Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Wojewoda i Urząd - Delegatura w Koszalinie - Wydziały Delegatury ZUW w Koszalinie - Wydział Gospodarki Nieruchomościami - Delegatura ZUW w Koszalinie

Wydział Gospodarki Nieruchomościami - Delegatura ZUW w Koszalinie

Oddział Gospodarki Nieruchomościami w Delegaturze Urzędu


Kierownik Oddziału
Piotr Makuch
pok. nr 175
tel. 94 342 82 83
e-mail: pmakuch@szczecin.uw.gov.pl


pok. nr 161, 170, 172, 173, 177
tel. 94 342 83 68
tel. 94 342 83 89
tel. 94 342 83 26
tel. 94 342 82 67
tel. 94 342 83 58

Rozpatrywanie spraw mienia zabużańskiego

pok. nr 165, 167, 171, 178
tel. 94 342 82 08
tel. 94 342 82 25
tel. 94 342 82 06
tel. 94 342 85 10

Do szczegółowego zakresu działania Oddziału Gospodarki Nieruchomościami w Delegaturze Urzędu należy:

1. W dziedzinie gospodarki nieruchomościami – prowadzenie spraw dotyczących:

 1. nieodpłatnego przekazywania nieruchomości rolnych Skarbu Państwa na własność osób prawnych, kościołów i związków wyznaniowych;
   
 2.  regulacji stanów prawnych gospodarstw rolnych, w tym również rozpatrywanie odwołań i skarg w zakresie nadawania i poświadczania własności gospodarstw rolnych w trybie przepisów o osadnictwie rolnym oraz wygaszania dotychczasowego użytkownika nieruchomości rolnych, pozostających we władaniu spółdzielni, osób fizycznych oraz innych niepaństwowych jednostek organizacyjnych;
   
 3. przekazywania:
  • organom samorządu terytorialnego nieruchomości Skarbu Państwa z mocy prawa;
   
 4. stwierdzania:
  • nabycia prawa własności gruntów Skarbu Państwa pozostających w użytkowaniu wieczystym uczelni publicznych,
  • przejścia nieruchomości lub ich części na rzecz kościelnych osób prawnych i związków wyznaniowych;
   
 5. regulacji stanu prawnego nieruchomości pozostających w dniu 31 grudnia 1998 r. we władaniu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, niestanowiących ich własności, a zajętych pod drogi publiczne;
   
 6. rozpatrywania wniosków starostów oraz państwowych jednostek organizacyjnych o wyrażenie zgody w sprawach gospodarki nieruchomościami, stanowiącymi własność Skarbu Państwa;
   
 7. potwierdzania:
  • prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz własności budynków, innych urządzeń i lokali z mocy prawa na rzecz państwowych osób prawnych innych niż Skarb Państwa oraz państwowych instytucji kultury, jednostek badawczo-rozwojowych i przedsiębiorstw drogowych,
  • prawa własności Skarbu Państwa do gruntów wchodzących w skład linii kolejowych pozostających w dniu 28 lutego 2003 r. we władaniu PKP SA, niestanowiących własności Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub PKP S.A.;
   
 8. nabywania nieruchomości i prowadzenia postępowania wywłaszczeniowego oraz ustalania odszkodowania w odniesieniu do nieruchomości przeznaczonych na pasy drogowe autostrad płatnych, w tym również nabywania nieruchomości przez Skarb Państwa oraz prowadzenia postępowania wywłaszczeniowego i ustalania odszkodowania w odniesieniu do nieruchomości przeznaczonych pod inwestycje celu publicznego;
   
 9. ustalania odszkodowania za przejęte nieruchomości w związku z realizacją inwestycji celu publicznego;
   
 10. wydawania postanowień i decyzji w sprawach prawa do rekompensaty za mienie pozostawione poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej;
   
 11. nadzoru nad gospodarką nieruchomościami realizowaną przez powiaty jako zadania z zakresu administracji rządowej;
   
 12. przygotowywanie materiałów dla Wojewody w sprawach:
  • wystąpień do ministra właściwego do spraw obrony narodowej lub ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Ministra Sprawiedliwości lub Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Agencji Wywiadu lub Centralnego Biura Antykorupcyjnego w przedmiocie wygaszenia prawa trwałego zarządu gruntów, przysługujących jednostkom tych resortów,
  • wystąpień do ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa o wyrażenie zgody na nieodpłatne przeniesienie własności, użytkowania wieczystego nieruchomości albo oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę i najem;
   
 13. opiniowania – we współdziałaniu z innymi wydziałami – wniosków dotyczących nabywania nieruchomości przez cudzoziemców.

2. Wydawanie opinii o zasadności kosztów poniesionych przez spółdzielnie mieszkaniowe w zakresie wynikającym z art. 41 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

 


cofnij do druku na górę