Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla cudzoziemców - Cudzoziemcy-Legalizacja pobytu - Pobyt stały na terytorium RP / Permanent residence/ Постоянное пребывание

2014-04-30

Pobyt stały na terytorium RP / Permanent residence/ Постоянное пребывание

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze  od dnia 25-05-2018 r. (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach) znajduje się w załącznikach

 

W załącznikach znajdziesz wnioski z informacjami przydatnymi przy ich wypełnianiu / In attachments you can find applications with useful informations to fill the applicatrion

 

 
WNIOSEK CUDZOZIEMCA O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA POBYT STAŁY NA TERYTORIUM RP
 

WYMAGANE DOKUMENTY

Osoba ubiegająca się o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na pobyt stały w RP może pobrać formulrz w pokoju 92 (tel. 914303728) Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie lub w Delegaturze ZUW w Koszalinie (tel.943428382) oraz ze strony internatowej. 

Następnie cudzoziemiec powinien złożyć osobiście w pokoju 92 formularz wypełniony w języku polskim, przedstawić ważny dokument podróży /paszport/ oraz dołączyć do niego następujące dokumenty:
·       kserokopię wszystkich zapisanych stron dokumentu podróży,
·       potwierdzenie zameldowania,
·       4 aktualne, kolorowe fotografie o wymiarach 4,5 cm x 3,5 cm,
·       dowód wniesienia opłaty skarbowej.
 

1. w przypadku małoletniego cudzoziemca, jeżeli jeden z rodziców posiadał zezwolenie pobytowe, przedkłada dodatkowo:

 

2/ w przypadku zawarcia związku małżeńskiego z obywatelem polskim przedkłada dodatkowo:

 

3/ w przypadku, posiadania jednej z form ochrony w Polsce przedkłada dodatkowo:

decyzje lub dokumenty stwierdzające posiadania statusu ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

4/ w przypadku małoletniego dziecka obywatela polskiego, przedkłada dodatkowo:

 

5/ w przypadku, gdy cudzoziemiec jest narodowości polskiej lub posiada Kartę Polaka przedkłada dodatkowo:

 

Termin i sposób załatwiania sprawy: 

Przyjmowanie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały trwa około 45 minut.
Po przyjęciu kompletnego wniosku organ prowadzący postępowanie niezwłocznie występuje do właściwego miejscowo Oddziału Straży Granicznej, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie i Dyrektora Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Szczecinie o przekazanie informacji, czy wjazd i pobyt cudzoziemca na terytorium RP stanowią zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Organy biorące udział
w postępowaniu są obowiązane w terminie 30 dni zająć stanowisko lub udostępnić posiadane informacje.
 
Ponadto w toku prowadzonego postępowania przyjmuje się od cudzoziemców oświadczenia składane do protokołu.
 
W terminie do 3 miesięcy Wojewoda Zachodniopomorski podejmuje decyzję w sprawie udzielenia bądź odmowy udzielenia zezwolenia na pobyt stały na terytorium RP.
 
W przypadku decyzji pozytywnej, cudzoziemiec ma obowiązek dokonania zameldowania i dostarczenie odpowiedniego zaświadczenia do Urzędu. Opłata za wydanie karty pobytu wynosi 50 PLN.
 

Miejsce złożenia dokumentów – jednostka odpowiedzialna:

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie                     
ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin
 
Pok. 92 Od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00, poniedziałek od 10.00 do 18.00
tel. 914303728,
fax 914225712,
e-mail wsoim@szczecin.uw.gov.pl
 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy odwołanie do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego
w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Opłaty:

Opłata skarbowa za udzielenie zezwolenia na pobyt stały wynosi 640 PLN.

Opłaty wnosi się w kasie organu podatkowego – Urząd Miasta Szczecin lub na rachunek tego organu:

 
Urząd Miasta Szczecin
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
Pl. Armii Krajowej 1
70 – 456 Szczecin
20 1020 4795 0000 9302 0277 9429
 
Wpisując tytuł wpłaty ”za wydanie zezwolenia na pobyt stały na terytorium RP”
 
PODSTAWA PRAWNA WNOSZENIA OPŁATY
Ustawa z dnia 09 września 2000r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012r. poz. 1282)
 

Podstawa prawna: Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
wniosek o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały / application for the permanent residence permit / Заявка на предоставление иностранцу разрешения на постоянное Пребывание
format pliku pdf .pdf
5457.8 kB
2014-07-14, 11:39:50
2
wzór wniosku
format pliku pdf .pdf
446.8 kB
2016-11-30, 13:00:24
3
Wzór wniosku -ang.
format pliku pdf .pdf
448.3 kB
2016-11-30, 13:03:00
4
wzór wniosku - Ukr.
format pliku pdf .pdf
451.7 kB
2016-11-30, 13:03:13
5
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze od dnia 25-05-2018 r. (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach)
format pliku pdf .pdf
136.4 kB
2018-05-25, 09:50:30
cofnij do druku na górę