Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Wojewoda i Urząd - Wydziały ZUW Szczecin - Wydział Gospodarki Nieruchomościami - Oddział Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa

Oddział Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa

Zadania realizowane przez Oddział Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa

Zadania realizowane przez Oddział Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa

1. W dziedzinie gospodarki nieruchomościami – prowadzenie spraw dotyczących:

 1. nieodpłatnego przekazywania nieruchomości rolnych Skarbu Państwa na własność osób prawnych, kościołów i związków wyznaniowych;
   
 2. regulacji stanów prawnych gospodarstw rolnych, w tym również rozpatrywanie odwołań i skarg w zakresie nadawania i poświadczania własności gospodarstw rolnych w trybie przepisów o osadnictwie rolnym oraz wygaszania dotychczasowego użytkownika nieruchomości rolnych, pozostających we władaniu spółdzielni, osób fizycznych oraz innych niepaństwowych jednostek organizacyjnych;
   
 3. przekazywania:
          • organom samorządu terytorialnego nieruchomości Skarbu Państwa na wniosek,
          • Lasom Państwowym gruntów leśnych Skarbu Państwa;
   
 4. stwierdzania:
          • nabycia prawa własności gruntów Skarbu Państwa pozostających w użytkowaniu wieczystym uczelni
            publicznych,
          • przejścia nieruchomości lub ich części na rzecz kościelnych osób prawnych i związków
            wyznaniowych;
   
 5. regulacji stanu prawnego nieruchomości pozostających w dniu 31 grudnia 1998 r. we władaniu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, niestanowiących ich własności, a zajętych pod drogi publiczne;
   
 6. rozpatrywania wniosków starostów oraz państwowych jednostek organizacyjnych o wyrażanie zgody w sprawach gospodarki nieruchomościami, stanowiącymi własność Skarbu Państwa;
   
 7. potwierdzania:
           • prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz własności budynków, innych urządzeń i lokali z mocy 
             prawa na rzecz państwowych osób prawnych innych niż Skarb Państwa oraz państwowych
             instytucji kultury, jednostek badawczo-rozwojowych i przedsiębiorstw drogowych,
           • prawa własności Skarbu Państwa do gruntów wchodzących w skład linii kolejowych pozostających
             w dniu 28 lutego 2003 r. we władaniu PKP SA, niestanowiących własności Skarbu Państwa,
             jednostek samorządu terytorialnego lub PKP S.A.;
   
 8. nabywania nieruchomości i prowadzenia postępowania wywłaszczeniowego oraz ustalania odszkodowania w odniesieniu do nieruchomości przeznaczonych na pasy drogowe autostrad płatnych, w tym również nabywania nieruchomości przez Skarb Państwa oraz prowadzenia postępowania wywłaszczeniowego i ustalania odszkodowania w odniesieniu do nieruchomości przeznaczonych pod inwestycje celu publicznego;
   
 9. ustalania odszkodowania za przejęte nieruchomości w związku z realizacją inwestycji celu publicznego;
   
 10. nadzoru nad gospodarką nieruchomościami realizowaną przez powiaty jako zadania z zakresu administracji rządowej, w tym nadzoru komputerowej bazy danych nieruchomości Skarbu Państwa prowadzonej przez starostów;
   
 11. przygotowywanie materiałów dla Wojewody w sprawach:
          • wystąpień do ministra właściwego do spraw obrony narodowej lub ministra właściwego do spraw
            wewnętrznych, Ministra Sprawiedliwości lub Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Agencji
            Wywiadu lub Centralnego Biura Antykorupcyjnego w przedmiocie wygaszenia prawa trwałego
            zarządu gruntów, przysługujących jednostkom tych resortów,
          • wystąpień do ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa o wyrażenie zgody na nieodpłatne
            przeniesienie własności, użytkowania wieczystego nieruchomości albo oddania w użytkowanie
            wieczyste, użytkowanie, dzierżawę i najem;
   
 12. opiniowanie – we współdziałaniu z innymi wydziałami – wniosków dotyczących nabywania nieruchomości przez cudzoziemców;
   
 13. nabycia z mocy prawa przez starostów (prezydentów miast na prawach powiatu), wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, mienia podmiotów, które nie dopełniły obowiązku wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego;
   
 14. realizacji zadań, wynikających z ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących gminy Ostrowice w województwie zachodniopomorskim, w zakresie rozstrzygania w drodze decyji administracyjnej o nabyciu nieruchomości, stanowiących mienie gminy Ostrowice.

2. W zakresie wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa:

 1. gospodarowanie mieniem:
         • po zlikwidowanych państwowych jednostkach organizacyjnych lub spółkach z udziałem Skarbu
           Państwa,
         • pozostałym po rozwiązanych bądź wygasłych umowach o oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego
           korzystania,
         • przejętym przez Skarb Państwa z innych tytułów
           oraz przygotowywanie w tych sprawach projektów stosownych rozstrzygnięć do aprobaty Wojewody;
   
 2. przejęcie lub gospodarowanie mieniem pozostałym po przedsiębiorstwie państwowym wykreślonym z rejestru przedsiębiorców,
  w tym rozpatrywanie wniosków dłużników w sprawie umorzenia, odroczenia terminu zapłaty lub rozłożenia na raty spłaty należności Skarbu Państwa;
   
 3. monitorowanie postępowań upadłościowych, w których Skarb Państwa reprezentowany przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, występuje w charakterze wierzyciela;
   
 4. reprezentowanie Skarbu Państwa w sprawach darowizn na rzecz Skarbu Państwa oraz spadków, w tym także w zakresie długów spadkowych, z zastrzeżeniem kompetencji przyznanych starostom wykonującym zadania z zakresu administracji rządowej oraz konsulom;
   
 5. rozstrzyganie o sposobie zagospodarowania nieruchomości wchodzących w skład mienia, o którym mowa w pkt 1, w tym w szczególności:
          • prowadzenie rejestru nieruchomości,
          • zapewnienie wyceny nieruchomości,
          • zabezpieczenie przed uszkodzeniem lub zniszczeniem;
   
 6. przekazywanie nieruchomości wchodzących w skład mienia pństwowego, nażądanie ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa a także ministra własciwego do spraw zagranicznych - wraz z niezbędną dokumentacją;
   
 7. prowadzenie całokształtu spraw związanych z naliczaniem należności za nieruchomości udostępnione przed ich przejęciem oraz prowadzenie windykacji tych należności;
   
 8. przygotowywanie oświadczeń Wojewody o umorzeniu, odroczeniu terminu lub rozłozenia na raty spłaty należności Skarbu Państwa, należności głównej, odsetek i innych należności ubocznych od tej kwoty bez względu na ich wysokość;
   
 9. podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym, w szczególności w sprawach dotyczących własności lub innych praw rzeczowych na nieruchomości, o zapłatę należności za korzystanie z nieruchomości, o roszczenia ze stosunku najmu, dzierżawy lub użyczenia, o stwierdzenie nabycia spadku, o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenia;
   
 10. prowadzenie we współpracy z Biurem Organizacji i Kadr realizującym obsługę finansowo-księgową spraw związanych z wydatkowaniem, planowaniem, sprawozdawczością w układzie klasyfikacji budżetowej oraz w układzie zadaniowym;
   
 11. współpraca z innymi organami, które na mocy odrębnych przepisów gospodarują nieruchomościami Skarbu Państwa, a także z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego.

3. Wydawanie opinii o zasadności kosztów poniesionych przez spółdzielnie mieszkaniowe w zakresie wynikającym z art. 41 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

4. W dziedzinie gospodarki wodnej:

 1. stwierdzania, w drodze decyzji, reprezentacji Skarbu Państwa oraz wykonywania praw właścicielskich Skarbu Państwa w stosunku do:
  • śródlądowych wód płynących oraz wód podziemnych, w tym dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym, oraz do gruntów pokrytych śródlądowymi wodami płynącymi;
  • nieruchomości gruntowych położonych w międzywalu, pod wałami przeciwpowodziowymi oraz wałów przeciwpowodziowych przyległych do śródlądowych wód płynących oraz do położonych na tych nieruchomościach budynków, budowli oraz innych urządzeń, w tym wodnych, służących realizacji zadań gospodarki wodnej,
  • nieruchomości gruntowych związanych z gospodarką wodną wraz z położonymi na tych nieruchomościach budowlami, innymi urządzeniami i lokalami,
  • innych nieruchomości służących realizacji zadań gospodarki wodnej, w tym również oddanych dotychczas w trwały zarząd regionalnych zarządów gospodarki wodnej, będących państwowymi jednostkami na tych nieruchomościach budynków i innych urządzeń oraz lokali;
   
 2. stwierdzania, w drodze decyzji, przejście urządzeń wodnych lub ich części na własność właściciela wód, po stwierdzeniu wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego lub jego cofnięcia.

 


cofnij do druku na górę