Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Wojewoda i Urząd - Wydziały ZUW Szczecin - Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Oddział Rodziny i Pomocy Społecznej

Oddział Rodziny i Pomocy Społecznej

Do zadań Oddziału Rodziny i Pomocy społecznej należy:

W zakresie pomocy społecznej - prowadzenie spraw dotyczących:

 1. ustalania sposobu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego;
 2. stwierdzania zgodności programów naprawczych w zakresie osiągania standardów w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz ocena stopnia ich realizacji;
 3. wydawania i cofania zezwoleń lub zezwoleń warunkowych na prowadzenie domów pomocy społecznej oraz wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej;
 4. prowadzenia rejestru domów pomocy społecznej, rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym oraz przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej, rejestru placówek zapewniających miejsca noclegowe oraz rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa;
 5. koordynowania działań w zakresie integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy, w szczególności w zakresie wskazania im miejsca zamieszkania oraz prowadzenia rejestru zatwierdzonych indywidualnych programów integracji;
 6. realizacji lub zlecenia jednostkom samorządu terytorialnego lub podmiotom niepublicznym zadań wynikających z programów rządowych;
 7. nadzoru nad realizacją zadań samorządu gminnego, powiatowego i Województwa, w tym nad jakością działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz nad jakością usług, dla których minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określił standardy, a także nad zgodnością zatrudnienia pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z wymaganymi kwalifikacjami;
 8. kontroli jakości usług, o których mowa w pkt. 7, wykonywanych przez podmioty niepubliczne na podstawie umowy z organami administracji rządowej i samorządowej;
 9. kontroli jakości usług, o których mowa w pkt. 7, wykonywanych przez domy pomocy społecznej, prowadzone nie na zlecenie organu jednostki samorządu terytorialnego przez podmioty niepubliczne;
 10. kontroli placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonym na podstawie przepisów o działalności gospodarczej, w zakresie standardów usług socjalno-bytowych i przestrzegania praw tych osób;
 11. analizy stanu i skuteczności pomocy społecznej w oparciu o ocenę zasobów pomocy społecznej, przyjętą przez Samorząd Województwa, z uwzględnieniem założeń przewidzianych w strategii;
 12. sporządzania sprawozdawczości oraz przekazywania jej ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego;
 13. finansowego wspierania programów w określonym przez Wojewodę obszarze pomocy społecznej, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty uprawnione;
 14. koordynowania działań w zakresie zapobiegania handlowi ludźmi oraz wsparcia udzielanego ofiarom handlu ludźmi.

W zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – prowadzenie spraw dotyczących:

 1. prowadzenia rejestrów placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych oraz rejestrów wolnych miejsc w tych jednostkach;
 2. wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie jednostek wymienionych w pkt 1;
 3. kontroli nad:
  a) realizacją zadań z zakresu wspierania rodziny, pieczy zastępczej, usamodzielnień pełnoletnich wychowanków i adopcji wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
  b) zgodnością zatrudnienia pracowników jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej z wymaganymi kwalifikacjami;
 4. zasięgania informacji o sposobie realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przez samorząd gminny, powiatowy i województwa;
 5. gromadzenia sprawozdań rzeczowo-finansowych oraz przekazywania ich ministrowi właściwemu do spraw rodziny;
 6. wykonywania zadań związanych z realizacją rządowych i resortowych programów wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Klauzula informacyjna-zezwolenie na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej
format pliku pdf .pdf
127.7 kB
2018-05-25, 12:09:09
2
Klauzula informacyjna - nadzór nad zadaniami z pomocy społecznej
format pliku pdf .pdf
129.8 kB
2018-05-25, 11:34:34
3
Klauzula informacyjna-zezwolenia na prowadzenie placówki
format pliku pdf .pdf
128 kB
2018-05-25, 11:35:10
cofnij do druku na górę