Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Wojewoda i Urząd - Wydziały ZUW Szczecin - Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej - Oddział Administracji Architektoniczno Budowlanej

Oddział Administracji Architektoniczno Budowlanej

Oddział Administracji Architektoniczno Budowlanej

Do zadań Oddziału Administracji Architektoniczno Budowlanej należy:

 

 

1.   Prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem projektów budowlanych  i wydawaniem pozwoleń na budowę w sprawach obiektów i robót budowlanych:

·    usytuowanych na terenie pasa technicznego, portów i przystani morskich, morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, a także na innych terenach przeznaczonych do utrzymania ruchu i transportu morskiego,

·    hydrotechnicznych piętrzących, upustowych, regulacyjnych oraz kanałów i innych obiektów służących kształtowaniu zasobów wodnych i korzystania z nich, wraz z obiektami towarzyszącymi, z wyłaczeniem urządzeń melioracji wodnych,

·    dróg publicznych krajowych i wojewódzkich wraz z obiektami i urządzeniami służącymi do utrzymania  tych dróg i transportu drogowego oraz sytuowanymi w granicach pasa drogowego sieciami uzbrojenia trenu – niezwiązanymi  z użytkowaniem drogi, a w  odniesieniu do dróg ekspresowych i autostrad – wraz z obiektami i urządzeniami obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek,

·    usytuowanych na obszarze kolejowym,

·    lotnisk cywilnych wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi,

·    usytuowanych na terenach zamkniętych,

·    dotyczących strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych,

·    elektrowni wiatrowych,

·    inwestycji KZN,

·    metra wraz ze związanymi z nimi urządzeniami budowlanymi oraz sieciami uzbrojenia terenu, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy metra;

·    sieci uzbrojenia terenu sytuowanych poza pasem drogowym drogi krajowej lub wojewódzkiej, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy tej drogi;

·    drogowych obiektów inżynierskich sytuowanych w granicach pasa drogowego drogi krajowej lub wojewódzkiej, niezwiązanych z tymi drogami;

·    dróg gminnych lub powiatowych, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy drogi krajowej lub wojewódzkiej;

·    zjazdów, w rozumieniu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, z dróg krajowych i wojewódzkich;

·    sieci przesyłowych, w rozumieniu art. 3 pkt 11a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne;

·    rurociągów przesyłowych dalekosiężnych służących do transportu ropy naftowej i produktów naftowych.

2.   Prowadzenie postępowania w zakresie właściwości organu wyższego stopnia w stosunku do starostów (wyznaczenie organów) 

3.   Prowadzenie rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i rejestru decyzji o pozwolenie na budowę,

4.   Nakładanie kar finansowych za przekroczenie terminu.

5.   Sporządzanie sprawozdań z ruchu budowlanego.


cofnij do druku na górę