Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Bezpieczeństwo - Ratownictwo Medyczne - Ratownicy i dyspozytorzy medyczni

Ratownicy i dyspozytorzy medyczni

 Realizacja zadań odbywa się w trybie:

 

Ratownicy medyczni:

Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym:

1. Ratownik medyczny ma prawo i obowiązek stałego aktualizowania wiedzy i umiejętności przez uczestnictwo w różnych rodzajach i formach doskonalenia zawodowego.

2. Doskonalenie zawodowe w zawodzie ratownik medyczny może być realizowane przez:

1) kursy doskonalące;

2) samokształcenie.

3. Ratownik medyczny w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia danego okresu edukacyjnego przekazuje wojewodzie właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania ratownika medycznego kartę doskonalenia zawodowego w celu potwierdzenia przez wojewodę dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego przez ratownika medycznego.

 

Okres edukacyjny: Doskonalenie zawodowe ratowników medycznych jest realizowane w pięcioletnich okresach rozliczeniowych, zwanych dalej „okresami edukacyjnymi”. Okres edukacyjny rozpoczyna się z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym uzyskano dyplom uprawniający do wykonywania zawodu ratownika medycznego. Pierwszy okres edukacyjny rozpoczął się 1 stycznia 2008 r.

 

Karta doskonalenia zawodowego: Przebieg doskonalenia zawodowego ratownika medycznego dokumentuje się w karcie doskonalenia zawodowego. Kartę doskonalenia zawodowego na wniosek ratownika medycznego wydaje wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ratownika medycznego, a w przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie właściwego wojewody - wojewoda mazowiecki.

 

Formy samokształcenia, sposób i tryb odbywania doskonalenia zawodowego, zakres doskonalenia zawodowego oraz sposób potwierdzania, dokumentowania i zatwierdzania poszczególnych form doskonalenia zawodowego określone są w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych.

 

Formy doskonalenia zawodowego ratownika medycznego obowiązujące od

1 stycznia 2020 r.:

Lp.

Forma doskonalenia zawodowego ratownika medycznego

Liczba punktów edukacyjnych

Dokument potwierdzający realizację doskonalenia zawodowego

Podmiot/osoba potwierdzająca daną formę doskonalenia zawodowego

1

Udział w seminarium

1 punkt edukacyjny za każdą godzinę dydaktyczną (45 minut) trwania seminarium, nie więcej jednak niż 8 punktów edukacyjnych za całe seminarium

zaświadczenie

organizator samokształcenia

2

Udział w trwającym nie krócej niż 4 godziny dydaktyczne: kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym

5 punktów edukacyjnych za każdy dzień, nie więcej jednak niż 20 punktów edukacyjnych za udział w całym kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym

zaświadczenie

organizator samokształcenia

3

Udział w posiedzeniu szkoleniowym stowarzyszenia będącego, zgodnie z postanowieniami jego statutu, towarzystwem naukowym lub towarzystwem zawodowym o zasięgu krajowym zrzeszającym ratowników medycznych

5 punktów edukacyjnych za każdy dzień, nie więcej jednak niż 10 punktów edukacyjnych za udział w całym posiedzeniu szkoleniowym

zaświadczenie

organizator samokształcenia

4

Przygotowanie i wygłoszenie referatu na trwającym nie krócej niż 4 godziny dydaktyczne: kongresie, zjeździe, konferencji, sympozjum naukowym albo posiedzeniu szkoleniowym towarzystwa naukowego, stowarzyszenia zawodowego będącego, zgodnie z postanowieniami jego statutu, towarzystwem naukowym lub towarzystwem zawodowym o zasięgu krajowym zrzeszającym ratowników medycznych

6 punktów edukacyjnych; punkty edukacyjne zalicza się raz, niezależnie od liczby posiedzeń, na których był wygłaszany ten sam referat, nie więcej jednak niż 30 punktów edukacyjnych w danym okresie edukacyjnym za wszystkie referaty

zaświadczenie

organizator samokształcenia

5

Przygotowanie prezentacji naukowej w formie plakatu lub doniesienia zjazdowego na trwającym nie krócej niż 4 godziny dydaktyczne: kongresie, zjeździe, konferencji, sympozjum naukowym albo posiedzeniu szkoleniowym towarzystwa naukowego, stowarzyszenia zawodowego będącego, zgodnie z postanowieniami jego statutu, towarzystwem naukowym lub towarzystwem zawodowym o zasięgu krajowym zrzeszającym ratowników medycznych

2 punkty edukacyjne

zaświadczenie

organizator samokształcenia

6

Udział w warsztacie szkoleniowym

1 punkt edukacyjny za każdą godzinę dydaktyczną (45 minut) trwania warsztatu szkoleniowego, nie więcej jednak niż 8 punktów edukacyjnych za cały warsztat szkoleniowy

zaświadczenie

organizator samokształcenia

7

Udział w szkoleniach prowadzonych przez pracodawcę, z którym ratownik medyczny ma podpisaną umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną, lub wojewodę

1 punkt edukacyjny za każdą godzinę dydaktyczną (45 minut) trwania szkolenia, nie więcej niż 30 punktów edukacyjnych w danym okresie edukacyjnym

zaświadczenie

organizator samokształcenia

8

Udział w kursie realizowanym za pośrednictwem sieci internetowej z ograniczonym dostępem, zakończonym testem

10 punktów edukacyjnych, nie więcej jednak niż 20 punktów w danym okresie edukacyjnym

zaświadczenie

ratownik medyczny

9

Opublikowanie jako autor albo współautor monografii naukowej

50 punktów edukacyjnych

notka bibliograficzna. Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki (ISBN)

ratownik medyczny

10

Opublikowanie jako autor albo współautor monografii popularnonaukowej

20 punktów edukacyjnych

notka bibliograficzna. Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki (ISBN)

ratownik medyczny

11

Opublikowanie jako autor albo współautor artykułu naukowego

10 punktów edukacyjnych

notka bibliograficzna. Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego (ISSN)

ratownik medyczny

12

Opublikowanie jako autor albo współautor artykułu o charakterze poglądowym, rozdziału w monografii naukowej lub popularnonaukowej

5 punktów edukacyjnych

notka bibliograficzna. Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki (ISBN). Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego (ISSN)

ratownik medyczny

13

Opublikowanie jako autor albo współautor artykułu popularnonaukowego, programu multimedialnego lub komunikatu z badań naukowych

5 punktów edukacyjnych

notka bibliograficzna. Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego (ISSN)

ratownik medyczny

14

Tłumaczenie monografii naukowej lub popularnonaukowej

25 punktów edukacyjnych

notka bibliograficzna. Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki (ISBN)

ratownik medyczny

15

Tłumaczenie rozdziału w monografii naukowej lub popularnonaukowej

10 punktów edukacyjnych

notka bibliograficzna. Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki (ISBN)

ratownik medyczny

16

Tłumaczenie artykułu naukowego lub popularnonaukowego

5 punktów edukacyjnych

notka bibliograficzna. Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego (ISSN)

ratownik medyczny

17

Tłumaczenie programu multimedialnego

3 punkty edukacyjne

notka bibliograficzna

ratownik medyczny

18

Uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego lub tytułu profesora w zakresie nauk medycznych lub nauk o zdrowiu

tytuł zawodowy magistra - 20 punktów edukacyjnych; stopień naukowy doktora - 40 punktów edukacyjnych; stopień naukowy doktora habilitowanego - 60 punktów edukacyjnych; tytuł profesora - 80 punktów edukacyjnych

kserokopia dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego, stopnia naukowego lub tytułu profesora

ratownik medyczny

19

Udział w mistrzostwach lub zawodach ratownictwa medycznego

5 punktów edukacyjnych

zaświadczenie

organizator samokształcenia

20

Zajęcie od 1 do 3 miejsca w mistrzostwach ratownictwa medycznego lub zawodach ratownictwa medycznego

10 punktów edukacyjnych

zaświadczenie

organizator samokształcenia

21

Udział w kursie samoobrony

10 punktów edukacyjnych w ciągu danego okresu edukacyjnego

zaświadczenie

organizator samokształcenia

22

Udział w kursie doskonalącym umiejętności w zakresie prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego w ruchu drogowym

5 punktów edukacyjnych w ciągu danego okresu edukacyjnego

zaświadczenie

organizator samokształcenia

23

Samokształcenie przygotowujące do właściwej realizacji zadań w ramach prowadzenia szkoleń dla ratowników medycznych lub ratowników lub świadczenie pracy związanej z wykonywaniem obowiązków określonych dla nauczycieli akademickich w uczelniach prowadzących kształcenie na kierunku ratownictwo medyczne

5 punktów edukacyjnych za każdy rok

zaświadczenie

ratownik medyczny

24

Samokształcenie w formie wolontariatu odbywanego w jednostce systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, w poszczególnych jednostkach lub komórkach organizacyjnych zakładu leczniczego, przez ratownika medycznego wykonującego zadania zawodowe w podmiotach, o których mowa w art. 1 la ust. 1 ustawy, na podstawie porozumienia zawartego między dysponentem jednostki systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne a ratownikiem medycznym

5 punktów edukacyjnych za każde 32 godziny wolontariatu, nie więcej niż 30 punktów edukacyjnych w danym okresie edukacyjnym

zaświadczenie

dysponent jednostki systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne lub kierownik podmiotu leczniczego

 

Wydanie karty doskonalenia zawodowego: karty doskonalenia zawodowego dla ratowników medycznych, zamieszkujących w województwie zachodniopomorskim, wydawane są przez wojewodę zachodniopomorskiego za pośrednictwem Oddziału Ratownictwa Medycznego Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ZUW w Szczecinie.

Karta doskonalenia zawodowego wydawana jest na podstawie złożonego wniosku o wydanie karty doskonalenia zawodowego dla ratownika medycznego. Do wniosku o wydanie karty należy dołączyć kserokopię dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu ratownika medycznego z własnoręcznym poświadczeniem "za zgodność z oryginałem".
 
 

Adres:

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie

Oddział Ratownictwa Medycznego

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

p.129

tel. 91/43 03 113; 43 03 353

sekretariatzk@szczecin.uw.gov.pl

 

Dyspozytorzy medyczni:

 

Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz art. 21a ustawy z dnia 11 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw:

1. Dyspozytor medyczny ma prawo i obowiązek stałego aktualizowania wiedzy i umiejętności przez uczestnictwo w różnych rodzajach i formach doskonalenia zawodowego.

2. Doskonalenie zawodowe w zawodzie dyspozytor medyczny może być realizowane przez:

1) kursy doskonalące;

2) samokształcenie.

3. Dyspozytor medyczny w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia danego okresu edukacyjnego przekazuje wojewodzie właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania dyspozytora medycznego kartę doskonalenia zawodowego w celu potwierdzenia przez wojewodę dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego przez dyspozytora medycznego.

 

Okres edukacyjny: doskonalenie zawodowe jest realizowane w trzyletnich okresach rozliczeniowych, zwanych dalej „okresami edukacyjnymi”. Okres edukacyjny rozpoczyna się z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym dysponent jednostki zatrudnił dyspozytora medycznego albo zawarł z nim umowę cywilnoprawną. Pierwszy okres edukacyjny rozpoczął się z dniem 1 stycznia 2008 r.

 

Karta doskonalenia zawodowego: Przebieg doskonalenia zawodowego dyspozytora medycznego dokumentuje się w karcie doskonalenia zawodowego.
Kartę doskonalenia zawodowego na wniosek dyspozytora medycznego wydaje wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dyspozytora medycznego, a w przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie właściwego wojewody - wojewoda mazowiecki.

 

Formy samokształcenia, sposób i tryb odbywania doskonalenia zawodowego, zakres doskonalenia zawodowego oraz sposób potwierdzania, dokumentowania i zatwierdzania poszczególnych form doskonalenia zawodowego określone są w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych z dnia 11 sierpnia 2017 r.

 

Wydanie karty doskonalenia zawodowego - karty doskonalenia zawodowego dla dyspozytorów medycznych, zamieszkujących w województwie zachodniopomorskim, wydawane są przez wojewodę zachodniopomorskiego za pośrednictwem Oddziału Ratownictwa Medycznego Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ZUW w Szczecinie. Karta doskonalenia zawodowego wydawana jest na podstawie złożonego wniosku o wydanie karty doskonalenia zawodowego dla dyspozytora medycznego. Do wniosku należy dołączyć:

 

Adres:

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie

Oddział Ratownictwa Medycznego

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

p.129

tel. 91/43 03 113; 43 03 353

sekretariatzk@szczecin.uw.gov.pl

 Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
wniosek ratownika medycznego
format pliku pdf .pdf
182.4 kB
2023-01-16, 10:51:14
2
wniosek dyspozytora medycznego
format pliku pdf .pdf
181.8 kB
2020-06-17, 09:56:18


Galeria zdjęć:


3113.3 kB
2336 x 4160 pix
cofnij do druku na górę