Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Wojewoda i Urząd - Wydziały ZUW Szczecin - Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Oddział Rynku Pracy i Kształcenia w Ochronie Zdrowia

Oddział Rynku Pracy i Kształcenia w Ochronie Zdrowia

Do zadań Oddziału Rynku Pracy i Kształcenia w Ochronie Zdrowia należy:

W zakresie ochrony zdrowia - prowadzenie spraw dotyczących:

 1. prowadzenia postępowań egzekucyjnych w zakresie egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym dotczących obowiązkowych szczepień ochronnych dzieci;
 2. powoływania i odwoływania konsultantów wojewódzkich w ochronie zdrowia;
 3. obsługi administracyjnej konsultantów wojewódzkich w ochronie zdrowia;
 4. zlecania konsultantom wojewódzkim w ochronie zdrowia przeprowadzenia kontroli podmiotów wykonujących działalność leczniczą;
 5. wyznaczania przedstawicieli Wojewody do udziału w radach społecznych podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami;
 6. kształcenia podyplomowego w zakresie specjalizacji lekarzy, lekarzy dentystów, diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów, fizjoterapeutów i osób odbywających specjalizację w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia;
 7. sprawowania nadzoru nad realizacją zobowiązania lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydentury do wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w podmiocie wykonującym działalność leczniczą, który udziela świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w tym wydawania decyzji w przedmiocie nałożenia kary w przypadku niewywiązania się z zobowiązania lub zaprzestania realizacji programu specjalizacji;
 8. monitoringu sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów leczniczych z terenu województwa, określonych w ustawie o systemie informacji w ochronie zdrowia;
 9. przeprowadzania badań statystycznych, pozyskiwania dodatkowych danych, dokonywania analiz i opracowywania publikacji oraz zestawień zbiorczych z zakresu zdrowia i ochrony zdrowia;
 10. regionalnej polityki zdrowotnej, w tym:
  a) sporządzania Regionalnej Mapy Potrzeb Zdrowotnych dla województwa zachodniopomorskiego w porozumieniu z Wojewódzką Radą do Spraw Potrzeb Zdrowotnych,
  b) ustalania priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej w porozumieniu z Wojewódzką Radą do Spraw Potrzeb Zdrowotnych;
 11. wydawania opinii o celowości inwestycji polegającej na utworzeniu nowego podmiotu leczniczego, nowych jednostek lub komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, przy pomocy których ma być wykonywana działalność lecznicza w zakresie leczenia szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, podstawowej opieki zdrowotnej lub innej inwestycji w tym zakresie stosownie do przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 12. powoływania i odwoływania członków rady oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zwoływania pierwszego posiedzenia rady;
 13. współpracy z Centrum Egzaminów Medycznych przy organizacji i przeprowadzaniu Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego oraz zgłaszania kandydatów do Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej Lekarski Egzamin Końcowy i Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy oraz do Komisji Egzaminacyjnej, przed którą składa się Państwowy Egzamin Fizjoterapeutyczny.

W zakresie promocji zatrudnienia - prowadzenie spraw dotyczących:

 1. sprawowania kontroli i nadzoru nad realizacją zadań wykonywanych przez Marszałka Województwa lub starostę, Wojewódzki lub powiatowe urzędy pracy oraz inne podmioty;
 2. wykonywania zadań organu wyższego stopnia w postępowaniu administracyjnym w sprawach związanych z realizacją przez starostów zadań dotyczących świadczeń z tytułu bezrobocia;
 3. organizowania i finansowania szkoleń pracowników Urzędu Wojewódzkiego oraz Wojewódzkiego i powiatowych urzędów pracy.

W zakresie zatrudnienia socjalnego – prowadzenie spraw dotyczących:

 1. nadawania, przedłużania oraz stwierdzenia utraty statusu Centrum Integracji Społecznej;
 2. prowadzenia rejestru jednostek, którym nadany został status Centrum oraz rejestru klubów integracji społecznej.

Zapewnienie obsługi:

 1. Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych;
 2. Wojewódzkiej Rady do Spraw Potrzeb Zdrowotnych.

cofnij do druku na górę