie nie zostało utworzone do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie, nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia - art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach.

 

Sposób załatwienia sprawy

 1. Wojewoda udostępnia niezwłocznie w biuletynie informacji publicznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie – zakładka zgromadzenia, informację o miejscu i terminie zgromadzenia, którego dotyczy zawiadomienie i które ma zostać zorganizowane na terenie gminy –  art. 22 ust. 5 Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach.
   
 2. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje niezwłocznie właściwego komendanta powiatowego (miejskiego) policji, o organizowanym zgromadzeniu, przekazując zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia – art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach.

 3. Jeżeli zgromadzenie ma być zorganizowane w pobliżu jednostki wojskowej, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje niezwłocznie właściwego komendanta terenowej jednostki organizacyjnej żandarmerii wojskowej o miejscu, terminie oraz przewidywanej liczbie uczestników zgromadzenia - art. 8 ust.5 Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach.

 4. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje niezwłocznie podmioty, o których mowa w pkt. 2-3, o zmianie miejsca lub terminu organizowanego zgromadzenia, albo o wydaniu decyzji o zakazie zgromadzenia – art. 8 ust. 6 Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach.

 5. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego przesyła niezwłocznie otrzymaną informację (zawiadomienie), o zamiarze zorganizowania zgromadzenia, do właściwego organu gminu na terenie którego ma zostać ono zorganizowane. 

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie  - Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie.

Uwagi

 1. Organizator zgromadzenia zawiadamia właściwe centrum zarządzania kryzysowego, w taki sposób, aby wiadomość o zgromadzeniu dotarła nie później niż na 2 dni oraz nie wcześniej niż 30 dni przed datą planowanego zgromadzenia. Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia złożone z naruszeniem w/w terminu nie będzie uznane za skutecznie złożone. Brak skutecznego zawiadomienia o zorganizowaniu zgromadzenia wiąże się z poniesieniem odpowiedzialności za popełnienie wykroczenia z art. 52 § 2 pkt 2 kodeksu wykroczeń, za organizowanie zgromadzenia bez wymaganego zawiadomienia lub przewodniczenie takiemu zgromadzeniu lub zgromadzeniu zakazanemu.

 2. W zgromadzeniach nie mogą uczestniczyć osoby posiadające przy sobie broń, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub inne niebezpieczne materiały lub narzędzia – art. 4 ust. 2 Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach.

 3. Organizator zgromadzenia w trakcie trwania zgromadzenia jest obowiązany do nieprzerwanego posiadania w widocznym miejscu elementów wyróżniających, wskazujących na pełnienie przez niego funkcji organizatora zgromadzenia – art. 23 Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach.

 4. Organizator zgromadzenia rozwiązuje zgromadzenie, jeżeli uczestnicy zgromadzenia nie podporządkują się jego poleceniom lub gdy przebieg zgromadzenia narusza przepisy niniejszej ustawy lub przepisy karne – art. 24 Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach.

 5. Organ gminy może wyznaczyć swojego przedstawiciela do udziału w zgromadzeniu. Wyznaczenie przedstawiciela jest obowiązkowe w przypadku, gdy istnieje niebezpieczeństwo naruszenia porządku publicznego w trakcie trwania zgromadzenia – art. 17 Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach.

 6. Organizator zgromadzenia oraz przewodniczący zgromadzenia są zobowiązani do zapewnienia przebiegu zgromadzenia zgodnie z przepisami prawa oraz do przeprowadzenia zgromadzenia w taki sposób, aby zapobiec powstaniu szkód z winy uczestników zgromadzenia i podejmują w tym celu  przewidziane w ustawie środki - art. 19 ust. 1 Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach.  

 

 


Zobacz również artykuły:

1
Zgłoszone zawiadomienia o zgromadzeniu

Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Zawiadomienie o zgromadzeniu
format pliku docx .docx
40.8 kB
2017-10-19, 06:26:44
2
Ustawa z 24 lipca 2015 Prawo o zgromadzeniach
format pliku pdf .pdf
130.4 kB
2015-10-15, 09:47:22
3
Informacja o planowanym zgromadzeniu w dn. 17.12.2022 w Stargardzie
format pliku pdf .pdf
29.3 kB
2022-10-27, 10:33:47
4
Informacja o planowanym zgromadzeniu dnia 06.12.2022 w Stargardzie
format pliku pdf .pdf
280.5 kB
2022-12-05, 11:08:02
cofnij do druku na górę