Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Wojewoda i Urząd - Wydziały ZUW Szczecin - Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego - Aktualności EWT - Dotyczy ostatnich 5% refundacji w programach EWT

2015-10-13

Dotyczy ostatnich 5% refundacji w programach EWT

Zgodnie z art. 79 i 89 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, KE odracza płatność salda końcowego w wysokości 5% alokacji w programach do czasu zatwierdzenia dokumentów zamknięcia programu. Instytucje w programie na sporządzenie dokumentów zamknięcia mają czas do końca marca 2017 r. Biorąc pod uwagę fakt, że w ramach programów EWT przepływy finansowe odbywają się poprzez rachunek bankowy prowadzony przez właściwe instytucje programowe (nie za pośrednictwem budżetu państwa, jak to ma miejsce w przypadku programów krajowych i regionalnych), w końcowej fazie wdrażania programów środki EFRR będą na tyle ograniczone, że nie wystarczą dla wszystkich beneficjentów realizujących projekty w końcowej fazie wdrażania programów. Przekazanie sald końcowych przez KE dla programów EWT nastąpi po ok. 2-3 latach od złożenia przez beneficjentów ostatnich wniosków o płatność.

Z tego względu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju od dłuższego czasu prowadziło rozmowy z Ministerstwem Finansów w celu zapewnienia przez budżet państwa środków na wypłaty ostatnich refundacji. Dodatkowo, sposób ewentualnego przekazania środków budżetowych na rachunki właściwych instytucji programowych, a także uruchomienie ich do beneficjentów był konsultowany przez MIiR z państwami partnerskimi.

Ministerstwo Finansów zgodziło się na przekazanie środków budżetu państwa na rachunki programowe, jednakże wymaga to wprowadzenia odpowiedniego przepisu do ustawy budżetowej na 2016 r. W związku z tym, środki na ostatnie 5% refundacji będą dostępne dla beneficjentów, o ile Parlament Rzeczypospolitej Polskiej uchwali stosowne przepisy. Środki do polskiego budżetu państwa zostałyby zwrócone przez instytucje zarządzające po otrzymaniu wypłaty z KE.

W IV kwartale br. MIiR będzie pracować z państwami partnerskimi nad porozumieniami w zakresie czasowego przekazania środków na rachunki programowe i ich późniejszego rozliczenia.

Warunkami koniecznymi do zabezpieczenia środków na ostatnie 5% refundacji w programach EWT jest zatem uchwalenie odpowiedniego przepisu w ustawie budżetowej na 2016 r. oraz podpisanie porozumień z państwami partnerskimi.


cofnij do druku na górę