Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla cudzoziemców - Cudzoziemcy-Legalizacja pobytu - Przedłużenie wizy / Visas / Визы - Informacja o prawach osób, których dane są przetwarzane w VIS

Informacja o prawach osób, których dane są przetwarzane w VIS

VIS – system służący wymianie danych wizowych między Państwami Członkowskimi, który umożliwi upoważnionym do tego celu władzom krajowym wprowadzanie i uaktualnianie danych wizowych oraz elektroniczną konsultację tych danych. Dostęp do przedmiotowego systemu posiadają wojewodowie zgodnie z zapisem art. 5 i 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym /j.t. Dz. UI.2014.1203/.Centralny organ techniczny Krajowego Systemu Informatycznego jest administratorem danych w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w zakresie wykorzystywania danych poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI), przetwarzanych w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS) oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (VIS).

 

Prawo do informacji

Każdej osobie przysługuje prawo do uzyskania wyczerpujących informacji na temat dotyczących jej danych osobowych, które są przetwarzane w zbiorach danych.

Zgodnie z art. 32 ust. 5 ustawy o ochronie danych osobowych, prawo do informacji przysługuje osobie zainteresowanej nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

Na podstawie art. 32 ust.1 pkt 1-5a ustawy o ochronie danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może żądać – odnośnie przetwarzania jej danych osobowych – następujących informacji:

 

Administrator udziela żądanych informacji w terminie 30 dni.


W celu uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych w Systemie Informacyjnym Schengen lub Wizowym Systemie Informacyjnym należy złożyć pisemny wniosek w języku polskim na adres:

 

Centralny Organ Techniczny KSI
Komenda Główna Policji
Puławska 148/150
02-624 Warszawa

 

Polska 

Wniosek powinien zawierać:    

 

W celu jednoznacznej identyfikacji danych, wnioskodawca może dołączyć kserokopię strony dokumentu tożsamości zawierającej dane osobowe.

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późń. zm.), strona może być reprezentowana w postępowaniu administracyjnym przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.

Zasady ustanowienia pełnomocnictwa procesowego określa art. 33 kodeksu postępowania administracyjnego, tj.:

 

 

Adwokat lub radca prawny oraz rzecznik patentowy może sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa.

 

Odmowa udostępnienia danych osobowych

W myśl art. 34 ustawy o ochronie danych osobowych, administrator danych odmawia osobie, której dane dotyczą, udzielenia informacji, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-5a, jeżeli spowodowałoby to:

 

 

Prawo do poprawiania danych, żądanie wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia

Osoba, której dane dotyczą, może zwrócić się do administratora danych o uzupełnienie, uaktualnienie, sprostowanie danych, czasowe lub stałe wstrzymanie ich przetwarzania lub o ich usunięcie. Musi ona jednak wykazać, że dane są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe, zostały zebrane z naruszeniem ustawy lub są już zbędne do realizacji celu, dla którego je zgromadzano.

 

Prawo do wniesienia skargi

Każda osoba, której dane są przetwarzane w Systemie Informacyjnym Schengen lub Wizowym Systemie Informacyjnym ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na wykonywanie przepisów o ochronie danych osobowych.

 

Adres do korespondencji: 

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

 

Polska

e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl

http://www.giodo.gov.pl


cofnij do druku na górę