Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Praca, praktyka, szkolenia - Informacja w sprawie praktyk, wolontariatu oraz staży absolwenckich

Informacja w sprawie praktyk, wolontariatu oraz staży absolwenckich

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki zawiesza możliwość odbywania praktyk, staży oraz wolontariatu do odwołania.

 

1.  Praktyka

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie umożliwia odbycie praktyk studentom szkół policealnych oraz uczelni wyższych. Warunkiem rozpoczęcia praktyk jest podpisanie umowy przez Urząd oraz szkołę/uczelnię. Osoba reprezentująca szkołę/uczelnię powinna przedstawić pisemne upoważnienie do podpisywania umów w zakresie organizacji praktyk studenckich.

Student/uczeń ma możliwość wskazania preferowanej do odbycia praktyk komórki oraz czasu trwania praktyk. Informacje należy zawrzeć we wniosku o przyjęcie na praktyki.

Po wyrażeniu zgody przez Dyrektora Generalnego Urzędu, student/uczeń powinien dostarczyć: kopię ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, ważną na cały okres trwania praktyk oraz propozycji programu praktyk.

2. Praktyka zawodowa dla żołnierzy i byłych żołnierzy zawodowych

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie umożliwia odbycie praktyk zawodowych dla żołnierzy i byłych żołnierzy zawodowych w ramach pomocy rekonwersyjnej. Warunkiem rozpoczęcia praktyk jest uzyskanie pisemnej zgody Dyrektora Generalnego Urzędu. W tym celu należy przedłożyć wniosek ze wskazaniem propozycji komórki organizacyjnej, w której wnioskujący chciałby odbyć praktyki oraz termin praktyk. Dokładne warunki i zasady odbywania praktyk reguluje porozumienie zawarte pomiędzy praktykantem a Dyrektorem Generalnym Urzędu. Podstawą do zawarcia porozumienia jest przedstawienie decyzji dyrektora komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw pomocy rekonwersyjnej.

Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia praktyk jest okazanie posiadanego przez praktykanta ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, ważnego na cały czas trwania praktyk.

3. Wolontariat

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie umożliwia odbycie wolontariatu. Warunkiem rozpoczęcia jest podpisanie porozumienia pomiędzy korzystającym a wolontariuszem, które reguluje prawa i obowiązki obu stron. Jest to świadczenie, które ma charakter nieodpłatny.

Podobnie jak w przypadku praktyk, należy złożyć wniosek o umożliwienie odbycia wolontariatu, wskazać proponowaną komórkę oraz czas trwania świadczenia. Warunkiem koniecznym do realizacji wolontariatu jest posiadanie ważnego na czas trwania świadczenia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

4. Staż absolwencki

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie umożliwia odbycie stażu absolwenckiego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, o ile nie wyczerpią się środki finansowe przeznaczone na ten cel. Warunkiem rozpoczęci stażu jest podpisanie umowy przez Powiatowy Urząd Pracy oraz Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie. Program stażu jest przygotowywany przez tutejszy Urząd oraz akceptowany przez Powiatowy Urząd Pracy.

 

W każdym przypadku Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki zapewnia szkolenie BHP, warunki do realizacja świadczenia oraz opiekuna z ramienia Urzędu. Po ukończeniu praktyk/wolontariatu/stażu absolwenckiego, opiekun wystawia opinię.

 

W celu uzyskania informacji należy kontaktować się pracownikiem Biura Organizacji i Kadr
 p. Weroniką Wrońską pod numerem telefonu 91 4303 650 lub poprzez e-mail: wwronska@szczecin.uw.gov.pl


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Zarządzenie nr 47/2019 Dyrektora Generalnego Urzędu z dnia 17 października 2019 r. w sprawie ustalenia procedury odbywania staży dla osób bezrobotnych w ZUW
format pliku pdf .pdf
464.3 kB
2019-10-18, 09:17:56
2
Zarządzenie nr 48/2019 Dyrektora Generalnego Urzędu z dnia 17 października 2019 r. w sprawie ustalenia procedury odbywania praktyk zawodowych dla uczniów i studentów szkół i uczelni wyższych w ZUW
format pliku pdf .pdf
538 kB
2019-10-18, 09:18:10
3
Zarządzenie nr 49/2019 Dyrektora Generalnego Urzędu z dnia 17 października 2019 r. w sprawie ustalenia procedury świadczenia procedury wwolontariatu w ZUW
format pliku pdf .pdf
531.3 kB
2019-10-18, 09:19:28
4
Zarządzenie Nr 58/2019 Dyrektora Generalnego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia procedury odbywania praktyk zawodowych dla żołnierzy i byłych żołnierzy zawodowych w ramach rekonwersji w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie
format pliku pdf .pdf
124.4 kB
2019-11-26, 16:46:54
cofnij do druku na górę