Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Ogłoszenia wydziałów - wszystkie

Ogłoszenia wydziałów - wszystkie

Wszystkie ogłoszenia wydziałów Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie

1
2021-08-03

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki nr 331/2 o pow. 0,1225 ha położonej w obr. ew. Ciesław, gmina Świerzno

czytaj wiecej
2
2021-08-03

Decyzja nr 70/2021 z 19.07.2021r. znak: AP-1.7840.1.69-4.2021.WP

Pozwolenie na budowę Przystani Morskiej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Wolin na dz. 151/49, 151/47, 151/22 obr. Wolin 3 na terenie przystani morskiej oraz na dz. nr 338/7 obr. Wolin 3 stanowiącej morskie wody wewnętrzne.

czytaj wiecej
3
2021-08-03

serwisant urządzeń elektronicznych w Biurze Logistyki i Zamówień Publicznych

czytaj wiecej
4
2021-08-02

ogłoszenie nr 55 (BIP KPRM 81166) – inspektor wojewódzki ds. nadzoru nad bazami danych EGiB w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

czytaj wiecej
5
2021-08-02

ogłoszenie nr 52 (BIP KPRM 80843) – starszy inspektor ds. nadzoru i kontroli w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

czytaj wiecej
6
2021-08-02

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego

Wojewoda Zachodniopomorski wydał 30.07.2021 r. decyzję odszkodowawczą za nieruchomości posiadające nieuregulowany stan prawny, oznaczone jako działki nr: - 92/5 o pow. 0,0069 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Racimierz, gmina Stepnica, (wydzielonej z działki nr 92/2, KW nr SZ1O/00029944/7); - 85/3 o pow. 0,0053 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Miłowo, gmina Stepnica, (wydzielonej z działki nr 85/1, KW nr SZ1O/00025496/3), które z mocy prawa zostaną przejęte przez Województwo Zachodniopomorskie w dniu ostateczności decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 12/2020 z 7 września 2020r., znak: AP-4.7820.198-17.2019.MM o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Recław – Stepnica” .

czytaj wiecej
7
2021-08-02

Obwieszczenie dot. postępowania administracyjnego w sprawie Budowy drogi S6 na odcinku Koszalin – Słupsk Odcinek 1 Koniec obwodnicy Koszalina i Sianowa -początek obwodncy Sławna

Działając na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadamia się, że na wniosek z 02.02.2021 r. Pana Adama Nadolnego, występującego w imieniu Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Wojewoda Zachodniopomorski prowadzi postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi S6 na odcinku Koszalin – Słupsk” Część nr 1 Dokumentacja 1: Odcinek 1: „Koniec obwodnicy Koszalina i Sianowa /bez w. „Sianów Wschód”/ - początek obwodnicy m. Sławno /z w. „Bobrowice”/”.

czytaj wiecej
8
2021-08-02

Obwieszczenie o wydanej decyzji - Budowa Węzła Sianów Zachód

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1363) i art. 72 ust. 6 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247) zawiadamia się, że na wniosek z 28.04.2021 r. Pana Pawła Matysiak, występującego w imieniu Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, 26.07.2021 r. Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję nr 11/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Budowa węzła „Sianów Zachód” w ramach inwestycji „Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S6 wraz z odcinkiem S11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód od km 6+400 do km 14+300”.

czytaj wiecej
9
2021-08-02

karta informacyjna - decyzja- Budowa węzła „Sianów Zachód”

Budowa węzła „Sianów Zachód” w ramach inwestycji „Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S6 wraz z odcinkiem S11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód od km 6+400 do km 14+300”

czytaj wiecej
10
2021-08-02

decyzja ZRID Budowa Węzła Sianów Zachód

Decyzja nr 11/2021 z 26.07.2021r. znak: AP-4.7820.231-9.2021.MM

czytaj wiecej
11
2021-08-02

ogłoszenie nr 63 (KPRM 82262) - zastępca kierownika oddziału ds. dyspozytorni medycznej w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

czytaj wiecej
12
2021-08-02

ogłoszenie nr 61 (KPRM 82258) - starszy inspektor wojewódzki ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
13
2021-07-30

karta inf. wniosek - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wojcieszynie

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wojcieszyn na dz. nr 19 obręb Wojcieszyn na terenie kolejowym stanowiącym teren zamknięty, 71/1 obręb Wojcieszyn w pasie drogowym drogi ekspresowej S6 obręb Wojcieszyn

czytaj wiecej
14
2021-07-30

Informacja o wydaniu pozwolenia na budowę Przystani Morskiej w m. Wolin

czytaj wiecej
15
2021-07-30

karta inf. DECYZJA, Budowa Przystani w Wolinie

Budowa Przystani Morskiej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Wolin na dz. nr 151/49, 151/47, 151/22 obręb Wolin 3 na terenie przystani morskiej oraz na dz. nr 338/7 obręb Wolin 3 stanowiącej morskie wody wewnętrzne.

czytaj wiecej
16
2021-07-30

Ogłoszenie nr 60 (BIP KPRM 81815) - inspektor wojewódzki ds. wydawania decyzji w zakresie specustaw w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej

czytaj wiecej
17
2021-07-29

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas oznaczony do 3 lat stanowiącej działkę gruntu nr 324/2 o pow. 0,1294 ha położoną w obrębie 0003 miasta Czaplinek

czytaj wiecej
18
2021-07-29

obwieszczenie wszczecie postepowania o ulicp Ploty budowa obiektu radiokomunikacyjnego

Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j: Dz. U. z 2021 r. poz. 735) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 741, ze zm.), zawiadamiam strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego 11138_L402_Ploty_003 sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS, na terenie działki nr 196/20 obręb 0001 Płoty, gmina Płoty – miasto, powiat gryficki, stanowiącym teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A.

czytaj wiecej
19
2021-07-29

obwieszczenie wszczecie postepowania o ulicp Giezkowo budowa obiektu radiokomunikacyjnego

Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j: Dz. U. z 2021 r. poz. 735) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 741, ze zm.), zawiadamiam strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego 10745_LE202_Giezkowo_032 sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS, na terenie działki nr 50/5 obręb 0072 Giezkowo, gmina Świeszyno, powiat koszaliński, stanowiącym teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A.

czytaj wiecej
20
2021-07-29

ogłoszenie nr 42 (KPRM 80133) - kierownik oddziału ds. kierownik dyspozytorni medycznej w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

czytaj wiecej
21
2021-07-29

ogłoszenie nr 49 (KPRM 80668) - inspektor wojewódzki ds. bezpieczeństwa publicznego i współpracy z organizacjami pozarządowymi w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

czytaj wiecej
22
2021-07-28

karta infor. na bip - wniosek dotyczący budowy elektrowni wiatrowych w m. Jeżyce i Jeżyczki

zmiana decyzji Starosty Sławieńskiego Nr 117/2011 z 11.03.2011 r., znak: BS.IV – 7351 – 956/10/11 r., o pozwoleniu na budowę zespołu elektrowni wiatrowych typu V90/2,0 MW – 105,0 m w miejscowości Jeżyce i Jeżyczki, gmina Darłowo – elektrownie wiatrowe szt. 7, sieć kablowa elektroenergetyczna 20 kV i telefoniczna oraz drogi, na działkach nr: 239, 240, 245, 328, 329, 335, 337/1, 367, 370, 393, 394, 402, 403, 404/1, 407, 413, 414, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 203, 204, 210, obręb Jeżyce oraz na działkach nr: 12, 23/4, 27/1, 27/2, 32, 49, 59, 60, 83, 87, 101, 102, 119/1, 131/5, 132, 133, 136/1, 175, 186/2, 187, 189, 193, 197, 198/1, 100, 188, 199, obręb Jeżyczki, w zakresie działek: nr 425, obręb 0011 Jeżyce i nr 12/3 (powstałej w wyniku podziału działki nr 12), nr 23/4 nr 11/3, obręb 0012 Jeżyczki.

czytaj wiecej
23
2021-07-28

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa - w udziale do 1/2 części przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej stanowiącej niezabudowaną działkę gruntu nr 72 o pow. 0,05 ha położoną w obrębie 0084, Dębsko gm. Kalisz Pomorski

czytaj wiecej
24
2021-07-28

obwieszczenie decyzja Przebudowa i remont gazociągu DN 500 Goleniów-Police.pdf

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2020 r., poz. 1866) i art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247) zawiadamia się, że na wniosek z 26.05.2021 r., (uzupełniony 29.06.2021 r.) P. Tomasza Sojki, występującego w imieniu inwestora - Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., Wojewoda Zachodniopomorski wydał 22.07.2021 r. decyzję Nr 4/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: „Przebudowa i remont gazociągu DN 500 Goleniów-Police w rejonie Rezerwatu Olszanka oraz Roztoki Odrzańskiej – etap II”.

czytaj wiecej
25
2021-07-28

Karta informacyjna - decyzja Przebudowa i remont gazociągu DN 500 Goleniów-Police.pdf.pdf

„Przebudowa i remont gazociągu DN 500 Goleniów-Police w rejonie Rezerwatu Olszanka oraz Roztoki Odrzańskiej – etap II”.

czytaj wiecej
26
2021-07-28

decyzja-Przebudowa i remont gazociągu DN 500 Goleniów-Police.pdf.pdf

czytaj wiecej
27
2021-07-28

karta inf. na bip-decyzja dotycząca budowy nastawni kolejowej na terenie stacji Port Centralny w Szczecinie

Budowa budynku nastawni kolejowej wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie stacji Szczecin Port Centralny, na terenie kolejowym zamkniętym na działkach: nr 1/92 i nr 1/139 (powstałej w wyniku podziału działki nr 1/54), obręb 1091 Szczecin oraz na działce nr 1/91, obręb 1091 Szczecin w ramach przedsięwzięcia pn.: „ Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu”.

czytaj wiecej
28
2021-07-28

Informacja dotycząca budowy nastawni kolejowej na terenie stacji Port Centralny w Szczecinie

Informacja o wydaniu decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 22/Z/2021, znak: AP-1.7840.3.19-2.2021.GZ

czytaj wiecej
29
2021-07-28

Decyzja dotycząca budowy nastawni kolejowej na terenie stacji Port Centralny w Szczecinie

czytaj wiecej
30
2021-07-27

Obwieszczenie przed wydaniem decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, przed wydaniem decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego w przedmiocie ustalenia odszkodowania z tytułu utraty prawa własności nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Racimierz, gmina Stepnica, stanowiącej działki nr: - 75/1 o pow. 0,0006 ha (wydzielona z działki nr 75), - 113/1 o pow. 0,0009 ha (wydzielona z działki nr 113), które z mocy prawa zostaną przejęte na własność Województwa Zachodniopomorskiego.

czytaj wiecej
31
2021-07-26

decyzja-Budowa budynków magazynowych wraz z placem manewrowym oraz placu składowego na terenie terminalu LNG w Świnoujściu.pdf

czytaj wiecej
32
2021-07-26

obwieszczenie decyzja-Budowa budynków magazynowych wraz z placem manewrowym oraz placu składowego na terenie terminalu LNG w Świnoujściu.doc

Na podstawie art. 15 w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2020 r., poz. 1866) i art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247) zawiadamia się, że na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A., działającego poprzez pełnomocnika Panią Adriannę Hechmann, Wojewoda Zachodniopomorski w dniu 19.07.2021 r. wydał decyzję nr 10/2021, o pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie terminalu dla zadania pn.: „Budowa budynków magazynowych wraz z placem manewrowym oraz placu składowego na terenie terminalu LNG w Świnoujściu”.

czytaj wiecej
33
2021-07-23

obwieszczenie wszczecie postepowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - obiekt radiokomunikacyjny Szczecin Golecino

Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j: Dz. U. z 2021 r. poz. 735) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 741, ze zm.), zawiadamiam strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego 11261_L406_SzGolecino_004 sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS, na terenie działki nr 14/2 obręb 3016 miasto Szczecin, stanowiącym teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A.

czytaj wiecej
34
2021-07-23

obwieszczenie wszczecie postepowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - obiekt radiokomunikacyjny obreb Lipnik

Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j: Dz. U. z 2021 r. poz. 735) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 741, ze zm.), zawiadamiam strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego LE351_Grzedzice_103 sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS, na terenie działki nr 1/3 obręb 0013 Lipnik, gmina Stargard, powiat stargardzki, stanowiącym teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A.

czytaj wiecej
35
2021-07-23

obwieszczenie wszczecie postepowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - obiekt radiokomunikacyjny obreb 0012 Zlocieniec

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j: Dz. U. z 2021 r. poz. 735) oraz art. 51 ust. 1 pkt 3, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 741, ze zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego 10853_L210_Zlocieniec_007 sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS, na terenie działek nr 81/31, 81/34 obręb 0012 Złocieniec, miasto Złocieniec, powiat drawski, stanowiącym teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A.

czytaj wiecej
36
2021-07-23

Informacja o wydaniu pozwolenia na budowę kolejowego frontu przeładunkowego przy ul. Księdza Stanisława Kujota 9 w Szczecinie, na terenie portu morskiego, działki nr 17/8, 35/3, 37/1, 37/4, obręb 1084 Szczecin

Na podstawie art. 35 ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami), zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247), zawiadamia się, że 22.07.2021 r. została wydana decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 73/2021, znak: AP-1.7840.1.79-3.2021.RS, o pozwoleniu na budowę kolejowego frontu przeładunkowego przy ul. Księdza Stanisława Kujota 9 w Szczecinie, na terenie portu morskiego, działki nr 17/8, 35/3, 37/1, 37/4, obręb 1084 Szczecin.

czytaj wiecej
37
2021-07-23

Decyzja o pozwoleniu na budowę kolejowego frontu przeładunkowego przy ul. Księdza Stanisława Kujota 9 w Szczecinie, na terenie portu morskiego, działki nr 17/8, 35/3, 37/1, 37/4, obręb 1084 Szczecin.

czytaj wiecej
38
2021-07-23

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia: obręb 0019 Karsibór, miasto Świnoujście, działka nr 385, 396 o pow. łącznej 0,5014 ha, obręb 0018 Przytór, miasto Świnoujście, działka nr 233/1, 233/3 o pow. łącznej 0,4971 ha, obręb 0013 Ognica, miasto Świnoujście, działka nr 113 o pow. 2,4443 ha, obręb 0013 Ognica, miasto Świnoujście, działka nr 128 o pow. 0,7018 ha.

czytaj wiecej
39
2021-07-23

Wykaz nieruchomosci Skarbu Państwa

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w użyczenie na okres 9 lat, oznaczonej jako działka nr 85 o pow. 2,60 ha obręb Kędrzyno, gmina Siemyśl

czytaj wiecej
40
2021-07-23

obwieszczenie Budowa stacji Baczyna wraz z wprowadzeniem linii 400 kV Krajnik - Plewiska oraz linii 220 kV Krajnik-Gorzów w zakresie wprowadzenia linii 400 kV Krajnik - Baczyna do stacji elektroenergetycznej Krajnik

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 428) zawiadamia się, że na wniosek z 19.07.2021 r. Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., działających poprzez pełnomocnika Panią Małgorzatę Kuskowską, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji 400/220/110 kV Baczyna wraz z wprowadzeniem linii 400 kV Krajnik - Plewiska oraz linii 220 kV Krajnik-Gorzów w zakresie wprowadzenia linii 400 kV relacji Krajniki - Baczyna do stacji elektroenergetycznej 400/220 kV Krajnik”.

czytaj wiecej
41
2021-07-23

karta nformacyjna Budowa stacji Baczyna wraz z wprowadzeniem linii 400 kV Krajnik - Plewiska oraz linii 220 kV Krajnik-Gorzów w zakresie wprowadzenia linii 400 kV Krajnik - Baczyna do stacji elektroenergetycznej Krajnik

„Budowa stacji 400/220/110 kV Baczyna wraz z wprowadzeniem linii 400 kV Krajnik - Plewiska oraz linii 220 kV Krajnik-Gorzów w zakresie wprowadzenia linii 400 kV relacji Krajniki - Baczyna do stacji elektroenergetycznej 400/220 kV Krajnik”

czytaj wiecej
42
2021-07-22

karta informacyjna decyzja - budowa kolejowego frontu przeładunkowego w Szczecinie

Budowa kolejowego frontu przeładunkowego przy ul. Księdza Stanisława Kujota 9 w Szczecinie, na terenie portu morskiego, działki nr 17/8, 35/3, 37/1, 37/4, obręb 1084 Szczecin.

czytaj wiecej
43
2021-07-22

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat: 1. obr. ew. Sowno w gminie Stargard, działka nr 208/2 o pow. 0,47 ha, 2. obr. ew. Lutkowo w gminie Dobrzany, działka nr 201/1 o pow. 0,13 ha, 3. obr. ew. Motaniec w gminie Kobylanka, działka nr 173/1 o pow. 0,1932 ha

czytaj wiecej
44
2021-07-22

Obwieszczenie wszczęcie Prace modernizacyjne na Odrze granicznej. Etap I. Odc 4 od km 645,5 do 654,0 rz. Odra i Odc nr 5 od km 654,0 do 663,0 rz. Odra.doc

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 08 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (tj. Dz. U. 2021 r. poz. 484) zawiadamia się, że na wniosek z 17.05.2021 r. (uzupełniony i skorygowany 12.07.2021 r.) Pana Łukasza Gontarza, reprezentującego Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji dla zamierzenia pn.: „Prace modernizacyjne na Odrze granicznej. Etap I: Prace modernizacyjne na Odrze granicznej w celu zapewnienia zimowego lodołamania. Odcinek 4: km 645,5-654,0 rzeki Odra. Odcinek nr 5: km 654,0 – 663,0 rzeki Odra”.

czytaj wiecej
45
2021-07-22

Karta inf. Prace modernizacyjne na Odrze granicznej. Etap I. Odc 4 od km 645,5 do 654,0 rz. Odra i Odc nr 5 od km 654,0 do 663,0 rz. Odra.pdf

„Prace modernizacyjne na Odrze granicznej. Etap I: Prace modernizacyjne na Odrze granicznej w celu zapewnienia zimowego lodołamania. Odcinek 4: km 645,5- 654,0 rzeki Odra. Odcinek nr 5: km 654,0 – 663,0 rzeki Odra”

czytaj wiecej
46
2021-07-21

obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w obrebie Stara Korytnica

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741, ze zm.), zawiadamiam o wydaniu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzji nr 32/2021 z dnia 21 lipca 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej WN 110 kV wraz z linią światłowodową, dla zasilania farmy fotowoltaicznej, na terenie działki nr 59/6 obręb ewidencyjny Stara Korytnica, gmina Kalisz Pomorski, powiat drawski, stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A.

czytaj wiecej
47
2021-07-21

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 539/1 obręb 2 Łukęcin przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 539/1 obręb 2 Łukęcin przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

czytaj wiecej
48
2021-07-21

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 116/17 obręb Połchowo przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 116/17 obręb Połchowo przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

czytaj wiecej
49
2021-07-21

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 61/23 obręb 4 Wolin przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 61/23 obręb 4 Wolin przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

czytaj wiecej
50
2021-07-21

karta informacyjna - wniosek dot. budowy chodnika przy stacji Szczecin Dunikowo

Budowa chodnika oraz obiektów konstrukcyjnych [pochylnie i mury oporowe] przy stacji Szczecin Dunikowo wraz z infrastrukturą techniczną jako część inwestycji realizowanej pn. „Budowa węzłów i przystanków przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu, na liniach kolejowych 273, 351, 401 i 406 w ramach Projektu Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”

czytaj wiecej
51
2021-07-20

Karta informacyjna - wniosek - Budowa S3 Troszyn - Świnoujście. Odcinek 2. Dargobądz - Troszyn.pdf

„Budowa drogi S3 Troszyn – Świnoujście. Odcinek 2. Dargobądz (z węzłem) – Troszyn

czytaj wiecej
52
2021-07-20

obwieszczenie wszczęcie budowa drogi S3 Troszyn - Świnoujście. odcinek 2. Dargobądz - Troszyn.doc

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1363) zawiadamia się, że na wniosek z 28.06.2021 r. Pana Rafała Kleina, występującego w imieniu Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi S3 Troszyn – Świnoujście. Odcinek 2. Dargobądz (z węzłem) – Troszyn”.

czytaj wiecej
53
2021-07-20

obwieszczenie.-Budowa gazociągu relacji ZZU Przywodzie - Dolna Odra.pdf

Na podstawie art. 15 w związku z art. 8 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2020 r., poz. 1866) zawiadamia się, że na wniosek z 12.07.2021 r. Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A., działającego poprzez pełnomocnika Panią Martę Wartalską, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie pozwolenia na budowę inwestycji w zakresie terminalu, dla zadania pn.: „Budowa gazociągu w/c DN700 MOP 8,4 MPa relacji ZZU Przywodzie - Dolna Odra Przyłączenie do sieci przesyłowej Elektrowni Dolna Odra wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa zachodniopomorskiego” z wyłączeniem stacji regulacyjno-pomiarowej (SP Dolna Odra) i śluzy odbiorczej tłoka (SO).

czytaj wiecej
54
2021-07-20

Karta informacyjna - wniosek-Budowa gazociągu relacji ZZU Przywodzie - Dolna Odra.pdf

„Budowa gazociągu w/c DN700 MOP 8,4 MPa relacji ZZU Przywodzie - Dolna Odra Przyłączenie do sieci przesyłowej Elektrowni Dolna Odra wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa zachodniopomorskiego” z wyłączeniem stacji regulacyjno-pomiarowej (SP Dolna Odra) i śluzy odbiorczej tłoka (SO).

czytaj wiecej
55
2021-07-20

Karta informacyjna - decyzja-Budowa budynków magazynowych wraz z placem manewrowym oraz placu składowego na terenie terminalu LNG w Świnoujściu.pdf

„Budowa budynków magazynowych wraz z placem manewrowym oraz placu składowego na terenie terminalu LNG w Świnoujściu”.

czytaj wiecej
56
2021-07-20

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa , położonych w pasie technicznym wybrzeża w granicach administracyjnych gminy Darłowo, obrębach Bobolin, Dąbki, Wicie, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa , położonych w pasie technicznym wybrzeża w granicach administracyjnych gminy Darłowo, obrębach Bobolin, Dąbki, Wicie, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat

czytaj wiecej
57
2021-07-20

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 205 k/m Darłowo na odcinku od km 5+100 do km 5+350"

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1363t.j.) zawiadamia się, że na wniosek z 29.06.2021 r. Pana Jarosława Matuszaka, występującego w imieniu Województwa Zachodniopomorskiego reprezentowanego przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 205 k/m Darłowo na odcinku od km 5+100 do km 5+350 ”

czytaj wiecej
58
2021-07-20

obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Szczecin-Dunikowo

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j: Dz. U. z 2021 r. poz. 735) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późniejszymi zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie chodnika oraz obiektów konstrukcyjnych [pochylnie i mury oporowe] przy stacji Szczecin Dunikowo wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 1 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4100 miasta Szczecin, stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A.

czytaj wiecej
59
2021-07-20

dyspozytor medyczny w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

czytaj wiecej
60
2021-07-19

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 120/3 obręb Gogolice przeznaczonej do dzierżawy na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 120/3 obręb Gogolice przeznaczonej do dzierżawy na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym

czytaj wiecej
61
2021-07-19

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 1132 obręb 2 Police przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 1132 obręb 2 Police przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu

czytaj wiecej
62
2021-07-19

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 520/4 obręb 0037 Rzeczyca gmina Tuczno przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego ograniczonego.

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 520/4 obręb 0037 Rzeczyca gmina Tuczno przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego ograniczonego.

czytaj wiecej
63
2021-07-19

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 40/4 obręb Sołomino gmina Wolin przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 40/4 obręb Sołomino gmina Wolin przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat

czytaj wiecej
64
2021-07-19

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 182/3 obręb Dziwnówek gmina Dziwnów przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 10 lat

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 182/3 obręb Dziwnówek gmina Dziwnów przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 10 lat

czytaj wiecej
65
2021-07-19

Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie dot. pozwolenia na budowę budynku produkcyjno-magazynowego przy ul. BoWiD w Koszalinie.

Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego znak K-AP-2.7840.53-2.2021.PP utrzymująca w mocy decyzję Prezydenta Miasta Koszalina z 14 maja 2021 r. znak: A-I-8.6740.86.2021.AT

czytaj wiecej
66
2021-07-19

Informacja - decyzja utrzymująca w mocy decyzję Prezydenta Miasta Koszalina z 14 maja 2021 r. znak: A-I-8.6740.86.2021.AT

Podaje się do publicznej wiadomości, że 8 lipca 2021 r. Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję utrzymującą w mocy decyzję Prezydenta Miasta Koszalina z 14 maja 2021 r. znak: A-I-8.6740.86.2021.AT, którą organ odmówił uchylenia decyzji dotychczasowej nr 466/2020 z 30 grudnia 2020 r. znak: A-I-3.6740. 451.2020.LP zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej GEA Tuchenhagen Polska Spółka z o.o., ul. BoWiD 9R, Koszalin, pozwolenia na budowę budynku produkcyjno-magazynowego z zapleczem socjalnym i wiatą, budynku portierni, wiaty parkingowej na rowery i motory, wiaty magazynowej na kontenery i wagi samochodowej wraz z urządzeniami budowlanymi przy ul. Bojowników o Wolność i Demokrację, na działkach nr 168 i 169/5 w obr. 0010 w Koszalinie

czytaj wiecej
67
2021-07-19

umorzenie postępowania nieważnościowego - budowa budynku centrum handlowo - usługowego w gminie Kołobrzeg, obręb Budzistowo.doc

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247) w związku z art. 35 ust. 9 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333) podaje się do publicznej wiadomości, że 8 lipca 2021 r. Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję umarzającą postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Starosty Kołobrzeskiego Nr 00043/2019 z 11 stycznia 2019 r. (znak: B.6740.00501.2018) zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej Karuzela Kołobrzeg sp. z o. o. z/s w Częstochowie pozwolenia na budowę budynku centrum handlowo – usługowego oraz budynku sklep „Dom i Ogród” wraz z parkingiem naziemnym i towarzyszącą infrastrukturą drogową i techniczną w miejscowości Budzistowo, działka nr 628/1, 628/3, 628/4, 628/5, obręb Budzistowo, gmina Kołobrzeg.

czytaj wiecej
68
2021-07-19

obwieszczenie decyzja ZRID - budowa przystanku Szczecin Załom i rozbudowa ul. PRodukcyjnej.doc

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i ust. 6 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1363 z późn. zm.) i art. 72 ust. 6 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247) zawiadamia się, że po rozpatrzeniu odwołania od decyzji Prezydenta Miasta Szczecin Nr 4/21 z 28 kwietnia 2021 r. (znak: WUiAB-I.6740.409.2020.BA) odmawiającej wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie przystanku Szczecin Załom i rozbudowie ul. Produkcyjnej wraz z infrastrukturą techniczną w Szczecinie (działki nr 18/2, 2/2, 2/5, 386/10, 2/1, 2/6 obręb 4003), Wojewoda Zachodniopomorski 7 lipca 2021 r. wydał decyzję znak: AP-2.7840.124-1.2021.PZ orzekającą o utrzymaniu w mocy ww. decyzji Prezydenta Miasta Szczecin.

czytaj wiecej
69
2021-07-19

decyzja ZRID - budowa przystanku Szczecin Załom i robudowa ul. Produkcyjnej.pdf

czytaj wiecej
70
2021-07-16

ogłoszenie nr 38 (BIP KPRM 79681) główny specjalista ds. wydawania decyzji w I instancji na terenach zamkniętych służących obronności i bezpieczeństwu państwa (...) w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej

czytaj wiecej
71
2021-07-16

karta informacyjna wniosek - budowa z przebudową układu drogowego infrastruktury kolejowej na Stacji Świnoujscie

budowa z przebudową układu drogowego i infrastruktury kolejowej na Stacji Świnoujście linii kolejowej nr 401 – zadanie nr 2 w ramach zadania inwestycyjnego „Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu”, Nr Projektu 2015-PL-TM-0125-W, na terenie portu morskiego, działka nr 8/1, obręb 0014 Świnoujście, w pasie drogowym drogi krajowej nr 3, działki nr 206/7 i 239, obręb 0017 Świnoujście; działka nr 1, obręb 0018 Świnoujście; działka nr 19/2, obręb 0016 Świnoujście

czytaj wiecej
72
2021-07-16

karta infor. na bip - wniosek dotyczący budowy nastawni kolejowej na terenie stacji Poert Centralny w Szczecin

Budowa budynku nastawni kolejowej wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie stacji Szczecin Port Centralny, na terenie kolejowym zamkniętym na działkach: nr 1/92 i nr 1/139 (powstałej w wyniku podziału działki nr 1/54), obręb 1091 Szczecin oraz na działce nr 1/91, obręb 1091 Szczecin w ramach przedsięwzięcia pn.: „ Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu”.

czytaj wiecej
73
2021-07-16

karta inf. Wniosek, Budowa umocnienia - modernizacja toru wodnego

Budowa umocnienia brzegu celem zabezpieczenia istniejącej infrastruktury przy nabrzeżu Żeglarskim w Szczecinie, na dz. nr 930 obręb 3025 Szczecin stanowiącej morskie wody wewnętrzne w ramach zamierzenia budowlanego pn.: „Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m”.

czytaj wiecej
74
2021-07-16

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 147 obręb Stara Rudnica przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat.

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 147 obręb Stara Rudnica przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat.

czytaj wiecej
75
2021-07-16

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 443 obręb Ognica przeznaczonej do oddania w najem na okres 3 lat.

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 443 obręb Ognica przeznaczonej do oddania w najem na okres 3 lat.

czytaj wiecej
76
2021-07-16

decyzja dotycząca budowy zadania „Poprawa dostępu do portu w Szczecinie -1.pdf

czytaj wiecej
77
2021-07-16

karta inf. na bip-decyzja dotycząca budowy zadania „Poprawa dostępu do portu w Szczecinie .pdf

Budowa kanału technologicznego, kanalizacji technologicznej, instalacji wodociągowej, kanalizacji deszczowej, sieci elektrycznej nn, kanalizacji teletechnicznej, nawierzchni wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania pn. „Kanał dla instalacji technologicznych KGHM Metraco S.A. dla nowoprojektowanego Nabrzeża Dąbrowieckiego w porcie w Szczecinie”, realizowanego w ramach przedsięwzięcia pn. „Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego”, na działce lądowej nr 49/14, obręb 1084 Szczecin i na działce wodnej (morskie wody wewnętrzne) nr 95/14, obręb1084 Szczecin.

czytaj wiecej
78
2021-07-16

informacja dotycząca budowy zadania „Poprawa dostępu do portu w Szczecinie .ZUW.doc

Na podstawie art. 35 ust. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami), zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247), zawiadamia się, że w dniu 13.07.2021 r. została wydana decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 67/2021, znak: AP-1.7840.1.71-4.2021.GZ, o pozwoleniu na budowę kanału technologicznego, kanalizacji technologicznej, instalacji wodociągowej, kanalizacji deszczowej, sieci elektrycznej nn, kanalizacji teletechnicznej, nawierzchni wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania pn. „Kanał dla instalacji technologicznych KGHM Metraco S.A. dla nowoprojektowanego Nabrzeża Dąbrowieckiego w porcie w Szczecinie”, realizowanego w ramach przedsięwzięcia pn. „Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego”, na działce lądowej nr 49/14, obręb 1084 Szczecin i na działce wodnej (morskie wody wewnętrzne) nr 95/14, obręb1084 Szczecin.

czytaj wiecej
79
2021-07-16

ogłoszenie nr 56 (KPRM 81326) - inspektor wojewódzki ds. organizacji i nadzoru w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

czytaj wiecej
80
2021-07-15

obwieszczenie-Stacja regulacyjno-pomiarowa SP Dolna Odra i śluza odbiorcza tłoka SO.pdf

Na podstawie art. 15 w związku z art. 8 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2020 r., poz. 1866) zawiadamia się, że na wniosek z 12.07.2021 r. Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A., działającego poprzez pełnomocnika Panią Martę Wartalską, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie pozwolenia na budowę inwestycji w zakresie terminalu, dla zadania pn.: „Stacja regulacyjno-pomiarowa (SP Dolna Odra) i śluza odbiorcza tłoka (SO)” w ramach inwestycji „Budowa gazociągu w/c DN700 MOP 8,4 MPa relacji ZZU Przywodzie - Dolna Odra Przyłączenie do sieci przesyłowej Elektrowni Dolna Odra wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa zachodniopomorskiego”.

czytaj wiecej
81
2021-07-15

Karta informacyjna - wniosek-Stacja regulacyjno-pomiarowa SP Dolna Odra i śluza odbiorcza tłoka SO.pdf

Stacja regulacyjno-pomiarowa (SP Dolna Odra) i śluza odbiorcza tłoka (SO)” w ramach inwestycji „Budowa gazociągu w/c DN700 MOP 8,4 MPa relacji ZZU Przywodzie - Dolna Odra Przyłączenie do sieci przesyłowej Elektrowni Dolna Odra wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa zachodniopomorskiego

czytaj wiecej
82
2021-07-15

ogłoszenie nr 41 (KPRM 80350) - inspektor wojewódzki ds. organizacji i nadzoru w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

czytaj wiecej
83
2021-07-14

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa: dz. nr 340/3 obręb 21 Nowe Warpno przeznaczona do dzierżawy na okres 3 lat

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa: dz. nr 340/3 obręb 21 Nowe Warpno przeznaczona do dzierżawy na okres 3 lat

czytaj wiecej
84
2021-07-14

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa: dz. nr 1/7 i nr 2/1 obręb 5 Kamień Pomorski przeznaczone do oddania w formie darowizny

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa: dz. nr 1/7 i nr 2/1 obręb 5 Kamień Pomorski przeznaczone do oddania w formie darowizny

czytaj wiecej
85
2021-07-14

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy

Wykaz nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej w ewidencji gruntu i budynków jako działka ewidencyjna nr 292 o pow. 1,0014 ha, położonej w obr. ew. Sarbinowo, gmina Mielno, przeznaczonej do dzierżawy na okres 3 lat w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

czytaj wiecej
86
2021-07-14

obwieszczenie- decyzja-Częściowa rozbiórka oraz budowa nowego mostu w km 733,7 rzeki Regalicy.doc

Na podstawie art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1043), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) i art. 72 ust. 6 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247) zawiadamia się, że na wniosek z 20.11.2020 r., (uzupełniony 07.01.2021 r.), Pana Bartosza Kańtocha, występującego w imieniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Wojewoda Zachodniopomorski wydał w dniu 14.04.2021 r. decyzję Nr 7/2021 o pozwoleniu na budowę inwestycji pn. Częściowa rozbiórka oraz budowa nowego mostu w km 733,7 rzeki Regalicy w ciągu linii kolejowej nr 273 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, realizowana w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły "Zadanie 1B.5 Przebudowa mostów w celu zapewnienia minimalnego prześwitu".

czytaj wiecej
87
2021-07-14

Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia odwołań od decyzji Starosty Koszalińskiego nr B/1103/2019

Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia odwołań od decyzji Starosty Koszalińskiego nr B/1103/2019 z 28 listopada 2019r. znak: B.6740.57.2019.ŁD

czytaj wiecej
88
2021-07-14

decyzja - Częściowa rozbiórka oraz budowa nowego mostu w km 733,7 rzeki Regalicy.pdf

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333) i art. 26 ustawy z 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 471) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256), w związku z art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. 2020 r. poz. 1043), po rozpatrzeniu wniosku z 20.11.2020 r., (uzupełnionego 07.01.2021 r.), Pana Bartosza Kańtocha, występującego w imieniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. o pozwolenie na budowę inwestycji pn. Częściowa rozbiórka oraz budowa nowego mostu w km 733,7 rzeki Regalicy w ciągu linii kolejowej nr 273 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, realizowana w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły „Zadanie 1B.5 Przebudowa mostów w celu zapewnienia minimalnego prześwitu” zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowę

czytaj wiecej
89
2021-07-13

Ogłoszenie Nr 43 (KPRM: 80570) inspektor wojewódzki ds. postępowań administracyjnych w sprawach zezwoleń na pobyt czasowy i pracę w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - zastępstwo

czytaj wiecej
90
2021-07-13

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 156 obręb 5 m. Stargard przeznaczonej do dzierżawy na okres 1 roku

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 156 obręb 5 m. Stargard przeznaczonej do dzierżawy na okres 1 roku

czytaj wiecej
91
2021-07-12

Decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do MON, w obrębie Mirosławiec 127.

zawiadomienie o decyzji nr 31/2021 z dnia 08 lipca 2021 r.: 1) uchylającej decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie i modernizacji składów MPS na terenie kompleksu wojskowego nr 6009 w Mirosławcu na terenie działek nr 39/10, 39/17, 523/2, 523/4, 524/4, 530/2, 530/3, 540/9, położonych w obrębie ewidencyjnym Mirosławiec 127, gmina Mirosławiec, stanowiących tereny zamknięte MON; 2) ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie i modernizacji składów paliw MPS na terenie kompleksu wojskowego nr 6009 w Mirosławcu na działkach nr 39/10, 39/17, 523/2, 523/4, 530/2, 540/9 i częściach działek nr 524/4, 530/3, położonych w obrębie ewidencyjnym Mirosławiec 127, gmina Mirosławiec o

czytaj wiecej
92
2021-07-12

Karta inform. - decyzja - budowa drogi S11 Koszalin – Szczecinek. Odcinek 1. Węzeł Koszalin Zachód - węzeł Zegrze Pomorskie (z węzłem).pdf

Zaprojektowanie i budowa drogi S11 Koszalin – Szczecinek. Odcinek 1. Węzeł Koszalin Zachód - węzeł Zegrze Pomorskie (z węzłem)

czytaj wiecej
93
2021-07-12

Decyzja ZRID budowa drogi S11 Koszalin – Szczecinek. Odcinek 1. Węzeł Koszalin Zachód - węzeł Zegrze Pomorskie (z węzłem).pdf

czytaj wiecej
94
2021-07-12

obwieszczenie DECYZJA - Budowa drogi S11 Koszalin – Szczecinek. Odcinek 1. Węzeł Koszalin Zachód - węzeł Zegrze Pomorskie (z węzłem).doc

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1363) i art. 72 ust. 6 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247) zawiadamia się, że na wniosek z 22.12.2020 r. (uzupełniony 11.02.2021 r.) Roberta Jastrzębskiego, występującego w imieniu Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, 30.06.2021 r. Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję nr 10/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Zaprojektowanie i budowa drogi S11 Koszalin – Szczecinek. Odcinek 1. Węzeł Koszalin Zachód - węzeł Zegrze Pomorskie (z węzłem)”.

czytaj wiecej
95
2021-07-08

Obwieszczenie - wniosek: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 152 na odcinku Starogard - Świdwin”

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 152 na odcinku Starogard - Świdwin”.

czytaj wiecej
96
2021-07-08

Karta informacyjna - wniosek: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 152 na odcinku Starogard - Świdwin”

Karta informacyjna do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 152 na odcinku Starogard - Świdwin”

czytaj wiecej
97
2021-07-08

Obwieszczenie o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargi na decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego z 28 kwietnia 2021 r. znak: K-AP-2.7840.22-3.2021.AN

Obwieszczenie o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargi na decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego z 28 kwietnia 2021 r. znak: K-AP-2.7840.22-3.2021.AN utrzymującą w mocy decyzję zmieniającą decyzję Starosty Kołobrzeskiego znak: B.6740.00202.2019 z 24 czerwca 2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej w miejscowości Zieleniewo ul. Malinowej

czytaj wiecej
98
2021-07-07

karta informacyjna wniosek - budowa kolejowego frontu przeładunkowego w Szczecinie

Budowa kolejowego frontu przeładunkowego przy ul. Księdza Stanisława Kujota 9 w Szczecinie, na terenie portu morskiego, działki nr 17/8, 35/3, 37/1, 37/4, obręb 1084 Szczecin.

czytaj wiecej
99
2021-07-06

Zmiana Programu Centra opiekuńczo-mieszkalne oraz wzory umów

czytaj wiecej
100
2021-07-05

Karta informacyjna - decyzja S11 odcinek 2.pdf

Budowa drogi S11 Koszalin – Szczecinek, odcinek węzeł Koszalin Zachód (bez węzła) – węzeł Bobolice. Odcinek 2 węzeł Zegrze Pomorskie (bez węzła) – węzeł Koszalin Południe (z węzłem).

czytaj wiecej
101
2021-07-05

decyzja - decyzja S11 - odcinek 2.pdf

Na podstawie art. 11a ust. 1 w związku z art. 11f ust. 1, 2 art. 12 ust. 1-4, 4d, 4e, 6, art. 16, art. 17, art. 19, art. 20 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363), art. 42 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), po rozpatrzeniu wniosku Pana Sławomira Kucharskiego występującego w imieniu Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 4 grudnia 2020 r. dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi S11 Koszalin – Szczecinek, odcinek węzeł Koszalin Zachód (bez węzła) – węzeł Bobolice. Odcinek 2 węzeł Zegrze Pomorskie (bez węzła) – węzeł Koszalin Południe (z węzłem).”

czytaj wiecej
102
2021-07-05

obwieszczenie decyzja S11 - odcinek 2.doc

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1363) i art. 72 ust. 6 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247) zawiadamia się, że na wniosek z 04 grudnia 2020 r. Sławomira Kucharskiego, występującego w imieniu Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, 23 czerwca 2021 r. Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję nr 9/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi S11 Koszalin – Szczecinek, odcinek węzeł Koszalin Zachód (bez węzła) – węzeł Bobolice. Odcinek 2 węzeł Zegrze Pomorskie (bez węzła) – węzeł Koszalin Południe (z węzłem).”.

czytaj wiecej
103
2021-07-02

ogłoszenie nr 37 (BIP KPRM 79225) – starszy inspektor ds. nadzoru i kontroli w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

czytaj wiecej
104
2021-07-01

ogłoszenie nr 35 (KPRM 79001) - inspektor wojewódzki ds. bezpieczeństwa publicznego i współpracy z organizacjami pozarządowymi w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

czytaj wiecej
105
2021-06-23

Ogłoszenie nr 30 (KPRM: 77876) inspektor ds. obsługi klienta w sprawach paszportowych w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Terenowym Punkcie Paszportowym w Szczecinku

czytaj wiecej
106
2021-06-21

ogłoszenie nr 32 (BIP KPRM nr 78792) starszy inspektor ds. kontroli i nadzoru w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

czytaj wiecej
107
2021-06-21

ogłoszenie nr 31(BIP KPRM 78507 ) starszy inspektor ds. budżetu w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

czytaj wiecej
108
2021-06-10

Informacja dotycząca Sprawozdania z realizacji działań na rzecz osób bezdomnych w województwach za rok 2020

czytaj wiecej
109
2021-06-09

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 5/8 i nr 5/9 obręb 3025 Szczecin przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 5/8 i nr 5/9 obręb 3025 Szczecin przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym

czytaj wiecej
110
2021-06-07

Ogłoszenie nr 28 (KPRM:76783) starszy inspektor ds. postępowań administracyjnych w sprawach zezwoleń na pobyt czasowy i pracę w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

czytaj wiecej
111
2021-05-31

Obwieszczenie z dnia 24 maja 2021 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Szczecinie

czytaj wiecej
112
2021-05-27

Raporty z zadania Przeprowadzenie diagnozy potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z analizą rozwiązań prawnych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

czytaj wiecej
113
2021-05-27

Informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie nagrody specjalnej Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

Minister Rodziny i Polityki Społecznej przyzna w 2021 r. nagrody za wybitne oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej.

czytaj wiecej
114
2021-05-27

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA o naborze wniosków w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne”

czytaj wiecej
115
2021-05-24

Ogłoszenie nr 27 (KPRM 76777) inspektor wojewódzki ds. postępowań administracyjnych w sprawach zezwoleń na pobyt czasowy i pracę w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców- zastępstwo

czytaj wiecej
116
2021-05-19

Ogłoszenie nr 29 (KPRM 77711) - kierownik oddziału Ratownictwa Medycznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

czytaj wiecej
117
2021-05-19

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży, oznaczonej jako działka nr 244/3 o pow. 0,1878 ha, położonej w obr. ew. Kowalki, gmina Tychowo, zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 52 o pow. użytk. 68,97 m2- przetarg ustny nieograniczony

czytaj wiecej
118
2021-05-17

ogłoszenie nr 17 (BIP KPRM 74577 ) inspektor wojewódzki ds. wydawania decyzji w zakresie specustaw w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej

czytaj wiecej
119
2021-05-17

ogłoszenie nr 16 (BIP KPRM 74575 ) starszy inspektor wojewódzki ds. wydawania decyzji w I instancji w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej

czytaj wiecej
120
2021-05-11

Lista zatwierdzonych wniosków w ramach programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne"

czytaj wiecej
121
2021-05-11

Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn.

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Centra opiekuńczo-mieszkalne".

czytaj wiecej
122
2021-05-10

obwieszczenie o wydaniu decyzji odszkodowawczej dot. działki nr 489/5 obręb Racimierz

obwieszczenie o wydaniu decyzji odszkodowawczej dot. działki nr 489/5 obręb Racimierz

czytaj wiecej
123
2021-05-05

ogłoszenie nr 26 (BIP KPRM 76674) – inspektor wojewódzki ds. nadzoru i kontroli w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

czytaj wiecej
124
2021-05-05

Ogłoszenie nr 25 (BIP KPRM 76682 ) inspektor wojewódzki ds. budżetu w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

czytaj wiecej
125
2021-05-05

Ogłoszenie nr 24 (KPRM 76532) - starszy inspektor ds. zabezpieczenia systemów łączności w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

czytaj wiecej
126
2021-05-04

Ogłoszenie nr 19 (KPRM 75882) - starszy inspektor ds. ewidencji ksiegowej i pozaksięgowej majątku Urzędu w Biurze Logistyki i Zamówień Publicznych

czytaj wiecej
127
2021-04-30

Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej oraz przeciwdziałania HIV/AIDS na 2020 rok”

czytaj wiecej
128
2021-04-26

Wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie projektów z zakresu pomocy społecznej w 2021 r.

czytaj wiecej
129
2021-04-21

Średnia miesięczna wojewódzka kwota dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy, powiatowych ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz klubach samopomocy na 2021 r.

czytaj wiecej
130
2021-04-19

Raport z działalności nadzorczej i kontrolnej nad wykonywaniem zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 2019-2020

czytaj wiecej
131
2021-04-15

Ogłoszenie o zamiarze powołania członka Rady Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Szczecinie reprezentującego organizacje pacjentów działające na rzecz praw pacjenta

PIERWSZA PUBLIKACJA

czytaj wiecej
132
2021-04-07

Raport z działalności nadzorczej i kontrolnej nad wykonywaniem zadań z zakresu pomocy społecznej w latach 2019-2020

czytaj wiecej
133
2021-04-07

Wyniki naboru wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego

czytaj wiecej
134
2021-04-01

Wyniki naboru wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego

czytaj wiecej
135
2021-03-29

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 374/32 obręb Chełm Gryficki przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 374/32 obręb Chełm Gryficki przeznaczonej do dzierżawy

czytaj wiecej
136
2021-03-29

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa działka nr 585/10 obręb Rewal 1 i nr 438/20 obręb Rewal 2 przeznaczonej do dzierżawy na okres 3 lat

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa działka nr 585/10 obręb Rewal 1 i nr 438/20 obręb Rewal 2 przeznaczonej do dzierżawy na okres 3 lat

czytaj wiecej
137
2021-03-26

Zmiana terminu publikacji wyników otwartego konkursu ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej w 2021 roku

Komunikat Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie zmiany terminu ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej w 2021 r.

czytaj wiecej
138
2021-03-22

Informacja o projekcie „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”

Projekt skierowany jest do grup osób z niepełnosprawnościami, ich najbliższego otoczenia oraz instytucji wspierających – tj. organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego.

czytaj wiecej
139
2021-03-19

STRATEGOR. Bezpłatne usługi dla gmin - wspierane przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

Zachęcamy Państwa do skorzystania z bezpłatnych usług w ramach projektu „STRATEGOR. Opracowanie narzędzia do programowania strategicznego w obszarze przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na poziomie lokalnym dla jednostek samorządu terytorialnego”

czytaj wiecej
140
2021-03-10

Obwieszczenie zawiadomienia o wydaniu decyzji na inwestycję " Budowa stanowiska do załadunku, rozładunku i bunkrowania statków w porcie zewnętrznym w Świnoujściu

czytaj wiecej
141
2021-03-05

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 118/9, obręb 8 Stargard i 10/4, 10/7 obręb 14 Stargard, gmina Stargard, przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres odpowiednio 3 i 2 lat.

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 118/9, obręb 8 Stargard i 10/4, 10/7 obręb 14 Stargard, gmina Stargard, przeznaczonych do dzierżawy.

czytaj wiecej
142
2021-03-04

Podręcznik użytkownika Systemu Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ)

czytaj wiecej
143
2021-02-16

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do MON.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie obwałowań obiektu magazynowego wraz z rozbiórką, budową oraz przebudową infrastruktury technicznej i komunikacyjnej a także rozbiórką, budową i przebudową ogrodzenia na terenie kompleksu wojskowego w Świdwinie na terenie działek nr 3/214, 3/209 w obrębie ewidencyjnym 003 miasta Świdwin

czytaj wiecej
144
2021-02-12

Komunikat w sprawie wydłużenia terminu ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów w ramach Programów:

czytaj wiecej
145
2021-02-10

Obwieszczenie z dnia 9 lutego 2021 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Szczecinie

czytaj wiecej
146
2021-02-09

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej dotyczącej oceny ofert na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w 2021 roku

Wojewoda Zachodniopomorski zaprasza przedstawicieli trzeciego sektora do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert, które zostaną złożone w ramach konkursu na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej w 2021 roku

czytaj wiecej
147
2021-01-29

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej w roku 2021

czytaj wiecej
148
2021-01-22

Program Wspieraj Seniora na rok 2021

czytaj wiecej
149
2021-01-21

Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku ruchomego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie

Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku ruchomego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie

czytaj wiecej
150
2021-01-20

ogłoszenie nr 82 (KPRM 71990) - inspektor wojewódzki ds. budżetu i sprawozdawczości w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
151
2021-01-18

Program Opieka 75+ edycja 2021

czytaj wiecej
152
2021-01-18

Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym - Edycja 2021 - Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert 2021

czytaj wiecej
153
2020-12-31

Komunikat w sprawie wydłużenia terminów naboru wniosków w ramach Programów resortowych MRiPS:

Minister Rodziny i Polityki Społecznej poinformował, że wydłuża się terminy naboru wniosków w ramach programów resortowych „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 oraz „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 w poniższym zakresie po to, by umożliwić gminom/powiatom ubiegającym się o przyznanie środków finansowych skompletowanie niezbędnej dokumentacji w bezpiecznym dla nich okresie.

czytaj wiecej
154
2020-12-22

Program współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej oraz przeciwdziałania HIV/AIDS, na 2021 rok

Zgodnie z art. 5b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 t.j.) Wojewoda Zachodniopomorski przyjął „Program współpracy z podmiotami niepublicznym, działającymi w zakresie pomocy społecznej i przeciwdziałania HIV/AIDS, na 2021 r.”.

czytaj wiecej
155
2020-12-16

Zaproszenie na spotkanie organizowane w ramach projektu „Polska Szczęśliwych Rodzin!”

Zapraszamy na spotkanie organizowane w ramach projektu „Polska Szczęśliwych Rodzin!”. Spotkanie odbędzie się 18 grudnia 2020 r. w godz. 9.00 – 15.30 w formie zdalnej na platformie MS TEAMS.

czytaj wiecej
156
2020-12-16

Projekt Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej i przeciwdziałania HIV/AIDS na 2021 r. – konsultacje społeczne

czytaj wiecej
157
2020-12-15

Projekt Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej i przeciwdziałania HIV/AIDS na 2021 r. – konsultacje społeczne

Wojewoda Zachodniopomorski podaje do konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy projekt ,,Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej oraz przeciwdziałania HIV/AIDS na 2021 r.”

czytaj wiecej
158
2020-12-11

"Analiza stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim za 2019 rok"

Wojewoda Zachodniopomorski zatwierdził "Analizę stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim za 2019 rok"

czytaj wiecej
159
2020-12-04

Nabór wniosków w ramach programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021

czytaj wiecej
160
2020-12-04

Nabór wniosków w ramach programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021

czytaj wiecej
161
2020-11-30

Komunikat dotyczący Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi na 2021 r.

Informacja o zmianie terminu publikacji „Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej i przeciwdziałania HIV/AIDS na 2021 r.”

czytaj wiecej
162
2020-11-18

Ogłoszenie o aukcji (ustnej licytacji)

O AUKCJI (ustnej licytacji) - SPRZEDAŻY ZBĘDNEGO SKŁADNIKA RZECZOWEGO MAJĄTKU RUCHOMEGO ZACHODNIOPOMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W SZCZECINIE

czytaj wiecej
163
2020-10-02

Ogłoszenie o konkursach pt.: „Pokażę Wam jak zdrowo o siebie dbam!” dla uczniów szkół podstawowych z terenu województwa zachodniopomorskiego: plastycznym dla klas I-IV oraz fotograficznym dla klas V-VIII

czytaj wiecej
164
2020-10-01

Informacja środowiskowa i Karta Informacyjna decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach PKP

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie infrastruktury pasażerskiej wraz ze zmianą zagospodarowania terenu przystanku Szczecin Zdunowo na terenie działki nr 1/14 obręb ewidencyjny 4015 Szczecin

czytaj wiecej
165
2020-09-29

Wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie projektów z zakresu pomocy społecznej w 2020 r. – edycja II

Wojewoda Zachodniopomorski podaje do wiadomości publicznej wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji projektów z zakresu pomocy społecznej w 2020 r – w edycji II

czytaj wiecej
166
2020-09-29

Ogłoszenie o zamiarze powołania członka do Wojewódzkiej Komisji do Sprawa Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

czytaj wiecej
167
2020-09-22

ogłoszenie nr 39 - starszy inspektor wojewódzki ds. obsługi rachunkowej dowodów finansowo-księgowych oraz zaangażowania umów cywilnoprawnych w Biurze Organizacji i Kadr w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie - ogłoszenie o nabo

czytaj wiecej
168
2020-09-21

Ogłoszenie konkursu ofert na najem powierzchni użytkowej pod automaty samosprzedające z gorącymi i zimnymi napojami oraz przekąskami i kanapkami w budynku Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 4,

Ogłoszenie konkursu ofert na najem powierzchni użytkowej pod automaty samosprzedąjące z gorącymi i zimnymi napojami oraz przekąskami i kanapkami w budynku Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 4,

czytaj wiecej
169
2020-09-09

Komunikat w sprawie zamknięcia naboru wniosków na realizację resortowego Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”

W dniu 8.09.2020 r. Pan Minister Paweł Wdówik Sekretarz Stanu z upoważnienia Pani Marleny Maląg Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisał Komunikat w sprawie zamknięcia naboru wniosków na realizację resortowego Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”.

czytaj wiecej
170
2020-09-08

Ogłoszenie - Sprzedaż (ustna licytacjia) zbędnego składnika rzeczowego majątku ruchomego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Ogłoszenie - Sprzedaż (ustna licytacjia) zbędnego składnika rzeczowego majątku ruchomego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

czytaj wiecej
171
2020-09-03

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę nr 92/37 położoną w obrębie Zarańsko, gmina Drawsko Pomorskie

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę nr 92/37.

czytaj wiecej
172
2020-08-21

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej dotyczącej ofert na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w 2020 roku – edycja II

Wojewoda Zachodniopomorski zaprasza przedstawicieli trzeciego sektora do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert, które zostaną złożone w ramach konkursu na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej w 2020 roku w edycji II

czytaj wiecej
173
2020-08-17

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej w roku 2020 – edycja II

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej w roku 2020 – edycja II

czytaj wiecej
174
2020-08-17

Rozstrzygnięcie „Programu asystent rodziny na rok 2020

Uprzejmie informuję, że Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w dniu 17 sierpnia 2020 r. rozstrzygnął „Program asystent rodziny na rok 2020.

czytaj wiecej
175
2020-08-11

Ogólnopolski konkurs testowy z zakresu bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym – bezpieczna obsługa zwierząt gospodarskich

czytaj wiecej
176
2020-08-10

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” edycja 2020-2021 – wydłużony termin składania ofert

Do 31 sierpnia br. organizacje pozarządowe mogą składać oferty konkursowe w ramach programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” w edycji 2020-2021. Pierwotny termin upływał 7 sierpnia.

czytaj wiecej
177
2020-08-05

Ogłoszenie nr 31 - starszy inspektor ds. BHP

czytaj wiecej
178
2020-08-03

Ogłoszenie nr 33 (KPRM 63798) - starszy specjalista w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

czytaj wiecej
179
2020-07-28

Wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie projektów z zakresu pomocy społecznej w 2020 r.

czytaj wiecej
180
2020-07-14

Program asystent na rok 2020

Uprzejmie informujemy, że Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w dniu 13 lipca 2020 r. ogłosił Program asystent na rok 2020, dotyczący dofinansowania kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających a rzecz rodzin w okresie pandemii COVID-19.

czytaj wiecej
181
2020-07-07

ogłoszenie nr 32 - starszy inspektor wojewódzki ds. refakcji dziennika Urzędowego w Wydziale Prawnym w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie - ogłoszenie w celu zastępstwa

czytaj wiecej
182
2020-06-23

Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku ruchomego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie

Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku ruchomego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie

czytaj wiecej
183
2020-06-08

Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zmian w warunkach realizacji programu wieloletniego „Senior+”

na lata 2015-2020 edycja 2020 określonych w ogłoszeniu konkursowym, w związku ze stanem epidemii COVID-19

czytaj wiecej
184
2020-06-05

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE NAGRÓD SPECJALNYCH MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyzna nagrody w 2020 r. za wybitne oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej.

czytaj wiecej
185
2020-06-03

Projekt „Strategii integracji obywateli państw trzecich województwa zachodniopomorskiego na lata 2020-2030”

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie podaje do konsultacji społecznych projekt „Strategii integracji obywateli państw trzecich województwa zachodniopomorskiego na lata 2020-2030”

czytaj wiecej
186
2020-06-02

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie odcinka kablowej linii elektroenergetycznej 15kV nr 405, dwóch słupów napowietrznej linii elektroenergetycznej 15kV wraz z demontażem linii napowietrznej 15kV po wybudowaniu linii kablowej na działkach nr 662/5, 1, 705 obręb ewidencyjny nr Żółtnica, gmina Szczecinek.

czytaj wiecej
187
2020-06-01

Komunikat o zatwierdzeniu listy rekomendowanych wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2020

W dniu 27 maja br. Pan Paweł Wdówik Sekretarz Stanu z upoważnienia Pani Marleny Maląg Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaakceptował Listę rekomendowanych wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2020 wraz z rekomendowaną wysokością kwoty przyznanych środków z Funduszu Solidarnościowego.

czytaj wiecej
188
2020-06-01

Komunikat o zatwierdzeniu listy rekomendowanych wniosków w ramach Programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” - edycja 2020

W dniu 27 maja br. Pan Paweł Wdówik Sekretarz Stanu z upoważnienia Pani Marleny Maląg Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaakceptował Listę rekomendowanych wniosków w ramach Programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych ” - edycja 2020 wraz z rekomendowaną wysokością kwoty przyznanych środków z Funduszu Solidarnościowego.

czytaj wiecej
189
2020-05-21

Komunikat o zmianie Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020

czytaj wiecej
190
2020-05-18

Nabór wniosków w ramach nowego „Programu COVID-19” dla trzeciego sektora

Narodowy Instytut Wolności ogłosił nabór wniosków w ramach „Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania COVID-19”

czytaj wiecej
191
2020-05-13

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4kV wraz z kanalizacją kablową elektroenergetyczną 0,4kV na działce nr 1/139 obręb ewidencyjny nr 1091 miasta Szczecin

czytaj wiecej
192
2020-04-30

Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej oraz przeciwdziałania HIV/AIDS na 2019 rok”

czytaj wiecej
193
2020-04-30

Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej oraz przeciwdziałania HIV/AIDS na 2019 rok”

czytaj wiecej
194
2020-04-28

Komunikat w sprawie zmian w Programach "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2020 oraz "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" - edycja 2020 - COVID-19

czytaj wiecej
195
2020-04-21

Komunikat w sprawie zmian w Programach "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2020 oraz "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" - edycja 2020

czytaj wiecej
196
2020-04-17

Zmiana terminu publikacji wyników otwartego konkursu ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej w 2020 roku

czytaj wiecej
197
2020-04-17

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznych linii kablowych SN-15kV i nN-0,4kV, na terenie działki nr 12 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3040 miasta Szczecin

czytaj wiecej
198
2020-04-02

Komunikat w sprawie wydłużenia terminów w ramach Programów: Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych

czytaj wiecej
199
2020-03-20

ogłoszenie nr 2 (KPRM: 60089) - starszy inspektor wojewódzki ds. gospodarowania nieruchomościami w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

czytaj wiecej
200
2020-03-20

Nabór wniosków w ramach programu "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" - edycja 2020

czytaj wiecej
201
2020-03-20

Nabór wniosków w ramach programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2020

czytaj wiecej
202
2020-03-17

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej na działce nr 127 obręb ewidencyjny 4 Pyrzyce, miasto Pyrzyce

czytaj wiecej
203
2020-03-10

Zaproszenie do udziału w konkursie dla organizacji pozarządowych na najlepszą kampanię edukacyjną pt. „nieBEZPIECZNI W SIECI”

Państwowy Instytut Badawczy NASK we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji ogłosił ogólnopolski konkurs dla organizacji pozarządowych na najlepszą kampanię informacyjno- edukacyjną pt. „nieBEZPIECZNI W SIECI”.

czytaj wiecej
204
2020-02-26

Obwieszczenie z dnia 20 lutego 2020 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Szczecinie

czytaj wiecej
205
2020-02-24

Obwieszczenie o udzieleniu na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa w ramach realizacji przedsięwzięcia: „Inwestycja stanowiąca infrastrukturę niezbędną do obsługi międzynarodowego Gazoci

czytaj wiecej
206
2020-02-21

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej z zakresu pomocy społecznej

Wojewoda zachodniopomorski zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana do opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej.

czytaj wiecej
207
2020-02-14

Obwieszczenie o udzieleniu na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa zgody wodnoprawnej poprzez wydanie pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód oraz na wykonanie urządzeń wodnych

czytaj wiecej
208
2020-02-04

Obwieszczenie o udzieleniu na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A zgody wodnoprawnej poprzez wydanie pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód- odwodnienie gruntów w wykopach budowlanych, odprowadzenie wody z odwodni

czytaj wiecej
209
2020-02-04

Obwieszczenie o udzielieniu na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa w ramach realizacji inwestycji pod nazwą: Inwestycja stanowiąca infrastrukturę niezbędną do obsługi międzynarodowego Gazo

czytaj wiecej
210
2020-02-03

Średnia miesięczna wojewódzka kwota dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy, powiatowych ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz klubach samopomocy na 2020 r.

Na podstawie art. 51 c ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507) Wojewoda Zachodniopomorski ustalił średnią miesięczną wojewódzką kwotę dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy i powiatowych ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2020 r., w wysokości 1.752,50 zł oraz w klubach samopomocy w wysokości 560,80 zł.

czytaj wiecej
211
2020-02-03

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej w roku 2020

czytaj wiecej
212
2020-01-31

Konkurs w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności" – edycja 2020

czytaj wiecej
213
2020-01-27

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z wniosku spółki Operator Gazociągów Przesyłowych GAZSYSTEM SA, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych

czytaj wiecej
214
2020-01-27

PUBLICZNE OBWIESZCZENIE ZAWIADOMIENIA O WYDANIU DECZYJI na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02- 337 Warszawa w ramach realizacji przedsięwzięcia: „Inwestycja stanowiąca infrastrukturę niezbędną do obs

czytaj wiecej
215
2020-01-24

Oferta pracy dla lekarzy - Regionalny Szpital w Kołobrzegu

czytaj wiecej
216
2020-01-23

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku spółki Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych

czytaj wiecej
217
2020-01-22

Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym - Edycja 2020 - Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert 2020

20.01.2020 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert w ramach Programu Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.

czytaj wiecej
218
2020-01-20

Bezpłatne szkolenia z Elektronicznej Dokumentacji Medycznej

Uprzejmie informujemy, iż ruszyła II tura rejestracji na bezpłatne szkolenia dla szpitali oraz pojawił się nowy harmonogram szkoleń dla POZ na I półrocze 2020 r. w ramach projektu: „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez zapoznanie i przeszkolenie pracowników podmiotów leczniczych z podstawowymi terminami i procesami związanymi z wystawianiem, prowadzeniem i wymianą Elektronicznej Dokumentacji Medycznej”.

czytaj wiecej
219
2020-01-20

Analiza stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim za 2018 rok

Wojewoda Zachodniopomorski zatwierdził Analizę stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim za 2018 rok

czytaj wiecej
220
2020-01-20

operator numerów alarmowych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Szczecinie

czytaj wiecej
221
2020-01-08

OBWIESZCZENIE Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW WP z dnia 31.12.2019 r.

czytaj wiecej
222
2020-01-02

OBWIESZCZENIE Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW WP z dnia 24.12.2019 r.

czytaj wiecej
223
2020-01-02

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z dnia 23.12.2019 r.

czytaj wiecej
224
2020-01-02

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z dnia 23.12.2019 r.

czytaj wiecej
225
2020-01-01

wojewódzki koordynator ratownictwa medycznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

czytaj wiecej
226
2019-12-23

Karta informacyjna - pozwolenie na przebudowę dwutorowej linii napowietrznej 110 kV Żydowo-Słupsk Poznańska w pasie DW 205

Karta informacyjna na temat decyzji o pozwoleniu na przebudowę dwutorowej linii napowietrznej 110 kV Żydowo-Słupsk Poznańska w pasie DW 205 - dz. nr 12/1 obr. Żydowo, gm. Polanów

czytaj wiecej
227
2019-12-20

Obwieszczenie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW WP z dnia 19 grudnia 2019 r.

Budowa gazociągu Goleniów – Lwówek DN1000

czytaj wiecej
228
2019-12-20

Obwieszczenie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW WP z dnia 17 grudnia 2019 r.

Inwestycja stanowiąca infrastrukturę niezbędną do obsługi międzynarodowego Gazociągu Bałtyckiego (Baltic Pipe) stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Danii – część lądowa w zakresie Etap 3: gazociąg Węzeł Płoty – Tłocznia Goleniów – DN1000

czytaj wiecej
229
2019-12-13

Karta Informacyjna - wniosek - Sieć elektroenergetyczna 400 kV Krajnik - Baczyna gm. Gryfino

budowa strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej polegającej na budowie linii 400 kV relacji Krajnik – Baczyna na odcinku od SE Krajnik do istniejących słupów nr 11 i 516 oraz demontaż istniejącej linii 400kV Plewiska – Krajnik na odcinku pomiędzy słupami nr 516 i 517 i demontaż istniejącej linii 400kV Krajnik – Morzyczyn na odcinku pomiędzy słupami nr 10 i 11

czytaj wiecej
230
2019-12-04

Ogłoszenie nr 115 - inspektor wojewódzki ds. zadań podejmowanych na rzecz poprawy stanu zdrowia i jakości życia w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
231
2019-12-02

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek nr 2612/5 i 2613/5, położonych w obrębie ewidencyjnym 0001 m. Wałcz.

czytaj wiecej
232
2019-11-29

Program współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej oraz przeciwdziałania HIV/AIDS, na 2020 rok.

Zgodnie z art. 5b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) Wojewoda Zachodniopomorski przyjął „Program współpracy z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej oraz przeciwdziałania HIV/AIDS, na 2020 r. ”

czytaj wiecej
233
2019-11-29

Spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych dot. konkursu FIO, edycja 2020 oraz Programu PROO na lata 2018-2030

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej we współpracy z Narodowym Instytutem Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza organizacje pozarządowe działające na obszarze województwa zachodniopomorskiego do udziału w spotkaniu informacyjnym dla przedstawicieli organizacji pozarządowych dotyczącym aktualnego konkursu w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020, edycja na rok 2020 oraz Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

czytaj wiecej
234
2019-11-28

Ogłoszenie nr 105 - inspektor wojewódzki ds. budżetu i sprawozdawczości w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
235
2019-11-27

Ogłoszenie nr 104 - starszy inspektor wojewódzki ds. zakładów pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej oraz ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
236
2019-11-26

Ogłoszenie nr 92- starszy inspektor wojewódzki ds. obsługi Wojewódzkiej rady Kombatanckiej i Wojewódzkiej rady Konsultacyjnej ds. działaczy opozycjii Komunistycznej i Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych w Biurze Wojewody

czytaj wiecej
237
2019-11-25

Lista zatwierdzonych wniosków w ramach realizacji Programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne" wraz z rekomendowaną wysokością kwoty przyznanych środków z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Lista zatwierdzonych wniosków w ramach realizacji Programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne" wraz z rekomendowaną wysokością kwoty przyznanych środków z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

czytaj wiecej
238
2019-11-21

ogłoszenie nr 108 - inspektor wojewódzki ds. zadań podejmowanych nba rzecz poprawy stanu zdrowia i jakości życia w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
239
2019-11-21

ogłoszenie nr 103 - inspektor wojewódzki ds. postępowań egzekucyjnych w ochronie zdrowia w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
240
2019-11-21

Wyniki naboru wniosków w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019 -2020 finansowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

uprzejmie informuję, iż w dniu 19 listopada br. Pan Minister Stanisław Szwed - Sekretarz Stanu w zastępstwie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaakceptował Listy rekomendowanych wysokości wniosków kwot dofinansowań w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"- edycja 2019-2020 w podziale na województwa na rok 2019 i 2020. W ramach ogłoszonego Programu zaakceptowano wszystkie wnioski Wojewodów.

czytaj wiecej
241
2019-11-12

Ogłoszenie nr 101 - starszy inspektor ds. BHP na Wieloosobowym stanowisku pracy ds. BHP oraz ochrony przeciwpożarowej

czytaj wiecej
242
2019-11-04

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego 1-31 października 2019

czytaj wiecej
243
2019-10-28

ogłoszenie nr 81 - inspektor wojewódzki ds. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
244
2019-10-24

Projekt Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej i przeciwdziałania HIV/AIDS na 2020 r. – konsultacje społeczne

czytaj wiecej
245
2019-10-10

ogłoszenie nr 102 - starszy onspektor wojewódzki ds. zakładów pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej oraz ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych

czytaj wiecej
246
2019-10-09

ogłoszenie nr 94- starszy inspektor wojewódzki ds. zakładów pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej oraz ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
247
2019-10-07

ogłoszenie nr 88- inspektor wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
248
2019-10-04

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2019-2020

Uprzejmie informuję, że rozpoczął się nabór wniosków Program pn.” Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej ” – edycja 2019-2020, realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

czytaj wiecej
249
2019-09-11

Egzamin ustny w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu od sesji wiosennej 2020 r.

czytaj wiecej
250
2019-09-09

Ogłoszenie nr 77 - inspektor wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Zdrowia i POlityki Społecznej

czytaj wiecej
251
2019-08-06

ogłoszenie nr 72- inspektor wojewódzki ds. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
252
2019-08-06

ogłoszenie nr 70 - inspektor wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
253
2019-08-02

Pwołanie Wojewódzkiego Zespołu ds. Monitorowania i Zwalczania Zakażeń Drobnoustrojami Opornymi na Antybiotyki Kluczowe dla Leczenia

czytaj wiecej
254
2019-08-01

ogłoszenie nr 71 - inspektor wojewódzki ds. nadzoru i kontroli w pomocy społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityce Społecznej w Delegaturze w Koszalinie

czytaj wiecej
255
2019-07-25

Ogłoszenie nr 66 - inspektor wojewódzki ds. realizacji inwestycji infrastrukturalnych dofinansowanych z budżetu państwa w Wydziale Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego

czytaj wiecej
256
2019-07-25

ogłoszenie nr 74 - główny specjalsita ds. rejestru i kontroli podmiotów wykonujących działalnośc leczniczą w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
257
2019-07-19

ogłoszenie nr 64- inspektor wojewódzki ds przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
258
2019-07-17

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 17 lipca 2019 r.

o możliwości zapoznania się z treścią projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Jezioro Piekiełko” oraz o możliwości składania uwag i wniosków w tej sprawie

czytaj wiecej
259
2019-07-15

Ogłoszenie nr 52- inspektor wojewódzki ds. nadzoru i kontroli w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
260
2019-07-15

Ogłoszenie nr 53- inspektor wojewódzki ds. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
261
2019-07-09

ogłoszenie nr 49- inspektor wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
262
2019-07-09

ogłoszenie nr 50- inspektor wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
263
2019-07-09

ogłoszenie nr 51- inspektor wojewódzki ds. nadzoru i kontroli w pomocy społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Delegaturze w Koszalinie

czytaj wiecej
264
2019-07-02

Nabór wniosków w ramach Programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne"

W dniu 31 maja 2019 r., Pani Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zaakceptowała Program pn. „Centra opiekuńczo-mieszkalne”, który jest realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Na realizację Programu zaplanowano w 2019 r. kwotę 50 mln zł. W związku z powyższym Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2192) ogłosiła nabór wniosków w ramach ww. Programu.

czytaj wiecej
265
2019-06-26

Ogłoszenie wyników otwartego naboru Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wyboru Partnera do wspólnego przygotowania wniosku i realizacji projektu w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego na lata 2014 – 2020

czytaj wiecej
266
2019-06-06

Ogłoszenie o otwartym naborze Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wyboru Partnera do wspólnego przygotowania wniosku i realizacji projektu w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego na lata 2014 – 2020

czytaj wiecej
267
2019-06-04

Wyniki naboru wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019 finansowanego Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dokonał ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019 finansowanego Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

czytaj wiecej
268
2019-05-27

OGŁOSZENIE O NAGRODACH SPECJALNYCH MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyzna nagrody w 2019 r. za wybitne oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej.

czytaj wiecej
269
2019-05-17

ogłoszenie nr 31 - inspektor wojewódzki ds. świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Wydziale Koordynacji Świadczeń

czytaj wiecej
270
2019-05-17

ogłoszenie nr 30 - starszy inspektor ds. świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społeczbego w Wydziale Koordynacji Świadczeń

czytaj wiecej
271
2019-05-17

ogłoszenie nr 29 - inspektor ds. obsługi klienta i przyjmowania wniosków w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Wydziale Koordynacji Świadczeń

czytaj wiecej
272
2019-05-13

WYNIKI DODATKOWEGO NABORU OFERT W RAMACH PROGRAMU "SENIOR+" - EDYCJA 2019

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił wyniki naboru dodatkowego w otwartym konkursie ofert w ramach Programu "SENIOR+".

czytaj wiecej
273
2019-04-30

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej 15kV na terenie działki nr 109/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Cybowo, gmina Kalisz Pomorski.

czytaj wiecej
274
2019-04-30

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie i przebudowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działki nr 50/6, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4076 miasta Szczecin

czytaj wiecej
275
2019-04-29

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2018 r.

czytaj wiecej
276
2019-04-16

Oferta pracy dla lekarzy w Wojewódzkim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Szczecinie poszukuje lekarzy specjalistów w dziedzinie: laryngologii, pediatrii, psychiatrii, psychiatrii dzieci i młodzieży, pulmonologii i diabetologii

czytaj wiecej
277
2019-04-15

karta informacyjna na temat decyzji

„Budowa drogi S3 na odcinku Miękowo – koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka Miękowo – Rzęśnica – Dostosowanie Drogi Krajowej Nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Miękowo (koniec obw. Miękowa) – Rzęśnica (węzeł Rzęśnica z węzłem)” .

czytaj wiecej
278
2019-04-12

Wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie projektów z zakresu pomocy społecznej w 2019 r.

Na podstawie art. 15 ust. 2h, 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) Wojewoda Zachodniopomorski podaje do wiadomości publicznej wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji projektów z zakresu pomocy społecznej w 2019 r. zgodnie z „Programem współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej oraz przeciwdziałania HIV/AIDS, na 2019 r."

czytaj wiecej
279
2019-04-05

Ogłoszenie nr 26- inspektor wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Delegaturze w Koszalinie

czytaj wiecej
280
2019-04-04

Nabór wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019

W dniu 3 kwietnia 2019 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków w Programie pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019, który jest realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2192). Na realizację Programu zaplanowano w 2019 r. kwotę 110 mln zł.

czytaj wiecej
281
2019-04-02

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego c0001491_ZAC_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej na działce nr 293/9 obręb Godków gmina Chojna.

czytaj wiecej
282
2019-04-01

Informacje dotyczące wypełniania w Centralnej Aplikacji Statystycznej Sprawozdania jednorazowego DPS-IV-159-KS/2019 - z realizacji działań na rzecz osób bezdomnych w 2018 r.

czytaj wiecej
283
2019-03-21

Ogłoszenie o dodatkowym naborze ofert w ramach programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje o uzupełniającym naborze ofert na najlepsze projekty polegające na wsparciu tworzenia oraz funkcjonowania placówek „Senior+”. Dodatkowy nabór ofert dotyczy realizacji zadań w ramach modułu I oraz modułu II konkursu

czytaj wiecej
284
2019-03-18

Oferta pracy dla lekarza rezydenta - Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie

czytaj wiecej
285
2019-03-11

ogłoszenie nr 12 - inspektor ds. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

czytaj wiecej
286
2019-03-08

Nabór wniosków w ramach Programu "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" - edycja 2019

W dniu 6 marca 2019 r. Pani Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ogłosiła nabór wniosków w Programie pn. „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019, który jest realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2192).

czytaj wiecej
287
2019-03-05

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej dotyczącej ofert na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w 2019 roku.

Wojewoda Zachodniopomorski zaprasza przedstawicieli trzeciego sektora do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej w 2019 roku.

czytaj wiecej
288
2019-02-26

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie na budowie instalacji gazowej dla budynku nastawni Ng-1 w Nowogardzie, na terenie działki nr 33/36, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Nowogard.

czytaj wiecej
289
2019-02-19

Średnia miesięczna wojewódzka kwota dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy, powiatowych ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz klubach samopomocy na 2019 r.

Na podstawie art. 51 c ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508, z późn. zm.) Wojewoda Zachodniopomorski ustalił średnią miesięczną wojewódzką kwotę dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy i powiatowych ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2018 r., w wysokości 1.752,50 zł oraz w klubach samopomocy w wysokości 560,80 zł.

czytaj wiecej
290
2019-02-13

Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2019 r.

czytaj wiecej
291
2019-02-12

Oferta pracy dla lekarza rezydenta - Szpital Miejski w Świnoujściu

czytaj wiecej
292
2019-01-29

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych MON PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie dwustanowiskowego lądowiska dla śmigłowców wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, na terenie działek nr 1026/2, 1026/4, 1026/5 położonych w obrębie ewidencyjnym 0079 Jaworze, gmina Kalisz Pomorsk.

czytaj wiecej
293
2019-01-24

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej 15 kV, zlokalizowanej na działce nr 109 w obrębie Cybowo w gminie Kalisz Pomorski.

czytaj wiecej
294
2019-01-18

OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO ZACHODNIOPOMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W SZCZECINIE

OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO ZACHODNIOPOMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W SZCZECINIE

czytaj wiecej
295
2019-01-11

Główny specjalista ds. rozliczeń zniesionej Gminy Ostrowice

czytaj wiecej
296
2019-01-03

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych odbędzie się zgodnie z dyspozycją i wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w nocy z 13 na 14 lutego 2019 roku. Badanie odbywa się co 2 lata. Poprzednie przeprowadzono w nocy z 8 na 9 lutego 2017 r. Szczegóły dotyczące badania w załączonych plikach:

czytaj wiecej
297
2018-12-28

inspektor wojewódzki ds. obsługi klienta w sprawach cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

czytaj wiecej
298
2018-12-28

inspektor wojewódzki ds. audytu wewnętrznego w Zespole Audytu Wewnętrznego

czytaj wiecej
299
2018-12-21

Konkurs w ramach Programu pomocy osobom bezdomnym „Pokonać bezdomność” - edycja 2019

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert w ramach Programu Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.

czytaj wiecej
300
2018-12-11

Konkurs w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności" – edycja 2019

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów w ramach Programu „Od zależności ku samodzielności”.

czytaj wiecej
301
2018-12-10

Program Opieka 75+ edycja 2021

Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach programu „Opieka 75+” – edycja 2021 dla osób w wieku 75 lat i więcej

czytaj wiecej
302
2018-12-04

inspektor wojewódzki ds. realizowania zadań wojewody dot. nieodpłatnej pomocy prawnej w Wydziale Prawnym

czytaj wiecej
303
2018-12-04

inspektor wojewódzki ds. nadzoru i kontroli w pomocy społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
304
2018-12-04

inspektor wojewódzki ds. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej- zastępstwo

czytaj wiecej
305
2018-11-20

Analiza stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim za 2017 rok.

Wojewoda Zachodniopomorski zatwierdził Analizę stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim za 2017 rok.

czytaj wiecej
306
2018-10-15

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 12 października 2018 r.

czytaj wiecej
307
2018-10-08

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na na budowie magistral wodociągowych i sieci wodociągowej wraz z niezbędną armaturą i studzienkami oraz demontażu istniejących magistral na terenie działki nr 5, obręb ewidencyjny nr 1056, działki nr 29/15, obręb ewidencyjny nr 1057 położonych w mieście Szczecin.

czytaj wiecej
308
2018-09-24

RODO w służbie zdrowia.

Przewodnik po RODO dla służby zdrowia jest efektem prac zespołu zadaniowego ds. ochrony zdrowia działającego w ramach Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych utworzonej w Ministerstwie Cyfryzacji.

czytaj wiecej
309
2018-09-20

Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie wątpliwości dotyczących niektórych przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

czytaj wiecej
310
2018-09-18

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych MON.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na modernizacji środków wspomagających ochronę kompleksu wojskowego w Mrzeżynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie położonym w obrębie ewidencyjnym 0022 Mrzeżyno 2, gmina Trzebiatów.

czytaj wiecej
311
2018-08-29

OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO ZACHODNIOPOMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W SZCZECINIE

czytaj wiecej
312
2018-08-21

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie magistral wodociągowych i sieci wodociągowej wraz niezbędną armaturą i studzienkami oraz demontażu istniejących magistral i rozbiórce istniejącej kładki nad torami kolejowymi na terenie działki nr 5, obręb ewidencyjny nr 1056, działki nr 29/15, obręb ewidencyjny nr 1057 położonych w mieście Szczecin.

czytaj wiecej
313
2018-08-01

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych MON.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku nr 2 o funkcji izba chorych na budynek wielofunkcyjny [pomieszczenia magazynowe i biurowe] na terenie położonym w obrębie ewidencyjnym 0004 Krasnowa, gmina Drawno.

czytaj wiecej
314
2018-07-30

karta informacyjna - wniosek o pozwolenie na budowę odtworzenie zbiornika retencyjnego

Odtworzenie zbiornika retencyjnego poprzez odbudowę grobli oraz budowę przelewu stałego kamienno – drewnianego wraz z bystrotokiem - dz. nr 238, obręb Świerczyna, gmina Polanów

czytaj wiecej
315
2018-07-25

karta informacyjna wniosek odbudowa grobli na istniejącym rowie melioracyjnym

Odbudowa grobli z przelewem kamiennym na istniejącym rowie melioracyjnym - dz. nr 510, obręb Wietrzno, gmina Polanów w ramach zadanie pn.: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie III Odbudowa zbiornika " Spalone", leśnictwo Wierzchlas Kod wg CKPŚ 11-24-1.1-03"

czytaj wiecej
316
2018-07-25

karta informacyjna - wniosek o pozwolenie na budwoę zbiornik retencyjny i grobla dz nr 285, obreb Świerczyna

Odtworzenie zbiornika retencyjnego poprzez odbudowę grobli z przelewem kamiennym - dz. nr 285, obręb Świerczyna, gmina Polanów w ramach zadanie pn.: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie I Odbudowa grobli z jazem drewnianym lub przelewem kamiennym w leśnictwie Jacinki Kod wg CKPŚ 11-24-1.1-01"

czytaj wiecej
317
2018-06-08

Wojewódzki Plan Działania na Wypadek Wystąpienia Epidemii 2018-2021

czytaj wiecej
318
2018-05-24

RODO klauzule informacyjne Wydziału Finansów i Budżetu

czytaj wiecej
319
2018-05-15

OGŁOSZENIE O NAGRODACH SPECJALNYCH MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyzna nagrody w 2018 r. za wybitne oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej.

czytaj wiecej
320
2018-05-14

Ogłoszenie o dodatkowym naborze ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja w 2018 r.

Ruszył uzupełniający nabór w programie „Senior+” 11-05-2018 Dodatkowe 16,41 mln złotych– o takie dofinansowanie mogą ubiegać się samorządy na utworzenie i wyposażenie nowych placówek „Senior+” albo na zapewnienie bieżącego funkcjonowania tych, które powstały w latach 2015-2017. A wszystko dzięki uzupełniającemu naborowi ofert w ramach programu „Senior+” edycja 2018.

czytaj wiecej
321
2018-04-30

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2017 r.

czytaj wiecej
322
2018-04-20

Rejestr tłumaczy języka migowego

Wojewoda Zachodniopomorski prowadzi od dnia 14 czerwca 2012 roku rejestr tłumaczy języka migowego, obejmujących swym działaniem obszar województwa zachodniopomorskiego

czytaj wiecej
323
2018-04-12

Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2018 r.

czytaj wiecej
324
2018-04-12

Wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie projektów z zakresu pomocy społecznej w 2018 r.

Na podstawie art. 15 ust. 2h, 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) Wojewoda Zachodniopomorski podaje do wiadomości publicznej wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji projektów z zakresu pomocy społecznej w 2018 r. zgodnie z „Programem Współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej na 2018 r. "

czytaj wiecej
325
2018-01-15

Średnia miesięczna wojewódzka kwota dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy powiatowych ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2018 r.

Na podstawie art. 51 c ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1984) Wojewoda Zachodniopomorski ustalił średnią miesięczną wojewódzką kwotę dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy i powiatowych ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2018 r., w wysokości 1458,20 zł.

czytaj wiecej
326
2017-12-18

Uzupełnienie - dotyczy Konkursu w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" – edycja 2018

Informuję, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zamieściło objaśnienia w zakresie wypełniania oferty na konkurs pn. „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" edycja 2018. Poniżej załącznik z objaśnieniami.

czytaj wiecej
327
2017-12-13

Konkurs w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" – edycja 2018

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

czytaj wiecej
328
2017-12-08

Informacje dla rzeczoznawców

czytaj wiecej
329
2017-11-30

Program współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2018 r.

Zgodnie z art. 5b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) Wojewoda Zachodniopomorski przyjął Program współpracy z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2018 r.

czytaj wiecej
330
2017-11-28

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 28 listopada 2017 r. ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach – PROGRAMU WIELOLETNIEGO „SENIOR+” na lata 2015-2020 - edycja w 2018 r.

czytaj wiecej
331
2017-11-20

Spotkanie przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego w ramach Programu SENIOR +

W dniu 16 listopada 2017 r. o godz. 11.00 w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 4 sala nr 3 (Sala Rycerska), odbyło się spotkanie przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

czytaj wiecej
332
2017-11-07

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie – 6 listopada 2017 r.

czytaj wiecej
333
2017-10-27

Analiza stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim za 2016 rok.

Wojewoda Zachodniopomorski zatwierdził Analizę stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim za 2016 rok.

czytaj wiecej
334
2017-10-26

Otwarty konkurs ofert na finansowe wspieranie zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”2018

czytaj wiecej
335
2017-10-18

Projekt Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2018 r.

Wojewoda Zachodniopomorski na podstawie art. 5b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) podaje do konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy projekt ,,Program współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2018 r.”

czytaj wiecej
336
2017-09-08

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o sporządzeniu projektu Zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Iny koło Recza PLH320004

czytaj wiecej
337
2017-08-28

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bagna Rozwarowskie PLB320001

czytaj wiecej
338
2017-06-09

Sprawozdanie jednorazowe z realizacji działań na rzecz ludzi bezdomnych w 2016 r.

czytaj wiecej
339
2017-06-02

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członka Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych działającej przy Wojewodzie Zachodniopomorskim w Szczecinie na kolejną kadencję 2018 – 2023.

Wojewoda Zachodniopomorski działając na podstawie art. 67e ust. 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 186) rozpoczął procedurę naboru kandydatów na członka Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Szczecinie, na kadencję 2018 – 2023.

czytaj wiecej
340
2017-05-26

Przystąpienie do sporządzania warunków korzystania z wód zlewni rzeki Wieprzy

czytaj wiecej
341
2017-05-22

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 17 maja 2017 r.

czytaj wiecej
342
2017-05-18

Nagrody specjalne z okazji Dnia Pracownika Socjalnego za wybitne oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w 2017 r.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyzna nagrody specjalne z okazji Dnia Pracownika Socjalnego – za wybitne oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w 2017 r.

czytaj wiecej
343
2017-05-11

UWAGA! Informacja dla lekarzy o kursach objętych wsparciem ze środków UE – wyłącznie specjalizacje realizowane w nowym trybie tzw. „modułowym”

czytaj wiecej
344
2017-04-27

Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2017 r.

czytaj wiecej
345
2017-04-07

Tabela - Baza placówek udzielających schronienia

czytaj wiecej
346
2017-04-05

Tabela -Baza placówek udzielających schronienia

czytaj wiecej
347
2017-03-28

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie dot. projektu miany planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Iny koło Recza

czytaj wiecej
348
2017-03-09

10 pytań o „Senior+”

Na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zamieszczono odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dot. Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020.

czytaj wiecej
349
2017-02-28

Zawiadomienie o przygotowaniu projektów zmian planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: Puszcza nad Gwdą PLB300012, Jezioro Kozie PLH320010, Wybrzeże Trzebiatowskie PLB320010

czytaj wiecej
350
2017-02-28

Zawiadomienie o sporządzeniu projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty przez RZGW w Poznaniu

czytaj wiecej
351
2017-02-21

SENIOR +

W dniu 20.02.2017 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło w tym roku na jego realizację 30 mln zł.

czytaj wiecej
352
2017-01-27

Średnia miesięczna wojewódzka kwota dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy powiatowych ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2017 r.

Na podstawie art. 51 c ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1984) Wojewoda Zachodniopomorski ustalił średnią miesięczną wojewódzką kwotę dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy i powiatowych ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2017 r., w wysokości 1.268,-zł.

czytaj wiecej
353
2017-01-25

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych odbędzie się zgodnie z dyspozycją i wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w nocy z 8 na 9 lutego 2017 roku. Badanie odbywa się co 2 lata. Poprzednie przeprowadzono w nocy z 21 na 22 stycznia 2015 r. Szczegóły dotyczące badania w załączonych plikach:

czytaj wiecej
354
2016-12-21

Konkurs w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

czytaj wiecej
355
2016-11-22

Program współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2017 r.

Zgodnie z art. 5b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) Wojewoda Zachodniopomorski przyjął „Program współpracy z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2017 r. ”

czytaj wiecej
356
2016-11-10

Analiza stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim w 2015 r.

Wojewoda Zachodniopomorski zatwierdził Analizę stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim za 2015 rok.

czytaj wiecej
357
2016-11-09

Serwis internetowy www.zdrowie.gov.pl

czytaj wiecej
358
2016-10-06

Projekt ,,Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2017 r.”

Wojewoda Zachodniopomorski na podstawie art. 5b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) podaje do konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy projekt ,,Program współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2017 r.”

czytaj wiecej
359
2016-09-28

Informacje ma temat systemu IOWISZ

Uprzejmie informujemy, iż w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2016 roku w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ), 27 września 2016 r. uruchomiony został system IOWISZ.

czytaj wiecej
360
2016-09-20

UWAGA! Braku obowiązku zgłaszania przez podmioty lecznicze organowi rejestrowemu zmiany w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC

czytaj wiecej
361
2016-07-18

UWAGA NA OSZUSTÓW!

Informujemy, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie prowadzi akcji dot. przeciwdziałaniu uzależnieniom w pracy powiązanej ze sprzedażą alkomatów dla m.in. urzędów gmin, miast czy ośrodków pomocy społecznej. Jeśli skontaktuje się z Państwem osoba podająca się za pracownika resortu rodziny i oferująca zakup alkomatu należy sprawę niezwłocznie przekazać policji

czytaj wiecej
362
2016-05-13

Nagrody specjalne z okazji Dnia Pracownika Socjalnego za wybitne oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w 2016 r.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyzna nagrody specjalne z okazji Dnia Pracownika Socjalnego – za wybitne oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w 2016 r.

czytaj wiecej
363
2016-04-28

System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych

Od 1 maja 2016 r. uruchomiony zostanie teleinformatyczny systemem wspomagający przebieg procesu kształcenia podyplomowego kadr medycznych.

czytaj wiecej
364
2016-04-27

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2015 r.

czytaj wiecej
365
2016-04-27

Wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji projektów z zakresu pomocy społecznej w 2016 r.

czytaj wiecej
366
2016-04-20

Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2016 r.

czytaj wiecej
367
2016-04-20

Średnia miesięczna wojewódzka kwota dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2016 r.

czytaj wiecej
368
2016-04-14

Wytyczne odnośnie dokumentacji programowej ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, tj. środowiskowych domów samopomocy/powiatowych ośrodków wsparcia w województwie zachodniopomorskim.

czytaj wiecej
369
2016-04-11

Wytyczne odnośnie dokumentacji programowej ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, tj. środowiskowych domów samopomocy/powiatowych ośrodków wsparcia w województwie zachodniopomorskim.

czytaj wiecej
370
2016-03-11

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert dla podmiotów niepublicznych na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej Wojewoda Zachodniopomorski na podstawie art. 15 ust. 2d, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016, poz. 239) zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana do opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu.

czytaj wiecej
371
2016-03-11

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej

Wojewoda Zachodniopomorski ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów niepublicznych działających w zakresie pomocy społecznej w 2016 roku.

czytaj wiecej
372
2016-02-29

Wyniki Konkursu MALUCH - edycja 2016, moduł 1 i 3

Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH" - moduł 1 i 3

czytaj wiecej
373
2016-02-05

„Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności”, Edycja 2016

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizując zasady określone w „Programie wspierającym rozwiązywanie problemu bezdomności” ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe projektów podmiotów uprawnionych, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015, poz. 163 ze zm.) - organizacje pozarządowe, wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014, poz. 1118 ze zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 cyt. ustawy.

czytaj wiecej
374
2016-02-05

Wyniki konkursu "MALUCH - edycja 2016" moduł 2

Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH"

czytaj wiecej
375
2016-01-28

Konkurs w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

czytaj wiecej
376
2015-04-10

Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2015 r.

czytaj wiecej
377
2015-01-30

Otwarty konkurs ofert w ramach "Programu wspierającego powrót osób bezdomnych do społeczności". Edycja 2015

Minister Pracy i Polityki Społecznej realizując zasady określone w „Programie wspierającym powrót osób bezdomnych do społeczności” ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe projektów podmiotów uprawnionych, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013, poz. 182 z późn. zm.) - organizacje pozarządowe, wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014, poz.1118 z późn.zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 cyt. ustawy.

czytaj wiecej
378
2014-05-05

Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2014 r.

czytaj wiecej
379
2013-04-24

Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2013 r.

czytaj wiecej
380
2012-07-30

Zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej dla osób lub rodzin poszkodowanych

w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, mających miejsce w 2012 r. począwszy od 4 lipca tego roku, na remont budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.

czytaj wiecej
381
2012-07-30

Zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie

o pomocy społecznej, dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej.

czytaj wiecej
382
2012-07-26

Karta informacyjna na temat wniosku

Zmiana decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 75/2009 z dnia 23 kwietnia 2009r. znak I.I-JO – 7111/67-2/09 o pozwoleniu na rozbudowę i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej w Porcie Lotniczym Szczecin – Goleniów na działkach nr: 1/1, 1/2, 2, 4, 8, 669/1, 669/9, 669/12, 669/13, 674/10, 675/6, 696/39, 696/45, 696/46, 696/47 obręb Glewice, AM 2.

czytaj wiecej
383
2012-01-18

Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2012 r.

czytaj wiecej
384
2012-01-10

OBWIESZCZENIE

zawiadamia się, że w dniu 29.12.2011 r. zostało wydane postanowienie znak I.1.7840.236-33.2011.AŚ/WP o podjęciu z urzędu postępowania w sprawie rozpatrzenia wniosku Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie o pozwolenie na budowę gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Szczecin – Lwówek etap I Szczecin – Gorzów Wielkopolski wraz z układem śluz nadawczo-odbiorczych na Tłoczni w Goleniowie, na terenie województwa zachodniopomorskiego tj.: powiatu goleniowskiego (gminy Goleniów i Maszewa), powiatu stargardzkiego (gminy Stargard Szczeciński, Dolice), powiatu pyrzyckiego (gminy Przelewice), powiatu choszczeńskiego (gminy Pełczyce) wraz z wycinką drzew i krzewów kolidujących z inwestycją.

czytaj wiecej
385
2011-11-16

Obwieszczenie na temat wniosku

P. Jana Sontowskiego występującego w imieniu Województwa Zachodniopomorskiego zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie przejścia przez m. Świerzno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 103.

czytaj wiecej
386
2011-06-24

Przyznanie statusu zakładu aktywności zawodowej

czytaj wiecej


Zobacz również artykuły:

1
obwieszczenie nr SZ.RUZ.4210.111-4.2021.JZ o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postepowania oraz o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
2
Obwieszczenie nr SZ.RUZ.4210.113-2.2021.KS o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania na rzecz Operatora Gazociągów Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa pozwoleń wodnoprawny
3
Obwieszczenie o wzczęciu postepowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych w zakresie wykonania tymczasowego przepustu, na przecięciu drogi montazowej gazociągu DN 1000 z ciekiem Struga Sadlno oraz jegolikwidacje
4
Obwieszczenie zawaidomienia nr SZ.RUZ.4210.512921.PM o wydaniu decyzji na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa w ramach realizacji przedsięwzięcia: „Inwestycja stanowiąca infrastrukturę niez
5
Ogłoszenie o zamiarze powołania członka do Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
6
Publiczne obwieszczenie zawiadomienia nr SZ.RUZ.4210.51.2021.PM o wydaniu decyzji o udzieleniu na rzecz międzynarodowego Gazociągu Bałtyckiego (Baltic Pipe) stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Dan
7
Wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla Operatora Gazociagów Przesyłowych GAZSYSTEM S.A. na realizacje przedsięwzięcia " Inwestycja stanowiąca infrastrukturę niezbędna do obsługi międzynarodowego Gazociągu Bałtyckiego ( Baltic Pipe) stanowiącego
cofnij do druku na górę