Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Ogłoszenia wydziałów - wszystkie

Ogłoszenia wydziałów - wszystkie

Wszystkie ogłoszenia wydziałów Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie

1
2021-10-22

informacja - MOP Jarkowo PÓŁNOC

Na podstawie art. 35 ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333; t.j. ze zm.), zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247; t.j.) zawiadamia się, że w dniu 21.10.2021 r. została wydana decyzja Nr 105/2021, znak: AP-1.7840.1.121-2.2021.WP o pozwoleniu na budowę przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi S-6 Kiełpino – Kołobrzeg Zachód. Etap drugi polegający na budowie na terenie MOP kat. II Jarkowo Północ stacji paliw z restauracją wraz z rozbudową infrastruktury technicznej: elektroenergetycznej, kanalizacyjnej, wodociągowej, drogowej oraz przebudową obiektów i urządzeń wykonanych w etapie I” w m. Rymań, dz. nr 2/1 obręb 0055 Jarkowo, nr 3/1, 4, 5/1, 165 obręb 0081 Kinowo.

czytaj wiecej
2
2021-10-22

informacja - MOP Jarkowo Południe

Na podstawie art. 35 ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333; t.j. ze zm.), zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247; t.j.) zawiadamia się, że w dniu 21.10.2021 r. została wydana decyzja Nr 107/2021, znak: AP-1.7840.1.120-2.2021.WP o pozwoleniu na budowę przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi S-6 Kiełpino – Kołobrzeg Zachód. Etap drugi polegający na budowie na terenie MOP kat. II Jarkowo Południe stacji paliw z restauracją wraz z rozbudową infrastruktury technicznej: elektroenergetycznej, kanalizacyjnej, wodociągowej, drogowej oraz przebudową obiektów i urządzeń wykonanych w etapie I” w m. Rymań, dz. nr 2/1 obręb 0055 Jarkowo, nr 3/1, 4, 5/1, 33/2, 163/1, 165 obręb 0081 Kinowo.

czytaj wiecej
3
2021-10-22

karta inf. DECYZJA MOP Jankowo Północ

Budowa stacji paliw z restauracją wraz z rozbudową infrastruktury technicznej: elektroenergetycznej, kanalizacyjnej, wodociągowej, drogowej oraz przebudową obiektów i urządzeń wykonanych w etapie I na terenie MOP kat. II Jarkowo Północ, droga ekspresowa S6 Kiełpino – Kołobrzeg Zachód w m. Rymań, dz. nr 2/1 obręb 0055 Jarkowo, nr 3/1, 4, 5/1, 165 obręb 0081 Kinowo.

czytaj wiecej
4
2021-10-22

karta inf. decyzja MOP Jankowo Południe

Budowa stacji paliw z restauracją wraz z rozbudową infrastruktury technicznej: elektroenergetycznej, kanalizacyjnej, wodociągowej, drogowej oraz przebudową obiektów i urządzeń wykonanych w etapie I na terenie MOP kat. II Jarkowo Południe, droga ekspresowa S6 Kiełpino – Kołobrzeg Zachód w m. Rymań, dz. nr 2/1 obręb 0055 Jarkowo, nr 3/1, 4, 5/1, 165, 33/2, 163/1 obręb 0081 Kinowo.

czytaj wiecej
5
2021-10-21

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 października 2021 r., znak: K-GN-4.7570.148.2021.JM

czytaj wiecej
6
2021-10-21

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa - część działki nr 20/1 o pow. 393 m2 obręb 0013 Ognica m. Świnoujście przeznaczonej do dzierżawy w drodze ustnego przetargu ograniczonego

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa - część działki nr 20/1 o pow. 393 m2 obręb 0013 Ognica m. Świnoujście przeznaczonej do dzierżawy w drodze ustnego przetargu ograniczonego

czytaj wiecej
7
2021-10-21

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa - część działki nr 20/1 o pow. 200 m2 obręb 0013 Ognica m. Świnoujście przeznaczonej do dzierżawy w drodze ustnego przetargu ograniczonego

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa - część działki nr 20/1 o pow. 200 m2 obręb 0013 Ognica m. Świnoujście przeznaczonej do dzierżawy w drodze ustnego przetargu ograniczonego

czytaj wiecej
8
2021-10-20

informacja - Polimery PZT

Na podstawie art. 35 ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333; t.j. ze zm.), zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247; t.j.) zawiadamia się, że w dniu 19.10.2021 r. została wydana decyzja Nr 104/2021, znak: AP-1.7840.1.56-8.2021.WP dotycząca zmiany decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 185/2019 z 20.12.2019 r., znak: AP-1.7840.1.185-4.2019.WP udzielającej pozwolenia na budowę Terminalu Przeładunkowo – Magazynowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą towarzyszącą w Policach na terenie portu morskiego Police, na działkach w obrębie 0003 m. Police nr 32/18, 32/20, 44/6, 56/4, 57/19, 57/21, 3029/20, 3029/36, 3029/41, 3029/27, 3029/33, 3029/35, 3029/37, 3029/39, 3029/40 oraz na działkach w obrębie 0017 m. Police nr 44/7, 44/32 (morskie wody wewnętrzne) – etap I, zmienionej decyzją Nr 33/2020 z 24.03.2020 r., znak: AP-1.7840.1.20-4.2020.WP.

czytaj wiecej
9
2021-10-20

obwieszczenie o wydaniu decyzji o ulicp obiekt radiokomunikacyjny w obrebie Straczno gm Walcz

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741, ze zm.), zawiadamiam o wydaniu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzji nr 51/2021 z dnia 20 października 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego 11147_L403_Straczno_003 sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS, na terenie działki nr 333/8 obręb 0054 Strączno, gmina Wałcz obszar wiejski, powiat wałecki, stanowiącym teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A.

czytaj wiecej
10
2021-10-20

obwieszczenie o wydaniu decyzji o ulicp obiekt radiokomunikacyjny w obrebie 6 Kolbaskowo

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741, ze zm.), zawiadamiam o wydaniu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzji nr 53/2021 z dnia 20 października 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego 11178_L409_Kolbaskowo_001 sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS, na terenie działki nr 37/13 obręb 0006 Kołbaskowo, gmina Kołbaskowo, powiat policki, stanowiącym teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A.

czytaj wiecej
11
2021-10-20

obwieszczenie o wydaniu decyzji o ulicp droga nr 7 w obrebie Stara Studnica gm Kalisz Pomorski

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741, ze zm.), zawiadamiam o wydaniu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzji nr 52/2021 z dnia 20 października 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi nr 7 (dojazd pożarowy) na terenie działki nr 726/5 obręb ewidencyjny 0070 Stara Studnica, gmina Kalisz Pomorski – obszar wiejski, powiat drawski, stanowiącej teren zamknięty Ministerstwa Obrony Narodowej.

czytaj wiecej
12
2021-10-20

obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego - obiekt radiokomunikacyjny miasto Trzebiatów

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j: Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późniejszymi zmianami), zawiadamiam o wydaniu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzji nr 50/2021 z dnia 20 października 2021 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej (OR) L402_Trzebiatów_005 systemu GSM-R na linii kolejowej nr 402 dla PKP PLK S.A. na terenie działki nr 151/21 w obrębie ewidencyjnym nr 0009, położonej w mieście Trzebiatów [woj. zachodniopomorskie], stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A.

czytaj wiecej
13
2021-10-20

obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego - obiekt radiokomunikacyjny gmina Dygowo

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j: Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późniejszymi zmianami), zawiadamiam o wydaniu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzji nr 49/2021 z dnia 20 października 2021 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej (OR) L404_Stramnica_001 systemu GSM-R na linii kolejowej nr 404 dla PKP PLK S.A. na terenie działki nr 285/3 w obrębie ewidencyjnym Jazy, położonej w gminie Dygowo [woj. zachodniopomorskie], stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A.

czytaj wiecej
14
2021-10-20

karta inf. Decyzja zmiana pozwolenia na budowę w zakresie PZT, Terminal przeładunkowy w Policach

Zmiana decyzji Nr 185/2019 z 20.12.2019 r., znak: AP-1.7840.1.19-3.2019.WP udzielającej pozwolenia na budowę Terminalu przeładunkowo – magazynowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą towarzyszącą w Policach na terenie portu morskiego Police, na działkach w obrębie 0003 m. Police nr 32/18, 32/20, 44/6, 56/4, 57/19, 57/21, 3029/20, 3029/36, 3029/41, 3029/27, 3029/33, 3029/35, 3029/37, 3029/39, 3029/40 oraz na działkach w obrębie 0017 m. Police nr 44/7, 44/32 (morskie wody wewnętrzne) – etap I.

czytaj wiecej
15
2021-10-20

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 83 obręb Golice gmina Cedynia przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 83 obręb Golice gmina Cedynia przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

czytaj wiecej
16
2021-10-20

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 184/16 obręb Bielin, gmina Moryń przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 184/16 obręb Bielin, gmina Moryń przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

czytaj wiecej
17
2021-10-20

Zawiadomienie Wojewody Zachodniopomorskiego o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji ustalającej wysokość odszkodowania

Zawiadomienie Wojewody Zachodniopomorskiego o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji ustalającej wysokość odszkodowania z tytułu utraty ½ części w prawie własności nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Stepniczka, gmina Stepnica, stanowiącą działkę o nr 97/6 o pow. 0,0009 ha (wydzieloną z działki nr 97/2), która z mocy prawa zostanie przejęta na własność Województwa Zachodniopomorskiego z dniem ostateczności decyzji nr 12/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z 07.09.2020 r., znak: AP-4.7820.198-17.2019.MM, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Recław – Stepnica”, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

czytaj wiecej
18
2021-10-20

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 października 2021 r., znak:GN-2.7570.220.2020.1.BW - za udział do 20/128 części posiadający nieuregulowany stan prawny we własności nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Racimierz, gmina Stepnica, oznaczonej jako działki nr: 75/1 o pow. 0,0006 ha (wydzielonej z działki nr 75) i 113/1 o pow. 0,0009 ha (wydzielonej z działki nr 113, która z mocy prawa zostanie przejęta na własność Województwa Zachodniopomorskiego z dniem ostateczności decyzji nr 12/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z 07.09.2020 r., znak: AP-4.7820.198-17.2019.MM, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Recław – Stepnica”, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

czytaj wiecej
19
2021-10-20

Ogłoszenie Nr 76 (KPRM: 84787) starszy inspektor ds. postępowań administracyjnych w sprawach zezwoleń na pobyt czasowy i pracę w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

czytaj wiecej
20
2021-10-20

ogłoszenie nr 90 (BIP KPRM 86270) starszy inspektor wojewódzki ds. wydawania decyzji w I instancji w Wydz. Architektury i Gospodarki Przestrzennej (na zastępstwo)

czytaj wiecej
21
2021-10-20

Ogłoszenie nr 69 (83213) - inspektor wojewódzki ds. organizacji i nadzoru w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

czytaj wiecej
22
2021-10-20

Ogłoszenie nr 89 (86250) - inspektor wojewódzki ds. organizacji i nadzoru w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

czytaj wiecej
23
2021-10-19

ogłoszenie nr 78 (BIP KPRM nr 84730) inspektor wojewódzki ds. kontroli i nadzoru w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

czytaj wiecej
24
2021-10-19

ogłoszenie nr 77 (BIP KPRM 84427) – inspektor wojewódzki ds. nadzoru nad bazami danych EGiB w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

czytaj wiecej
25
2021-10-18

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 513/6 obręb 0017 Świnoujście przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 513/6 obręb 0017 Świnoujście przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

czytaj wiecej
26
2021-10-18

11. obwieszczenie o zawieszeniu postępowania dotyczącego Farmy Wiatrowej Wierzchomino

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zmianami), zawiadamiam że na wniosek pani Agnieszki Chromińskiej – pełnomocnika ENERTRAG Dunowo Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, z 01.10.2021 r., zostało zawieszone postępowanie w sprawie zmiany decyzji Starosty Koszalińskiego Nr B/1105/2019 z 28.11.2019 r., znak: B.6740.58.2019.ŁD, utrzymanej w mocy decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z 05.08.2020 r znak: K-AP-2.7840.119-11.2019.AN, o pozwoleniu na budowę Farmy Wiatrowej Wierzchomino: Elektrowni wiatrowej EW L2, zlokalizowanej na działce nr 13, obręb 0010 Wierzchomino, gmina Będzino, powiat koszaliński.

czytaj wiecej
27
2021-10-18

10. obwieszczenie o zawieszeniu postępowania dotyczącego Farmy Wiatrowej Wierzchomino

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zmianami), zawiadamiam, że na wniosek pani Agnieszki Chromińskiej – pełnomocnika ENERTRAG Dunowo Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, z 01.10.2021 r., zostało zawieszone postępowanie w sprawie zmiany decyzji Starosty Koszalińskiego Nr B/1102/2019 z 28.11.2019 r., znak: B.6740.60.2019.ŁD, utrzymanej w mocy decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z 07.08.2020 r znak: K-AP-2.7840.116-12.2019.AN, o pozwoleniu na budowę Farmy Wiatrowej Wierzchomino: Elektrowni wiatrowej EW L4, zlokalizowanej na działce nr 26/1, obręb 0010 Wierzchomino, gmina Będzino, powiat koszaliński.

czytaj wiecej
28
2021-10-18

9. obwieszczenie o zawieszeniu postępowania dotyczącego Farmy Wiatrowej Wierzchomino

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zmianami), zawiadamiam że na wniosek pani Agnieszki Chromińskiej – pełnomocnika ENERTRAG Dunowo Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, z 01.10.2021 r., zostało zawieszone postępowanie w sprawie zmiany decyzji Starosty Koszalińskiego Nr B/1094/2019 z 28.11.2019 r., znak: BOS.6740.334.2019.ŁD/SR, utrzymanej w mocy decyzją Wojewody Zachodnio-pomorskiego z 20.08.2020 r., znak: K-AP-2.7840.111-12.2019.AN, o pozwoleniu na budowę Farmy Wiatrowej Wierzchomino: Elektrowni wiatrowej EW K6, zlokalizowanej na działce nr 52, obręb 0122 Wierzchominko, gmina Będzino, powiat koszaliński.

czytaj wiecej
29
2021-10-18

8. obwieszczenie o zawieszeniu postępowania dotyczącego Farmy Wiatrowej Wierzchomino

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zmianami), zawiadamiam że na wniosek pani Agnieszki Chromińskiej – pełnomocnika ENERTRAG Dunowo Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, z 01.10.2021 r., zostało zawieszone postępowanie w sprawie zmiany decyzji Starosty Koszalińskiego Nr B/1106/2019 z 28.11.2019 r., znak: B.6740.61.2019.ŁD, utrzymanej w mocy decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z 06.08.2020 r znak: K-AP-2.7840.120-10.2019.AN, o pozwoleniu na budowę Farmy Wiatrowej Wierzchomino: Elektrowni wiatrowej EW L5, zlokalizowanej na działce nr 8, obręb 0010 Wierzchomino, gmina Będzino, powiat koszaliński.

czytaj wiecej
30
2021-10-18

7. obwieszczenie o zawieszeniu postępowania dotyczącego Farmy Wiatrowej Wierzchomino

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zmianami), zawiadamiam że na wniosek pani Agnieszki Chromińskiej – pełnomocnika ENERTRAG Dunowo Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, z 01.10.2021 r., zostało zawieszone postępowanie w sprawie zmiany decyzji Starosty Koszalińskiego Nr B/1093/2019 z 28.11.2019 r., znak: BOŚ.6740.336.2016.ŁD/SR, utrzymanej w mocy decyzją Wojewody Zachodnio-pomorskiego z 01.09.2020 r., znak: K-AP-2.7840.114-12.2019.AN, o pozwoleniu na budowę Farmy Wiatrowej Wierzchomino: Elektrowni wiatrowej EW K3, zlokalizowanej na działce nr 83, obręb 0122 Wierzchominko, gmina Będzino, powiat koszaliński.

czytaj wiecej
31
2021-10-18

6. obwieszczenie o zawieszeniu postępowania dotyczącego Farmy Wiatrowej Wierzchomino

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zmianami), zawiadamiam że na wniosek pani Agnieszki Chromińskiej – pełnomocnika ENERTRAG Dunowo Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, z 01.10.2021 r., zostało zawieszone postępowanie w sprawie zmiany decyzji Starosty Koszalińskiego Nr B/1091/2019 z 28.11.2019 r., znak: BOŚ.6740.332.2016.ŁD/SR, utrzymanej w mocy decyzją Wojewody Zachodnio-pomorskiego z 31.08.2020 r., znak: K-AP-2.7840.113-12.2019.AN, o pozwoleniu na budowę Farmy Wiatrowej Wierzchomino: Elektrowni wiatrowej EW K1, zlokalizowanej na działce nr 83, obręb 0122 Wierzchominko, gmina Będzino, powiat koszaliński.

czytaj wiecej
32
2021-10-18

5. obwieszczenie o zawieszeniu postępowania dotyczącego Farmy Wiatrowej Wierzchomino

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zmianami), zawiadamiam że na wniosek pani Agnieszki Chromińskiej – pełnomocnika ENERTRAG Dunowo Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, z 01.10.2021 r., zostało zawieszone postępowanie w sprawie zmiany decyzji Starosty Koszalińskiego Nr B/1092/2019 z 28.11.2019 r., znak: BOŚ.6740.330.2016.ŁD/SR, utrzymanej w mocy decyzją Wojewody Zachodnio-pomorskiego z 27.08.2020 r., znak: K-AP-2.7840.112-12.2019.AN, o pozwoleniu na budowę Farmy Wiatrowej Wierzchomino: Elektrowni wiatrowej EW K2, zlokalizowanej na działce nr 82/1, obręb 0122 Wierzchominko, gmina Będzino, powiat koszaliński

czytaj wiecej
33
2021-10-18

4. obwieszczenie o zawieszeniu postępowania dotyczącego Farmy Wiatrowej Wierzchomino

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zmianami), zawiadamiam, że na wniosek pani Agnieszki Chromińskiej – pełnomocnika ENERTRAG Dunowo Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, z 01.10.2021 r., zostało zawieszone postępowanie w sprawie zmiany decyzji Starosty Koszalińskiego Nr B/1104/2019 z 28.11.2019 r., znak: B.6740.59.2019.ŁD, utrzymanej w mocy decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z 07.08.2021 r., znak: K-AP-2.7840.118-11.2019.AN, o pozwoleniu na budowę Farmy Wiatrowej Wierzchomino: Elektrowni wiatrowej EW L3, zlokalizowanej na działce nr 13, obręb 0010 Wierzchomino, gmina Będzino, powiat koszaliński.

czytaj wiecej
34
2021-10-18

ogłoszenie nr 73 (KPRM: 84680) starszy inspektor ds. obsługi Wojewódzkiej Komisji do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
35
2021-10-18

Obwieszczenie decyzja Rozbudowa drogi S10 w zakresie węzła Stargard Zachód wraz z budową niezbędnej infrastruktury

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1363) i art. 72 ust. 6 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247) zawiadamia się, że na wniosek z 07.07.2021 r. (uzupełniony 06.08.2021 r.) Pana Mariusza Mierzwy, występującego w imieniu Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, 07.10.2021 r. Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję nr 18/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi S10 w zakresie węzła Stargard Zachód wraz z budową niezbędnej infrastruktury” w ramach inwestycji pn.: „Budowa II jezdni obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna, Zieleniewa wraz z drogą wspomagającą odc. Niedźwiedź – Zdunowo w ciągu S10”.

czytaj wiecej
36
2021-10-18

Rozbudowa drogi S10 w zakresie węzła Stargard Zachód wraz z budową niezbędnej infrastruktury

Decyzja nr 18/2021 z 07.10.2021r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

czytaj wiecej
37
2021-10-18

Karta informacyjna - decyzja Rozbudowa drogi S10 w zakresie węzła Stargard Zachód wraz z budową niezbędnej infrastruktury

Rozbudowa drogi S10 w zakresie węzła Stargard Zachód wraz z budową niezbędnej infrastruktury w ramach inwestycji pn.: „Budowa II jezdni obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna, Zieleniewa wraz z drogą wspomagającą odc. Niedźwiedź – Zdunowo w ciągu S10”.

czytaj wiecej
38
2021-10-18

Obwieszczenie decyzja Rozbudowa linii 400 kV relacji Krajnik - Baczyna do stacji elektroenergetycznej 400 220 kV Krajnik

Na podstawie art. 10 ust. 1, w związku z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 428) i art. 72 ust. 6 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247) zawiadamia się, że na wniosek z 14.09.2021 r. Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., działających poprzez pełnomocnika Panią Karolinę Bury, Wojewoda Zachodniopomorski wydał 14.10.2021 r. decyzję Nr 13/2021 o pozwoleniu na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa linii 400 kV relacji Krajnik - Baczyna do stacji elektroenergetycznej 400/220 kV Krajnik w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa stacji 400/220/110 kV Baczyna wraz z wprowadzeniem linii 400 kV Krajnik - Plewiska oraz linii 220 kV Krajnik-Gorzów”.

czytaj wiecej
39
2021-10-18

Karta informacyjna decyzja Rozbudowa linii 400 kV relacji Krajnik - Baczyna do stacji elektroenergetycznej 400 220 kV Krajnik

Rozbudowa linii 400 kV relacji Krajnik - Baczyna do stacji elektroenergetycznej 400/220 kV Krajnik w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa stacji 400/220/110 kV Baczyna wraz z wprowadzeniem linii 400 kV Krajnik - Plewiska oraz linii 220 kV Krajnik- Gorzów”

czytaj wiecej
40
2021-10-18

Decyzja o pozwoleniu na budowę dla Rozbudowy linii 400 kV relacji Krajnik - Baczyna do stacji elektroenergetycznej 400 220 kV Krajnik

Decyzja nr 13/2021 z 14 października 2021r. o pozwoleniu na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej.

czytaj wiecej
41
2021-10-15

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za działkę nr 377/1 obręb 0004 m. Trzebiatów

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za działkę nr 377/1 obręb 0004 m. Trzebiatów

czytaj wiecej
42
2021-10-15

obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę nr 322/1 obręb 0004 m. Trzebiatów

obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę nr 322/1 obręb 0004 m. Trzebiatów

czytaj wiecej
43
2021-10-15

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dotycz. działek nr: 20/1 z obrębu 0013 miasto Świnoujście część o pow. 200 m2 i działki nr 20/1 z obrębu 0013 miasto Świnoujście części o pow. 393 m2 (całkowita pow. działki 20/1 wynosi 593 m2) - przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

czytaj wiecej
44
2021-10-14

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 796 i nr 70/5 obręb Karsibór 19 m. Świnoujście przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 796 i nr 70/5 obręb Karsibór 19 m. Świnoujście przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

czytaj wiecej
45
2021-10-14

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 70/7 i nr 70/5 obręb Karsibór 19 m. Świnoujście przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 70/7 i nr 70/5 obręb Karsibór 19 m. Świnoujście przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

czytaj wiecej
46
2021-10-14

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 40/4 obręb Sułomino gmina Wolin przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 40/4 obręb Sułomino gmina Wolin przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat

czytaj wiecej
47
2021-10-14

Ogłoszenie nr 85 (KPRM 85512) - starszy inspektor ds. ewidencji ksiegowej i pozaksięgowej majątku Urzędu w Biurze Logistyki i Zamówień Publicznych w Delegaturze Urzędu w Koszalinie

czytaj wiecej
48
2021-10-14

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej 11150_L403_Tuczno_004 na liniach kolejowych PKP PLK S.A. w ramach NPW ERTMS na terenie działki nr 1/7, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 0109 miasta Tuczno, gmina Tuczno

czytaj wiecej
49
2021-10-14

Ogłoszenie nr 88 - starszy inspektor ds. ewidencji ksiegowej i pozaksięgowej majątku Urzędu w Biurze Logistyki i Zamówień Publicznych w Delegaturze Urzędu w Koszalinie

czytaj wiecej
50
2021-10-13

Obwieszczenie Przebudowa linii 220kV Morzyczyn – Recław

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 428) zawiadamia się, że na wniosek z 24.08.2021 r. (uzupełniony 12.10.2021 r.) Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., działających poprzez pełnomocnika Pana Bogumiła Walec, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia przebudowy linii 220kV Morzyczyn – Recław o napięciu mniejszym niż 220 kV w celu dostosowania do napięcia równego 220 kV w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja odkupionej od ENEA Operator Sp. z o.o. linii 220 kV Morzyczyn – Recław”.

czytaj wiecej
51
2021-10-13

karta informacyjna - wniosek Przebudowa linii 220kV Morzyczyn – Recław

Przebudowa linii 220kV Morzyczyn – Recław o napięciu mniejszym niż 220kV w celu dostosowania do napięcia równego 220 kV w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja odkupionej od ENEA Operator Sp. z o.o. linii 220 kV Morzyczyn – Recław”.

czytaj wiecej
52
2021-10-13

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej 10737_LE202_Byszewo_043_B na liniach kolejowych PKP PLK S.A. w ramach NPW ERTMS/GSM-R na terenie działki nr 42/6, położonej w obrębie ewidencyjnym Grabowo i nr 25/4, położonej w obrębie ewidencyjnym Niegrzebia, gmina Łobez

czytaj wiecej
53
2021-10-13

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej 10737_LE202_Byszewo_043_B na liniach kolejowych PKP PLK S.A. w ramach NPW ERTMS/GSM-R na terenie działki nr 42/6, położonej w obrębie ewidencyjnym Grabowo i nr 25/4, położonej w obrębie ewidencyjnym Niegrzebia, gmina Łobez

czytaj wiecej
54
2021-10-12

Rekomendacja MRiPS dla projektu STRATEGOR - bezpłatne materiały i usługi dla gmin

Przypominamy o możliwości skorzystania z bezpłatnych materiałów i usług, które są dostępne dla przedstawicieli wszystkich JST, OPS, PCPR i ROPS w całym kraju w ramach Projektu „STRATEGOR (…)”. Projekt jest rekomendowany przez MRiPS. Umożliwia ujednolicenie metodologii, aktualizację, opracowanie, wdrożenie, monitorowanie i ewaluację lokalnych strategii rozwiązywania problemów społecznych.

czytaj wiecej
55
2021-10-12

obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę nr 671/1 obręb 5 Stepnica

obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę nr 671/1 obręb 5 Stepnica

czytaj wiecej
56
2021-10-12

Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022

czytaj wiecej
57
2021-10-12

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022

czytaj wiecej
58
2021-10-12

Dodatkowy nabór wniosków w ramach programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne"

czytaj wiecej
59
2021-10-12

Dodatkowy nabór wniosków w ramach programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne"

czytaj wiecej
60
2021-10-12

obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę nr 1/109 obręb 5 Stargard

obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę nr 1/109 obręb 5 Stargard

czytaj wiecej
61
2021-10-12

Konkurs plastyczny „Gdy wiedzą o HIV dysponujesz, nie ryzykujesz” dla uczniów szkół podstawowych klas 7-8 oraz szkół ponadpodstawowych z terenu województwa zachodniopomorskiego.

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie zaprasza uczniów szkół podstawowych klas 7-8 oraz szkół ponadpodstawowych z terenu województwa zachodniopomorskiego do udziału w konkursie plastycznym pt.: "Gdy wiedzą o HIV dysponujesz, nie ryzykujesz”

czytaj wiecej
62
2021-10-12

Wszczęcie postępowania o decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej WN 110 kV wraz ze światłowodem na terenie działki nr 1478/8, położonej w obrębie ewidencyjnym Dolice, gmina Dolice

czytaj wiecej
63
2021-10-11

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 439 obręb 2 Chociwel przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 439 obręb 2 Chociwel przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat

czytaj wiecej
64
2021-10-11

Ogłoszenie nr 74 (KPRM 83650) - starszy inspektor ds. ewidencji ksiegowej i pozaksięgowej majątku Urzędu w Biurze Logistyki i Zamówień Publicznych w Delegaturze Urzędu w Koszalinie

czytaj wiecej
65
2021-10-11

obwieszczenie o wydaniu decyzji odszkodowawczej dot. działki nr 10/1 obręb Stepnica

obwieszczenie o wydaniu decyzji odszkodowawczej dot. działki nr 10/1 obręb Stepnica

czytaj wiecej
66
2021-10-11

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego LE351_Grzedzice_103 sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS, na terenie działki nr 1/3 obręb 0013 Lipnik, gmina Stargard, powiat stargardzki,

czytaj wiecej
67
2021-10-11

karta inf. decyzja budowa stacji Gazowej - Lipnik

budowa sieci gazowej przesyłowej w zakresie: − budowy stacji gazowej z układem regulacji ciśnienia o przepustowości Q+50 000 m 3 /h, MOP 6,3/5,5 MPa wraz z infrastrukturą towarzyszącą ( w tym wewnętrzną droga dojazdową ), − budowy odcinka gazociągu przesyłowego wlotowego DN300 MOP 6,3 MPa, − budowy odcinka gazociągu przesyłowego wylotowego DN300 MOP 5,4 MPa, rozbiórkę: - odcinka gazociągu DN300 MOP 6,3 MPa, - istniejącego zespołu zaporowo – upustowego 1112f2b oraz 1112F2, - części istniejącego ogrodzenia oraz istniejącego monobloku izolacyjnego, zlokalizowanych na działce nr 12/8 w obrębie Lipnik gm. Stargard. Przedsięwzięcie jest częścią zadania pn.: „Zabudowa układu redukcji ciśnienia na kierunek Szczecin na SRP Stargard – Lipnik.”

czytaj wiecej
68
2021-10-08

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa i gminnych

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa i gminnych przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej do trzech lat, położonej na terenie Miasta Szczecin przy ul. Morwowej, oznaczonej jako działka nr 18/2 o pow. 645 m2.

czytaj wiecej
69
2021-10-08

ogłoszenie nr 84 (KPRM 85694) - inspektor wojewódzki ds. nadzoru i kontroli w pomocy społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
70
2021-10-07

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa - części działki nr 24/1 o pow. 1246 m2, położonej w obr. Warnowo, gm. Wolin - przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat, w trybie bezprzetargowym.

czytaj wiecej
71
2021-10-07

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 145/1 obręb Wysoka, gmina Boleszkowice przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 145/1 obręb Wysoka, gmina Boleszkowice przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

czytaj wiecej
72
2021-10-06

Karta informacyjna - wniosek-Rozbudowa Terminalu LNG w Świnoujściu w oparciu o układ regazyfikatorów SCV.pdf

Zmiana decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 67/2018 z 21.06.2018 r. o pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie terminalu, dla zadania pn.: „Rozbudowa Terminalu LNG w Świnoujściu w oparciu o układ regazyfikatorów SCV i zwiększenie mocy regazyfikacyjnej”.

czytaj wiecej
73
2021-10-06

obwieszczenie o wydaniu decyzji -Rozbudowa dróg w obrębie miejscowości Mielno.docx

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu odwołania od decyzji Starosty Koszalińskiego nr B/686/2021/ZRID z 13 lipca 2021 r. znak: B.6740.346.2021.AŁ o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa dróg w obrębie miejscowości Mielno – ul. Chrobrego, część ul. Lechitów oraz część ul. 6-go Marca – na odcinku od km 0+000 do km 1+860” na działkach: • działki przeznaczone pod inwestycję: 13/10 (projektowana z podziału działki 13/7), 153/4 (projektowana z podziału działki 153/2), 158/2 (projektowana z podziału działki 158), 160/4 (projektowana z podziału działki 160/2), 216/20 (projektowana z podziału działki 216/5), 216/18 (projektowana z podziału działki 216/13), 217/4 (projektowana z podziału działki 217/1), 261/2 (projektowana z podziału działki 261/1), 837/2 (projektowana z podziału działki 837), 884/1 (projektowana z podziału działki 884), 37/2, 101/3, 103/11, 156/15, 159/20, 166/2, 166/4, 212/13, 867/2, 867/3, 38, 212/10, 50/1, 55/1, 109/2, 145/1, 149, 156/14, 154, 214/3, 216/3, 216/2, 170/4 w obrębie nr 0020 Mielno; • działki, z których korzystanie będzie ograniczone, przeznaczone pod przebudowę dróg innych kategorii, przebudowę i budowę sieci uzbrojenia terenu oraz pod budowę zjazdów: 10/4, 444/1, 13/9, 42/14, 135/7, 138/3, 146/3, 154, 820/2, 214/3, 233/11, 233/10, 226/42, 222, 216/6, 216/14, 213/6, 161/3 w obrębie 0020 Mielno Wojewoda Zachodniopomorski 23 września 2021 r. wydał decyzję znak: K-AP-2.7840.83-1.2021.PP utrzymującą ww. decyzję w mocy.

czytaj wiecej
74
2021-10-06

obwieszczenie-Rozbudowa Terminalu LNG w Świnoujściu w oparciu o układ regazyfikatorów SCV.doc

Na podstawie art. 15 w związku z art. 8 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2020 r., poz. 1866) zawiadamia się, że na wniosek z 01.10.2021 r. Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A., działającego poprzez pełnomocnika Pana Piotra Rułkę, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 67/2018 z 21.06.2018 r. o pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie terminalu, dla zadania pn.: „Rozbudowa Terminalu LNG w Świnoujściu w oparciu o układ regazyfikatorów SCV i zwiększenie mocy regazyfikacyjnej”.

czytaj wiecej
75
2021-10-05

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 198/3, nr 198/4, nr 198/5 i nr 198/6 obręb 16 m. Stargard przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 198/3, nr 198/4, nr 198/5 i nr 198/6 obręb 16 m. Stargard przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

czytaj wiecej
76
2021-10-05

karta inf. wniosek MOP Jarkowo Południe

Budowa stacji paliw z restauracją wraz z rozbudową infrastruktury technicznej: elektroenergetycznej, kanalizacyjnej, wodociągowej, drogowej oraz przebudową obiektów i urządzeń wykonanych w etapie I na terenie MOP kat. II Jarkowo Południe, droga ekspresowa S6 Kiełpino – Kołobrzeg Zachód w m. Rymań, dz. nr 2/1 obręb 0055 Jarkowo, nr 3/1, 4, 5/1, 165, 33/2, 163/1 obręb 0081 Kinowo.

czytaj wiecej
77
2021-10-05

serwisant urządzeń elektronicznych w Biurze Logistyki i Zamówień Publicznych

czytaj wiecej
78
2021-10-04

karta inf. wniosek MOP Jankowo Północ

Budowa stacji paliw z restauracją wraz z rozbudową infrastruktury technicznej: elektroenergetycznej, kanalizacyjnej, wodociągowej, drogowej oraz przebudową obiektów i urządzeń wykonanych w etapie I na terenie MOP kat. II Jarkowo Północ, droga ekspresowa S6 Kiełpino – Kołobrzeg Zachód w m. Rymań, dz. nr 2/1 obręb 0055 Jarkowo, nr 3/1, 4, 5/1, 165 obręb 0081 Kinowo.

czytaj wiecej
79
2021-10-04

karta inf. wniosek - budowa przedpola bloku nr 9 i nr 10

Budowa przedpola bloku nr 9 i 10 oraz przedpola zasilania rezerwowego na dz. nr 69/5 obręb Krajnik 0028 w gminie Gryfino w ramach zadania „Budowa układu wyprowadzenia mocy do sieci elektroenergetycznej wraz z układem zasilania rezerwowego dla dwóch bloków gazowo-parowych dla PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra”

czytaj wiecej
80
2021-10-04

ogłoszenie nr 71 (KPRM 83488) - starszy inspektor wojewódzki ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
81
2021-10-04

ogłoszenie nr 72 (KPRM 83619) - starszy inspektor wojewódzki ds. odwołań i kontroli urzędów pracy realizujących zadania usług rynku pracy

czytaj wiecej
82
2021-10-04

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 622 obręb 06 m. Białogard przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 622 obręb 06 m. Białogard przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

czytaj wiecej
83
2021-10-04

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 365 obręb 17 m. Białogard przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 365 obręb 17 m. Białogard przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

czytaj wiecej
84
2021-09-30

Lista zatwierdzonych wniosków w ramach realizacji Programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne" ogłoszonego w 2021 r.

czytaj wiecej
85
2021-09-29

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dotyczące Farmy Wiatrowej Wierzchomino EW L5

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zmianami), zawiadamiam że na wniosek pani Agnieszki Chromińskiej – pełnomocnika ENERTRAG Dunowo Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, z 31.08.2021 r. (uzupełniony 20.09.2021 r.), zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji Starosty Koszalińskiego Nr B/1106/2019 z 28.11.2019 r., znak: B.6740.61.2019.ŁD, utrzymanej w mocy decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z 06.08.2020 r., znak: K-AP-2.7840.120-10.2019.AN o pozwoleniu na budowę Farmy Wiatrowej Wierzchomino: Elektrowni wiatrowej EW L5, zlokalizowanej na działce nr 8, obręb 0010 Wierzchomino, gmina Będzino, powiat koszaliński.

czytaj wiecej
86
2021-09-29

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dotyczące Farmy Wiatrowej Wierzchomino EW L4

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zmianami), zawiadamiam że na wniosek pani Agnieszki Chromińskiej – pełnomocnika ENERTRAG Dunowo Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, z 31.08.2021 r. (uzupełniony 20.09.2021 r.), zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji Starosty Koszalińskiego Nr B/1102/2019 z 28.11.2019 r., znak: B.6740.60.2019.ŁD, utrzymanej w mocy decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z 07.08.2020 r., znak: K-AP-2.7840.116-12.2019.AN, o pozwoleniu na budowę Farmy Wiatrowej Wierzchomino: Elektrowni wiatrowej EW L4, zlokalizowanej na działce nr 26/1, obręb 0010 Wierzchomino, gmina Będzino, powiat koszaliński.

czytaj wiecej
87
2021-09-29

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dotyczące Farmy Wiatrowej Wierzchomino EW L3

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zmianami), zawiadamiam że na wniosek pani Agnieszki Chromińskiej – pełnomocnika ENERTRAG Dunowo Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, z 31.08.2021 r. (uzupełniony 20.09.2021 r.), zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji Starosty Koszalińskiego Nr B/1104/2019 z 28.11.2019 r., znak: B.6740.59.2019.ŁD, utrzymanej w mocy decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z 07.08.2021 r., znak: K-AP-2.7840.118-11.2019.AN, o pozwoleniu na budowę Farmy Wiatrowej Wierzchomino: Elektrowni wiatrowej EW L3, zlokalizowanej na działce nr 13, obręb 0010 Wierzchomino, gmina Będzino, powiat koszaliński.

czytaj wiecej
88
2021-09-29

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dotyczące Farmy Wiatrowej Wierzchomino EW L2

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zmianami), zawiadamiam że na wniosek pani Agnieszki Chromińskiej – pełnomocnika ENERTRAG Dunowo Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, z 31.08.2021 r. (uzupełniony 20.09.2021 r.), zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji Starosty Koszalińskiego Nr B/1105/2019 z 28.11.2019 r., znak: B.6740.58.2019.ŁD, utrzymanej w mocy decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z 05.08.2020 r., znak: K-AP-2.7840.119-11.2019.AN, o pozwoleniu na budowę Farmy Wiatrowej Wierzchomino: Elektrowni wiatrowej EW L2, zlokalizowanej na działce nr 13, obręb 0010 Wierzchomino, gmina Będzino, powiat koszaliński.

czytaj wiecej
89
2021-09-29

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dotyczące Farmy Wiatrowej Wierzchomino EW K6

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zmianami), zawiadamiam że na wniosek pani Agnieszki Chromińskiej – pełnomocnika ENERTRAG Dunowo Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, z 31.08.2021 r. (uzupełniony 20.09.2021 r.), zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji Starosty Koszalińskiego Nr B/1094/2019 z 28.11.2019 r., znak: BOS.6740.334.2019.ŁD/SR, utrzymanej w mocy decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z 20.08.2020 r., znak: K-AP-2.7840.111-12.2019.AN, o pozwoleniu na budowę Farmy Wiatrowej Wierzchomino: Elektrowni wiatrowej EW K6, zlokalizowanej na działce nr 52, obręb 0122 Wierzchominko, gmina Będzino, powiat koszaliński.

czytaj wiecej
90
2021-09-29

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dotyczące Farmy Wiatrowej Wierzchomino EW K3

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zmianami), zawiadamiam że na wniosek pani Agnieszki Chromińskiej – pełnomocnika ENERTRAG Dunowo Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, z 31.08.2021 r. (uzupełniony 20.09.2021 r.), zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji Starosty Koszalińskiego Nr B/1093/2019 z 28.11.2019 r., znak: BOŚ.6740.336.2016.ŁD/SR, utrzymanej w mocy decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z 01.09.2020 r., znak: K-AP-2.7840.114-12.2019.AN, o pozwoleniu na budowę Farmy Wiatrowej Wierzchomino: Elektrowni wiatrowej EW K3, zlokalizowana na działce nr 83, obręb 0122 Wierzchominko, gmina Będzino, powiat koszaliński.

czytaj wiecej
91
2021-09-29

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dotyczące Farmy Wiatrowej Wierzchomino EW K2

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zmianami), zawiadamiam że na wniosek pani Agnieszki Chromińskiej – pełnomocnika ENERTRAG Dunowo Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, z 31.08.2021 r. (uzupełniony 20.09.2021 r.), zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji Starosty Koszalińskiego Nr B/1092/2019 z 28.11.2019 r., znak: BOŚ.6740.330.2016.ŁD/SR, utrzymanej w mocy decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z 27.08.2020 r., znak: K-AP-2.7840.112-12.2019.AN, o pozwoleniu na budowę Farmy Wiatrowej Wierzchomino: Elektrowni wiatrowej EW K2, zlokalizowanej na działce nr 82/1, obręb 0122 Wierzchominko, gmina Będzino, powiat koszaliński.

czytaj wiecej
92
2021-09-29

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dotyczące Farmy Wiatrowej Wierzchomino EW K1

Zawiadamiam, że na wniosek pani Agnieszki Chromińskiej – pełnomocnika ENERTRAG Dunowo Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, z 31.08.2021 r. (uzupełniony 20.09.2021 r.), zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji Starosty Koszalińskiego Nr B/1091/2019 z 28.11.2019 r., znak: BOŚ.6740.332.2016.ŁD/SR, utrzymanej w mocy decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z 31.08.2020 r., znak: K-AP-2.7840.113-12.2019.AN, o pozwoleniu na budowę Farmy Wiatrowej Wierzchomino: Elektrowni wiatrowej EW K1, zlokalizowana na działce nr 83, obręb 0122 Wierzchominko, gmina Będzino, powiat koszaliński.

czytaj wiecej
93
2021-09-29

Decyzja Nr 3/2021 z 28 września 2021r. w sprawie zmiany pozwolenia na budowę.

Decyzja Nr 3/2021 z 28 września 2021r. w sprawie zmiany decyzji Starosty Gryfińskiego Nr 129/2015 z 24.03.2015r. znak: AB.6740.5.43.2014.LW

czytaj wiecej
94
2021-09-29

karta informacyjna wniosek - budowa zamykajacego odcinka nabrzeża Duńskiego w Szczecinie

Budowa zamykającego odcinka nabrzeża Duńskiego w Szczecinie, na terenie portu morskiego, działka nr 4/12, obręb 1084 Szczecin.

czytaj wiecej
95
2021-09-29

karta infor. na bip - wniosek dotyczący budowy farmy wiatrowej Wierzchomino EW L5

Zmiana decyzji Starosty Koszalińskiego Nr B/1106/2019 z 28.11.2019 r., znak: B.6740.61.2019.ŁD, utrzymanej w mocy decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z 06.08.2020 r., znak: K-AP-2.7840.120-10.2019.AN, o pozwoleniu na budowę Farmy Wiatrowej Wierzchomino: Elektrowni wiatrowej EW L5, zlokalizowanej na działce nr 8, obręb 0010 Wierzchomino, gmina Będzino, powiat koszaliński.

czytaj wiecej
96
2021-09-29

karta infor. na bip - wniosek dotyczący budowy farmy wiatrowej Wierzchomino EW L4

Zmiana decyzji Starosty Koszalińskiego Nr B/1102/2019 z 28.11.2019 r., znak: B.6740.60.2019.ŁD, utrzymanej w mocy decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z 07.08.2020 r., znak: K-AP-2.7840.116-12.2019.AN, o pozwoleniu na budowę Farmy Wiatrowej Wierzchomino: Elektrowni wiatrowej EW L4, zlokalizowanej na działce nr 26/1, obręb 0010 Wierzchomino, gmina Będzino, powiat koszaliński.

czytaj wiecej
97
2021-09-29

karta infor. na bip - wniosek dotyczący budowy farmy wiatrowej Wierzchomino EW L3

Zmiana decyzji Starosty Koszalińskiego Nr B/1104/2019 z 28.11.2019 r., znak: B.6740.59.2019.ŁD, utrzymanej w mocy decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z 07.08.2021 r., znak: K-AP-2.7840.118-11.2019.AN, o pozwoleniu na budowę Farmy Wiatrowej Wierzchomino: Elektrowni wiatrowej EW L3, zlokalizowanej na działce nr 13, obręb 0010 Wierzchomino.

czytaj wiecej
98
2021-09-29

karta infor. na bip - wniosek dotyczący budowy farmy wiatrowej Wierzchomino EW L2

zmiana decyzji Starosty Koszalińskiego Nr B/1105/2019 z 28.11.2019 r., znak: B.6740.58.2019.ŁD, utrzymanej w mocy decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z 05.08.2020 r., znak: K-AP-2.7840.119-11.2019.AN, o pozwoleniu na budowę Farmy Wiatrowej Wierzchomino: Elektrowni wiatrowej EW L2, zlokalizowanej na działce nr 13, obręb 0010 Wierzchomino, gmina Będzino, powiat koszaliński.

czytaj wiecej
99
2021-09-29

karta infor. na bip - wniosek dotyczący budowy farmy wiatrowej Wierzchomino EW K6

Zmiana decyzji Starosty Koszalińskiego Nr B/1094/2019 z 28.11.2019 r., znak: BOS.6740.334.2019.ŁD/SR, utrzymanej w mocy decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z 20.08.2020 r., znak: K-AP-2.7840.111-12.2019.AN, o pozwoleniu na budowę Farmy Wiatrowej Wierzchomino: Elektrowni wiatrowej EW K6, zlokalizowanej na działce nr 52, obręb 0122 Wierzchominko, gmina Będzino, powiat koszaliński.

czytaj wiecej
100
2021-09-29

karta infor. na bip - wniosek dotyczący budowy farmy wiatrowej Wierzchomino EW K3

Zmiana decyzji Starosty Koszalińskiego Nr B/1093/2019 z 28.11.2019 r., znak: BOŚ.6740.336.2016.ŁD/SR, utrzymanej w mocy decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z 01.09.2020 r., znak: K-AP-2.7840.114-12.2019.AN, o pozwoleniu na budowę Farmy Wiatrowej Wierzchomino: Elektrowni wiatrowej EW K3, zlokalizowanej na działce nr 83, obręb 0122 Wierzchominko, gmina Będzino, powiat koszaliński.

czytaj wiecej
101
2021-09-29

karta infor. na bip - wniosek dotyczący budowy farmy wiatrowej Wierzchomino EW K2

Zmiana decyzji Starosty Koszalińskiego B/1092/2019 z 28.11.2019 r., znak: BOŚ.6740.330.2016.ŁD/SR , utrzymanej w mocy decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z 27.08.2020 r., znak: K-AP-2.7840.112-12.2019.AN, o pozwoleniu na budowę Farmy Wiatrowej Wierzchomino: Elektrowni wiatrowej EW K2, zlokalizowanej na działce nr 82/1, obręb 0122 Wierzchominko, gmina Będzino, powiat koszaliński.

czytaj wiecej
102
2021-09-29

karta infor. na bip - wniosek dotyczący budowy farmy wiatrowej Wierzchomino EW K1

zmiana decyzji Starosty Koszalińskiego Nr B/1091/2019 z 28.11.2019 r., znak: BOŚ.6740.332.2016.ŁD/SR, utrzymanej w mocy decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z 31.08.2020 r., znak: K-AP-2.7840.113-12.2019.AN, o pozwoleniu na budowę Farmy Wiatrowej Wierzchomino: Elektrowni wiatrowej EW K1, zlokalizowanej na działce nr 83, obręb 0122 Wierzchominko, gmina Będzino, powiat koszaliński.

czytaj wiecej
103
2021-09-29

karta inf. na bip-decyzja dotycząca budowy budowy elektrowni wiatrowych w obrębie Troszyn

Zmiana decyzji Starosty Gryfińskiego Nr 129/2015 z 24.03.2015 r., znak: AB.6740.5.43. 2014.LW, o pozwoleniu na budowę „Zespołu Elektrowni Wiatrowych Wysoka III – Wierzchlas wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, składającego się z trzech elektrowni wiatrowych o mocy 2,4 MW każda, zlokalizowanych na terenie działki nr 84/1 w obrębie Troszyn (EW 1) oraz na terenie działki nr 328/1 w obrębie ewidencyjnym Troszyn (EW 2 i EW 3), wraz z drogami dojazdowymi, placami serwisowymi, stacjami transformatorowymi, budową linii kablowej SN 15 kV wraz z towarzyszącą kanalizacją sterowniczo – sygnalizacyjną linii światłowodowej.

czytaj wiecej
104
2021-09-29

Informacja dotycząca budowy elektrowni wiatrowych w obrębie Troszyn

Na podstawie art. 35 ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami), zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247), zawiadamia się, że w dniu 28.09.2021 r. została wydana decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 3/2021, znak: AP-1.7840.7.3-3.2021.GZ, zmieniająca decyzję Starosty Gryfińskiego Nr 129/2015 z 24.03.2015 r., znak: AB.6740.5.43.2014.LW, o pozwoleniu na budowę „Zespołu Elektrowni Wiatrowych Wysoka III – Wierzchlas wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, składającego się z trzech elektrowni wiatrowych o mocy 2,4 MW każda, zlokalizowanych na terenie działki nr 84/1 w obrębie Troszyn (EW 1) oraz na terenie działki nr 328/1 w obrębie ewidencyjnym Troszyn (EW 2 i EW 3), wraz z drogami dojazdowymi, placami serwisowymi, stacjami transformatorowymi, budową linii kablowej SN 15 kV wraz z towarzyszącą kanalizacją sterowniczo – sygnalizacyjną linii światłowodowej.

czytaj wiecej
105
2021-09-28

karta inf. wniosek budowa stacji Gazowej - Lipnik — kopia.pdf

budowa sieci gazowej przesyłowej w zakresie: − budowy stacji gazowej z układem regulacji ciśnienia o przepustowości Q+50 000 m 3 /h, MOP 6,3/5,5 MPa wraz z infrastrukturą towarzyszącą ( w tym wewnętrzną droga dojazdową ), − budowy odcinka gazociągu przesyłowego wlotowego DN300 MOP 6,3 MPa, − budowy odcinka gazociągu przesyłowego wylotowego DN300 MOP 5,4 MPa, rozbiórkę: - odcinka gazociągu DN300 MOP 6,3 MPa, - istniejącego zespołu zaporowo – upustowego 1112f2b oraz 1112F2, - części istniejącego ogrodzenia oraz istniejącego monobloku izolacyjnego, zlokalizowanych na działce nr 12/8 w obrębie Lipnik gm. Stargard. Przedsięwzięcie jest częścią zadania pn.: „Zabudowa układu redukcji ciśnienia na kierunek Szczecin na SRP Stargard – Lipnik.”

czytaj wiecej
106
2021-09-28

Karta inf. Budowa drogi S3 Troszyn – Świnoujście. Odcinek 1. Świnoujście - Dargobądz (bez węzła).pdf

Budowa drogi S3 Troszyn – Świnoujście. Odcinek 1. Świnoujście - Dargobądz (bez węzła)

czytaj wiecej
107
2021-09-28

Obwieszczenie wszczęcia Budowa drogi S3 Troszyn – Świnoujście. Odcinek 1. Świnoujście - Dargobądz (bez węzła).doc

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1363) zawiadamia się, że na wniosek z 28.06.2021 r. (uzupełniony 24.09.2021 r.) Pana Grzegorza Wtykło, występującego w imieniu Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi S3 Troszyn – Świnoujście. Odcinek 1. Świnoujście - Dargobądz (bez węzła)”.

czytaj wiecej
108
2021-09-28

OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH/ZUZYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO ZACHODNIOPOMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W SZCZECINIE

OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH/ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO ZACHODNIOPOMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W SZCZECINIE

czytaj wiecej
109
2021-09-27

Ogłoszenie Nr 70 (KPRM 83484) inspektor wojewódzki ds.zezwoleń na pracę w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

czytaj wiecej
110
2021-09-24

ogłoszenie nr 75 (BIP KPRM 83762) starszy inspektor ds. budżetu w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

czytaj wiecej
111
2021-09-22

ogłoszenie nr 60 (BIP KPRM 81815) inspektor wojewódzki ds. wydawania decyzji w zakresie specustaw w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej

czytaj wiecej
112
2021-09-20

ogłoszenie nr 63 (KPRM 82262) - zastępca kierownika oddziału ds. dyspozytorni medycznej w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

czytaj wiecej
113
2021-09-16

Ogłoszenie nr 65 KPRM:82647) starszy inspektor ds. postępowań administracyjnych w sprawach zezwoleń na pobyt czasowy i pracę w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców- zastępstwo

czytaj wiecej
114
2021-09-13

ogłoszenie nr 66 (BIP KPRM 82472) – inspektor wojewódzki ds. nadzoru nad bazami danych EGiB w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

czytaj wiecej
115
2021-09-13

ogłoszenie nr 64 (BIP KPRM nr 82377) inspektor wojewódzki ds. kontroli i nadzoru w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

czytaj wiecej
116
2021-09-10

INFORMACJA O ZBĘDNYCH/ZUZYTYCH SKŁĄDNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO ZACHODNIOPOMORSKIEGO URZEDU WOJEWÓDZKIEGO W SZCZECINIE

INFORMACJA O ZBĘDNYCH/ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO ZACHODNIOPOMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W SZCZECINIE

czytaj wiecej
117
2021-09-08

Decyzja ZRID z 23.08.2021 Budowa drogi S6 na odcinku Koszalin – Słupsk. Odcinek 1. Koniec obwodnicy Koszalina i Sianowa - początek obwodnicy m. Sławno

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi S6 na odcinku Koszalin – Słupsk” Część nr 1 Dokumentacja 1: Odcinek 1: „Koniec obwodnicy Koszalina i Sianowa /bez w. „Sianów Wschód”/ - początek obwodnicy m. Sławno /z w. „Bobrowice”/”

czytaj wiecej
118
2021-09-07

karta infor. na bip - wniosek dotyczący budowy elektrowni wiatrowych w m. Jeżyce i Jeżyczki

Zmiana decyzji Starosty Gryfińskiego Nr 129/2015 z 24.03.2015 r., znak: AB.6740.5.43. 2014.LW, o pozwoleniu na budowę „Zespołu Elektrowni Wiatrowych Wysoka III – Wierzchlas wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, składającego się z trzech elektrowni wiatrowych o mocy 2,4 MW każda, zlokalizowanych na terenie działki nr 84/1 w obrębie Troszyn (EW 1) oraz na terenie działki nr 328/1 w obrębie ewidencyjnym Troszyn (EW 2 i EW 3), wraz z drogami dojazdowymi, placami serwisowymi, stacjami transformatorowymi, budową linii kablowej SN 15 kV wraz z towarzyszącą kanalizacją sterowniczo – sygnalizacyjną linii światłowodowej.

czytaj wiecej
119
2021-09-07

czytaj wiecej
120
2021-09-06

Obwieszczenie o wydaniu w dniu 26 sierpnia 2021 r. decyzji znak K-AP-2.7840.117-16.2019.AN – Farma Wiatrowa Wierzchomino Elektrownia Wiatrowa EW L1

Zgodnie z art. 49 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2021 r. poz.735) zawiadamia się, że po rozpatrzeniu odwołań od decyzji Starosty Koszalińskiego z 28 listopada 2019r. nr B/1103/2019 znak: B.6740.57.2019.ŁD zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę Farmy Wiatrowej Wierzchomino; Elektrownia Wiatrowa EW L1 na działce nr 96/1 obręb ewidencyjny Wierzchominko gmina Będzino Wojewoda Zachodniopomorski 26 sierpnia 2021 r. wydał decyzję znak: K-AP-2.7840.117- 16.2019.AN utrzymującą w mocy ww. decyzję Starosty Koszalińskiego.

czytaj wiecej
121
2021-08-31

Ogłoszenie nr 51 (KPRM 80813) - starszy inspektor ds. budżetu w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie

czytaj wiecej
122
2021-08-31

Ogłoszenie nr 53 (KPRM:81466)  inspektor wojewódzki ds.odwołań i kontroli urzędów pracy realizujących zadania usług rynku pracy w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
123
2021-08-26

Ogłoszenie nr 54 (KPRM:81459) starszy inspektor wojewódzki ds. postępowań egzekucyjnych w ochronie zdrowia w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
124
2021-08-25

Ogłoszenie nr 61 (KPRM 82258) starszy inspektor wojewódzki ds.przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
125
2021-08-25

Ogłoszenie nr 59 (KPRM 81486)  starszy inspektor ds. postepowań administracyjnych w sprawach zezwoleń na pobyt czasowy i pracę w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - zastępstwo

czytaj wiecej
126
2021-08-25

Ogłoszenie Nr 50 (KPRM:80959) starszy inspektor ds. obsługi klienta w sprawach cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Delegaturze ZUW w Koszalinie

czytaj wiecej
127
2021-08-25

Ogłoszenie nr 46 (KPRM: 80581) starszy inspektor ds. obsługi klienta w sprawach cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Delegaturze ZUW w Koszalinie

czytaj wiecej
128
2021-08-25

Ogłoszenie Nr 48 (KPRM 81094) inspektor ds. planowania przestrzennego w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej

czytaj wiecej
129
2021-08-24

Ogłoszenie nr 57 (KPRM 81360) starszy inspektor wojewódzki ds. wydawania decyzji w I instancji w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej

czytaj wiecej
130
2021-08-24

Ogłoszenie nr 39 (KPRM 80742) Starszy inspektor wojewódzki ds. administracji architektoniczno-budowlanej II instancji w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej

czytaj wiecej
131
2021-08-18

ogłoszenie nr 47 (BIP KPRM 80575) – inspektor wojewódzki ds. zakładów pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej oraz ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
132
2021-08-18

ogłoszenie nr 56 (BIP KPRM 81326) – inspektor wojewódzki ds. organizacji i nadzoru w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

czytaj wiecej
133
2021-08-18

Obwieszczenie z dnia 13 sierpnia 2021 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Szczecinie

czytaj wiecej
134
2021-08-18

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Szczecinie [SZ.RUZ.4210.131-2.2021.KS]

czytaj wiecej
135
2021-08-18

Obwieszczenie z dnia 12 sierpnia 2021 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Szczecinie

czytaj wiecej
136
2021-08-18

Informacja Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dot. projektu pn. „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, w nawiązaniu do pisma znak BON-II.7423.31.2021.AKU z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie przekazania czterech raportów, które powstały w ramach realizacji Zadania 1 projektu pn. „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych uprzejmie informuje, że ww. raporty opublikowano na stronie internetowej Biura również w wersjach alternatywnych, tj. wszystkie dokumenty w formie tekstu łatwego do czytania i rozumienia. Natomiast ważne informacje na temat trzech raportów z analizy stanu zastanego przetłumaczono na Polski Język Migowy.

czytaj wiecej
137
2021-08-13

karta informacyjna-decyzja budowa zewnętrznej kanalizacji deszczowej w Gaskach

Budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej i systemu rozsączania wód opadowych w Gąskach, na terenie pasa technicznego brzegu morskiego, działka nr 22/14, obręb Gąski, gmina Mielno

czytaj wiecej
138
2021-08-12

ogłoszenie nr 58 (BIP KPRM 81402) – inspektor wojewódzki ds. nadzoru nad bazami danych zasobu w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

czytaj wiecej
139
2021-08-11

Ogłoszenie nr 45 (KPRM 80577) inspektor ds. obsługi klienta w sprawach paszportowych w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

czytaj wiecej
140
2021-08-05

Ogłoszenie Nr 44 - starszy inspektor ds. postępowań administracyjnych w sprawach zezwoleń na pobyt czasowy i pracę w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

czytaj wiecej
141
2021-08-02

ogłoszenie nr 55 (BIP KPRM 81166) – inspektor wojewódzki ds. nadzoru nad bazami danych EGiB w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

czytaj wiecej
142
2021-08-02

ogłoszenie nr 52 (BIP KPRM 80843) – starszy inspektor ds. nadzoru i kontroli w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

czytaj wiecej
143
2021-07-29

ogłoszenie nr 42 (KPRM 80133) - kierownik oddziału ds. kierownik dyspozytorni medycznej w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

czytaj wiecej
144
2021-07-29

ogłoszenie nr 49 (KPRM 80668) - inspektor wojewódzki ds. bezpieczeństwa publicznego i współpracy z organizacjami pozarządowymi w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

czytaj wiecej
145
2021-07-20

dyspozytor medyczny w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

czytaj wiecej
146
2021-07-06

Zmiana Programu Centra opiekuńczo-mieszkalne oraz wzory umów

czytaj wiecej
147
2021-06-10

Informacja dotycząca Sprawozdania z realizacji działań na rzecz osób bezdomnych w województwach za rok 2020

czytaj wiecej
148
2021-06-09

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 5/8 i nr 5/9 obręb 3025 Szczecin przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 5/8 i nr 5/9 obręb 3025 Szczecin przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym

czytaj wiecej
149
2021-05-31

Obwieszczenie z dnia 24 maja 2021 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Szczecinie

czytaj wiecej
150
2021-05-27

Raporty z zadania Przeprowadzenie diagnozy potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z analizą rozwiązań prawnych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

czytaj wiecej
151
2021-05-27

Informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie nagrody specjalnej Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

Minister Rodziny i Polityki Społecznej przyzna w 2021 r. nagrody za wybitne oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej.

czytaj wiecej
152
2021-05-27

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA o naborze wniosków w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne”

czytaj wiecej
153
2021-05-19

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży, oznaczonej jako działka nr 244/3 o pow. 0,1878 ha, położonej w obr. ew. Kowalki, gmina Tychowo, zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 52 o pow. użytk. 68,97 m2- przetarg ustny nieograniczony

czytaj wiecej
154
2021-05-11

Lista zatwierdzonych wniosków w ramach programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne"

czytaj wiecej
155
2021-05-11

Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn.

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Centra opiekuńczo-mieszkalne".

czytaj wiecej
156
2021-05-10

obwieszczenie o wydaniu decyzji odszkodowawczej dot. działki nr 489/5 obręb Racimierz

obwieszczenie o wydaniu decyzji odszkodowawczej dot. działki nr 489/5 obręb Racimierz

czytaj wiecej
157
2021-04-30

Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej oraz przeciwdziałania HIV/AIDS na 2020 rok”

czytaj wiecej
158
2021-04-26

Wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie projektów z zakresu pomocy społecznej w 2021 r.

czytaj wiecej
159
2021-04-21

Średnia miesięczna wojewódzka kwota dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy, powiatowych ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz klubach samopomocy na 2021 r.

czytaj wiecej
160
2021-04-19

Raport z działalności nadzorczej i kontrolnej nad wykonywaniem zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 2019-2020

czytaj wiecej
161
2021-04-15

Ogłoszenie o zamiarze powołania członka Rady Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Szczecinie reprezentującego organizacje pacjentów działające na rzecz praw pacjenta

PIERWSZA PUBLIKACJA

czytaj wiecej
162
2021-04-07

Raport z działalności nadzorczej i kontrolnej nad wykonywaniem zadań z zakresu pomocy społecznej w latach 2019-2020

czytaj wiecej
163
2021-04-07

Wyniki naboru wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego

czytaj wiecej
164
2021-04-01

Wyniki naboru wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego

czytaj wiecej
165
2021-03-29

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 374/32 obręb Chełm Gryficki przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 374/32 obręb Chełm Gryficki przeznaczonej do dzierżawy

czytaj wiecej
166
2021-03-29

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa działka nr 585/10 obręb Rewal 1 i nr 438/20 obręb Rewal 2 przeznaczonej do dzierżawy na okres 3 lat

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa działka nr 585/10 obręb Rewal 1 i nr 438/20 obręb Rewal 2 przeznaczonej do dzierżawy na okres 3 lat

czytaj wiecej
167
2021-03-26

Zmiana terminu publikacji wyników otwartego konkursu ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej w 2021 roku

Komunikat Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie zmiany terminu ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej w 2021 r.

czytaj wiecej
168
2021-03-22

Informacja o projekcie „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”

Projekt skierowany jest do grup osób z niepełnosprawnościami, ich najbliższego otoczenia oraz instytucji wspierających – tj. organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego.

czytaj wiecej
169
2021-03-19

STRATEGOR. Bezpłatne usługi dla gmin - wspierane przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

Zachęcamy Państwa do skorzystania z bezpłatnych usług w ramach projektu „STRATEGOR. Opracowanie narzędzia do programowania strategicznego w obszarze przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na poziomie lokalnym dla jednostek samorządu terytorialnego”

czytaj wiecej
170
2021-03-10

Obwieszczenie zawiadomienia o wydaniu decyzji na inwestycję " Budowa stanowiska do załadunku, rozładunku i bunkrowania statków w porcie zewnętrznym w Świnoujściu

czytaj wiecej
171
2021-03-05

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 118/9, obręb 8 Stargard i 10/4, 10/7 obręb 14 Stargard, gmina Stargard, przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres odpowiednio 3 i 2 lat.

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 118/9, obręb 8 Stargard i 10/4, 10/7 obręb 14 Stargard, gmina Stargard, przeznaczonych do dzierżawy.

czytaj wiecej
172
2021-03-04

Podręcznik użytkownika Systemu Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ)

czytaj wiecej
173
2021-02-16

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do MON.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie obwałowań obiektu magazynowego wraz z rozbiórką, budową oraz przebudową infrastruktury technicznej i komunikacyjnej a także rozbiórką, budową i przebudową ogrodzenia na terenie kompleksu wojskowego w Świdwinie na terenie działek nr 3/214, 3/209 w obrębie ewidencyjnym 003 miasta Świdwin

czytaj wiecej
174
2021-02-12

Komunikat w sprawie wydłużenia terminu ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów w ramach Programów:

czytaj wiecej
175
2021-02-10

Obwieszczenie z dnia 9 lutego 2021 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Szczecinie

czytaj wiecej
176
2021-02-09

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej dotyczącej oceny ofert na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w 2021 roku

Wojewoda Zachodniopomorski zaprasza przedstawicieli trzeciego sektora do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert, które zostaną złożone w ramach konkursu na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej w 2021 roku

czytaj wiecej
177
2021-01-29

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej w roku 2021

czytaj wiecej
178
2021-01-22

Program Wspieraj Seniora na rok 2021

czytaj wiecej
179
2021-01-21

Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku ruchomego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie

Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku ruchomego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie

czytaj wiecej
180
2021-01-20

ogłoszenie nr 82 (KPRM 71990) - inspektor wojewódzki ds. budżetu i sprawozdawczości w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
181
2021-01-18

Program Opieka 75+ edycja 2021

czytaj wiecej
182
2021-01-18

Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym - Edycja 2021 - Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert 2021

czytaj wiecej
183
2020-12-31

Komunikat w sprawie wydłużenia terminów naboru wniosków w ramach Programów resortowych MRiPS:

Minister Rodziny i Polityki Społecznej poinformował, że wydłuża się terminy naboru wniosków w ramach programów resortowych „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 oraz „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 w poniższym zakresie po to, by umożliwić gminom/powiatom ubiegającym się o przyznanie środków finansowych skompletowanie niezbędnej dokumentacji w bezpiecznym dla nich okresie.

czytaj wiecej
184
2020-12-22

Program współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej oraz przeciwdziałania HIV/AIDS, na 2021 rok

Zgodnie z art. 5b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 t.j.) Wojewoda Zachodniopomorski przyjął „Program współpracy z podmiotami niepublicznym, działającymi w zakresie pomocy społecznej i przeciwdziałania HIV/AIDS, na 2021 r.”.

czytaj wiecej
185
2020-12-16

Zaproszenie na spotkanie organizowane w ramach projektu „Polska Szczęśliwych Rodzin!”

Zapraszamy na spotkanie organizowane w ramach projektu „Polska Szczęśliwych Rodzin!”. Spotkanie odbędzie się 18 grudnia 2020 r. w godz. 9.00 – 15.30 w formie zdalnej na platformie MS TEAMS.

czytaj wiecej
186
2020-12-16

Projekt Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej i przeciwdziałania HIV/AIDS na 2021 r. – konsultacje społeczne

czytaj wiecej
187
2020-12-15

Projekt Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej i przeciwdziałania HIV/AIDS na 2021 r. – konsultacje społeczne

Wojewoda Zachodniopomorski podaje do konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy projekt ,,Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej oraz przeciwdziałania HIV/AIDS na 2021 r.”

czytaj wiecej
188
2020-12-11

"Analiza stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim za 2019 rok"

Wojewoda Zachodniopomorski zatwierdził "Analizę stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim za 2019 rok"

czytaj wiecej
189
2020-12-04

Nabór wniosków w ramach programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021

czytaj wiecej
190
2020-12-04

Nabór wniosków w ramach programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021

czytaj wiecej
191
2020-11-30

Komunikat dotyczący Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi na 2021 r.

Informacja o zmianie terminu publikacji „Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej i przeciwdziałania HIV/AIDS na 2021 r.”

czytaj wiecej
192
2020-11-18

Ogłoszenie o aukcji (ustnej licytacji)

O AUKCJI (ustnej licytacji) - SPRZEDAŻY ZBĘDNEGO SKŁADNIKA RZECZOWEGO MAJĄTKU RUCHOMEGO ZACHODNIOPOMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W SZCZECINIE

czytaj wiecej
193
2020-10-02

Ogłoszenie o konkursach pt.: „Pokażę Wam jak zdrowo o siebie dbam!” dla uczniów szkół podstawowych z terenu województwa zachodniopomorskiego: plastycznym dla klas I-IV oraz fotograficznym dla klas V-VIII

czytaj wiecej
194
2020-10-01

Informacja środowiskowa i Karta Informacyjna decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach PKP

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie infrastruktury pasażerskiej wraz ze zmianą zagospodarowania terenu przystanku Szczecin Zdunowo na terenie działki nr 1/14 obręb ewidencyjny 4015 Szczecin

czytaj wiecej
195
2020-09-29

Ogłoszenie o zamiarze powołania członka do Wojewódzkiej Komisji do Sprawa Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

czytaj wiecej
196
2020-09-22

ogłoszenie nr 39 - starszy inspektor wojewódzki ds. obsługi rachunkowej dowodów finansowo-księgowych oraz zaangażowania umów cywilnoprawnych w Biurze Organizacji i Kadr w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie - ogłoszenie o nabo

czytaj wiecej
197
2020-09-21

Ogłoszenie konkursu ofert na najem powierzchni użytkowej pod automaty samosprzedające z gorącymi i zimnymi napojami oraz przekąskami i kanapkami w budynku Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 4,

Ogłoszenie konkursu ofert na najem powierzchni użytkowej pod automaty samosprzedąjące z gorącymi i zimnymi napojami oraz przekąskami i kanapkami w budynku Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 4,

czytaj wiecej
198
2020-09-09

Komunikat w sprawie zamknięcia naboru wniosków na realizację resortowego Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”

W dniu 8.09.2020 r. Pan Minister Paweł Wdówik Sekretarz Stanu z upoważnienia Pani Marleny Maląg Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisał Komunikat w sprawie zamknięcia naboru wniosków na realizację resortowego Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”.

czytaj wiecej
199
2020-09-08

Ogłoszenie - Sprzedaż (ustna licytacjia) zbędnego składnika rzeczowego majątku ruchomego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Ogłoszenie - Sprzedaż (ustna licytacjia) zbędnego składnika rzeczowego majątku ruchomego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

czytaj wiecej
200
2020-09-03

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę nr 92/37 położoną w obrębie Zarańsko, gmina Drawsko Pomorskie

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę nr 92/37.

czytaj wiecej
201
2020-08-17

Rozstrzygnięcie „Programu asystent rodziny na rok 2020

Uprzejmie informuję, że Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w dniu 17 sierpnia 2020 r. rozstrzygnął „Program asystent rodziny na rok 2020.

czytaj wiecej
202
2020-08-11

Ogólnopolski konkurs testowy z zakresu bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym – bezpieczna obsługa zwierząt gospodarskich

czytaj wiecej
203
2020-08-10

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” edycja 2020-2021 – wydłużony termin składania ofert

Do 31 sierpnia br. organizacje pozarządowe mogą składać oferty konkursowe w ramach programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” w edycji 2020-2021. Pierwotny termin upływał 7 sierpnia.

czytaj wiecej
204
2020-08-05

Ogłoszenie nr 31 - starszy inspektor ds. BHP

czytaj wiecej
205
2020-08-03

Ogłoszenie nr 33 (KPRM 63798) - starszy specjalista w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

czytaj wiecej
206
2020-07-14

Program asystent na rok 2020

Uprzejmie informujemy, że Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w dniu 13 lipca 2020 r. ogłosił Program asystent na rok 2020, dotyczący dofinansowania kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających a rzecz rodzin w okresie pandemii COVID-19.

czytaj wiecej
207
2020-07-07

ogłoszenie nr 32 - starszy inspektor wojewódzki ds. refakcji dziennika Urzędowego w Wydziale Prawnym w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie - ogłoszenie w celu zastępstwa

czytaj wiecej
208
2020-06-23

Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku ruchomego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie

Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku ruchomego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie

czytaj wiecej
209
2020-06-08

Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zmian w warunkach realizacji programu wieloletniego „Senior+”

na lata 2015-2020 edycja 2020 określonych w ogłoszeniu konkursowym, w związku ze stanem epidemii COVID-19

czytaj wiecej
210
2020-06-03

Projekt „Strategii integracji obywateli państw trzecich województwa zachodniopomorskiego na lata 2020-2030”

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie podaje do konsultacji społecznych projekt „Strategii integracji obywateli państw trzecich województwa zachodniopomorskiego na lata 2020-2030”

czytaj wiecej
211
2020-06-02

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie odcinka kablowej linii elektroenergetycznej 15kV nr 405, dwóch słupów napowietrznej linii elektroenergetycznej 15kV wraz z demontażem linii napowietrznej 15kV po wybudowaniu linii kablowej na działkach nr 662/5, 1, 705 obręb ewidencyjny nr Żółtnica, gmina Szczecinek.

czytaj wiecej
212
2020-06-01

Komunikat o zatwierdzeniu listy rekomendowanych wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2020

W dniu 27 maja br. Pan Paweł Wdówik Sekretarz Stanu z upoważnienia Pani Marleny Maląg Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaakceptował Listę rekomendowanych wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2020 wraz z rekomendowaną wysokością kwoty przyznanych środków z Funduszu Solidarnościowego.

czytaj wiecej
213
2020-06-01

Komunikat o zatwierdzeniu listy rekomendowanych wniosków w ramach Programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” - edycja 2020

W dniu 27 maja br. Pan Paweł Wdówik Sekretarz Stanu z upoważnienia Pani Marleny Maląg Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaakceptował Listę rekomendowanych wniosków w ramach Programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych ” - edycja 2020 wraz z rekomendowaną wysokością kwoty przyznanych środków z Funduszu Solidarnościowego.

czytaj wiecej
214
2020-05-21

Komunikat o zmianie Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020

czytaj wiecej
215
2020-05-13

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4kV wraz z kanalizacją kablową elektroenergetyczną 0,4kV na działce nr 1/139 obręb ewidencyjny nr 1091 miasta Szczecin

czytaj wiecej
216
2020-04-30

Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej oraz przeciwdziałania HIV/AIDS na 2019 rok”

czytaj wiecej
217
2020-04-28

Komunikat w sprawie zmian w Programach "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2020 oraz "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" - edycja 2020 - COVID-19

czytaj wiecej
218
2020-04-21

Komunikat w sprawie zmian w Programach "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2020 oraz "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" - edycja 2020

czytaj wiecej
219
2020-04-17

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznych linii kablowych SN-15kV i nN-0,4kV, na terenie działki nr 12 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3040 miasta Szczecin

czytaj wiecej
220
2020-04-02

Komunikat w sprawie wydłużenia terminów w ramach Programów: Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych

czytaj wiecej
221
2020-03-20

ogłoszenie nr 2 (KPRM: 60089) - starszy inspektor wojewódzki ds. gospodarowania nieruchomościami w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

czytaj wiecej
222
2020-03-20

Nabór wniosków w ramach programu "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" - edycja 2020

czytaj wiecej
223
2020-03-20

Nabór wniosków w ramach programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2020

czytaj wiecej
224
2020-03-17

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej na działce nr 127 obręb ewidencyjny 4 Pyrzyce, miasto Pyrzyce

czytaj wiecej
225
2020-02-26

Obwieszczenie z dnia 20 lutego 2020 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Szczecinie

czytaj wiecej
226
2020-02-24

Obwieszczenie o udzieleniu na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa w ramach realizacji przedsięwzięcia: „Inwestycja stanowiąca infrastrukturę niezbędną do obsługi międzynarodowego Gazoci

czytaj wiecej
227
2020-02-14

Obwieszczenie o udzieleniu na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa zgody wodnoprawnej poprzez wydanie pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód oraz na wykonanie urządzeń wodnych

czytaj wiecej
228
2020-02-04

Obwieszczenie o udzieleniu na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A zgody wodnoprawnej poprzez wydanie pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód- odwodnienie gruntów w wykopach budowlanych, odprowadzenie wody z odwodni

czytaj wiecej
229
2020-02-04

Obwieszczenie o udzielieniu na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa w ramach realizacji inwestycji pod nazwą: Inwestycja stanowiąca infrastrukturę niezbędną do obsługi międzynarodowego Gazo

czytaj wiecej
230
2020-02-03

Średnia miesięczna wojewódzka kwota dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy, powiatowych ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz klubach samopomocy na 2020 r.

Na podstawie art. 51 c ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507) Wojewoda Zachodniopomorski ustalił średnią miesięczną wojewódzką kwotę dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy i powiatowych ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2020 r., w wysokości 1.752,50 zł oraz w klubach samopomocy w wysokości 560,80 zł.

czytaj wiecej
231
2020-01-27

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z wniosku spółki Operator Gazociągów Przesyłowych GAZSYSTEM SA, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych

czytaj wiecej
232
2020-01-27

PUBLICZNE OBWIESZCZENIE ZAWIADOMIENIA O WYDANIU DECZYJI na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02- 337 Warszawa w ramach realizacji przedsięwzięcia: „Inwestycja stanowiąca infrastrukturę niezbędną do obs

czytaj wiecej
233
2020-01-24

Oferta pracy dla lekarzy - Regionalny Szpital w Kołobrzegu

czytaj wiecej
234
2020-01-23

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku spółki Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych

czytaj wiecej
235
2020-01-20

Bezpłatne szkolenia z Elektronicznej Dokumentacji Medycznej

Uprzejmie informujemy, iż ruszyła II tura rejestracji na bezpłatne szkolenia dla szpitali oraz pojawił się nowy harmonogram szkoleń dla POZ na I półrocze 2020 r. w ramach projektu: „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez zapoznanie i przeszkolenie pracowników podmiotów leczniczych z podstawowymi terminami i procesami związanymi z wystawianiem, prowadzeniem i wymianą Elektronicznej Dokumentacji Medycznej”.

czytaj wiecej
236
2020-01-20

operator numerów alarmowych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Szczecinie

czytaj wiecej
237
2020-01-08

OBWIESZCZENIE Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW WP z dnia 31.12.2019 r.

czytaj wiecej
238
2020-01-02

OBWIESZCZENIE Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW WP z dnia 24.12.2019 r.

czytaj wiecej
239
2020-01-02

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z dnia 23.12.2019 r.

czytaj wiecej
240
2020-01-02

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z dnia 23.12.2019 r.

czytaj wiecej
241
2020-01-01

wojewódzki koordynator ratownictwa medycznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

czytaj wiecej
242
2019-12-23

Karta informacyjna - pozwolenie na przebudowę dwutorowej linii napowietrznej 110 kV Żydowo-Słupsk Poznańska w pasie DW 205

Karta informacyjna na temat decyzji o pozwoleniu na przebudowę dwutorowej linii napowietrznej 110 kV Żydowo-Słupsk Poznańska w pasie DW 205 - dz. nr 12/1 obr. Żydowo, gm. Polanów

czytaj wiecej
243
2019-12-20

Obwieszczenie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW WP z dnia 19 grudnia 2019 r.

Budowa gazociągu Goleniów – Lwówek DN1000

czytaj wiecej
244
2019-12-20

Obwieszczenie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW WP z dnia 17 grudnia 2019 r.

Inwestycja stanowiąca infrastrukturę niezbędną do obsługi międzynarodowego Gazociągu Bałtyckiego (Baltic Pipe) stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Danii – część lądowa w zakresie Etap 3: gazociąg Węzeł Płoty – Tłocznia Goleniów – DN1000

czytaj wiecej
245
2019-12-13

Karta Informacyjna - wniosek - Sieć elektroenergetyczna 400 kV Krajnik - Baczyna gm. Gryfino

budowa strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej polegającej na budowie linii 400 kV relacji Krajnik – Baczyna na odcinku od SE Krajnik do istniejących słupów nr 11 i 516 oraz demontaż istniejącej linii 400kV Plewiska – Krajnik na odcinku pomiędzy słupami nr 516 i 517 i demontaż istniejącej linii 400kV Krajnik – Morzyczyn na odcinku pomiędzy słupami nr 10 i 11

czytaj wiecej
246
2019-12-04

Ogłoszenie nr 115 - inspektor wojewódzki ds. zadań podejmowanych na rzecz poprawy stanu zdrowia i jakości życia w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
247
2019-12-02

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek nr 2612/5 i 2613/5, położonych w obrębie ewidencyjnym 0001 m. Wałcz.

czytaj wiecej
248
2019-11-28

Ogłoszenie nr 105 - inspektor wojewódzki ds. budżetu i sprawozdawczości w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
249
2019-11-27

Ogłoszenie nr 104 - starszy inspektor wojewódzki ds. zakładów pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej oraz ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
250
2019-11-26

Ogłoszenie nr 92- starszy inspektor wojewódzki ds. obsługi Wojewódzkiej rady Kombatanckiej i Wojewódzkiej rady Konsultacyjnej ds. działaczy opozycjii Komunistycznej i Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych w Biurze Wojewody

czytaj wiecej
251
2019-11-25

Lista zatwierdzonych wniosków w ramach realizacji Programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne" wraz z rekomendowaną wysokością kwoty przyznanych środków z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Lista zatwierdzonych wniosków w ramach realizacji Programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne" wraz z rekomendowaną wysokością kwoty przyznanych środków z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

czytaj wiecej
252
2019-11-21

ogłoszenie nr 108 - inspektor wojewódzki ds. zadań podejmowanych nba rzecz poprawy stanu zdrowia i jakości życia w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
253
2019-11-21

ogłoszenie nr 103 - inspektor wojewódzki ds. postępowań egzekucyjnych w ochronie zdrowia w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
254
2019-11-21

Wyniki naboru wniosków w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019 -2020 finansowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

uprzejmie informuję, iż w dniu 19 listopada br. Pan Minister Stanisław Szwed - Sekretarz Stanu w zastępstwie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaakceptował Listy rekomendowanych wysokości wniosków kwot dofinansowań w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"- edycja 2019-2020 w podziale na województwa na rok 2019 i 2020. W ramach ogłoszonego Programu zaakceptowano wszystkie wnioski Wojewodów.

czytaj wiecej
255
2019-11-12

Ogłoszenie nr 101 - starszy inspektor ds. BHP na Wieloosobowym stanowisku pracy ds. BHP oraz ochrony przeciwpożarowej

czytaj wiecej
256
2019-11-04

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego 1-31 października 2019

czytaj wiecej
257
2019-10-28

ogłoszenie nr 81 - inspektor wojewódzki ds. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
258
2019-10-10

ogłoszenie nr 102 - starszy onspektor wojewódzki ds. zakładów pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej oraz ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych

czytaj wiecej
259
2019-10-09

ogłoszenie nr 94- starszy inspektor wojewódzki ds. zakładów pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej oraz ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
260
2019-10-07

ogłoszenie nr 88- inspektor wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
261
2019-10-04

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2019-2020

Uprzejmie informuję, że rozpoczął się nabór wniosków Program pn.” Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej ” – edycja 2019-2020, realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

czytaj wiecej
262
2019-09-11

Egzamin ustny w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu od sesji wiosennej 2020 r.

czytaj wiecej
263
2019-09-09

Ogłoszenie nr 77 - inspektor wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Zdrowia i POlityki Społecznej

czytaj wiecej
264
2019-08-06

ogłoszenie nr 72- inspektor wojewódzki ds. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
265
2019-08-06

ogłoszenie nr 70 - inspektor wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
266
2019-08-02

Pwołanie Wojewódzkiego Zespołu ds. Monitorowania i Zwalczania Zakażeń Drobnoustrojami Opornymi na Antybiotyki Kluczowe dla Leczenia

czytaj wiecej
267
2019-08-01

ogłoszenie nr 71 - inspektor wojewódzki ds. nadzoru i kontroli w pomocy społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityce Społecznej w Delegaturze w Koszalinie

czytaj wiecej
268
2019-07-25

Ogłoszenie nr 66 - inspektor wojewódzki ds. realizacji inwestycji infrastrukturalnych dofinansowanych z budżetu państwa w Wydziale Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego

czytaj wiecej
269
2019-07-25

ogłoszenie nr 74 - główny specjalsita ds. rejestru i kontroli podmiotów wykonujących działalnośc leczniczą w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
270
2019-07-19

ogłoszenie nr 64- inspektor wojewódzki ds przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
271
2019-07-17

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 17 lipca 2019 r.

o możliwości zapoznania się z treścią projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Jezioro Piekiełko” oraz o możliwości składania uwag i wniosków w tej sprawie

czytaj wiecej
272
2019-07-15

Ogłoszenie nr 52- inspektor wojewódzki ds. nadzoru i kontroli w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
273
2019-07-15

Ogłoszenie nr 53- inspektor wojewódzki ds. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
274
2019-07-09

ogłoszenie nr 49- inspektor wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
275
2019-07-09

ogłoszenie nr 50- inspektor wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
276
2019-07-09

ogłoszenie nr 51- inspektor wojewódzki ds. nadzoru i kontroli w pomocy społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Delegaturze w Koszalinie

czytaj wiecej
277
2019-07-02

Nabór wniosków w ramach Programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne"

W dniu 31 maja 2019 r., Pani Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zaakceptowała Program pn. „Centra opiekuńczo-mieszkalne”, który jest realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Na realizację Programu zaplanowano w 2019 r. kwotę 50 mln zł. W związku z powyższym Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2192) ogłosiła nabór wniosków w ramach ww. Programu.

czytaj wiecej
278
2019-06-26

Ogłoszenie wyników otwartego naboru Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wyboru Partnera do wspólnego przygotowania wniosku i realizacji projektu w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego na lata 2014 – 2020

czytaj wiecej
279
2019-06-06

Ogłoszenie o otwartym naborze Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wyboru Partnera do wspólnego przygotowania wniosku i realizacji projektu w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego na lata 2014 – 2020

czytaj wiecej
280
2019-06-04

Wyniki naboru wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019 finansowanego Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dokonał ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019 finansowanego Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

czytaj wiecej
281
2019-05-17

ogłoszenie nr 31 - inspektor wojewódzki ds. świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Wydziale Koordynacji Świadczeń

czytaj wiecej
282
2019-05-17

ogłoszenie nr 30 - starszy inspektor ds. świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społeczbego w Wydziale Koordynacji Świadczeń

czytaj wiecej
283
2019-05-17

ogłoszenie nr 29 - inspektor ds. obsługi klienta i przyjmowania wniosków w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Wydziale Koordynacji Świadczeń

czytaj wiecej
284
2019-05-13

WYNIKI DODATKOWEGO NABORU OFERT W RAMACH PROGRAMU "SENIOR+" - EDYCJA 2019

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił wyniki naboru dodatkowego w otwartym konkursie ofert w ramach Programu "SENIOR+".

czytaj wiecej
285
2019-04-30

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej 15kV na terenie działki nr 109/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Cybowo, gmina Kalisz Pomorski.

czytaj wiecej
286
2019-04-30

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie i przebudowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działki nr 50/6, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4076 miasta Szczecin

czytaj wiecej
287
2019-04-16

Oferta pracy dla lekarzy w Wojewódzkim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Szczecinie poszukuje lekarzy specjalistów w dziedzinie: laryngologii, pediatrii, psychiatrii, psychiatrii dzieci i młodzieży, pulmonologii i diabetologii

czytaj wiecej
288
2019-04-15

karta informacyjna na temat decyzji

„Budowa drogi S3 na odcinku Miękowo – koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka Miękowo – Rzęśnica – Dostosowanie Drogi Krajowej Nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Miękowo (koniec obw. Miękowa) – Rzęśnica (węzeł Rzęśnica z węzłem)” .

czytaj wiecej
289
2019-04-05

Ogłoszenie nr 26- inspektor wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Delegaturze w Koszalinie

czytaj wiecej
290
2019-04-04

Nabór wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019

W dniu 3 kwietnia 2019 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków w Programie pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019, który jest realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2192). Na realizację Programu zaplanowano w 2019 r. kwotę 110 mln zł.

czytaj wiecej
291
2019-04-02

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego c0001491_ZAC_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej na działce nr 293/9 obręb Godków gmina Chojna.

czytaj wiecej
292
2019-03-21

Ogłoszenie o dodatkowym naborze ofert w ramach programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje o uzupełniającym naborze ofert na najlepsze projekty polegające na wsparciu tworzenia oraz funkcjonowania placówek „Senior+”. Dodatkowy nabór ofert dotyczy realizacji zadań w ramach modułu I oraz modułu II konkursu

czytaj wiecej
293
2019-03-18

Oferta pracy dla lekarza rezydenta - Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie

czytaj wiecej
294
2019-03-11

ogłoszenie nr 12 - inspektor ds. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

czytaj wiecej
295
2019-03-08

Nabór wniosków w ramach Programu "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" - edycja 2019

W dniu 6 marca 2019 r. Pani Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ogłosiła nabór wniosków w Programie pn. „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019, który jest realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2192).

czytaj wiecej
296
2019-02-26

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie na budowie instalacji gazowej dla budynku nastawni Ng-1 w Nowogardzie, na terenie działki nr 33/36, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Nowogard.

czytaj wiecej
297
2019-02-19

Średnia miesięczna wojewódzka kwota dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy, powiatowych ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz klubach samopomocy na 2019 r.

Na podstawie art. 51 c ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508, z późn. zm.) Wojewoda Zachodniopomorski ustalił średnią miesięczną wojewódzką kwotę dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy i powiatowych ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2018 r., w wysokości 1.752,50 zł oraz w klubach samopomocy w wysokości 560,80 zł.

czytaj wiecej
298
2019-02-13

Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2019 r.

czytaj wiecej
299
2019-02-12

Oferta pracy dla lekarza rezydenta - Szpital Miejski w Świnoujściu

czytaj wiecej
300
2019-01-29

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych MON PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie dwustanowiskowego lądowiska dla śmigłowców wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, na terenie działek nr 1026/2, 1026/4, 1026/5 położonych w obrębie ewidencyjnym 0079 Jaworze, gmina Kalisz Pomorsk.

czytaj wiecej
301
2019-01-24

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej 15 kV, zlokalizowanej na działce nr 109 w obrębie Cybowo w gminie Kalisz Pomorski.

czytaj wiecej
302
2019-01-18

OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO ZACHODNIOPOMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W SZCZECINIE

OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO ZACHODNIOPOMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W SZCZECINIE

czytaj wiecej
303
2019-01-11

Główny specjalista ds. rozliczeń zniesionej Gminy Ostrowice

czytaj wiecej
304
2019-01-03

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych odbędzie się zgodnie z dyspozycją i wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w nocy z 13 na 14 lutego 2019 roku. Badanie odbywa się co 2 lata. Poprzednie przeprowadzono w nocy z 8 na 9 lutego 2017 r. Szczegóły dotyczące badania w załączonych plikach:

czytaj wiecej
305
2018-12-28

inspektor wojewódzki ds. obsługi klienta w sprawach cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

czytaj wiecej
306
2018-12-28

inspektor wojewódzki ds. audytu wewnętrznego w Zespole Audytu Wewnętrznego

czytaj wiecej
307
2018-12-10

Program Opieka 75+ edycja 2021

Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach programu „Opieka 75+” – edycja 2021 dla osób w wieku 75 lat i więcej

czytaj wiecej
308
2018-12-04

inspektor wojewódzki ds. realizowania zadań wojewody dot. nieodpłatnej pomocy prawnej w Wydziale Prawnym

czytaj wiecej
309
2018-12-04

inspektor wojewódzki ds. nadzoru i kontroli w pomocy społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
310
2018-12-04

inspektor wojewódzki ds. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej- zastępstwo

czytaj wiecej
311
2018-10-15

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 12 października 2018 r.

czytaj wiecej
312
2018-10-08

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na na budowie magistral wodociągowych i sieci wodociągowej wraz z niezbędną armaturą i studzienkami oraz demontażu istniejących magistral na terenie działki nr 5, obręb ewidencyjny nr 1056, działki nr 29/15, obręb ewidencyjny nr 1057 położonych w mieście Szczecin.

czytaj wiecej
313
2018-09-24

RODO w służbie zdrowia.

Przewodnik po RODO dla służby zdrowia jest efektem prac zespołu zadaniowego ds. ochrony zdrowia działającego w ramach Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych utworzonej w Ministerstwie Cyfryzacji.

czytaj wiecej
314
2018-09-20

Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie wątpliwości dotyczących niektórych przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

czytaj wiecej
315
2018-09-18

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych MON.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na modernizacji środków wspomagających ochronę kompleksu wojskowego w Mrzeżynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie położonym w obrębie ewidencyjnym 0022 Mrzeżyno 2, gmina Trzebiatów.

czytaj wiecej
316
2018-08-29

OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO ZACHODNIOPOMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W SZCZECINIE

czytaj wiecej
317
2018-08-21

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie magistral wodociągowych i sieci wodociągowej wraz niezbędną armaturą i studzienkami oraz demontażu istniejących magistral i rozbiórce istniejącej kładki nad torami kolejowymi na terenie działki nr 5, obręb ewidencyjny nr 1056, działki nr 29/15, obręb ewidencyjny nr 1057 położonych w mieście Szczecin.

czytaj wiecej
318
2018-08-01

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych MON.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku nr 2 o funkcji izba chorych na budynek wielofunkcyjny [pomieszczenia magazynowe i biurowe] na terenie położonym w obrębie ewidencyjnym 0004 Krasnowa, gmina Drawno.

czytaj wiecej
319
2018-07-30

karta informacyjna - wniosek o pozwolenie na budowę odtworzenie zbiornika retencyjnego

Odtworzenie zbiornika retencyjnego poprzez odbudowę grobli oraz budowę przelewu stałego kamienno – drewnianego wraz z bystrotokiem - dz. nr 238, obręb Świerczyna, gmina Polanów

czytaj wiecej
320
2018-07-25

karta informacyjna wniosek odbudowa grobli na istniejącym rowie melioracyjnym

Odbudowa grobli z przelewem kamiennym na istniejącym rowie melioracyjnym - dz. nr 510, obręb Wietrzno, gmina Polanów w ramach zadanie pn.: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie III Odbudowa zbiornika " Spalone", leśnictwo Wierzchlas Kod wg CKPŚ 11-24-1.1-03"

czytaj wiecej
321
2018-07-25

karta informacyjna - wniosek o pozwolenie na budwoę zbiornik retencyjny i grobla dz nr 285, obreb Świerczyna

Odtworzenie zbiornika retencyjnego poprzez odbudowę grobli z przelewem kamiennym - dz. nr 285, obręb Świerczyna, gmina Polanów w ramach zadanie pn.: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie I Odbudowa grobli z jazem drewnianym lub przelewem kamiennym w leśnictwie Jacinki Kod wg CKPŚ 11-24-1.1-01"

czytaj wiecej
322
2018-06-08

Wojewódzki Plan Działania na Wypadek Wystąpienia Epidemii 2018-2021

czytaj wiecej
323
2018-05-24

RODO klauzule informacyjne Wydziału Finansów i Budżetu

czytaj wiecej
324
2018-05-14

Ogłoszenie o dodatkowym naborze ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja w 2018 r.

Ruszył uzupełniający nabór w programie „Senior+” 11-05-2018 Dodatkowe 16,41 mln złotych– o takie dofinansowanie mogą ubiegać się samorządy na utworzenie i wyposażenie nowych placówek „Senior+” albo na zapewnienie bieżącego funkcjonowania tych, które powstały w latach 2015-2017. A wszystko dzięki uzupełniającemu naborowi ofert w ramach programu „Senior+” edycja 2018.

czytaj wiecej
325
2018-04-20

Rejestr tłumaczy języka migowego

Wojewoda Zachodniopomorski prowadzi od dnia 14 czerwca 2012 roku rejestr tłumaczy języka migowego, obejmujących swym działaniem obszar województwa zachodniopomorskiego

czytaj wiecej
326
2018-04-12

Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2018 r.

czytaj wiecej
327
2018-01-15

Średnia miesięczna wojewódzka kwota dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy powiatowych ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2018 r.

Na podstawie art. 51 c ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1984) Wojewoda Zachodniopomorski ustalił średnią miesięczną wojewódzką kwotę dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy i powiatowych ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2018 r., w wysokości 1458,20 zł.

czytaj wiecej
328
2017-12-18

Uzupełnienie - dotyczy Konkursu w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" – edycja 2018

Informuję, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zamieściło objaśnienia w zakresie wypełniania oferty na konkurs pn. „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" edycja 2018. Poniżej załącznik z objaśnieniami.

czytaj wiecej
329
2017-12-13

Konkurs w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" – edycja 2018

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

czytaj wiecej
330
2017-12-08

Informacje dla rzeczoznawców

czytaj wiecej
331
2017-11-28

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 28 listopada 2017 r. ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach – PROGRAMU WIELOLETNIEGO „SENIOR+” na lata 2015-2020 - edycja w 2018 r.

czytaj wiecej
332
2017-11-20

Spotkanie przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego w ramach Programu SENIOR +

W dniu 16 listopada 2017 r. o godz. 11.00 w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 4 sala nr 3 (Sala Rycerska), odbyło się spotkanie przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

czytaj wiecej
333
2017-11-07

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie – 6 listopada 2017 r.

czytaj wiecej
334
2017-10-26

Otwarty konkurs ofert na finansowe wspieranie zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”2018

czytaj wiecej
335
2017-09-08

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o sporządzeniu projektu Zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Iny koło Recza PLH320004

czytaj wiecej
336
2017-08-28

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bagna Rozwarowskie PLB320001

czytaj wiecej
337
2017-06-02

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członka Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych działającej przy Wojewodzie Zachodniopomorskim w Szczecinie na kolejną kadencję 2018 – 2023.

Wojewoda Zachodniopomorski działając na podstawie art. 67e ust. 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 186) rozpoczął procedurę naboru kandydatów na członka Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Szczecinie, na kadencję 2018 – 2023.

czytaj wiecej
338
2017-05-26

Przystąpienie do sporządzania warunków korzystania z wód zlewni rzeki Wieprzy

czytaj wiecej
339
2017-05-22

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 17 maja 2017 r.

czytaj wiecej
340
2017-05-11

UWAGA! Informacja dla lekarzy o kursach objętych wsparciem ze środków UE – wyłącznie specjalizacje realizowane w nowym trybie tzw. „modułowym”

czytaj wiecej
341
2017-04-27

Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2017 r.

czytaj wiecej
342
2017-04-05

Tabela -Baza placówek udzielających schronienia

czytaj wiecej
343
2017-03-28

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie dot. projektu miany planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Iny koło Recza

czytaj wiecej
344
2017-03-09

10 pytań o „Senior+”

Na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zamieszczono odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dot. Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020.

czytaj wiecej
345
2017-02-28

Zawiadomienie o przygotowaniu projektów zmian planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: Puszcza nad Gwdą PLB300012, Jezioro Kozie PLH320010, Wybrzeże Trzebiatowskie PLB320010

czytaj wiecej
346
2017-02-28

Zawiadomienie o sporządzeniu projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty przez RZGW w Poznaniu

czytaj wiecej
347
2017-02-21

SENIOR +

W dniu 20.02.2017 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło w tym roku na jego realizację 30 mln zł.

czytaj wiecej
348
2017-01-27

Średnia miesięczna wojewódzka kwota dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy powiatowych ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2017 r.

Na podstawie art. 51 c ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1984) Wojewoda Zachodniopomorski ustalił średnią miesięczną wojewódzką kwotę dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy i powiatowych ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2017 r., w wysokości 1.268,-zł.

czytaj wiecej
349
2017-01-25

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych odbędzie się zgodnie z dyspozycją i wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w nocy z 8 na 9 lutego 2017 roku. Badanie odbywa się co 2 lata. Poprzednie przeprowadzono w nocy z 21 na 22 stycznia 2015 r. Szczegóły dotyczące badania w załączonych plikach:

czytaj wiecej
350
2016-11-09

Serwis internetowy www.zdrowie.gov.pl

czytaj wiecej
351
2016-09-28

Informacje ma temat systemu IOWISZ

Uprzejmie informujemy, iż w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2016 roku w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ), 27 września 2016 r. uruchomiony został system IOWISZ.

czytaj wiecej
352
2016-09-20

UWAGA! Braku obowiązku zgłaszania przez podmioty lecznicze organowi rejestrowemu zmiany w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC

czytaj wiecej
353
2016-04-28

System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych

Od 1 maja 2016 r. uruchomiony zostanie teleinformatyczny systemem wspomagający przebieg procesu kształcenia podyplomowego kadr medycznych.

czytaj wiecej
354
2016-04-20

Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2016 r.

czytaj wiecej
355
2016-04-14

Wytyczne odnośnie dokumentacji programowej ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, tj. środowiskowych domów samopomocy/powiatowych ośrodków wsparcia w województwie zachodniopomorskim.

czytaj wiecej
356
2015-04-10

Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2015 r.

czytaj wiecej
357
2014-05-05

Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2014 r.

czytaj wiecej
358
2013-04-24

Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2013 r.

czytaj wiecej
359
2012-07-30

Zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej dla osób lub rodzin poszkodowanych

w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, mających miejsce w 2012 r. począwszy od 4 lipca tego roku, na remont budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.

czytaj wiecej
360
2012-07-30

Zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie

o pomocy społecznej, dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej.

czytaj wiecej
361
2012-01-18

Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2012 r.

czytaj wiecej
362
2011-06-24

Przyznanie statusu zakładu aktywności zawodowej

czytaj wiecej


Zobacz również artykuły:

1
Aktywna tablica - 2021
2
Obwieszczenie nr SZ.RUZ.4210.131-6.2021.KS o wydaniu decyzji dot.udzielenia na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa w ramach realizacji inwestycji pod nazwą: „Inwestycja stanowiąca infrastruktu
3
Ogłoszenie o zamiarze powołania członka do Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
4
Publiczne obwieszczenie zawiadomienia o wydaniu decyzji na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa w ramach realizacji inwestycji pod nazwą: „Inwestycja stanowiąca infrastrukturę niezbędną do o
cofnij do druku na górę