Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Bezpieczeństwo - Ratownictwo Medyczne - Uzyskanie wpisu do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego.

2011-10-14

Uzyskanie wpisu do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego.

ikonka przypisana do artykułu

 

 

 Warunki, jakie należy spełnić przy załatwianiu sprawy:

 1. Założyć konto w Systemie Administracji P2, pod adresem: https://rejestracja.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/
 2. Wykonać poprawne zalogowanie do systemu – uzyskując automatycznie uprawnienia do złożenia wniosku o wpis/aktualizację lub usunięcie z rejestru.
 3. Złożyć wniosek w systemie informatycznym do konkretnego urzędu wojewódzkiego.
 4. Złożony poprzez system informatyczny wniosek wygenerować, wydrukować i podpisać.
 5. Do wydrukowanego wniosku załączyć:

 

 - WYMAGANE DOKUMENTY - wniosek zawierający:

 

Ponadto do wniosku należy dołączyć:

 

6. Wniosek wraz z załącznikami wysłać pocztą na adres:

 

Termin załatwienia sprawy:

Termin załatwienia sprawy zgodny z Kodeksem Postępowania Administracyjnego, nie później niż w ciągu miesiąca, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia sprawy.

 

Tryb odwoławczy:

Stronie przysługuje odwołanie do Ministra Zdrowia, za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 

Opłaty:

OPŁATA PODSTAWOWA - BRAK OPŁATY

OPŁATA SKARBOWA - Opłata skarbowa za wydanie decyzji o wpisie do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne wynosi 10 zł i powinna być wniesiona najpóźniej z chwilą złożenia wniosku. W chwili składania wniosku o wpis do rejestru należy przedstawić dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo jego uwierzytelnioną kopię (może on mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej).

ULGI I ZWOLNIENIA - na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej zwolnione są od ponoszenia opłaty skarbowej organizacje pożytku publicznego.

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY

Zapłatę opłaty skarbowej dokonuje się:

 

PODSTAWA PRAWNA WNOSZENIA OPŁAT

Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018r., poz. 1044, z późn. zm.)

 

Przebieg procesu rejestracji jednostki współpracującej z systemem PRM wpisywanej na wniosek:

 

 1. Zarejestrowanie użytkownika w P2 (użytkownik dostaje uprawnienia do złożenia wniosku o wpis/aktualizację/usunięcie z rejestru).
 2. Złożenie wniosku (o wpis/aktualizację/usunięcie) do konkretnego urzędu wojewódzkiego/wojewody.
 3. Rejestracja faktu formalnego wpłynięcia wniosku przez analityka/referenta w UW (określenie daty wpływu do urzędu wniosku wraz z załącznikami, wysłanego pocztą lub przez e-PUAP).
 4. Akceptacja formalna przez analityka/referenta w UW.
 5. Akceptacja merytoryczna przez analityka/referenta w UW.
 6. Zatwierdzenie wprowadzenia jednostki do rejestru przez wojewodę.
 7. Publikacja danych w rejestrze.

 

Link do instrukcji obsługi RJWPRM:

https://www.csioz.gov.pl/fileadmin/user_upload/rjwprm_instrukcja_jednostkawnioskujaca_analityk_wojewoda_5981c9d413ad2.pdf

 

W przypadku wystąpienia problemów przy korzystaniu z systemu, wsparcie zapewniają konsultanci systemowi:

tel.: 22 597-09-76, 22 492-50-05

e-mail: rjwprm@csioz.gov.pl.


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
WNIOSEK O DOKONANIE WPISU DO PROWADZONEGO PRZEZ WOJEWODĘ ZACHODNIOPOMORSKIEGO REJESTRU JEDNOSTEK WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z SYSTEMEM PAŃSTWOWEGO RATOWNICTWA MEDYCZNEGO.
format pliku docx .docx
23.6 kB
2019-09-03, 11:48:39
cofnij do druku na górę