Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Zdrowie - Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

 

                                                                                                  Szczecin, dnia 20 kwietnia 2020 r.

ON.9532.5.2.2020.ID

 Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374)

P O L E C A M

Przewodniczącym powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności

 

  1. przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o wydanie karty parkingowej opatrzonych własnoręcznym podpisem wnioskodawców (bez realizacji wymogu własnoręcznego podpisania wniosku w obecności przewodniczącego zespołu w siedzibie zespołu);
  2. doręczanie kart parkingowych oraz legitymacji dokumentujących niepełnosprawność albo stopień niepełnosprawności, za zgodą osób niepełnosprawnych, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru przez operatora pocztowego, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego (z wyłączeniem obowiązku osobistego odbioru karty lub legitymacji w siedzibie powiatowego zespołu).

Polecenie podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374) wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej działające w województwie i państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Mając na względzie zminimalizowanie  ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa  COVID-19 na terenie województwa zachodniopomorskiego, odstąpienie od osobistego odbioru karty parkingowej lub legitymacji dokumentującej niepełnosprawność w przypadkach wskazanych w poleceniu jest w pełni uzasadnione.

 

Wojewoda Zachodniopomorski

Tomasz Hinc 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

     

                                                                                                                                                                                Szczecin, dnia 18 marca 2020 r.

ON.9532.5.1.2020.ID

 Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374)

  P O L E C A M

przeprowadzanie postępowań administracyjnych przez Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Szczecinie oraz miejskie/powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w województwie zachodniopomorskim, w celu wydawania orzeczeń o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, jak również orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień, z wyłączeniem osobistego badania stanu zdrowia osoby, w stosunku do której ma być ono wydane.

Wydawanie takich orzeczeń powinno odbywać się z wyłączeniem osobistego badania stanu zdrowia, gdy lekarz – przewodniczący składu orzekającego powiatowego albo wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, uzna posiadaną dokumentację medyczną
za wystarczającą do wydania orzeczenia.

Polecenie podlega natychmiastowemu wykonaniu. 

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374) wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej działające w województwie i państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.  Mając na względzie zminimalizowanie  ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa  COVID-19 na terenie województwa zachodniopomorskiego, odstąpienie od osobistego badania w przypadkach wskazanych w poleceniu jest uzasadnione.

 

Wojewoda Zachodniopomorski

Tomasz Hinc 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Uprzejmie informuję, że stosownie do § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 433) w okresie od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza się stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

                W związku z tym, działając w trybie § 8 ust. 2 wyżej przywołanego rozporządzenia, Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Szczecinie DO ODWOŁANIA wprowadza ograniczenia w wykonywaniu zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności
i stopniu niepełnosprawności, polegające na działalności w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

Oznacza to, że zaplanowane posiedzenia składów orzekających Wojewódzkiego Zespołu odbędą się w terminach wskazanych w zawiadomieniach, ale z wyłączeniem bezpośredniego badania i wywiadu osoby ubiegającej się o wydanie orzeczenia, czyli rozstrzygnięcie zostanie podjęte przez skład orzekający na podstawie akt sprawy (w tzw. trybie zaocznym).

                Jednocześnie informuję, że do czasu wydania orzeczenia (wyznaczonego terminu posiedzenia składu orzekającego), istnieje możliwość wystąpienia do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Szczecinie z wnioskiem o zawieszenie postępowania.

                Prośbę o zawieszenie postępowania należy wnieść do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Szczecinie, ul. Stanisława Dubois 27:

- listownie,

- za pośrednictwem platformy e-PUAP,

- na adres poczty elektronicznej: wzoon@szczecin.uw.gov.pl.

Po wniesieniu prośby, Wojewódzki Zespół wyznaczy ponowny termin rozpatrzenia sprawy,
o którym zawiadomi pismem odrębnym.

 

Kontakt telefoniczny do Wojewódzkiego Zespołu:

91 43 03 193, lub końcówki: 194, 191, 192.

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Organami właściwymi do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności są:

  1. Powiatowe Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – pierwsza instancja
  2. Wojewódzkie Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – druga instancja 

Na terenie województwa funkcjonuje aktualnie 17 powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności: 

1. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Białogardzie

Plac Wolności 1, 78-200 Białogard

tel./fax 94 3128888 wew. 24

Obszar działania - powiat białogardzki

 

2. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Choszcznie

ul. Bolesława Chrobrego 27a, 73-200 Choszczno

tel./fax 95 7657840

Obszar działania - powiat choszczeński

 

3. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Drawsku Pomorskim

ul. Chrobrego 4, 78-500 Drawsko Pomorskie

tel. 791 980 889

Obszar działania - powiat drawski

 

4. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Goleniowie

ul. Niepodległości 1, 72-100 Goleniów

tel. 91 4183608, fax 91 4183608

Obszar działania - powiat goleniowski

 

5. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gryficach

ul. Koszarowa 4, 72-300 Gryfice

tel./fax 91 8525904

Obszar działania - powiat gryficki i kamieński

 

6. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gryfinie

ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino

tel. 91 4162017 wew. 117, fax 91 4162017 wew. 160

Obszar działania - powiat gryfiński

 

7. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kołobrzegu

ul. Grottgera 11, 78-100 Kołobrzeg

tel. 94 3548062, fax 94 3548066

Obszar działania - powiat kołobrzeski

 

8. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Myśliborzu

ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz

tel. 95 7479069, fax 95 7473672

Obszar działania - powiat myśliborski

 

9. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Policach

ul. Tanowska 8, 72-010 Police

tel. 91 4328151, fax 91 3178900

Obszar działania - powiat policki

 

10. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pyrzycach

ul. Lipiańska 4, 74-200 Pyrzyce

tel. 91 8811319, fax 91 8863213

Obszar działania - powiat pyrzycki

 

11. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sławnie

ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno

tel. 59 8106417, fax 59 8106401

Obszar działania - powiat sławieński

 

12. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Stargardzie

ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard

tel. 91 4804902 lub 03, fax 91 4804846

Obszar działania - powiat stargardzki i łobeski

 

13. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Szczecinku

ul. Wiatraczna 1, 78-400 Szczecinek

tel. 94 7137100, tel. 94 71 37110, fax 94 7137101

Obszar działania - powiat szczecinecki

 

14. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Świdwinie

ul. Drawska 38, 78-300 Świdwin

tel./fax 94 3657037

Obszar działania - powiat świdwiński

 

15. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wałczu

al. Zdobywców Wału Pomorskiego 54, 78-600 Wałcz

tel. 67 2508470 lub 71, fax 672584251

Obszar działania - powiat wałecki

 

16. Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Koszalinie

al. Monte Cassino 13, 75-414 Koszalin

tel. 94 3483954 lub 55 lub 56, fax 94 3483955

Obszar działania - Miasto Koszalin i powiat koszaliński

 

17. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Szczecinie

ul. Starzyńskiego 2, 70-506 Szczecin

tel./fax 91 4885379

Obszar działania - Miasto Szczecin i Miasto Świnoujście

 

Orzekanie

Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności jest postępowaniem odrębnym, regulowanym w szczególności ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 426). Aktem wykonawczym do ustawy jest rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2018 r., poz. 2027, z późn. zm.). Natomiast kryteria oceny niepełnosprawności u osób do 16 roku życia reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób do 16 roku życia (Dz. U. Nr 17, poz. 162 z późn. zm.).

Stosownie do art. 66 wyżej przywołanej ustawy, w sprawach nieunormowanych przepisami ustawy stosuje się Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks cywilny oraz Kodeks pracy.

 

Powiatowe Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydają:

 

Niezbędne dokumenty

Do wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dołącza się dokumentację medyczną, w tym zaświadczenie lekarskie, wydane nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku oraz inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

Do wniosku o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień dołącza się posiadaną przez osobę zainteresowaną dokumentację medyczną, orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy określone w art. 5 i 62 ustawy oraz inne posiadane dokumenty, mogące mieć wpływ na ustalenie wskazań do ulg i uprawnień.

Od orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności wydanych przez powiatowe zespoły przysługuje odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Szczecinie.

Siedziba Wojewódzkiego Zespołu mieści się w budynku „EVOMED” w Szczecinie (71-610),
ul. Stanisława Dubois 27,
pok. 522 - 535 (V piętro),


tel. 91 4303193

fax 91 8140296


e-mail: wzoon@szczecin.uw.gov.pl


Jak dotrzeć do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - informacja dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Od orzeczeń wojewódzkiego zespołu przysługuje, w terminie miesiąca od dnia jego doręczenia, odwołanie:

 

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem wojewódzkiego zespołu, który wydał orzeczenie.

Wniesienie odwołania do sądu nie podlega opłacie. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania stronie przysługuje prawo zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi administracji oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, orzeczenie staje się ostateczne i prawomocne.

Poniżej link do szczegółowych informacji na temat trybu i zasad orzekania (odesłanie do strony Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych): 

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/

 

Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych 2016/679

(RODO)

KLAUZULA INFORMACYJNA (W ZAŁĄCZNIKU)


Zobacz również artykuły:

1
Jak dotrzeć do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - informacja dla osób z niepełnosprawnościami

Lista załączników:

TypPlik załącznika
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych
rozmiar pliku: 243.4 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2021-03-31 15:40:34
cofnij do druku na górę