Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Zdrowie - Rejestrowanie placówek, ośrodków, organizatorów - Zezwolenia na prowadzenie działalności statutowej w zakresie prowadzenia placówki,

2015-02-13

Zezwolenia na prowadzenie działalności statutowej w zakresie prowadzenia placówki,

zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku


Jakie dokumenty należy złożyć?

  1. Wniosek o zezwolenie na prowadzenie działalności statutowej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.
  2. Dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na której usytuowana jest placówka (np. akt własności lub umowa dzierżawy).
  3. Zaświadczenie właściwego organu potwierdzające możliwość użytkowania obiektu, określonego w kategorii XI załącznika do ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1626 z późn. zm.).
  4. Koncepcja prowadzenia placówki  dająca możliwość uzyskania informacji m.in. o tym, czy ze sposobu zorganizowania placówki wynika możliwość wypełnienia standardów, o których mowa w art. 68 ustawy o pomocy społecznej. W koncepcji należy uwzględnić zakres usług, jakie ma świadczyć placówka, grupę osób, które będą do niej przyjmowane oraz ewentualny plan rozwoju prowadzonej działalności.
  5. Informacja o sposobie finansowania placówki i niezaleganiu z płatnościami wobec urzędu skarbowego oraz składkami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
  6. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności osoby, która będzie kierowała placówką.
  7. Zaświadczenie o stanie zdrowia osoby kierującej i zdolności do prowadzenia placówki.
 
Pozostałe wymogi
 

 
Termin i sposób załatwiania sprawy

 

W terminie 14 dni od dnia zakończenia oględzin obiektu, w którym jest usytuowana placówka (§ 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie działalności statutowej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę).Miejsce złożenia dokumentów – jednostka odpowiedzialna


Wydział Spraw Społecznych                                                      
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie                           
ul. Wały Chrobrego 4
72-502 Szczecin

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00, pokój nr 71
tel. 91 43-03-539, 91 43-03-238, 91 43-03-233 
faks 91 433-55-31
www.szczecin.uw.gov.pl

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie odwołanie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.


 

Opłaty: 

brak

 
 

Podstawa prawna:
Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Wniosek o zezwolenie na prowadzenie w ramach działalności statutowej placówki zapewniającej całodobową opieke osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku
format pliku doc .doc
27 kB
2015-03-16, 11:45:15
cofnij do druku na górę