Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Wojewoda i Urząd - Wydziały ZUW Szczecin - Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego - Aktualności EWT - Stanowisko Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w sprawie opisu przedmiotu zamówienia z użyciem znaków towarowych.

2014-03-24

Stanowisko Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w sprawie opisu przedmiotu zamówienia z użyciem znaków towarowych.

W przypadku stwierdzenia przez Kontrolera/Euroregion użycia przez beneficjentów znaków towarowych w opisie przedmiotu zamówienia, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju opracowało jednolity sposób naliczania korekty finansowej dla Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Wysokość wydatków niekwalifikowalnych jest uzależniona od tego, czy uchybienie dotyczy jedynie naruszenia art. 29 ust. 3 Pzp, czy również ograniczenia konkurencji poprzez brak wskazania równoważności. W przypadku, gdy Kontroler/Euroregion stwierdzi powyższe naruszenie, obliczana jest wartość środków niekwalifikowalnych w poniższy sposób.

Na pierwszym etapie, Kontroler/Euroregion oblicza wartość korekty metodą wskaźnikową w odniesieniu do całości zamówienia lub jego części wyodrębnionej zgodnie z Pzp. Wysokość korekty jest uzależniona od tego czy uchybienie dotyczy jedynie naruszenia art. 29 ust. 3 Pzp, czy również ograniczenia konkurencji poprzez brak wskazania parametrów równoważności.

1) Jeżeli dopuszczono składanie ofert równoważnych i w prawidłowy sposób określono kryteria równoważności – Kontroler/Euroregion nakłada korektę w wysokości 5% (dla zamówień, których dotyczą tabele nr 1 i 4 Taryfikatora, wskaźnik korekty określony dla tego typu uchybień w tabeli nr 1 pkt 20 Taryfikatora, tabela nr 4 nie wymienia takiego uchybienia).

2) Jeżeli nie dopuszczono składania ofert równoważnych lub niedostatecznie wskazano kryteria równoważności – Kontroler/Euroregion nakłada korektę zgodnie ze wskaźnikami określonymi w Taryfikatorze w wysokości 25% (tabela nr 1 pkt 18 Taryfikatora) lub 10% (tabela nr 4 pkt 10 Taryfikatora).

Na drugim etapie, Kontroler/Euroregion analizuje wartość korekty, wyznaczonej w powyższy sposób, pod kątem jej współmierności do stwierdzonego naruszenia. Jeżeli wartość korekty, wyznaczonej w powyższy sposób, jest niewspółmiernie wysoka w stosunku do naruszenia należy rozważyć wyłączenie 100% wartości konkretnych wydatków, których dotyczy naruszenie. Wyłączenie 100% wartości wydatków obarczonych uchybieniem może mieć miejsce, gdy spełnione są następujące przesłanki:


W sytuacji gdy w danym zamówieniu nie ma możliwości wskazania wartości wydatków, których dotyczyłoby wyłączenie, korekta jest nakładana metodą wskaźnikową na całość zamówienia lub jego część, wyodrębnioną zgodnie z Pzp.

Rozwiązanie w zakresie wyłączenia 100% wartości wydatków, nie stanowi metody nakładania korekty finansowej, określonej w Taryfikatorze. W przedmiotowej sytuacji nie ma miejsca porównywanie wydatków poniesionych i hipotetycznych, które wystąpiły w przypadku braku naruszenia, a jedynie wyłączenie określonej kategorii wydatków z wartości (ceny) udzielonego zamówienia. Zatem w przypadku stwierdzenia w zamówieniu innych naruszeń, nakładana jest odpowiednia korekta finansowa na pozostałe wydatki, które nie zostały wyłączone. Z powyższego wynika, że nałożenie korekty finansowej, przy jednoczesnym wyłączeniu części wydatków, nie stanowi sumowania korekt. Nałożenie korekty za inne uchybienie nie konsumuje także kwot podlegających wyłączeniu.


cofnij do druku na górę