Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla przedsiębiorców - Infrastruktura, Transport i Komunikacja - Wpis do ewidencji jednostek wojskowych i jednostek organizacyjnych służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, prowadzących ośrodki doskonalenia techniki jazdy

2013-06-04

Wpis do ewidencji jednostek wojskowych i jednostek organizacyjnych służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, prowadzących ośrodki doskonalenia techniki jazdy

ikonka przypisana do artykułu

Podstawa prawna:

1) Art. 116 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2015 r. poz. 155 z późn. zm.);

2) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie doskonalenia techniki jazdy (Dz.U. 2013 poz. 91).

Warunki, jakie należy spełnić przy załatwieniu sprawy:

Jednostka wojskowa i jednostka organizacyjna służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych mogą prowadzić ośrodek doskonalenia techniki jazdy po spełnieniu wymagań:

1) posiadania:

a) infrastruktury technicznej,

b) pojazdów do prowadzenia praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym,

c) pojazdów do prowadzenia kursów dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi – w przypadku ośrodka doskonalenia techniki jazdy stopnia wyższego,

d) warunków lokalowych i wyposażenia dydaktycznego - pozwalających na bezpieczne i zgodne z wymaganymi warunkami przeprowadzenie zajęć;

2) zapewnienia prowadzenia zajęć przez instruktorów techniki jazdy;

WYMAGANE DOKUMENTY

Jednostka wojskowa i jednostka organizacyjna służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych zawiadamiają wojewodę o rozpoczęciu działalności ośrodka doskonalenia techniki jazdy najpóźniej na 14 dni przed dniem jej rozpoczęcia.

W zawiadomieniu określa się:

1) nazwę i adres jednostki prowadzącej ośrodek doskonalenia techniki jazdy;

2) miejsce prowadzenia ośrodka;

3) imiona i nazwiska instruktorów techniki jazdy wraz z ich numerami ewidencyjnymi.

Wojewoda wpisuje odpowiednią jednostkę do ewidencji po otrzymaniu zawiadomienia.

Miejsce złożenia dokumentów – jednostka odpowiedzialna:

Pocztą na adres: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego ul. Wały Chrobrego 4 70 – 502 Szczecin

lub osobiście w Kancelarii Głównej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie (pokój 77) bądź w Wydziale Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego (pokój 212). Kontakt: tel.: 91 43 03 459 osobiście: pokój nr 215 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00

Opłaty: Brak opłaty.

Uwagi: Jednostka wojskowa i jednostka organizacyjna służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych prowadzące ośrodek doskonalenia techniki jazdy są obowiązane przekazywać wojewodzie informacje w formie pisemnej:

1) zmianie danych podanych w zawiadomieniu o rozpoczęciu działalności ośrodka doskonalenia techniki jazdy – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany;

2) zakończeniu działalności w zakresie prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy – w terminie 14 dni od dnia jej zakończenia.


cofnij do druku na górę