Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Ogłoszenia wydziałów - wszystkie

Ogłoszenia wydziałów - wszystkie

Wszystkie ogłoszenia wydziałów Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie

1
2019-10-23

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia, położonym na terenie działki nr 72, obręb ewidencyjny Bagicz, gmina Ustronie Morskie.

czytaj wiecej
2
2019-10-23

ogłoszenie nr 108 - inspektor wojewódzki ds. zadań podejmowanych na rzecz poprawy stanu zdrowia i jakości życia w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
3
2019-10-22

Karta informacyjna decyzja Przebudowa i rozbudowa gospodarstwa rybackiego „Kusiczki”

Karta informacyjna na temat decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji pn. Przebudowa i rozbudowa gospodarstwa rybackiego „Kusiczki” - dz. nr 6/15, 6/16 obręb Kusice, gmina Malechowo

czytaj wiecej
4
2019-10-22

operator numerów alarmowych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Szczecinie

czytaj wiecej
5
2019-10-22

informacja o pozwoleniu na budowę instalacji grzewczo - chłodzącej w budynku przy ul. Bytomckiej 7 w Szczecinie.doc

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 t. j. ze zmianami) zawiadamia się, że została wydana decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego nr 151/2019, z 17.10.2019 r., znak: AP-1.7840.1.150-6.2019.RS o pozwoleniu na budowę instalacji grzewczo – chłodzącej wraz z modernizacją węzła cieplnego w budynku biura głównego Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. przy ul. Bytomskiej 7 w Szczecinie, na terenie portu morskiego, działki nr 3/11 i 3/9, obręb 1084 Szczecin.

czytaj wiecej
6
2019-10-22

ogłoszenie nr 104- starszy inspektor wojewódzki ds. zakładów pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej oraz ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
7
2019-10-21

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej DN 300 mm żel. na terenie działki nr 73/29 obręb ewidencyjny 0010 przy ul. Zwycięstwa w Koszalinie.

czytaj wiecej
8
2019-10-21

Wykaz Starosty Pyrzyckiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w najem.

Wykaz Starosty Pyrzyckiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, stanowiącej lokal mieszkalny położone w budynku nr 82 w miejscowości Przelewice, znajdującego się na działce oznaczonej nr 158/3, obręb Przelewice, gmina Przelewice.

czytaj wiecej
9
2019-10-21

Obwieszczenie o wydaniu decyzji dotyczącej inwestycji pn. „Przebudowa drogi w ulicy Bema w Czaplinku”

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2018r. poz. 1474 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu odwołania od decyzji Starosty Drawskiego z 23 stycznia 2019r. nr 6740.10.5.2018 znak: AB.6740.10.5.2018.DS o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi w ulicy Bema w Czaplinku” (działki objęte inwestycją przeznaczone w całości lub w części o numerach ewidencyjnych: 162/12, 162/13, 10/3, 10/18, 10/25, 10/36, 10/46, 10/48, 80/3, 80/6 obręb 0003 Czaplinek; działki do czasowego zajęcia pod budowę i przebudowę infrastruktury technicznej o numerach ewidencyjnych 10/4, 42/5, 162/14 obręb 0003 Czaplinek) Wojewoda Zachodniopomorski 14 października 2019r. wydał decyzję znak: K-AP-2.7840.28-5.2019.AN uchylającą zaskarżoną decyzję i orzekającą o odmowie zezwolenia na realizację ww. inwestycji drogowej.

czytaj wiecej
10
2019-10-21

Wykaz Starosty Pyrzyckiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży.

Wykaz Starosty Pyrzyckiego w sprawie części nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, tj. udział w wysokości do 2/5 części w działce oznaczonej numerem 72 o pow. 0,66 ha, z obrębu Krasne, gm. Lipiany.

czytaj wiecej
11
2019-10-21

Wykaz Starosty Pyrzyckiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży.

Wykaz Starosty Pyrzyckiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, stanowiącej lokale mieszkalne położone w budynku nr 18 w miejscowości Jesionowo, znajdującego się na działce oznaczonej nr 33, obręb Jesionowo, gmina Przelewice.

czytaj wiecej
12
2019-10-18

Ogłoszenie nr 105 - inspektor wojewódzki ds. budżetu i sprawopzdawczości w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
13
2019-10-17

Wykaz Starosty Kamieńskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy.

Wykaz Starosty Kamieńskiego w sprawie części nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, oznaczonej jako działka nr 840/12 o pow. dzierżawy 1500 m2, obręb Międzywodzie, gm. Dziwnów, na okres 3 lat.

czytaj wiecej
14
2019-10-17

Wykaz Prezydenta Miasta Koszalin w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy.

Wykaz Prezydenta Miasta Koszalin w sprawie części nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, oznaczonej jako działka nr 9 o pow. dzierżawy 280 m2, obręb 0046 miasto Koszalin, na okres 3 lat.

czytaj wiecej
15
2019-10-17

Serwisant urządzeń elektronicznych w Oddziale Informatyki w Biurze Logistyki i Zamówień Publicznych

czytaj wiecej
16
2019-10-16

obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego na terenie zamkniętym PKP - SKM Szczecin Trzebusz.doc

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późniejszymi zmianami), zawiadamiam o wydaniu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzji nr 45/2019 z dnia 15 października 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie infrastruktury pasażerskiej na przystanku osobowym Szczecin Trzebusz na terenie działki nr 3, obręb ewidencyjny Dąbie 4806 miasta Szczecin, stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A.

czytaj wiecej
17
2019-10-16

obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego na terenie zamkniętym PKP - SKM Szczecin Łasztownia.doc

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późniejszymi zmianami), zawiadamiam o wydaniu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzji nr 46/2019 z dnia 15 października 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie infrastruktury pasażerskiej na przystanku osobowym Szczecin Łasztownia na terenie działki nr 14, obręb ewidencyjny Śródmieście 87 miasta Szczecin, stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A.

czytaj wiecej
18
2019-10-16

ogłoszenie nr 103 - inspektor wojewódzki ds. postępowań egzekucyjnych w ochronie zdrowia w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
19
2019-10-16

Ogłoszenie nr 101 - starszy inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy na Wieloosobowym stanowisku pracy ds. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej

czytaj wiecej
20
2019-10-15

Wykaz Prezydenta Miasta Świnoujście w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży.

Wykaz Prezydenta Miasta Świnoujście w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, oznaczonej jako działka nr 508/4 o pow. 339 m2, obręb 0017 Przytór, miasto Świnoujście.

czytaj wiecej
21
2019-10-15

obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego dla SKM stacja Szczecin Dąbie.doc

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późniejszymi zmianami), zawiadamiam o wydaniu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzji nr 44/2019 z dnia 14 października 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie infrastruktury pasażerskiej na stacji Szczecin Dąbie na terenie działek nr 2/21, 2/40, obręb ewidencyjny Dąbie 4055 miasta Szczecin, stanowiących teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A.

czytaj wiecej
22
2019-10-15

karta informacyjna dezyzja Przebudowa gazociagu DN 500 Goleniów - Police w rejonie rezewatu Olszanka oraz Roztoki Odrzańskiej.pdf

Przebudowa i remont gazociągu DN 500 Goleniów – Police w rejonie Rezerwatu Olszanka oraz Roztoki Odrzańskiej – etap I.

czytaj wiecej
23
2019-10-15

karta inf. wniosek przebudowa kotłowni w ramach rozbudowy i modernizacji infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i Świnoujściu.pdf

Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczenia magazynu na kotłownię gazową w budynku magazynu „A” Terminalu Promowego w Świnoujściu przy ul. Dworcowej na terenie portu morskiego, na dz. nr 57, 116, 49/1, 8/1, 261, 117 obręb 0014 m. Świnoujście w ramach zadania pn.: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i w Świnoujściu”.

czytaj wiecej
24
2019-10-15

Wykaz Starosty Goleniowskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży.

Wykaz Starosty Goleniowskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, oznaczonej jako działka nr 159 o pow. 0,4260 ha, obręb 4 miasta Nowogard.

czytaj wiecej
25
2019-10-15

ogłoszenie nr 96 (KPRM 55758) starszy inspektor ds. zezwoleń na pracę w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

czytaj wiecej
26
2019-10-14

Wykaz Prezydenta Miasta Świnoujście w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy.

Wykaz Prezydenta Miasta Świnoujście w sprawie części nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej jako działka nr 800 o pow. dzierżawy 15 m2, obręb 0017 Przytór, miasto Świnoujście, na okres 3 lat.

czytaj wiecej
27
2019-10-14

obwieszczenie o wydanej decyzji celu publicznego CYBOWO budowa linii kablowej.docx

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późniejszymi zmianami), zawiadamiam o wydaniu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzji nr 43/2019 z dnia 08 października 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

czytaj wiecej
28
2019-10-14

obwieszczenie - budowa drogi dla rowerów Velo Baltica.doc

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 20.08.2019 r., Pana Tomasza Stawarza, występującego w imieniu Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Wisełka – Międzywodzie, polegająca na budowie drogi dla rowerów (trasa Velo Baltica)”.

czytaj wiecej
29
2019-10-14

Karta informacyjna - wniosek budowa drogi dla rowerów Velo Baltica.pdf

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Wisełka – Międzywodzie, polegająca na budowie drogi dla rowerów (trasa Velo Baltica)”.

czytaj wiecej
30
2019-10-12

ogłoszenie nr 97 (KPRM 55734) starszy inspektor ds. obsługi klienta w sprawach paszportowych w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

czytaj wiecej
31
2019-10-11

Karta informacyjna - wniosek: budowa elektroenergetycznej linii kablowej 110 kV GPO Karlino – SE Dunowo w pasie drogowym drogi krajowej nr 6

Budowa elektroenergetycznej linii kablowej 110 kV ze światłowodem GPO Karlino – SE Dunowo w pasie drogowym drogi krajowej nr 6 - dz. nr 261/1 obr. Kraśnik, gmina Biesiekierz

czytaj wiecej
32
2019-10-10

Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji

w sprawie ustalenia odszkodowania za udział do ½ części nieruchomości oznaczonej jako nr 6/3 o pow. 0,1411 ha obręb 4100 Dąbie 100 m.Szczecin, posiadającej nieuregulowany stan prawny, przejętej z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa, na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 4/2018 z 14 listopada 2018 r. znak: AP-1.747.9-9.2018.JR o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny – Szczecin Dąbie.

czytaj wiecej
33
2019-10-10

ogłoszenie nr 102 - starszy onspektor wojewódzki ds. zakładów pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej oraz ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych

czytaj wiecej
34
2019-10-10

Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji

w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 12/1 o pow. 0,0295 ha, obręb 4217 Dąbie m. Szczecin, przejętą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa, na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 4/2018 z 14 listopada 2018 r. znak: AP-1.747.9-9.2018.JR o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny – Szczecin Dąbie.

czytaj wiecej
35
2019-10-10

Wykaz Starosty Polickiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy.

Wykaz Starosty Polickiego w sprawie części nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, oznaczonej jako działka nr 953/1 o pow. dzierżawy 0,0060 ha, obręb Nr 1 Nowe Warpno, gm. Nowe Warpno, na okres 3 lat.

czytaj wiecej
36
2019-10-09

ogłoszenie nr 94- starszy inspektor wojewódzki ds. zakładów pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej oraz ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
37
2019-10-08

Wykaz Starosty Kołobrzeskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy.

Wykaz Starosty Kołobrzeskiego w sprawie części nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, oznaczonej jako działka nr 101/8 o pow. dzierżawy 3,24 m2, obręb 12 miasta Kołobrzeg, na okres 3 lat.

czytaj wiecej
38
2019-10-08

obwieszczenie o wydaniu decyzji – budowa tunelu pod Świną.doc

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 17.07.2019 r. Pana Piotra Flisiaka, występującego w imieniu Prezydenta Miasta Świnoujście, w dniu 07.10.2019 r. Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję nr 17/2019, znak: AP-1.7820.193-10.2019.PM, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu – budowa tunelu pod Świną”.

czytaj wiecej
39
2019-10-08

obwieszczenie o wszczeciu postepowania Walcz gaz.docx

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późniejszymi zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek nr 2612/5 i 2613/5, położonych w obrębie ewidencyjnym 0001 m. Wałcz, stanowiących teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A.

czytaj wiecej
40
2019-10-08

wniosek, karta informacyjna Przebudowa gazociagu DN 500 Goleniów - Police w rejonie rezewatu Olszanka oraz Roztoki Odrzańskiej.pdf

Przebudowa i remont gazociągu DN 500 Goleniów – Police w rejonie Rezerwatu Olszanka oraz Roztoki Odrzańskiej – etap I.

czytaj wiecej
41
2019-10-08

Karta informacyjna - decyzja– budowa tunelu pod Świną.pdf

„Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu – budowa tunelu pod Świną”.

czytaj wiecej
42
2019-10-08

Karta informacyjna - wniosek: przebudowa i rozbudowa gospodarstwa rybackiego "KUSICZKI"

Przebudowa i rozbudowa gospodarstwa rybackiego "KUSICZKI" - dz. nr 6/15, 6/16 obr. Kusice, gm. Malechowo

czytaj wiecej
43
2019-10-08

ogłoszenie nr 85 - starszy inspektor - dyżurne stanowisko pracy w WCZK w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

czytaj wiecej
44
2019-10-08

Ogłoszenie nr 62 - inspektor ds. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

czytaj wiecej
45
2019-10-08

ogłoszenie nr 58 - inspektor wojewódzki ds. budżetu w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

czytaj wiecej
46
2019-10-08

Wykaz Starosty Goleniowskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży.

Wykaz Starosty Goleniowskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego, oznaczonej jako działka nr 133/8 o pow. 0,0413 ha, obręb Miękowo, gmina Goleniów.

czytaj wiecej
47
2019-10-07

Wykaz Starosty Kamieńskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy.

Wykaz Starosty Kamieńskiego w sprawie części nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie przetargu nieograniczonego, z obrębów Dziwnówek i Międzywodzie, gm. Dziwnów, na okres 5 lat.

czytaj wiecej
48
2019-10-07

Wykaz Starosty Kamieńskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy.

Wykaz Starosty Kamieńskiego w sprawie części nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, oznaczonej jako działka nr 5/7 o pow. dzierżawy 558 m2, obręb Dziwnówek, gm. Dziwnów, na okres 5 lat.

czytaj wiecej
49
2019-10-07

Wykaz Starosty Kamieńskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy.

Wykaz Starosty Kamieńskiego w sprawie części nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, oznaczonej jako działka nr 611/4 o pow. dzierżawy 125,08 m2, obręb 0002 m. Dziwnów, na okres 3 lat.

czytaj wiecej
50
2019-10-07

Wykaz Starosty Kamieńskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy.

Wykaz Starosty Kamieńskiego w sprawie części nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie przetargu nieograniczonego, oznaczonej jako działka nr 312/1 o pow. dzierżawy 9 ha, obręb Laska, gmina Wolin, na okres 5 lat.

czytaj wiecej
51
2019-10-07

ogłoszenie nr 88- inspektor wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
52
2019-10-07

Wykaz Starosty Pyrzyckiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży.

Wykaz Starosty Pyrzyckiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiącej lokale mieszkalne położone w budynku nr 18 w miejscowości Jesionowo, znajdującego się na działce oznaczonej nr 33, obręb Jesionowo, gmina Przelewice.

czytaj wiecej
53
2019-10-04

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2019-2020

Uprzejmie informuję, że rozpoczął się nabór wniosków Program pn.” Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej ” – edycja 2019-2020, realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

czytaj wiecej
54
2019-10-03

Wykaz Starosty Kamieńskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy.

Wykaz Starosty Kamieńskiego w sprawie części nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, oznaczonej jako działka nr 172/3 o pow. dzierżawy 0,0285 ha, obręb Zagórze, gmina Wolin.

czytaj wiecej
55
2019-10-03

Obwieszczenie wydanie decyzji lokalizacyjnej - PRZEBUDOWA GAZOCIAGU dn 500 w rejonie Rezerwatu Olszanka i Roztoki Odrzańskiej.pdf

Na podstawie na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2019 r., poz. 1554; tj.) zawiadamia się, że na wniosek z 27.08.2019 r. Pana Tomasza Sojki reprezentującego Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, Wojewoda Zachodniopomorski wydał w dniu 26.09.2019 r. decyzję Nr 20/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla zamierzenia pn.: „Przebudowa i remont gazociągu DN 500 Goleniów – Police w rejonie Rezerwatu Olszanka oraz Roztoki Odrzańskiej – etap I”.

czytaj wiecej
56
2019-10-03

obwieszczenie o decyzji - budowa linii 400 kV Krajnik – Baczyna na odcinku od słupa Ko13 do słupa My42.pdf

Na podstawie art. 10, w związku z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 404 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., działających poprzez pełnomocnika Panią Joannę Szurnicką, Wojewoda Zachodniopomorski w dniu 30.09.2019 r. wydał decyzję nr 141/2019, znak: AP-1.7840.1.111-6.2019.MM o pozwoleniu na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej polegającej na budowie linii 400 kV Krajnik – Baczyna na odcinku od słupa Ko13 (gmina Kozielice) do słupa My42 (gmina Myślibórz).

czytaj wiecej
57
2019-10-03

karta informacyjna - Budowa linii 400 kV Krajnik – Baczyna na odcinku od słupa Ko13 (gmina Kozielice) do słupa My42 (gmina Myślibórz).pdf

Budowa linii 400 kV Krajnik – Baczyna na odcinku od słupa Ko13 (gmina Kozielice) do słupa My42 (gmina Myślibórz).

czytaj wiecej
58
2019-10-03

Karta informacyjna - decyzja o zmianie pozwolenia na zabudowę rzeki Drawy

Karta informacyjna - zmiana decyzji nr 20/K/2017 z 12.04.2017 r. o pozwoleniu na zabudowę koryta rzeki Drawy w km od 153+668 do 153+608, obniżenie konstrukcji istniejącego progu w km 153+650, oraz remont istniejącego muru stanowiącego ubezpieczenie prawego i lewego brzegu rzeki - dz. nr 1/3, 2 obręb 0011 Złocieniec.

czytaj wiecej
59
2019-10-02

ogłoszenie nr 87 - inspektor wojewódzki ds. nadzoru i kontroli w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Delegaturze w Koszalinie

czytaj wiecej
60
2019-10-02

Wykaz Starosty Koszalińskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży.

Wykaz Starosty Koszalińskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym, oznaczonej jako działka nr 122/1, obręb Strzeżenice, gmina Będzino.

czytaj wiecej
61
2019-10-01

ogłoszenie nr 73- inspektor ds. planowania przestrzennego w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej

czytaj wiecej
62
2019-09-27

obwieszczenie- decyzja. Budowa obwodnicy Warzymic i Przecławia w ciągu DK 13.doc

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 31.12.2018 r. (uzupełniony 18.03.2019 r.), Pana Macieja Kasprzyka, występującego w imieniu Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, w dniu 26.09.2019 r. Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję nr 16/2019, znak: AP-1.7820.173-14.2019.JR o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa obwodnicy Warzymic i Przecławia w ciągu drogi krajowej nr 13” .

czytaj wiecej
63
2019-09-27

obwieszczenie wszczęcia postępowania Budowa linii 400 kV Krajnik – Baczyna od słupa My42 do My45 oraz od granicy gminy Banie do słupa Ko13.pdf.pdf

Na podstawie art. 7 ust. 1, w związku z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 404 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z 23.09.2019 r. Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., działających poprzez pełnomocnika Panią Joannę Szurnicką, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej polegającej na budowie linii 400 kV relacji Krajnik – Baczyna od słupa My42(bez słupa) – do słupa My45 (gm. Myślibórz) oraz od granicy gminy Banie (dz. 368 ob. Rożnowo, gm. Banie) do słupa Ko13 (bez słupa ko13).

czytaj wiecej
64
2019-09-27

Karta informacyjna - decyzja - budowa obwodnicy Warzymic i Przecławia w ciągu DK 13.pdf

Budowa obwodnicy Warzymic i Przecławia w ciągu drogi krajowej DK13

czytaj wiecej
65
2019-09-27

karta informacyjna Budowa linii 400 kV Krajnik – Baczyna od słupa My42 do My45 oraz od granicy gminy Banie do.pdf

Budowa linii 400 kV relacji Krajnik – Baczyna od słupa My42(bez słupa) – do słupa My45 (gm. Myślibórz) oraz od granicy gminy Banie (dz. 368 ob. Rożnowo, gm. Banie) do słupa Ko13 (bez słupa ko13).

czytaj wiecej
66
2019-09-26

ogłoszenie nr 82 -Inspektor wojewódzki ds. budżetu i sprawozdawczości w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
67
2019-09-24

obwieszczenie o decyzji - Zmiana pozwolenia na budowę gazociągu DN700 Szczecin – Gdańsk.doc

Na podstawie art. 15 ust. 4 w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2019 r., poz. 1554) zawiadamia się, że na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, działającego poprzez pełnomocnika Pana Daniela Hawryłkiewicza, Wojewoda Zachodniopomorski 24.09.2019 r. wydał decyzję nr 140/2019, zmieniającą decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego nr 209/2017, z dnia 10.11.2017 r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę gazociągu DN700 Szczecin – Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego, Etap V Goleniów – Płoty, w zakresie działek:

czytaj wiecej
68
2019-09-24

Karta informacyjna - decyzja-Zmiana pozwolenia na budowę gazociągu DN700 Szczecin – Gdańsk.pdf

zmiana decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 209/2017, z dnia 10.11.2017 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę gazociągu DN700 Szczecin – Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego, Etap V Goleniów – Płoty

czytaj wiecej
69
2019-09-23

Ogłoszenie nr 91- inspektor wojewódzki ds.obywatelstwa w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - zastępstwo

czytaj wiecej
70
2019-09-13

ogłoszenie nr 75 -Inspektor wojewódzki ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
71
2019-09-11

Ogłoszenie nr 84 - inspektor wojewódzki ds.postępowań administracyjnych w sprawach zezwoleń na pobyt czasowy i pracę w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - zastępstwo

czytaj wiecej
72
2019-09-11

Egzamin ustny w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu od sesji wiosennej 2020 r.

czytaj wiecej
73
2019-09-09

Ogłoszenie nr 77 - inspektor wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Zdrowia i POlityki Społecznej

czytaj wiecej
74
2019-09-06

Ogłoszenie nr 79 - inspektor wojewódzki ds. nadzoru i kontroli w pomocy społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
75
2019-09-03

Ogłoszenie nr 60 - starszy inspektor ds. postępowań administracyjnych w sprawach zezwoleń na pobyt czasowy i pracę w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

czytaj wiecej
76
2019-08-29

Ogłoszenie nr 47 - inspektor wojewódzki ds. militaryzacji, ochrony obiektów oraz zabezpieczenia potrzeb sił zbrojnych w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

czytaj wiecej
77
2019-08-28

Ogłoszenie nr 78 - starszy inspektor ds.realizacji inwestycji infrastrukturalnych dofinansowanych z budżetu państwa w Wydziale Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego

czytaj wiecej
78
2019-08-28

Karta informacyjna - wniosek - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym DW 162 w Świdwinie

Karta informacyjna na temat wniosku o pozwolenie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 162 – dz. nr 1/3 obręb 04 M. Świdwin, dz. nr 93/1 obr. 07 M. Świdwin w ramach zadania pn. „Utworzenie i uzbrojenie strefy aktywności biznesowej położonej w Świdwinie przy ul. Spółdzielczej”.

czytaj wiecej
79
2019-08-26

ogłoszenie nr 63 - starszy inspektor wojewódzki ds. ustalania warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej

czytaj wiecej
80
2019-08-23

ogłoszenie nr 48 - główny specjalista ds. rejestru i kontroli podmiotów wykonujących działalnośc leczniczą w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
81
2019-08-22

Ogłoszenie nr 59 - starszy inspektor ds. zezwoleń na pracę w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

czytaj wiecej
82
2019-08-20

Ogłoszenie nr 67 - starszy inspektor ds. obsługi klienta w sprawach paszportowych w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

czytaj wiecej
83
2019-08-20

Ogłoszenie nr 80 - inspektor wojewódzki ds.postępowań administracyjnych w sprawach zezwoleń na pobyt czasowy i pracę w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - zastępstwo

czytaj wiecej
84
2019-08-16

inspektor wojewódzki ds. budżetu i sprawozdawczości w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
85
2019-08-09

Ogłoszenie o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Delegatura w Koszalinie

Działając na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. nr 114,poz 761) informuje się, że Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Delegatura w Koszalinie posiada składniki majątku ruchomego, które nie są wykorzystywane w realizacji zadań związanych z działalnością Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Delegatura w Koszalinie i ze względu na znaczne zużycie oraz uszkodzenia zakwalifikowane zostały jako składniki zużyte.

czytaj wiecej
86
2019-08-07

ogłoszenie o naborze nr 43 - inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
87
2019-08-06

ogłoszenie nr 54 - inspektor wojewódzki ds. wydawania decyzji w I instancji w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej w Delegaturze Urzędu w Koszalinie

czytaj wiecej
88
2019-08-06

ogłoszenie nr 72- inspektor wojewódzki ds. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
89
2019-08-06

ogłoszenie nr 70 - inspektor wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
90
2019-08-02

Pwołanie Wojewódzkiego Zespołu ds. Monitorowania i Zwalczania Zakażeń Drobnoustrojami Opornymi na Antybiotyki Kluczowe dla Leczenia

czytaj wiecej
91
2019-08-01

Ogłoszenie 69- inspektor wojewódzki ds.obsługi klienta w sprawach paszportowych w Terenowym Punkcie Paszportowym w Świnoujściu  w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

czytaj wiecej
92
2019-08-01

Ogłoszenie nr 57 - inspektor wojewódzki ds. zezwoleń na pracę w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

czytaj wiecej
93
2019-08-01

ogłoszenie nr 71 - inspektor wojewódzki ds. nadzoru i kontroli w pomocy społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityce Społecznej w Delegaturze w Koszalinie

czytaj wiecej
94
2019-07-29

ogłoszenie nr 61 - inspektor wojewódzki ds. gospodarowania nieruchomościami w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

czytaj wiecej
95
2019-07-29

ogłoszenie nr 68 - inspektor wojewódzki ds. budżetu w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

czytaj wiecej
96
2019-07-25

Ogłoszenie nr 66 - inspektor wojewódzki ds. realizacji inwestycji infrastrukturalnych dofinansowanych z budżetu państwa w Wydziale Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego

czytaj wiecej
97
2019-07-25

ogłoszenie nr 74 - główny specjalsita ds. rejestru i kontroli podmiotów wykonujących działalnośc leczniczą w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
98
2019-07-19

ogłoszenie nr 64- inspektor wojewódzki ds przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
99
2019-07-17

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 17 lipca 2019 r.

o możliwości zapoznania się z treścią projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Jezioro Piekiełko” oraz o możliwości składania uwag i wniosków w tej sprawie

czytaj wiecej
100
2019-07-15

Ogłoszenie nr 52- inspektor wojewódzki ds. nadzoru i kontroli w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
101
2019-07-15

Ogłoszenie nr 53- inspektor wojewódzki ds. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
102
2019-07-09

ogłoszenie nr 49- inspektor wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
103
2019-07-09

ogłoszenie nr 50- inspektor wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
104
2019-07-09

ogłoszenie nr 51- inspektor wojewódzki ds. nadzoru i kontroli w pomocy społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Delegaturze w Koszalinie

czytaj wiecej
105
2019-07-02

Nabór wniosków w ramach Programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne"

W dniu 31 maja 2019 r., Pani Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zaakceptowała Program pn. „Centra opiekuńczo-mieszkalne”, który jest realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Na realizację Programu zaplanowano w 2019 r. kwotę 50 mln zł. W związku z powyższym Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2192) ogłosiła nabór wniosków w ramach ww. Programu.

czytaj wiecej
106
2019-06-26

Ogłoszenie wyników otwartego naboru Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wyboru Partnera do wspólnego przygotowania wniosku i realizacji projektu w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego na lata 2014 – 2020

czytaj wiecej
107
2019-06-06

Ogłoszenie o otwartym naborze Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wyboru Partnera do wspólnego przygotowania wniosku i realizacji projektu w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego na lata 2014 – 2020

czytaj wiecej
108
2019-06-04

Wyniki naboru wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019 finansowanego Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dokonał ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019 finansowanego Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

czytaj wiecej
109
2019-05-27

OGŁOSZENIE O NAGRODACH SPECJALNYCH MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyzna nagrody w 2019 r. za wybitne oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej.

czytaj wiecej
110
2019-05-27

OGŁOSZENIE O NAGRODACH SPECJALNYCH MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyzna nagrody w 2019 r. za wybitne oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej.

czytaj wiecej
111
2019-05-17

ogłoszenie nr 31 - inspektor wojewódzki ds. świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Wydziale Koordynacji Świadczeń

czytaj wiecej
112
2019-05-17

ogłoszenie nr 30 - starszy inspektor ds. świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społeczbego w Wydziale Koordynacji Świadczeń

czytaj wiecej
113
2019-05-17

ogłoszenie nr 29 - inspektor ds. obsługi klienta i przyjmowania wniosków w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Wydziale Koordynacji Świadczeń

czytaj wiecej
114
2019-05-13

Wyniki naboru na stanowisko zastepcy Dyrektora Biura Logistyki i Zamówień Publicznych

czytaj wiecej
115
2019-05-13

WYNIKI DODATKOWEGO NABORU OFERT W RAMACH PROGRAMU "SENIOR+" - EDYCJA 2019

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił wyniki naboru dodatkowego w otwartym konkursie ofert w ramach Programu "SENIOR+".

czytaj wiecej
116
2019-05-10

wojewódzki koordynator ratownictwa medycznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

czytaj wiecej
117
2019-04-30

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej 15kV na terenie działki nr 109/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Cybowo, gmina Kalisz Pomorski.

czytaj wiecej
118
2019-04-30

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie i przebudowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działki nr 50/6, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4076 miasta Szczecin

czytaj wiecej
119
2019-04-29

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2018 r.

czytaj wiecej
120
2019-04-16

Oferta pracy dla lekarzy w Wojewódzkim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Szczecinie poszukuje lekarzy specjalistów w dziedzinie: laryngologii, pediatrii, psychiatrii, psychiatrii dzieci i młodzieży, pulmonologii i diabetologii

czytaj wiecej
121
2019-04-15

karta informacyjna na temat decyzji

„Budowa drogi S3 na odcinku Miękowo – koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka Miękowo – Rzęśnica – Dostosowanie Drogi Krajowej Nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Miękowo (koniec obw. Miękowa) – Rzęśnica (węzeł Rzęśnica z węzłem)” .

czytaj wiecej
122
2019-04-12

Wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie projektów z zakresu pomocy społecznej w 2019 r.

Na podstawie art. 15 ust. 2h, 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) Wojewoda Zachodniopomorski podaje do wiadomości publicznej wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji projektów z zakresu pomocy społecznej w 2019 r. zgodnie z „Programem współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej oraz przeciwdziałania HIV/AIDS, na 2019 r."

czytaj wiecej
123
2019-04-05

Ogłoszenie nr 26- inspektor wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Delegaturze w Koszalinie

czytaj wiecej
124
2019-04-04

Nabór wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019

W dniu 3 kwietnia 2019 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków w Programie pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019, który jest realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2192). Na realizację Programu zaplanowano w 2019 r. kwotę 110 mln zł.

czytaj wiecej
125
2019-04-02

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego c0001491_ZAC_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej na działce nr 293/9 obręb Godków gmina Chojna.

czytaj wiecej
126
2019-04-01

Informacje dotyczące wypełniania w Centralnej Aplikacji Statystycznej Sprawozdania jednorazowego DPS-IV-159-KS/2019 - z realizacji działań na rzecz osób bezdomnych w 2018 r.

czytaj wiecej
127
2019-03-21

Ogłoszenie o dodatkowym naborze ofert w ramach programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje o uzupełniającym naborze ofert na najlepsze projekty polegające na wsparciu tworzenia oraz funkcjonowania placówek „Senior+”. Dodatkowy nabór ofert dotyczy realizacji zadań w ramach modułu I oraz modułu II konkursu

czytaj wiecej
128
2019-03-18

Oferta pracy dla lekarza rezydenta - Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie

czytaj wiecej
129
2019-03-11

ogłoszenie nr 12 - inspektor ds. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

czytaj wiecej
130
2019-03-08

Nabór wniosków w ramach Programu "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" - edycja 2019

W dniu 6 marca 2019 r. Pani Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ogłosiła nabór wniosków w Programie pn. „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019, który jest realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2192).

czytaj wiecej
131
2019-03-05

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej dotyczącej ofert na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w 2019 roku.

Wojewoda Zachodniopomorski zaprasza przedstawicieli trzeciego sektora do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej w 2019 roku.

czytaj wiecej
132
2019-02-26

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie na budowie instalacji gazowej dla budynku nastawni Ng-1 w Nowogardzie, na terenie działki nr 33/36, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Nowogard.

czytaj wiecej
133
2019-02-19

Średnia miesięczna wojewódzka kwota dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy, powiatowych ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz klubach samopomocy na 2019 r.

Na podstawie art. 51 c ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508, z późn. zm.) Wojewoda Zachodniopomorski ustalił średnią miesięczną wojewódzką kwotę dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy i powiatowych ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2018 r., w wysokości 1.752,50 zł oraz w klubach samopomocy w wysokości 560,80 zł.

czytaj wiecej
134
2019-02-13

Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2019 r.

czytaj wiecej
135
2019-02-12

Oferta pracy dla lekarza rezydenta - Szpital Miejski w Świnoujściu

czytaj wiecej
136
2019-02-04

Karta informacyjna - decyzja - budowa sieci wodociągowej w pasie DW 178 w Wałczu

Budowa sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 178 - dz. nr 5095, 5204/4 obr. 01 M. Wałcz, w ramach zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną przejazdową przepompownią ścieków w rejonie ul. Półwiejskiej w Wałczu”.

czytaj wiecej
137
2019-02-04

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej w roku 2019

Wojewoda Zachodniopomorski ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie realizacji projektów z zakresu pomocy społecznej w 2019 roku

czytaj wiecej
138
2019-01-29

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych MON PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie dwustanowiskowego lądowiska dla śmigłowców wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, na terenie działek nr 1026/2, 1026/4, 1026/5 położonych w obrębie ewidencyjnym 0079 Jaworze, gmina Kalisz Pomorsk.

czytaj wiecej
139
2019-01-24

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej 15 kV, zlokalizowanej na działce nr 109 w obrębie Cybowo w gminie Kalisz Pomorski.

czytaj wiecej
140
2019-01-18

OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO ZACHODNIOPOMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W SZCZECINIE

OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO ZACHODNIOPOMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W SZCZECINIE

czytaj wiecej
141
2019-01-11

Główny specjalista ds. rozliczeń zniesionej Gminy Ostrowice

czytaj wiecej
142
2019-01-03

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych odbędzie się zgodnie z dyspozycją i wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w nocy z 13 na 14 lutego 2019 roku. Badanie odbywa się co 2 lata. Poprzednie przeprowadzono w nocy z 8 na 9 lutego 2017 r. Szczegóły dotyczące badania w załączonych plikach:

czytaj wiecej
143
2018-12-28

inspektor wojewódzki ds. obsługi klienta w sprawach cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

czytaj wiecej
144
2018-12-28

inspektor wojewódzki ds. audytu wewnętrznego w Zespole Audytu Wewnętrznego

czytaj wiecej
145
2018-12-21

Konkurs w ramach Programu pomocy osobom bezdomnym „Pokonać bezdomność” - edycja 2019

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert w ramach Programu Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.

czytaj wiecej
146
2018-12-11

Konkurs w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności" – edycja 2019

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów w ramach Programu „Od zależności ku samodzielności”.

czytaj wiecej
147
2018-12-10

Program "Opieka 75+" na 2019 rok.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało Program „Opieka 75+”. Adresowany do gmin: miejskich, wiejskich, miejsko – wiejskich do 60 tys. mieszkańców, które realizują usługi opiekuńcze samodzielnie. Celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej.

czytaj wiecej
148
2018-12-04

inspektor wojewódzki ds. realizowania zadań wojewody dot. nieodpłatnej pomocy prawnej w Wydziale Prawnym

czytaj wiecej
149
2018-12-04

inspektor wojewódzki ds. nadzoru i kontroli w pomocy społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
150
2018-12-04

inspektor wojewódzki ds. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej- zastępstwo

czytaj wiecej
151
2018-11-20

Analiza stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim za 2017 rok.

Wojewoda Zachodniopomorski zatwierdził Analizę stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim za 2017 rok.

czytaj wiecej
152
2018-10-15

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 12 października 2018 r.

czytaj wiecej
153
2018-10-08

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na na budowie magistral wodociągowych i sieci wodociągowej wraz z niezbędną armaturą i studzienkami oraz demontażu istniejących magistral na terenie działki nr 5, obręb ewidencyjny nr 1056, działki nr 29/15, obręb ewidencyjny nr 1057 położonych w mieście Szczecin.

czytaj wiecej
154
2018-09-24

RODO w służbie zdrowia.

Przewodnik po RODO dla służby zdrowia jest efektem prac zespołu zadaniowego ds. ochrony zdrowia działającego w ramach Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych utworzonej w Ministerstwie Cyfryzacji.

czytaj wiecej
155
2018-09-20

Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie wątpliwości dotyczących niektórych przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

czytaj wiecej
156
2018-09-18

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych MON.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na modernizacji środków wspomagających ochronę kompleksu wojskowego w Mrzeżynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie położonym w obrębie ewidencyjnym 0022 Mrzeżyno 2, gmina Trzebiatów.

czytaj wiecej
157
2018-08-29

OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO ZACHODNIOPOMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W SZCZECINIE

czytaj wiecej
158
2018-08-21

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie magistral wodociągowych i sieci wodociągowej wraz niezbędną armaturą i studzienkami oraz demontażu istniejących magistral i rozbiórce istniejącej kładki nad torami kolejowymi na terenie działki nr 5, obręb ewidencyjny nr 1056, działki nr 29/15, obręb ewidencyjny nr 1057 położonych w mieście Szczecin.

czytaj wiecej
159
2018-08-01

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych MON.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku nr 2 o funkcji izba chorych na budynek wielofunkcyjny [pomieszczenia magazynowe i biurowe] na terenie położonym w obrębie ewidencyjnym 0004 Krasnowa, gmina Drawno.

czytaj wiecej
160
2018-07-30

karta informacyjna - wniosek o pozwolenie na budowę odtworzenie zbiornika retencyjnego

Odtworzenie zbiornika retencyjnego poprzez odbudowę grobli oraz budowę przelewu stałego kamienno – drewnianego wraz z bystrotokiem - dz. nr 238, obręb Świerczyna, gmina Polanów

czytaj wiecej
161
2018-07-25

karta informacyjna wniosek odbudowa grobli na istniejącym rowie melioracyjnym

Odbudowa grobli z przelewem kamiennym na istniejącym rowie melioracyjnym - dz. nr 510, obręb Wietrzno, gmina Polanów w ramach zadanie pn.: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie III Odbudowa zbiornika " Spalone", leśnictwo Wierzchlas Kod wg CKPŚ 11-24-1.1-03"

czytaj wiecej
162
2018-07-25

karta informacyjna - wniosek o pozwolenie na budwoę zbiornik retencyjny i grobla dz nr 285, obreb Świerczyna

Odtworzenie zbiornika retencyjnego poprzez odbudowę grobli z przelewem kamiennym - dz. nr 285, obręb Świerczyna, gmina Polanów w ramach zadanie pn.: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie I Odbudowa grobli z jazem drewnianym lub przelewem kamiennym w leśnictwie Jacinki Kod wg CKPŚ 11-24-1.1-01"

czytaj wiecej
163
2018-06-08

Wojewódzki Plan Działania na Wypadek Wystąpienia Epidemii 2018-2021

czytaj wiecej
164
2018-05-24

RODO klauzule informacyjne Wydziału Finansów i Budżetu

czytaj wiecej
165
2018-05-15

OGŁOSZENIE O NAGRODACH SPECJALNYCH MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyzna nagrody w 2018 r. za wybitne oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej.

czytaj wiecej
166
2018-05-14

Ogłoszenie o dodatkowym naborze ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja w 2018 r.

Ruszył uzupełniający nabór w programie „Senior+” 11-05-2018 Dodatkowe 16,41 mln złotych– o takie dofinansowanie mogą ubiegać się samorządy na utworzenie i wyposażenie nowych placówek „Senior+” albo na zapewnienie bieżącego funkcjonowania tych, które powstały w latach 2015-2017. A wszystko dzięki uzupełniającemu naborowi ofert w ramach programu „Senior+” edycja 2018.

czytaj wiecej
167
2018-04-30

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2017 r.

czytaj wiecej
168
2018-04-20

Rejestr tłumaczy języka migowego

Wojewoda Zachodniopomorski prowadzi od dnia 14 czerwca 2012 roku rejestr tłumaczy języka migowego, obejmujących swym działaniem obszar województwa zachodniopomorskiego

czytaj wiecej
169
2018-04-12

Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2018 r.

czytaj wiecej
170
2018-04-12

Wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie projektów z zakresu pomocy społecznej w 2018 r.

Na podstawie art. 15 ust. 2h, 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) Wojewoda Zachodniopomorski podaje do wiadomości publicznej wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji projektów z zakresu pomocy społecznej w 2018 r. zgodnie z „Programem Współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej na 2018 r. "

czytaj wiecej
171
2018-01-15

Średnia miesięczna wojewódzka kwota dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy powiatowych ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2018 r.

Na podstawie art. 51 c ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1984) Wojewoda Zachodniopomorski ustalił średnią miesięczną wojewódzką kwotę dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy i powiatowych ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2018 r., w wysokości 1458,20 zł.

czytaj wiecej
172
2017-12-18

Uzupełnienie - dotyczy Konkursu w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" – edycja 2018

Informuję, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zamieściło objaśnienia w zakresie wypełniania oferty na konkurs pn. „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" edycja 2018. Poniżej załącznik z objaśnieniami.

czytaj wiecej
173
2017-12-13

Konkurs w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" – edycja 2018

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

czytaj wiecej
174
2017-12-08

Informacje dla rzeczoznawców

czytaj wiecej
175
2017-11-30

Program współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2018 r.

Zgodnie z art. 5b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) Wojewoda Zachodniopomorski przyjął Program współpracy z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2018 r.

czytaj wiecej
176
2017-11-28

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 28 listopada 2017 r. ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach – PROGRAMU WIELOLETNIEGO „SENIOR+” na lata 2015-2020 - edycja w 2018 r.

czytaj wiecej
177
2017-11-20

Spotkanie przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego w ramach Programu SENIOR +

W dniu 16 listopada 2017 r. o godz. 11.00 w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 4 sala nr 3 (Sala Rycerska), odbyło się spotkanie przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

czytaj wiecej
178
2017-11-07

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie – 6 listopada 2017 r.

czytaj wiecej
179
2017-10-27

Analiza stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim za 2016 rok.

Wojewoda Zachodniopomorski zatwierdził Analizę stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim za 2016 rok.

czytaj wiecej
180
2017-10-26

Otwarty konkurs ofert na finansowe wspieranie zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”2018

czytaj wiecej
181
2017-10-18

Projekt Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2018 r.

Wojewoda Zachodniopomorski na podstawie art. 5b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) podaje do konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy projekt ,,Program współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2018 r.”

czytaj wiecej
182
2017-09-08

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o sporządzeniu projektu Zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Iny koło Recza PLH320004

czytaj wiecej
183
2017-08-28

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bagna Rozwarowskie PLB320001

czytaj wiecej
184
2017-06-09

Sprawozdanie jednorazowe z realizacji działań na rzecz ludzi bezdomnych w 2016 r.

czytaj wiecej
185
2017-06-02

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członka Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych działającej przy Wojewodzie Zachodniopomorskim w Szczecinie na kolejną kadencję 2018 – 2023.

Wojewoda Zachodniopomorski działając na podstawie art. 67e ust. 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 186) rozpoczął procedurę naboru kandydatów na członka Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Szczecinie, na kadencję 2018 – 2023.

czytaj wiecej
186
2017-05-26

Przystąpienie do sporządzania warunków korzystania z wód zlewni rzeki Wieprzy

czytaj wiecej
187
2017-05-22

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 17 maja 2017 r.

czytaj wiecej
188
2017-05-18

Nagrody specjalne z okazji Dnia Pracownika Socjalnego za wybitne oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w 2017 r.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyzna nagrody specjalne z okazji Dnia Pracownika Socjalnego – za wybitne oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w 2017 r.

czytaj wiecej
189
2017-05-11

UWAGA! Informacja dla lekarzy o kursach objętych wsparciem ze środków UE – wyłącznie specjalizacje realizowane w nowym trybie tzw. „modułowym”

czytaj wiecej
190
2017-04-27

Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2017 r.

czytaj wiecej
191
2017-04-07

Tabela - Baza placówek udzielających schronienia

czytaj wiecej
192
2017-04-05

Tabela -Baza placówek udzielających schronienia

czytaj wiecej
193
2017-03-28

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie dot. projektu miany planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Iny koło Recza

czytaj wiecej
194
2017-03-09

10 pytań o „Senior+”

Na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zamieszczono odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dot. Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020.

czytaj wiecej
195
2017-02-28

Zawiadomienie o przygotowaniu projektów zmian planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: Puszcza nad Gwdą PLB300012, Jezioro Kozie PLH320010, Wybrzeże Trzebiatowskie PLB320010

czytaj wiecej
196
2017-02-28

Zawiadomienie o sporządzeniu projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty przez RZGW w Poznaniu

czytaj wiecej
197
2017-02-21

SENIOR +

W dniu 20.02.2017 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło w tym roku na jego realizację 30 mln zł.

czytaj wiecej
198
2017-01-27

Średnia miesięczna wojewódzka kwota dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy powiatowych ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2017 r.

Na podstawie art. 51 c ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1984) Wojewoda Zachodniopomorski ustalił średnią miesięczną wojewódzką kwotę dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy i powiatowych ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2017 r., w wysokości 1.268,-zł.

czytaj wiecej
199
2017-01-25

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych odbędzie się zgodnie z dyspozycją i wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w nocy z 8 na 9 lutego 2017 roku. Badanie odbywa się co 2 lata. Poprzednie przeprowadzono w nocy z 21 na 22 stycznia 2015 r. Szczegóły dotyczące badania w załączonych plikach:

czytaj wiecej
200
2016-12-21

Konkurs w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

czytaj wiecej
201
2016-11-22

Program współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2017 r.

Zgodnie z art. 5b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) Wojewoda Zachodniopomorski przyjął „Program współpracy z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2017 r. ”

czytaj wiecej
202
2016-11-10

Analiza stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim w 2015 r.

Wojewoda Zachodniopomorski zatwierdził Analizę stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim za 2015 rok.

czytaj wiecej
203
2016-11-09

Serwis internetowy www.zdrowie.gov.pl

czytaj wiecej
204
2016-10-06

Projekt ,,Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2017 r.”

Wojewoda Zachodniopomorski na podstawie art. 5b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) podaje do konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy projekt ,,Program współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2017 r.”

czytaj wiecej
205
2016-09-28

Informacje ma temat systemu IOWISZ

Uprzejmie informujemy, iż w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2016 roku w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ), 27 września 2016 r. uruchomiony został system IOWISZ.

czytaj wiecej
206
2016-09-20

UWAGA! Braku obowiązku zgłaszania przez podmioty lecznicze organowi rejestrowemu zmiany w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC

czytaj wiecej
207
2016-07-18

UWAGA NA OSZUSTÓW!

Informujemy, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie prowadzi akcji dot. przeciwdziałaniu uzależnieniom w pracy powiązanej ze sprzedażą alkomatów dla m.in. urzędów gmin, miast czy ośrodków pomocy społecznej. Jeśli skontaktuje się z Państwem osoba podająca się za pracownika resortu rodziny i oferująca zakup alkomatu należy sprawę niezwłocznie przekazać policji

czytaj wiecej
208
2016-05-13

Nagrody specjalne z okazji Dnia Pracownika Socjalnego za wybitne oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w 2016 r.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyzna nagrody specjalne z okazji Dnia Pracownika Socjalnego – za wybitne oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w 2016 r.

czytaj wiecej
209
2016-04-28

System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych

Od 1 maja 2016 r. uruchomiony zostanie teleinformatyczny systemem wspomagający przebieg procesu kształcenia podyplomowego kadr medycznych.

czytaj wiecej
210
2016-04-27

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2015 r.

czytaj wiecej
211
2016-04-27

Wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji projektów z zakresu pomocy społecznej w 2016 r.

czytaj wiecej
212
2016-04-20

Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2016 r.

czytaj wiecej
213
2016-04-20

Średnia miesięczna wojewódzka kwota dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2016 r.

czytaj wiecej
214
2016-04-14

Wytyczne odnośnie dokumentacji programowej ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, tj. środowiskowych domów samopomocy/powiatowych ośrodków wsparcia w województwie zachodniopomorskim.

czytaj wiecej
215
2016-04-11

Wytyczne odnośnie dokumentacji programowej ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, tj. środowiskowych domów samopomocy/powiatowych ośrodków wsparcia w województwie zachodniopomorskim.

czytaj wiecej
216
2016-03-11

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert dla podmiotów niepublicznych na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej Wojewoda Zachodniopomorski na podstawie art. 15 ust. 2d, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016, poz. 239) zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana do opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu.

czytaj wiecej
217
2016-03-11

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej

Wojewoda Zachodniopomorski ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów niepublicznych działających w zakresie pomocy społecznej w 2016 roku.

czytaj wiecej
218
2016-02-29

Wyniki Konkursu MALUCH - edycja 2016, moduł 1 i 3

Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH" - moduł 1 i 3

czytaj wiecej
219
2016-02-05

„Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności”, Edycja 2016

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizując zasady określone w „Programie wspierającym rozwiązywanie problemu bezdomności” ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe projektów podmiotów uprawnionych, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015, poz. 163 ze zm.) - organizacje pozarządowe, wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014, poz. 1118 ze zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 cyt. ustawy.

czytaj wiecej
220
2016-02-05

Wyniki konkursu "MALUCH - edycja 2016" moduł 2

Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH"

czytaj wiecej
221
2016-01-28

Konkurs w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

czytaj wiecej
222
2015-04-10

Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2015 r.

czytaj wiecej
223
2015-01-30

Otwarty konkurs ofert w ramach "Programu wspierającego powrót osób bezdomnych do społeczności". Edycja 2015

Minister Pracy i Polityki Społecznej realizując zasady określone w „Programie wspierającym powrót osób bezdomnych do społeczności” ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe projektów podmiotów uprawnionych, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013, poz. 182 z późn. zm.) - organizacje pozarządowe, wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014, poz.1118 z późn.zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 cyt. ustawy.

czytaj wiecej
224
2014-05-05

Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2014 r.

czytaj wiecej
225
2013-04-24

Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2013 r.

czytaj wiecej
226
2012-07-30

Zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej dla osób lub rodzin poszkodowanych

w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, mających miejsce w 2012 r. począwszy od 4 lipca tego roku, na remont budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.

czytaj wiecej
227
2012-07-30

Zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie

o pomocy społecznej, dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej.

czytaj wiecej
228
2012-07-26

Karta informacyjna na temat wniosku

Zmiana decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 75/2009 z dnia 23 kwietnia 2009r. znak I.I-JO – 7111/67-2/09 o pozwoleniu na rozbudowę i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej w Porcie Lotniczym Szczecin – Goleniów na działkach nr: 1/1, 1/2, 2, 4, 8, 669/1, 669/9, 669/12, 669/13, 674/10, 675/6, 696/39, 696/45, 696/46, 696/47 obręb Glewice, AM 2.

czytaj wiecej
229
2012-01-18

Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2012 r.

czytaj wiecej
230
2012-01-10

OBWIESZCZENIE

zawiadamia się, że w dniu 29.12.2011 r. zostało wydane postanowienie znak I.1.7840.236-33.2011.AŚ/WP o podjęciu z urzędu postępowania w sprawie rozpatrzenia wniosku Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie o pozwolenie na budowę gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Szczecin – Lwówek etap I Szczecin – Gorzów Wielkopolski wraz z układem śluz nadawczo-odbiorczych na Tłoczni w Goleniowie, na terenie województwa zachodniopomorskiego tj.: powiatu goleniowskiego (gminy Goleniów i Maszewa), powiatu stargardzkiego (gminy Stargard Szczeciński, Dolice), powiatu pyrzyckiego (gminy Przelewice), powiatu choszczeńskiego (gminy Pełczyce) wraz z wycinką drzew i krzewów kolidujących z inwestycją.

czytaj wiecej
231
2011-11-16

Obwieszczenie na temat wniosku

P. Jana Sontowskiego występującego w imieniu Województwa Zachodniopomorskiego zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie przejścia przez m. Świerzno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 103.

czytaj wiecej
232
2011-06-24

Przyznanie statusu zakładu aktywności zawodowej

czytaj wiecej


cofnij do druku na górę