Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla samorządów - Dodatek energetyczny

Dodatek energetyczny

ikonka przypisana do artykułu

Dodatek energetyczny

Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r., poz. 755, ze zm.)

Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej to osoba:

której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 180);

która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczenia energii elektrycznej.

Dodatek energetyczny przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku. Organem drugiej instancji w sprawie rozpatrywania decyzji administracyjnych przyznających dodatek energetyczny jest samorządowe kolegium odwoławcze.

Wysokość dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych określa do 30 kwietnia danego roku Minister Energii w obwieszczeniu publikowanym w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej Monitor Polski.

Gminy otrzymują na wniosek wójta, burmistrza, prezydenta dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie wypłat dodatku energetycznego.

Zapotrzebowanie na środki finansowe będzie zbierane co kwartał w terminach:

Dotacje na dany kwartał będą przekazywane gminom przez wojewodę w miesięcznych ratach.

W przypadku gdy zawnioskowane środki przez gminę na ww. cel nie będą wystarczające, w związku z większa liczbą złożonych wniosków przez uprawnionych odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, istnieje możliwość zwiększenia kwoty dotacji we wniosku w następnym kwartale w celu wyrównania niedoboru środków wynikającego z rzeczywistej kwoty przyznanych dodatków. Natomiast nadmiar środków może być wykorzystany w następnym kwartale, z wyjątkiem nadpłaty za rok kalendarzowy, która musi być zwrócona do 20 stycznia następnego roku.

Przy ustalaniu wysokości dotacji na realizację zadania uwzględnia się koszty wypłacania dodatku energetycznego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconej w gminie.

Po zakończeniu kwartału Gmina przedstawia wojewodzie, w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, rozliczenie dotacji sporządzone narastająco za okres od dnia 1 stycznia do dnia kończącego dany kwartał, tj. do:Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Sprawozdanie roczne z wykorzystania dotacji
format pliku xls .xls
35.5 kB
2017-03-01, 12:14:09
2
Sprawozdanie kwartalne z wykorzystania dotacji
format pliku xls .xls
36 kB
2017-03-01, 12:14:45
3
Wniosek o przekazanie gminie dotacji celowej na postępowanie w sprawie zadania dotyczącego wypłaty dodatku energetycznego
format pliku xls .xls
39.5 kB
2019-02-22, 10:51:54
cofnij do druku na górę