Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla cudzoziemców - Cudzoziemcy-Legalizacja pobytu - Pobyt czasowy na terytorium RP / Temporary residence/ Временное пребывание

2014-04-30

Pobyt czasowy na terytorium RP / Temporary residence/ Временное пребывание

OBYWATELE UKRAINY WYKONUJĄCY PRACĘ  

JAKO KIEROWCY W TRANSPORCIE  MIĘDZYNARODOWYM

Z uwagi na działania wojenne na terenie Ukrainy i brak możliwości wydawania wiz przez polskie placówki konsularne, Wojewoda Zachodniopomorski uruchamia szybka ścieżkę umożliwiającą uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę dla obywateli Ukrainy wykonujących pracę jako kierowcy w transporcie międzynarodowym.

Pracodawco – co musisz zrobić?

Zgłoś mailowo liczbę ukraińskich kierowców, którzy zatrudnieni są w Twoim przedsiębiorstwie jako kierowcy w ruchu międzynarodowym, a ich dotychczasowa wiza, karta pobytu, ruch bezwizowy upłynęła lub upłynie w najbliższym czasie.

Zgłoszenia dokonaj na adres mailowy:  so@szczecin.uw.gov.pl

 w tytule mail wpisz:  kierowca w ruchu międzynarodowym.

W treści podaj:

- imię  i nazwisko Cudzoziemca, numer paszportu i datę upływu legalnego pobytu

- jeżeli  już wniosek został wysłany pocztą -podaj datę jego wysyłki.

- wskaż telefon osoby do kontaktu.

Pracownicy Oddziału Cudzoziemców telefonicznie ustalą z osobą do kontaktu termin wizyty w Urzędzie
w celu złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy.

Złożenie wniosku i jego szybszą realizację, ułatwi skompletowanie i przygotowanie dokumentów w oparciu o informację przygotowana poniżej.

Informacja

dla Cudzoziemców ubiegających się o pobyt czasowy z uwagi na wykonywanie pracy na stanowisku kierowcy samochodu ciężarowego w transporcie międzynarodowym

DOKUMENTY

dokumenty dodatkowe pomocne w postępowaniu

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki NBP O/O Szczecin

66 1010 1599 0055 9722 3100 0000 z dopiskiem "opłata za wydanie karty pobytu dla ...” (dane osoby ubiegającej się o wydanie katy pobytu)

 • kserokopię dokumentów potwierdzających  posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodnych np. prawo jazdy -oryginały do wglądu w dniu stawiennictwa w organie do wniosków złożonych przed 29.01.2022 r.  :
 • dokumenty poświadczające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • dokumenty potwierdzające posiadanie zapewnionego miejsca zamieszkania na terenie Polski

2 kopie strony 1-3 wniosku

wydruk KRS, CEiDG

 

2 kopie strony z danymi osobowymi

 

 

 

 

 

 

 • kopia wypisu z licencji ITD

 

Zmiany w prawie dotyczącym cudzoziemców

W dniu 29 stycznia 2022 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 91). Dokonuje ona szeregu istotnych zmian w zasadach dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Polski, ze szczególnym uwzględnieniem osób wykonujących pracę.

ISTOTNE ZMIANY

- Ustawa nowelizująca wprowadza szereg zmian w przepisach ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2354), które regulują udzielanie i zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Z dniem jej wejścia w życie ( 29-01-2022 r.) wymogami udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę przestaną być:

Jednocześnie zmianie ulegnie dotychczasowy wymóg związany z tym, że wynagrodzenie cudzoziemca nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę (art. 114 ust. 1 pkt 5 ustawy o cudzoziemcach). W wyniku tej zmiany wynagrodzenie miesięczne cudzoziemca nie będzie mogło być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę niezależnie od wymiaru czasu pracy i rodzaju stosunku prawnego stanowiącego podstawę wykonywania pracy przez cudzoziemca, a zatem również w przypadku, gdy cudzoziemiec będzie wykonywał pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Z tą zmianą wiązać się będzie również dodanie nowego przepisu art. 114 ust. 4b ustawy o cudzoziemcach, który uwzględni sytuację, w której cudzoziemiec ubiega się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy z uwagi na wykonywanie pracy na rzecz więcej niż jednego podmiotu powierzającego wykonywanie pracy. Wówczas wymóg udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę będzie uważany za spełniony, jeżeli suma wynagrodzeń wskazanych w załącznikach nr 1 do wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, nie będzie niższa niż wysokość minimalnego wynagrodzenia
za pracę.

Oprócz tego zostanie wprowadzony nowy przepis art. 114 ust. 4a ustawy o cudzoziemcach, zgodnie z którym wymóg posiadania przez cudzoziemca ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.) będzie uważany za spełniony również wówczas, gdy cudzoziemiec będzie posiadał ubezpieczenie zdrowotne w związku z wykonywaniem pracy stanowiącej podstawę ubiegania się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.
Tym samym przepis umożliwi uwzględnienie sytuacji, w których cudzoziemcowi ma zostać powierzona praca, z której będzie wynikał obligatoryjny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W art. 119 ustawy o cudzoziemcach wprowadzona zostanie zmiana w postaci dwóch nowych okoliczności, z których zaistnieniem nie będzie się wiązała konieczność uzyskania nowego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę lub jego zmiany. Mianowicie będzie to zmiana nazwy stanowiska, na jakim cudzoziemiec wykonuje pracę, przy jednoczesnym zachowaniu zakresu jego obowiązków oraz zwiększenie wymiaru czasu pracy przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu wynagrodzenia.

Ustawa nowelizująca wprowadza również, na skutek postulatów praktyki, istotne zmiany w trybie zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. W obecnym stanie prawnym zmiana tego zezwolenia może obejmować zmianę pracodawcy użytkownika lub zmianę warunków wykonywania pracy określonych w zezwoleniu na podstawie art. 118 ust. 1 pkt 2 – 5 ustawy o cudzoziemcach. Nadchodząca zmiana polegać będzie na tym, że zakresem dopuszczalnej w tym trybie zmiany objęta zostanie również zmiana podmiotu powierzającego wykonywanie pracy, jak również to, że cudzoziemiec uzyska zwolnienie z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę określone odrębnymi przepisami. Wniosek o zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę będzie składany na formularzu według wzoru, który zostanie określony w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wydawanym na podstawie wprowadzanego art. 120b ustawy o cudzoziemcach. Do wniosku o zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę będzie należało załączyć załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy (Dz. U. poz. 779) oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych zawartych we wniosku i okoliczności uzasadniających zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Ze zmianą zezwolenia na pobyt czasowy i pracę będzie wiązał się obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej w nowej stawce wynoszącej 220 zł (połowa wysokości stawki opłaty skarbowej za udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę).

Ustawa nowelizująca wprowadzi również w nowym przepisie art. 117b ustawy o cudzoziemcach podstawę prawną do tego, aby wojewoda w pierwszej kolejności załatwiał sprawy udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, w których podmiotem powierzającym wykonywanie pracy będzie przedsiębiorca prowadzący działalność o znaczeniu strategicznym dla gospodarki narodowej, który zostanie objęty wykazem ustalanym w drodze rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw gospodarki (obecnie Minister Rozwoju i Technologii) na podstawie art. 88cb ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1100 z późn. zm.). Stosowanie art. 117b ustawy o cudzoziemcach uzależnione będzie od tego, czy zostanie wydane stosowne rozporządzenie (jego wydanie jest fakultatywne).  

Inne najważniejsze zmiany dotyczące przepisów regulujących udzielanie zezwolenia na pobyt czasowy

Ustawa nowelizująca dokona również zmian w przepisach dotyczących udzielania zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną. Zmiany te mają na celu dostosowane prawa polskiego do przepisów dyrektywy Rady 2003/86/WE z dnia 22 września 2003 r. w sprawie prawa do łączenia rodzin (Dz. U. UE L.2003.251.12 z dnia 3 października 2003 r.) w wykładni dokonanej przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawach: C-133/19 B.M.M. i B.S. przeciwko państwu belgijskiemu, C-136/19 B.M.M i B.M. przeciwko państwu belgijskiemu oraz C-137/19 B.M.O. przeciwko państwu belgijskiemu, jak również w wyroku z dnia 12 kwietnia 2018 r., sygn. akt C-550/16, A et S przeciwko Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. Jedna ze zmian polegać będzie na tym, że ocena, czy członek rodziny mający dołączyć do cudzoziemca zamieszkującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest małoletni (art. 159 ust. 3 pkt 2 – 4 ustawy o cudzoziemcach) będzie oceniana według stanu na dzień złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, a nie – jak dotąd – według stanu z dnia wydania decyzji w sprawie (nowy przepis art. 159 ust. 3a ustawy o cudzoziemcach). Druga zmiana będzie zaś polegać na tym, że członkiem rodziny uprawnionym do uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy będzie nie tylko wstępny w linii prostej lub osoba pełnoletnia odpowiedzialna za małoletniego zgodnie z obowiązującym prawem w Rzeczypospolitej Polskiej, gdy aktualnie uchodźca lub beneficjent ochrony uzupełniającej (do którego członek rodziny ma dołączyć) jest małoletni, ale także taka osoba, gdy uchodźca lub beneficjent ochrony uzupełniającej w dniu złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej był osobą małoletnią bez opieki albo następnie został pozostawiony bez opieki, zaś wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną został złożony przed upływem 6 miesięcy od dnia uzyskania statusu uchodźcy lub udzielenia ochrony uzupełniającej (nowe brzmienie art. 159 ust. 4 ustawy o cudzoziemcach).

Ustawa nowelizująca dokona zmiany brzmienia art. 127 pkt 3 ustawy o cudzoziemcach, który reguluje jeden z wymogów udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji dotyczący wysokości wynagrodzenia, jakie cudzoziemiec powinien otrzymywać. Obecnie nie może być ono niższe niż równowartość 150% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym zawarcie umowy pomiędzy cudzoziemcem a podmiotem powierzającym wykonywanie pracy, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 291 z późn. zm.). Na skutek zmiany wysokość wynagrodzenia będzie odnoszona do kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym złożenie wniosku o udzielenie tego zezwolenia.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r., poz. 91)

----------------------------------------------------------------

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) w załącznikach znajduje się klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Wojewodzie Zachodniopomorskim

---------------------------------------------------------

 

Zezwolenie na zamieszkanie na pobyt czasowy na terytorium RP

W załącznikach znajdziesz wnioski z informacjami przydatnymi przy ich wypełnianiu / In attachments you can find applications with useful informations to fill the applicatrion

 


 

WYMAGANE DOKUMENTY 

Osoba ubiegająca się o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na pobyt czasowy w RP może pobrać formularz w BOC /91 44 12 000/Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie lub w Delegaturze ZUW w Koszalinie /tel.94 34 28 382/ oraz na dole strony.

Następnie cudzoziemiec powinien złożyć osobiście  formularz wypełniony w języku polskim, przedstawić ważny dokument podróży /paszport/ oraz dołączyć do niego następujące dokumenty:

 


Praca

w przypadku podjęcia lub zamiaru podjęcia pracy w Polsce, przedkłada dodatkowo:

 

Załącznik nr 1.  wypełnia podmiot powierzający wykonywanie cudzoziemcowi pracy (pracodawca cudzoziemca).

 Cudzoziemiec dołącza do składanego wniosku o pobyt czasowy wypełniony przez podmiot powierzający wykonywanie pracy załącznik nr.1. w przypadku gdy wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy składa:

 1.  w celu wykonywania pracy,
 2. wydania zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji,
 3. wydania zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli celem pobytu jest wykonywanie pracy poprzez pełnienie funkcji w zarządzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki której udziały objął lub akcje objął lub nabył składając wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy.

Uwaga: załącznik nr 1

 1. wypełnia podmiot powierzający wykonywanie cudzoziemcowi pracy (pracodawca cudzoziemca),
 2. podpis pod oświadczeniem (zał. nr.1) składa osoba uprawniona przez podmiot powierzający wykonywanie pracy w sposób czytelny ze wskazaniem imienia i nazwiska,
 3. jeżeli pod załącznikiem (oświadczeniem) podpisała się osoba, która wywodzi swoje umocowanie z dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych, należy dołączyć  dokument potwierdzający ten fakt jednocześnie wraz ze składanym załącznikiem.

Uwaga: Brak załącznika nr. 1 lub przedłożenie załącznika podpisanego nieczytelnie oraz w przypadku braku dokumentu potwierdzający umocowanie osoby podpisującej załącznik z upoważnienia podmiotu spowoduje wezwanie cudzoziemca do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

 


Związek małżeński

w przypadku zawarcia związku małżeńskiego z obywatelem polskim przedkłada dodatkowo:


Małoletni

w przypadku małoletniego cudzoziemca przedkłada dodatkowo:


Nauka

w przypadku podjęcia lub kontynuowania studiów, nauki lub szkolenia zawodowego, przedkłada dodatkowo:


Inne

w przypadku innych przyczyn pobytu w Polsce przedkłada dodatkowo:


Termin i sposób załatwiania sprawy 

Przyjmowanie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy trwa około 45 minut.

Po przyjęciu kompletnego wniosku organ prowadzący postępowanie niezwłocznie występuje do właściwego miejscowo Oddziału Straży Granicznej, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie i Dyrektora Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Szczecinie o przekazanie informacji czy wjazd i pobyt cudzoziemca na terytorium RP stanowią zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Organy biorące udział w postępowaniu są obowiązane w terminie 30 dni zająć stanowisko lub udostępnić posiadane informacje.

Ponadto w toku prowadzonego postępowania przyjmuje się od cudzoziemców oświadczenia składane do protokołu.

W terminie do 2 miesięcy * Wojewoda Zachodniopomorski podejmuje decyzję w sprawie udzielenia bądź odmowy udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium RP.

* Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

W przypadku decyzji pozytywnej, cudzoziemiec ma obowiązek dokonania zameldowania i dostarczenie odpowiedniego zaświadczenia do Urzędu. Opłata za wydanie karty pobytu wynosi 50 PLN. 


Miejsce złożenia dokumentów – jednostka odpowiedzialna

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin 


od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00,
poniedziałek od 8.00 do 16.45,

tel. 91 44 12 000,
fax 914225712,

e-mail wsoim@szczecin.uw.gov.pl 


Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Opłaty

Opłata skarbowa za udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy wynosi 340 PLN.

Opłata skarbowa za udzielenie jednolitego zezwolenia na pobyt i pracę wynosi 440 PLN.


Opłaty wnosi się w kasie organu podatkowego – Urząd Miasta Szczecin lub na rachunek tego organu: 

Urząd Miasta Szczecin
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
Pl. Armii Krajowej 1
70 – 456 Szczecin
20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 

Wpisując tytuł wpłaty ”za wydanie zezwolenia na zamieszkanie na pobyt czasowy na terytorium RP”


Podstawa prawna:

 1. Dział V ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach (Dz. U. 2013r. poz. 1650 ze zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie wzoru formularza wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, liczby fotografii dołączanych do wniosku i szczegółowych wymogów technicznych dotyczących tych fotografii, wzoru stempla potwierdzającego złożenie wniosku, sposobu pobierania odcisków linii papilarnych w celu wydania karty pobytu oraz sposobu utrwalania danych umieszczanych w karcie pobytu i przekazywania ich do spersonalizowania karty pobytu,
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 09 maja 2014r. w sprawie dokumentów wydawanych cudzoziemcom,
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 08 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy- wchodzi w życie 17 lipca 2015 r.
 5. Ustawa z dnia 09 września 2000r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012r. poz. 1282)
 6. Rozporządzenie MSWiA w sprawie wniosku o udzielenie. zezwolenia na pobyt czasowy DZ.U z 2018 poz 333.- obowiązuje od dnia 12-02-2018

 Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
załącznik nr 1 do wniosku o udzielnie zezwolenia. obow. od 12-02-2018 r
format pliku pdf .pdf
631.6 kB
2018-02-09, 13:32:09
2
załącznik nr 2 do wniosku o udzielnie zezwolenia. obow. od 12-02-2018 r
format pliku pdf .pdf
393.9 kB
2018-02-09, 13:33:15
3
wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia lub w celu korzystania z mobilności długoterminowej
format pliku pdf .pdf
888.5 kB
2018-02-09, 13:33:50
4
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze od dnia 25-05-2018 r. (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach)
format pliku pdf .pdf
136.4 kB
2018-05-25, 09:47:25
5
wniosek o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy- obowiązujący od 27-04-2019 r / application for the temporary residence permit /заявка на предоставление иностранцу разрешения на временное пребывание
format pliku pdf .pdf
553.8 kB
2019-04-26, 14:42:30
6
załącznik ne 3 obowiązujący od dnia 27-04-2019r
format pliku pdf .pdf
243.3 kB
2019-04-26, 14:40:41
7
załącznik nr 4 obowiązujący od dnia 27-04-2019r
format pliku pdf .pdf
238.5 kB
2019-04-26, 14:41:03
8
oświadczenie dotyczące powierzenia cudzoziemcowi pracy
format pliku pdf .pdf
710.8 kB
2022-02-01, 11:55:24
9
wniosek o zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę
format pliku pdf .pdf
1384.1 kB
2022-02-01, 11:55:42
10
oświadczenie o powierzeniu cudzoziemcowi pracy
format pliku docx .docx
74.9 kB
2022-02-09, 11:40:40
11
wniosek o zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę
format pliku docx .docx
84.3 kB
2022-02-09, 11:36:21
cofnij do druku na górę