Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla cudzoziemców - Nowe przepisy dla cudzoziemców

2014-04-28

Nowe przepisy dla cudzoziemców

Wydłużenie o rok zezwolenia na pobyt czasowy dla cudzoziemców, jedno zezwolenie na pobyt i pracę w Polsce, czy zezwolenie na pobyt czasowy na okres do 3 lat dla cudzoziemców kontynuujących w Polsce studia - to niektóre ze zmian, przygotowanych dla cudzoziemców w nowej ustawie. Przepisy będą obowiązywały od 1 maja.

W ustawie wydłużono z 2 do 3 lat maksymalny okres, na który cudzoziemcom może być udzielone zezwolenie na pobyt czasowy. Wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy cudzoziemiec będzie mógł złożyć podczas swojego legalnego pobytu, w dogodnym dla siebie momencie. Według starych przepisów każdy, kto chce przedłużyć pobyt na terytorium naszego kraju musi z takim wnioskiem wystąpić przynajmniej 45 dni przed końcem ważności wizy lub aktualnego zezwolenia na pobyt.

Zaproponowano także nowe rozwiązania dla cudzoziemców, studiujących na polskich uczelniach. Pierwsze zezwolenie na pobyt czasowy dla studiujących cudzoziemców będzie przyznawane na okres 15 miesięcy (czyli 1 roku i 3 miesięcy). W sytuacji, gdy cudzoziemiec będzie przebywał w Polsce krócej niż 1 rok, zezwolenie będzie przyznawane na czas trwania roku akademickiego lub studiów oraz dodatkowo 3 miesięcy.

Natomiast cudzoziemcy, którzy kontynuują studia na kolejnym roku, otrzymają zezwolenie na pobyt czasowy na okres do 3 lat, a nie jak do tej pory na rok. Zmiany obejmą także cudzoziemców-absolwentów polskich uczelni wyższych, którzy poszukują w Polsce pracy. Będą oni mogli ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy na okres 1 roku.

Nowością, ujętą w ustawie, jest przyznanie jednego zezwolenia - zarówno na pobyt, jak i na pracę. Cudzoziemiec, który pracuje w Polsce będzie mógł ubiegać się o zezwolenie na pobyt oraz pracę, w ramach jednej procedury. Obecnie to pracodawca, który chce zatrudnić w Polsce cudzoziemca, musi ubiegać się dla niego, o zezwolenie na pracę. Dopiero po jego uzyskaniu cudzoziemiec może wystąpić o zezwolenie na pobyt. Procedura wydawania zezwoleń na pracę nie zostanie zlikwidowana. Pracodawca nadal będzie miał możliwość uzyskania zezwolenia na pracę, które będzie uprawniało m.in. do ubiegania się o wizę dla cudzoziemca chcącego pracować w Polsce.

W nowej ustawie wprowadzono zapis, że cudzoziemiec, który ubiega się o zezwolenie na pobyt czasowy nie będzie musiał przedstawiać tytułu prawnego do zajmowanego lokalu. Wystarczające będzie tylko wykazanie, że ma zapewnione w Polsce miejsce zamieszkania.

Każda osoba, która składa wniosek w sprawie legalizacji pobytu w Polsce będzie zobowiązana do złożenia odcisków palców (z wyjątkiem dzieci do lat sześciu). W związku z tym wniosek powinien być składany osobiście.


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
broszura - zmiany w ustawie o cudzoziemcach / Changes to the Act on Foreigners / Изменения в законе об иностранцах / Зміни в Законі про іноземців
format pliku pdf .pdf
551.4 kB
2014-04-28, 11:52:30
cofnij do druku na górę