Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Bezpieczeństwo - Ratownictwo Medyczne - Zatwierdzanie programu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

2011-10-14

Zatwierdzanie programu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

ikonka przypisana do artykułu


Warunki, jakie należy spełnić przy załatwianiu sprawy:

WYMAGANE DOKUMENTY

1.    W celu zatwierdzenia programu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy podmiot zamierzający rozpocząć działalność szkoleniową powinien złożyć wniosek zawierający:

2.       Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

o    czas trwania kursu;

o    przewidywaną liczbę osób biorących udział w kursie (liczba grup i liczba osób w poszczególnych grupach);

o    warunki realizacji kursu – oświadczenie o zapewnieniu bazy dydaktycznej, wykaz wyposażenia sal ćwiczeniowych w wymagany przepisami sprzęt dydaktyczny;

o    program nauczania określający treści nauczania i umiejętności wynikowe oraz plan nauczania zawierający rozkład zajęć z podziałem na liczbę zajęć teoretycznych i praktycznych.

·            regulamin organizacyjny kursu, określający w szczególności organizację szkolenia, zasady i tryb naboru osób przewidzianych do szkolenia oraz zakres obowiązków wykładowców i innych osób prowadzących zajęcia teoretyczne i praktyczne;

·            wykaz kadry dydaktycznej kursu;

·            potwierdzone za zgodność z oryginałem dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje i staż pracy przy wykonywaniu medycznych czynności ratunkowych kadry dydaktycznej prowadzącej kurs i kierownika merytorycznego kursu (dyplomy i zaświadczenia o zatrudnieniu w zespołach ratownictwa medycznego, dokumenty poświadczające ukończenie specjalizacji, bądź zaświadczenia o specjalizowaniu się w określonych przepisami dziedzinach medycyny itp.);

·            imienną listę osób prowadzących zajęcia w ramach poszczególnych modułów  nauczania;

·            dokumenty poświadczające uprawnienia do lokalu, w którym mają być prowadzone zajęcia (akt własności, umowa najmu, umowa użyczenia).


Termin i sposób załatwiania sprawy:

 

Po przeprowadzeniu  weryfikacji złożonych dokumentów i ewentualnym przeprowadzeniu kontroli podmiotu ubiegającego się o zatwierdzenie programu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz stwierdzeniu, że spełnia on określone przepisami wymagania – Wojewoda zatwierdza program kursu lub odmawia zatwierdzenia.

Odmowa zatwierdzenia programu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz cofnięcie zatwierdzenia następuje w drodze decyzji administracyjnej. Zmiana zatwierdzonego przez Wojewodę programu kursu, obejmująca zakres merytoryczny powoduje obowiązek ponownego zatwierdzenia  programu kursu.

Termin załatwienia sprawy: nie  później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia wymaganych dokumentów a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia sprawy.


Miejsce złożenia dokumentów - jednostka odpowiedzialna:

NAZWA WYDZIAŁU

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Oddział Ratownictwa Medycznego

 

KONTAKT

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00, pokój nr 129

tel. 91 43 03 586

faks  91 43 03 330

e-mail: sekretriatzk@szczecin.uw.gov.pl


Tryb odwoławczy:

Od decyzji odmawiającej zatwierdzenia programu kursu i cofającej zatwierdzenie Stronie przysługuje odwołanie do Ministra  Zdrowia, za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.


Opłaty:

OPŁATA PODSTAWOWA – BRAK OPŁATY

OPŁATA SKARBOWA – BRAK OPŁATY


Uwagi :

Zgodnie z treścią załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2019 r. zmieniające rozporzadzenie w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, powinien trwać  co najmniej 66 godzin, w tym co najmniej 25 godzin zajęć teoretycznych oraz co najmniej 41 godzin praktycznych.

W zależności  od  jednostki współpracującej z systemem, w której uczestnik kursu jest zatrudniony, pełni służbę lub jest członkiem, można zwiększyć maksymalnie o 50% liczbę godzin tego modułu, który jest najbardziej przydatny przy wykonywaniu zadań ratowniczych, właściwych dla danej jednostki współpracującej z systemem. Podmiot prowadzący kurs jest obowiązany w taki sposób zorganizować proces dydaktyczny, by zajęcia praktyczne były prowadzone przez nauczyciela z grupą liczącą nie więcej niż 6 osób.

W zakresie kwalifikacji kadry dydaktycznej kursu - § 3.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2019 r. zmieniające rozporzadzenie w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy określa, że zajęcia teoretyczne i praktyczne kursu prowadzi lekarz systemu, pielęgniarka systemu albo ratownik medyczny, posiadający aktualną wiedzę i umiejętności z zakresu objętego ramowym programem kursu oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej w jednostach systemu, o których mowach w art 32 ust 1 ustawy z dnia 8 wrzesnia 2006 r . o Państwowym Ratownictwie Medycznym Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym zawiera w art. 3 pkt 4 definicje medycznych czynności ratunkowych. W myśl powołanego art. 3 pkt 4  ustawy ,,medyczne czynności ratunkowe" są to świadczenia opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, udzielane przez jednostkę systemu, o której mowa w art. 32 ust.1 pkt 2, w warunkach pozaszpitalnych, w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Jednostkami systemu, określonymi w art. 32 ust.1 pkt 2 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym są zespoły ratownictwa medycznego, w tym lotnicze zespoły ratownictwa medycznego, zwane dalej "jednostkami systemu", na których świadczenia zawarto umowy z dysponentami jednostek o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz umowy na wykonywanie medycznych czynności ratunkowych. Należy więc uznać, iż uprawnienia do prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych kursu posiadają osoby spełniające wymogi kwalifikacyjne określone dla lekarza systemu, pielęgniarki systemu oraz ratownika medycznego, które posiadają  co najmniej trzyletnie  doświadczenie zawodowe w wykonywaniu medycznych czynności, czyli wykonywały zawód w zespołach ratownictwa medycznego.

Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym określa wymagania kwalifikacyjne dla: lekarza systemu (art. 3 pkt 3 oraz art. 57), pielęgniarki systemu (art. 3 pkt 6) i ratownika medycznego (art. 10). Wnioskodawca powinien więc udokumentować nie tylko wymagane przepisami kwalifikacje kadry dydaktycznej kursu, ale i przedstawić potwierdzenia co najmniej trzyletniego doświadczenia zawodowego w zespołach ratownictwa medycznego.

W zakresie kwalifikacji psychologa prowadzącego zajęcia w ramach kursu, wnioskodawca powinien przedstawić dokumentację potwierdzającą posiadanie przez wskazaną osobę kwalifikacji psychologa oraz co najmniej trzyletniego doświadczenia zawodowego.

Zajęcia teoretyczne i praktyczne w zakresie: ratownictwa  technicznego, chemicznego, ekologicznego, wodnego i wysokościowego, prowadzi osoba posiadająca co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu czynności ratowniczych w danym rodzaju ratownictwa i wnioskodawca powinien przedstawić dokumenty potwierdzające posiadanie przez te osoby wymaganego  doświadczenia w danym rodzaju ratownictwa.

 Podstawa prawna:

- art. 13  ust. 2 – 7 ustawy z dnia 8 września 2006r. o  Państwowym Ratownictwie Medycznym,

- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. z 2021, poz. 411).

- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2019 r. zmieniające rozporzadzenie w sprawie kursu w zakresie kalifikowanej pierwszej pomocy (D.U z 2019 r. poz. 2408).

 

Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Oświadczenie
format pliku doc .doc
51 kB
2021-06-25, 08:50:47
2
Oświadczenie 2
format pliku doc .doc
34 kB
2021-06-25, 08:51:00
3
WNIOSEK O ZATWIERDZENIE KURSU W ZAKRESIE KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY
format pliku doc .doc
45 kB
2021-07-08, 09:27:04
4
Ogólna klauzula informacyjna dotycząca zatwierdzenia programu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy
format pliku pdf .pdf
107.1 kB
2022-09-27, 08:20:29
cofnij do druku na górę