Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Programy rządowe, fundusze, akcje i kampanie, konkursy - NPPDL - edycja 2012-2015 - NPPDL 2015 - NPPDL 2015 - ostateczna lista rankingowa.

2014-11-28

NPPDL 2015 - ostateczna lista rankingowa.

W dniu 28 listopada 2014 r. Komisja powołana przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, do oceny wniosków, złożonych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój, zakończyła rozpatrywanie zastrzeżeń wniesionych do wstępnej listy rankingowej.

Wniesiono 15 zastrzeżeń, z których 11 zostało odrzuconych. Uzasadnienia odrzucenia zastrzeżeń zostaną przesłane Wnioskodawcom w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia informacji na stronach internetowych ZUW. Wyniki oceny zawarte są w arkuszu oceny merytorycznej wniosków, zawierającym wyszczególnienie cząstkowych wyników, według poszczególnych kryteriów merytorycznych.


W związku z błędnym uszeregowaniem projektów ponadlimitowych (dla powiatów ziemskich oraz miast na prawach powiatu) na wstępnej liście rankingowej, na wniosek Ministra Administracji i Cyfryzacji, dokonano stosownej korekty i umieszczono projekty na ostatecznej liście rankingowej zgodnie z obowiązującym limitem (gmina oraz miasto na prawach powiatu – jedno zadanie inwestycyjne, powiat ziemski – dwa zadania inwestycyjne).


Wojewoda Zachodniopomorski po zatwierdzeniu Ostatecznej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań przedstawi do zatwierdzenia Ministrowi Administracji i Cyfryzacji listę zakwalifikowanych wniosków. Zgodnie z przyjętym harmonogramem, zatwierdzenie listy przez Ministra Administracji i Cyfryzacji następuje do dnia 20 grudnia br.
 


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
NPPDL 2015 - arkusz ocen
format pliku pdf .pdf
140.3 kB
2014-11-28, 14:30:20
2
NPPDL 2015 - rozpatrzenie zastrzeżeń
format pliku pdf .pdf
126.6 kB
2014-11-28, 14:30:40
3
NPPDL 2015 - ostateczna lista rankingowa
format pliku pdf .pdf
196.4 kB
2014-11-28, 14:31:09
cofnij do druku na górę