Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Wojewoda i Urząd - Wydziały ZUW Szczecin - Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego - Aktualności EWT - Nowelizacja ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych

2014-10-21

Nowelizacja ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych

Departament Współpracy Terytorialnej informuje, że w dniu 19.10.2014 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo Zamówień Publicznych (dalej: Ustawa PZP) z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.)

Główne zmiany wprowadzone nowelizacją, dotyczą:

1. ograniczenia stosowania wyłącznie kryterium cenowego – dotyczy art. 91 Ustawy PZP,
2. odformalizowania postepowania na usługi niepriorytetowe o wartości poniżej progów unijnych – nowelizacja wprowadza nowy art. 5a do Ustawy PZP,
3. wprowadzenia fakultatywnej przesłanki wykluczenia wykonawcy dotyczącej zawinionych i poważnych naruszeń obowiązków zawodowych – dotyczy art. 24 Ustawy PZP,
4. zmian w zakresie powoływania się przez wykonawców na zasoby podmiotów trzecich - dotyczy art. 26 Ustawy PZP,
5. wprowadzenia możliwości określenia przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę - dotyczy art. 29 i 36 Ustawy PZP,
6. zmiany w zakresie zatrzymania wadium – dotyczy art. 46 Ustawy PZP,
7. modyfikacji zasad ustalania rażąco niskiej ceny - dotyczy art. 90 Ustawy PZP,
8. obowiązku uwzględniania w umowach zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy postanowienia o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – dotyczy art. 142 Ustawy PZP,
9. tajemnicy przedsiębiorstwa – art. 8 Ustawy PZP.


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Główne zmiany wprowadzone nowelizacją do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych.
format pliku pdf .pdf
1816.8 kB
2014-10-21, 11:42:44
cofnij do druku na górę