Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Wojewoda i Urząd - Wydziały ZUW Szczecin - Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego - Aktualności EWT - Konsultacje publiczne projektu Programu Współpracy INTERREG VA Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska oraz projektu raportu Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko

2014-07-14

Konsultacje publiczne projektu Programu Współpracy INTERREG VA Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska oraz projektu raportu Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko

10 lipca 2014 r. rozpoczęły się konsultacje publiczne projektu Programu Współpracy INTERREG VA Meklemburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska oraz projektu raportu Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko. Konsultacje wyżej wymienionych dokumentów potrwają odpowiednio do 13 i 8 sierpnia 2014 r.

Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag na temat kierunków wsparcia proponowanych w ramach Programu.

Głównym celem sporządzenia Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko jest ocena potencjalnych i rzeczywistych skutków realizacji Programu. Konsultacje projektu raportu prowadzone są zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Organem właściwym do rozpatrzenia zgłaszanych uwag jest Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Departament Współpracy Terytorialnej.

Uwagi do projektu Programu oraz raportu

Aby zgłosić uwagi na temat projektu Programu i/lub raportu, prosimy o wypełnienie on-line właściwego formularza zamieszczonego poniżej. Uwagi zgłoszone w inny sposób zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania.

Termin zgłaszania uwag upływa 13 sierpnia 2014 r. (projekt Programu) oraz 8 sierpnia 2014 r. (projekt raportu).

W konsultacjach mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, a w szczególności przedstawiciele samorządów terytorialnych, partnerów społeczno-gospodarczych, administracji rządowej, organizacji pozarządowych, środowisk akademickich, itp. W celu zapoznania się z projektem Programu i raportu prosimy o pobranie dokumentów zamieszczonych poniżej.

Rozpatrzenie uwag

Po zakończeniu konsultacji wszystkie uwagi zgłoszone w czasie ich trwania zostaną rozpatrzone i przekazane pod obrady międzynarodowej Grupy Roboczej ds. przygotowania Programu na lata 2014-2020.

Podstawowe informacje

Zakres wsparcia przewidziany w Programie obejmuje następujące zagadnienia tematyczne:


Beneficjentami Programu mogą być m.in:


Przewidywany budżet Programu to 134 mln euro ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Obszar wsparcia obejmuje:


Instytucją Zarządzającą Programem jest Ministerstwo Gospodarki, Budownictwa i Turystyki Meklemburgii - Pomorza Przedniego, a Koordynatorami Krajowymi: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Rzeczpospolitej Polskiej oraz Ministerstwo Gospodarki i Spraw Europejskich Kraju Związkowego Brandenburgia. Program przygotowywany jest wspólnie przez międzynarodową polsko-niemiecką Grupę Roboczą.


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko Programu Współpracy Europejskiej Współpracy Terytorialnej krajów związkowych Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) na lata 2014-2020.
format pliku pdf .pdf
1248.9 kB
2014-07-14, 09:56:50
2
Program Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).
format pliku pdf .pdf
509.9 kB
2014-07-14, 09:58:02
cofnij do druku na górę