Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla samorządów - Dodatek energetyczny

Dodatek energetyczny

ikonka przypisana do artykułu

Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 755, ze zm.)

Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej to osoba:
której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133);
która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczenia energii elektrycznej.

Dodatek energetyczny przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku. Organem drugiej instancji w sprawie rozpatrywania decyzji administracyjnych przyznających dodatek energetyczny jest samorządowe kolegium odwoławcze.

Wysokość dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych określa do 30 kwietnia danego roku Minister Energii w obwieszczeniu publikowanym w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej Monitor Polski.

Gminy otrzymują na wniosek wójta, burmistrza, prezydenta dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie wypłat dodatku energetycznego.

Zapotrzebowanie na środki finansowe będzie zbierane co kwartał w terminach:
- do dnia 15 grudnia każdego roku na I kwartał;
- do dnia 15 marca każdego roku na II kwartał;
- do dnia 15 czerwca każdego roku na III kwartał;
- do dnia 15 września każdego roku na IV kwartał.

Dotacje na dany kwartał będą przekazywane gminom przez wojewodę w miesięcznych ratach.

Gminy nie mogą jednorazowo wnioskować o środki na więcej niż jeden kwartał zgodnie z art. 5g ust.6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.). W przypadku gdy zawnioskowane środki przez gminę na ww. cel nie będą wystarczające, w związku z większa liczbą złożonych wniosków przez uprawnionych odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, istnieje możliwość zwiększenia kwoty dotacji we wniosku w następnym kwartale w celu wyrównania niedoboru środków wynikającego z rzeczywistej kwoty przyznanych dodatków. Natomiast gminy mogą zaliczyć niewykorzystaną część dotacji zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w 2020 r, przyznaną na dany kwartał, na poczet dotacji na kolejny kwartał w taki sposób, że środki niewykorzystane np. w kwartale I „stają się” środkami na kwartał II i mogą być, w przypadku ich niewykorzystania w kwartale II, zaliczone na poczet dotacji należnej w kwartale III, a następnie w kwartale IV, z wyjątkiem nadpłaty za rok kalendarzowy, która musi być zwrócona do 20 stycznia następnego roku. Jednocześnie należy pamiętać, że nie ma możliwości aby gminy przeznaczyły otrzymaną dotację na inny cel (zgodnie z art. 154 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych rezerwy celowe mogą być przeznaczone wyłącznie na cel na jaki zostały utworzone) lub pozostawiły środki finansowe pochodzące z dotacji na swoim rachunku bankowym (zakaz lokowania środków pochodzących z dotacji z budżetu wynika z art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych).

Przy ustalaniu wysokości dotacji na realizację zadania uwzględnia się koszty wypłacania dodatku energetycznego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconej w gminie.

Po zakończeniu kwartału Gmina przedstawia wojewodzie, w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, rozliczenie dotacji sporządzone narastająco za okres od dnia 1 stycznia do dnia kończącego dany kwartał, tj. do:
- do dnia 15 kwietnia każdego roku za I kwartał;
- do dnia 15 lipca każdego roku za II kwartał;
- do dnia 15 października każdego roku za III kwartał;
- do dnia 15 stycznia każdego roku za IV kwartał.


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Wniosek o przekazanie gminie dotacji celowej na postępowanie w sprawie zadania dotyczącego wypłaty dodatku energetycznego (z formułą do wyliczeń)
format pliku xls .xls
32.5 kB
2021-02-24, 12:09:03
2
Sprawozdanie roczne z wykorzystania dotacji przeznaczonej na wypłatę dodatków energetycznych (z formułą do wyliczeń)
format pliku xls .xls
27.5 kB
2021-02-24, 12:09:20
3
Sprawozdanie z wykorzystania dotacji przeznaczonej na wypłatę dodatków energetycznych (z formułą do wyliczeń)
format pliku xlsx .xlsx
12.5 kB
2021-02-24, 12:09:36
4
Sprawozdanie roczne z wykorzystania dotacji przeznaczonej na wypłatę dodatków energetycznych (bez formuły)
format pliku xls .xls
29.5 kB
2021-02-24, 12:04:03
5
Sprawozdanie z wykorzystania dotacji przeznaczonej na wypłatę dodatków energetycznych (bez formuły)
format pliku xlsx .xlsx
13.7 kB
2021-02-24, 12:04:33
6
Wniosek o przekazanie gminie dotacji celowej na wypłaty dodatku energetycznego (bez formuły)
format pliku xls .xls
36 kB
2021-02-24, 12:05:49
cofnij do druku na górę