Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Wojewoda i Urząd - Wydziały ZUW Szczecin - Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej - Oddział Gospodarki Przestrzennej

Oddział Gospodarki Przestrzennej

Oddział Gospodarki Przestrzennej

Do zadań Oddziału Gospodarki Przestrzennej należy:

 

Zespół ds. planowania przestrzennego:

 

1.      opiniowanie uchwał rad gmin / miast dotyczących planowania przestrzennego,

2.      opiniowanie uchwały samorządu województwa o planie zagospodarowania przestrzennego województwa,

3.      opracowywanie wniosków wynikających z rządowej polityki regionalnej i programów zadań rządowych, w odniesieniu do:

a.      studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin / miast,

b.      planów i zmian planów zagospodarowania przestrzennego,

c.      planu województwa zachodniopomorskiego i województw sąsiednich,

4.      uzgadnianie i opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gmin i miast oraz zmian tych dokumentów - w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wraz z aktami wykonawczymi oraz w oparciu o ustawy odrębne,

5.      opiniowanie uchwał rad gmin / miast dotyczących uchwalenia studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i miast, miejscowych planów i zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pod kątem zgodności z prawem,

6.      wzywanie gmin do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów, dla których plan sporządza się obowiązkowo, w przypadkach określonych przepisami prawa,

7.      zlecanie sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i przygotowania zarządzeń zastępczych w przypadkach, gdy gmina nie podejmie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu, dla którego obowiązek wynika z ustaw odrębnych lub z umowy zawartej w sprawie wprowadzenia do planu zagospodarowania przestrzennego zadania rządowego lub samorządowego,

8.      prowadzanie negocjacji z gminami w sprawie warunków wprowadzenia zadań rządowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

9.      opiniowanie miejscowych planów rewitalizacji,

10.    przygotowywanie wniosków do Rady Ministrów o rozstrzygnięcie w sprawie wprowadzenia zadań rządowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w przypadkach, gdy negocjacje z gminą nie doprowadzą do uzgodnienia warunków,

11.    wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych,

12.    prowadzenie rejestru wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych,

13.    badanie zgodności z zadaniami rządowymi projektów decyzji o warunkach zabudowy, przygotowywanych przez gminy w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

14.    opiniowanie projektów rządowych oraz aktów prawnych z zakresu planowania przestrzennego,

15.    współdziałanie i obsługa Pełnomocnika Wojewody ds. Planowania Przestrzennego,

 


cofnij do druku na górę