Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Bezpieczeństwo - Ratownictwo Medyczne - Sprawy Ratownictwa Medycznego

Sprawy Ratownictwa Medycznego

Kierownik Oddziału Ratownictwa Medycznego
tel. 91 4 303 235
e-mail:
mciesielska@szczecin.uw.gov.pl
pok. 130

 

 

stanowisko pracy ds. współpracy z jednostkami związanymi z funkcjonowaniem systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego
tel. 91 4303 113

 

stanowisko pracy ds. organizacji i nadzoru nad systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego
tel. 91 4303 330

 

stanowisko pracy ds. planowania i koordynacji systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego
tel. 91 4303 330

 

stanowisko pracy ds. współpracy transgranicznej w ratownictwie medycznym i nadzoru nad szkoleniami

 tel. 91 4303 586

 


 

DO ZADAŃ ODDZIAŁU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO należy prowadzenie spraw dotyczących:

 

 1. realizowania zadań zapewniających pomoc każdej osobie, znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, polegających na planowaniu, organizowaniu, koordynowaniu oraz sprawowaniu nadzoru nad systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego, zwanego dalej „systemem”, na terenie województwa zachodniopomorskiego;
 2. sporządzania wojewódzkiego planu działania systemu;
 3. uzgadniania z dyrektorem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie: - liczby szpitalnych oddziałów ratunkowych i ich rozmieszczenia, - jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego;
 4. uzgadniania elementów wojewódzkiego planu działania systemu, dotyczących współpracy jednostek systemu z jednostkami współpracującymi z systemem, z kierownikami właściwych służb;
 5. żądania od organów samorządu terytorialnego informacji niezbędnych do sporządzenia wojewódzkiego planu działania systemu;
 6. podawania do publicznej wiadomości wojewódzkiego planu działania systemu, po zatwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw zdrowia;
 7. podejmowania działań organizacyjnych zmierzających do zapewnienia ustawowych parametrów czasu dotarcia na miejsce zdarzenia dla zespoow ratownictwa medycznego;
 8. prowadzenia: a) rejestru jednostek współpracujących z systemem, b) ewidencji jednostek systemu: szpitalnych oddziałów ratunkowych i zespołów ratownictwa medycznego, w tym lotniczych zespołów ratownictwa medycznego;
 9. zatwierdzania programu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy;
 10. finansowania zadań zespoów ratownictwa medycznego;
 11. nadzoru nad systemem;
 12. naprawiania szkód poniesionych na mieniu osób, powstałych w następstwie udzielania przez nie pierwszej pomocy;
 13. prowadzenia obsługi organizacyjnej stanowiska pracy lekarza koordynatora ratownictwa medycznego.
cofnij do druku na górę