Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Wojewoda i Urząd - Wydziały ZUW Szczecin - Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego - Aktualności EWT - Stanowisko Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dotyczące naruszeń art. 29 ust. 3 oraz art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2014-08-04

Stanowisko Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dotyczące naruszeń art. 29 ust. 3 oraz art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W związku ze zmiana w dniu 27 maja 2014 r. dokumentu pn. Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE (tzw. Taryfikator) uprzejmie informuję, co następuje.

Zgodnie z art. 29 ust. 3 oraz art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP) w przypadkach określonych w ustawie możliwe jest opisanie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, a także za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, jednak zamawiający jest obowiązany w takiej sytuacji dopuścić rozwiązania równoważne wskazanym.

Zmiana Taryfikatora z maja 2014 r. ustaliła bazową stawkę za naruszenie art. 29 ust. 3 i art. 30 ust. 4 ustawy PZP (wadliwy opis przedmiotu zamówienia) na poziomie 25% wprowadzając jednocześnie możliwość obniżenia sugerowanej 25% stawki do 10% albo 5% w zależności od wagi nieprawidłowości (tabela 1 i 2 Taryfikatora, pozycja 21). W związku z tym w celu ujednolicenia sposobu postępowania przy nakładaniu korekt poniżej przedstawiam warunki w jakich możliwe jest obniżenie bazowej 25% stawki korekty.

Metoda określania wydatków niekwalifikowalnych obejmuje:

I. stosowanie Taryfikatora w odniesieniu do naruszeń art. 29 ust. 3 ustawy PZP oraz ograniczenia konkurencji poprzez brak prawidłowego określenia zakresu równoważności

Przesłanki, które mają wpływ na ustalenie wskaźnika korekty finansowej są następujące:


Po przeprowadzeniu analizy w ww. zakresie na wartość wydatków dotyczących zamówienia publicznego rozliczanego w projekcie nakładana jest korekta finansowa w wysokości:

1. 25% - w przypadku gdy nie spełniono przesłanki A i przesłanki B,
2. 10% - w przypadku gdy:
2.1 spełniono przesłankę A lecz nie spełniono przesłanki B albo
2.2 nie spełniono przesłanki A, spełniono przesłankę B lecz nie spełniono przesłanki C,
3. 5% - w przypadku gdy nie spełniono przesłanki A, spełniono przesłankę B i spełniono przesłankę C.

Tabelka przedstawiajaca poziomy korekty finansowej

Korekta finansowa nie jest nakładana w sytuacji, w której spełniono przesłankę A oraz B, a brak prawidłowego określenia zakresu równoważności (nie spełniono przesłanki C) nie wpłynął na ocenę ofert (tzn. oferty nie zostały z tego powodu odrzucone).

II. stosowanie Taryfikatora w odniesieniu do naruszeń art. 30 ust. 4 ustawy PZP


Przesłanką, która ma wpływ na ustalenie wskaźnika korekty finansowej jest dopuszczenie przez zamawiającego składania rozwiązań równoważnych. Po przeprowadzeniu analizy i stwierdzeniu, że nie została wypełniona ww. przesłanka na wartość wydatków dotyczących zamówienia publicznego rozliczanego w projekcie jest nakładana korekta finansowa w wysokości 10%.

III. wyłączenie 100% wydatku

Równolegle do przedstawionych powyżej sposobów postępowania dopuszczalne jest wyłączenie (tj. uznanie za niekwalifikowalne) 100% wartości konkretnych pozycji wydatków, w odniesieniu do których ustalono naruszenie art. 29 ust. 3 ustawy PZP. Zastąpienie korekty finansowej wyłączeniem wydatków jest możliwe gdy:

a) wyłączenie jest mniej dotkliwe finansowo dla beneficjenta niż korekta finansowa oraz
b) jeżeli wartość korekty wyznaczona ww. metodami jest niewspółmiernie wysoka w stosunku do naruszenia, tj. są spełnione łącznie następujące przesłanki:
- naruszenie dotyczy fragmentu zamówienia o niskiej wartości w stosunku do wartości zamówienia lub tej części zamówienia wyodrębnionej zgodnie z PZP,
- naruszenie dotyczy niewielkiej ilości elementów zamówienia lub tej części zamówienia wyodrębnionej zgodnie z PZP,
- wydatki obarczone błędem dotyczą elementów zamówienia o charakterze pomocniczym w stosunku do całego zamówienia,
- dyskryminujący opis tych elementów przedmiotu zamówienia nie mógł mieć znaczącego wpływu na całe zamówienie, a przez to na ograniczenie konkurencji na rynku krajowym/wspólnotowym.

W sytuacji, gdy w danym zamówieniu nie ma możliwości wskazania wartości wydatków, których dotyczyłoby wyłączenie, nakładana jest korekta finansowa metodą wskaźnikową na całość zamówienia lub jego część, wyodrębnioną zgodnie z ustawą PZP.


cofnij do druku na górę