Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla cudzoziemców - Cudzoziemcy-Legalizacja pobytu - Pobyt czasowy na terytorium RP / Temporary residence/ Временное пребывание

2014-04-30

Pobyt czasowy na terytorium RP / Temporary residence/ Временное пребывание

UWAGA !!!!!!!!!!

W dniu 27 kwietnia 2019r. wchodzi w życie ustawa z dnia 22 lutego 2019r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r. poz. 577).- od tego dnia obowiązują nowe wzory wniosków o pobyt czasowy (w załącznikach)

----------------------------------------------------------------

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) w załącznikach znajduje się klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Wojewodzie Zachodniopomorskim

---------------------------------------------------------

 

Zezwolenie na zamieszkanie na pobyt czasowy na terytorium RP

W załącznikach znajdziesz wnioski z informacjami przydatnymi przy ich wypełnianiu / In attachments you can find applications with useful informations to fill the applicatrion

 


 

WYMAGANE DOKUMENTY 

Osoba ubiegająca się o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na pobyt czasowy w RP może pobrać formularz w pokoju 92 /tel. 91 43 03 728/Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie lub w Delegaturze ZUW w Koszalinie /tel.94 34 28 382/ oraz na dole strony.

Następnie cudzoziemiec powinien złożyć osobiście w pokoju 92 formularz wypełniony w języku polskim, przedstawić ważny dokument podróży /paszport/ oraz dołączyć do niego następujące dokumenty:

 


Praca

w przypadku podjęcia lub zamiaru podjęcia pracy w Polsce, przedkłada dodatkowo:

 

Załącznik nr 1.  wypełnia podmiot powierzający wykonywanie cudzoziemcowi pracy (pracodawca cudzoziemca).

 Cudzoziemiec dołącza do składanego wniosku o pobyt czasowy wypełniony przez podmiot powierzający wykonywanie pracy załącznik nr.1. w przypadku gdy wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy składa:

 1.  w celu wykonywania pracy,
 2. wydania zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji,
 3. wydania zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli celem pobytu jest wykonywanie pracy poprzez pełnienie funkcji w zarządzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki której udziały objął lub akcje objął lub nabył składając wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy.

Uwaga: załącznik nr 1

 1. wypełnia podmiot powierzający wykonywanie cudzoziemcowi pracy (pracodawca cudzoziemca),
 2. podpis pod oświadczeniem (zał. nr.1) składa osoba uprawniona przez podmiot powierzający wykonywanie pracy w sposób czytelny ze wskazaniem imienia i nazwiska,
 3. jeżeli pod załącznikiem (oświadczeniem) podpisała się osoba, która wywodzi swoje umocowanie z dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych, należy dołączyć  dokument potwierdzający ten fakt jednocześnie wraz ze składanym załącznikiem.

Uwaga: Brak załącznika nr. 1 lub przedłożenie załącznika podpisanego nieczytelnie oraz w przypadku braku dokumentu potwierdzający umocowanie osoby podpisującej załącznik z upoważnienia podmiotu spowoduje wezwanie cudzoziemca do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

 


Związek małżeński

w przypadku zawarcia związku małżeńskiego z obywatelem polskim przedkłada dodatkowo:


Małoletni

w przypadku małoletniego cudzoziemca przedkłada dodatkowo:


Nauka

w przypadku podjęcia lub kontynuowania studiów, nauki lub szkolenia zawodowego, przedkłada dodatkowo:


Inne

w przypadku innych przyczyn pobytu w Polsce przedkłada dodatkowo:


Termin i sposób załatwiania sprawy 

Przyjmowanie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy trwa około 45 minut.

Po przyjęciu kompletnego wniosku organ prowadzący postępowanie niezwłocznie występuje do właściwego miejscowo Oddziału Straży Granicznej, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie i Dyrektora Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Szczecinie o przekazanie informacji czy wjazd i pobyt cudzoziemca na terytorium RP stanowią zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Organy biorące udział w postępowaniu są obowiązane w terminie 30 dni zająć stanowisko lub udostępnić posiadane informacje.

Ponadto w toku prowadzonego postępowania przyjmuje się od cudzoziemców oświadczenia składane do protokołu.

W terminie do 2 miesięcy * Wojewoda Zachodniopomorski podejmuje decyzję w sprawie udzielenia bądź odmowy udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium RP.

* Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

W przypadku decyzji pozytywnej, cudzoziemiec ma obowiązek dokonania zameldowania i dostarczenie odpowiedniego zaświadczenia do Urzędu. Opłata za wydanie karty pobytu wynosi 50 PLN. 


Miejsce złożenia dokumentów – jednostka odpowiedzialna

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin 

pokój 92
od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00,
poniedziałek od 8.00 do 16.45,

tel. 914303728,
fax 914225712,

e-mail wsoim@szczecin.uw.gov.pl 


Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Opłaty

Opłata skarbowa za udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy wynosi 340 PLN.

Opłata skarbowa za udzielenie jednolitego zezwolenia na pobyt i pracę wynosi 440 PLN.


Opłaty wnosi się w kasie organu podatkowego – Urząd Miasta Szczecin lub na rachunek tego organu: 

Urząd Miasta Szczecin
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
Pl. Armii Krajowej 1
70 – 456 Szczecin
20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 

Wpisując tytuł wpłaty ”za wydanie zezwolenia na zamieszkanie na pobyt czasowy na terytorium RP”


Podstawa prawna:

 1. Dział V ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach (Dz. U. 2013r. poz. 1650 ze zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie wzoru formularza wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, liczby fotografii dołączanych do wniosku i szczegółowych wymogów technicznych dotyczących tych fotografii, wzoru stempla potwierdzającego złożenie wniosku, sposobu pobierania odcisków linii papilarnych w celu wydania karty pobytu oraz sposobu utrwalania danych umieszczanych w karcie pobytu i przekazywania ich do spersonalizowania karty pobytu,
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 09 maja 2014r. w sprawie dokumentów wydawanych cudzoziemcom,
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 08 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy- wchodzi w życie 17 lipca 2015 r.
 5. Ustawa z dnia 09 września 2000r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012r. poz. 1282)
 6. Rozporządzenie MSWiA w sprawie wniosku o udzielenie. zezwolenia na pobyt czasowy DZ.U z 2018 poz 333.- obowiązuje od dnia 12-02-2018

 Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
załącznik nr 1 do wniosku o udzielnie zezwolenia. obow. od 12-02-2018 r
format pliku pdf .pdf
631.6 kB
2018-02-09, 13:32:09
2
załącznik nr 2 do wniosku o udzielnie zezwolenia. obow. od 12-02-2018 r
format pliku pdf .pdf
393.9 kB
2018-02-09, 13:33:15
3
wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia lub w celu korzystania z mobilności długoterminowej
format pliku pdf .pdf
888.5 kB
2018-02-09, 13:33:50
4
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze od dnia 25-05-2018 r. (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach)
format pliku pdf .pdf
136.4 kB
2018-05-25, 09:47:25
5
wniosek o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy- obowiązujący od 27-04-2019 r / application for the temporary residence permit /заявка на предоставление иностранцу разрешения на временное пребывание
format pliku pdf .pdf
553.8 kB
2019-04-26, 14:42:30
6
załącznik ne 3 obowiązujący od dnia 27-04-2019r
format pliku pdf .pdf
243.3 kB
2019-04-26, 14:40:41
7
załącznik nr 4 obowiązujący od dnia 27-04-2019r
format pliku pdf .pdf
238.5 kB
2019-04-26, 14:41:03
cofnij do druku na górę