Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Wojewoda i Urząd - Wydziały ZUW Szczecin - Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Oddział Rejestrów i Świadczeń

Oddział Rejestrów i Świadczeń

Do zadań Oddziału Rejestrów i Świadczeń należy:

W zakresie ochrony zdrowia - prowadzenie spraw dotyczących:

 1. prowadzenia rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą;
 2. przeprowadzania kontroli podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki jej wykonywania lub w oparciu o informację organu Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej;
 3. wydawania decyzji w sprawie czasowego zaprzestania działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą;
 4. wydawania decyzji w sprawie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie:
  a) przepisu art. 34 ustawy o działalności leczniczej,
  b) przepisów art. 87 ust. 5 i 6 ustawy Prawo Farmaceutyczne,
  c) przepisu art.107 ust.1 ustawy o działalności leczniczej;
 5. zapobiegania i zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych oraz postępowania w razie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii, w tym sporządzania projektu wojewódzkiego planu działania na wypadek wystąpienia epidemii;
 6. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS;
 7. kontroli wykonywania i dokumentowania badań oraz orzeczeń lekarskich i psychologicznych dla osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń, osób ubiegających się lub posiadających licencję detektywa oraz osób ubiegających się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub posiadających taki wpis;
 8. wyznaczania psychologa uprawnionego do rozpatrywania odwołań od orzeczeń psychologicznych, wnoszonych przez osoby ubiegające się lub posiadające pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego;
 9. nadzoru nad odbywaniem stażu podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów oraz w zakresie spełniania przez podmioty prowadzące staż ustawowych wymagań i warunków;
 10. nadzoru nad lecznictwem uzdrowiskowym, w tym:
 11. oceny realizacji zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej;
 12. realizacji zadań wynikających z ustawy o zdrowiu publicznym;
 13. organizacji opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem;
 14. regionalnej polityki zdrowotnej, w zakresie wydawania opinii w przedmiocie zgodności planowanego programu polityki zdrowotnej realizowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej oraz celami operacyjnymi Narodowego Programu Zdrowia;
 15. prowadzenie spraw wynikających z art. 30a ust. 4 i 5 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

W zakresie świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów – prowadzenie spraw dotyczących kontroli realizacji przez samorządy gminne zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – prowadzenie spraw dotyczących:

 1. opracowywania projektów materiałów instruktażowych, zaleceń i procedur postępowania interwencyjnego w sytuacjach kryzysowych, związanych z przemocą w rodzinie, dla osób realizujących te zadania;
 2. monitorowania zjawiska przemocy w rodzinie;
 3. monitorowania realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy pomocy Wojewódzkiego Koordynatora Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;
 4. nadzoru nad wykonywaniem zadań realizowanych przez samorząd gminny, powiatowy i Województwa;
 5.  kontroli realizacji zadań wykonywanych przez podmioty niepubliczne na podstawie umów z organami administracji rządowej i samorządowej.

W zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych – prowadzenie spraw dotyczących:

 1. przyznawania lub utraty statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej;
 2. zwolnienia na czas określony prowadzącego zakład pracy chronionej od spełnienia warunku określonego w ustawie;przeprowadzania kontroli w zakładach pracy chronionej i zakładach aktywności zawodowej w zakresie spełniania warunków i obowiązków określonych w ustawie;
 3. prowadzenia rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych uprawnionych do organizowania turnusów i rejestru ośrodków uprawnionych do przyjmowania zorganizowanych grup turnusów osób niepełnosprawnych;
 4. prowadzenia kontroli ośrodków posiadających wpis do rejestru ośrodków i kontroli organizatorów turnusów rehabilitacyjnych posiadających wpis do rejestru organizatorów turnusów.

cofnij do druku na górę