Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Wojewoda i Urząd - Wydziały ZUW Szczecin - Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego - Oddział Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Oddział Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Do zadań Oddziału Infrastruktury, Transportu i Komunikacji należy:
 

1. W zakresie Prawa o ruchu drogowym i ustawy o transporcie drogowym – prowadzenie spraw dotyczących:

- powołania i obsługi komisji egzaminacyjnej dla kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy oraz dla kandydatów na wykładowców i wykładowców, prowadzących szkolenie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym lub tramwajem;
- powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzania testów kwalifikacyjnych dla kierowców wykonujących przewóz drogowy;
- wydawania świadectw kwalifikacji zawodowej dla kierowców wykonujących przewóz drogowy;
- powołania i obsługi komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy;
- ewidencji instruktorów techniki jazdy i wydawania świadectw instruktora techniki jazdy;
- rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia i ośrodki doskonalenia techniki jazdy oraz ewidencji ośrodków doskonalenia techniki jazdy prowadzonych przez jednostki wojskowe lub jednostki resortu spraw wewnętrznych;
- nadzoru nad ośrodkami szkolenia i ośrodkami doskonalenia techniki jazdy;
- odtwarzania uprawnień kierowców na podstawie dokumentów źródłowych z egzaminów państwowych dla kandydatów na kierowców i kierowców, przeprowadzonych w latach 1948-1998;
- nadzoru nad zarządzaniem ruchem na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz na drogach publicznych w miastach na prawach powiatu oraz wewnętrznych położonych w strefie ruchu lub strefach zamieszkania;
- nakazywania zmiany organizacji ruchu ze względu na ważny interes ogólnospołeczny lub konieczność zapewnienia ruchu tranzytowego;
- uzgadniania czasu i trasy procesji, pielgrzymek lub innych form kultu religijnego na drogach publicznych,
- działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego.

2. Sprawowanie nadzoru nad marszałkiem województwa i starostami w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o kierujących pojazdami.

3. Przygotowywania wniosków do ministra właściwego do spraw transportu w sprawie nadania odznak honorowych "Zasłużony dla transportu RP", "Zasłużony dla drogownictwa", "Zasłużony dla kolejnictwa" i "Zasłużony Pracownik Morza".

4. W zakresie infrastruktury - prowadzenie spraw dotyczących:

- opinii i wniosków Wojewody w zakresie określonym ustawami o transporcie kolejowym, transporcie drogowym, o obszarach morskich i administracji morskiej, o portach i przystaniach morskich oraz wynikających z umów międzynarodowych;
- wystąpień Wojewody w zakresie infrastruktury technicznej, dotyczących województwa;
- monitorowania i współpracy na rzecz tworzenia sieci TEN-T i międzynarodowych korytarzy transportowych.

5. W zakresie współpracy przygranicznej – prowadzenie spraw dotyczących:

- funkcjonowania drogowych połączeń transgranicznych i mostów;
- umów i porozumień zawartych miedzy Rządem RP i Rządem RFN, dotyczących infrastruktury;
- działalności Polsko – Niemieckiej Komisji Mieszanej do Spraw Mostów oraz polskich i niemieckich ekspertów ds. transgranicznych połączeń drogowych.


6. W ramach realizacji polsko-niemieckiego porozumienia Wspólnej Komisji Ochrony Środowiska Woj. Zach. i Kraju Związkowego Meklemburgia - Pomorze Przednie:
- organizacja projektu pn. "Dobrowolny Rok Ekologiczny".

7. Sporządzanie i aktualizacja planu wprowadzania ograniczeń w zakresie zużycia paliw w województwie.

8. Uzgadnianie planów ograniczeń w dostarczaniu i poborze ciepła.


cofnij do druku na górę