Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla przedsiębiorców - Infrastruktura, Transport i Komunikacja - Wpis do ewidencji jednostek wojskowych i jednostek organizacyjnych służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, prowadzących ośrodki doskonalenia techniki jazdy

2013-06-04

Wpis do ewidencji jednostek wojskowych i jednostek organizacyjnych służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, prowadzących ośrodki doskonalenia techniki jazdy

ikonka przypisana do artykułu

Podstawa prawna:

1) Art. 116 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. 2020 poz. 1268)
2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie doskonalenia techniki jazdy (Dz. z 2021 r, poz. 1212, ze zm) 

 

Warunki, jakie należy spełnić przy załatwieniu sprawy:

Jednostka wojskowa i jednostka organizacyjna służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych mogą prowadzić ośrodek doskonalenia techniki jazdy po spełnieniu wymagań:

1) posiadania:

a) infrastruktury technicznej,

b) pojazdów do prowadzenia praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym,

c) pojazdów do prowadzenia kursów dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi – w przypadku ośrodka doskonalenia techniki jazdy stopnia wyższego,

d) warunków lokalowych i wyposażenia dydaktycznego - pozwalających na bezpieczne i zgodne z wymaganymi warunkami przeprowadzenie zajęć;

2) zapewnienia prowadzenia zajęć przez instruktorów techniki jazdy;

WYMAGANE DOKUMENTY

Jednostka wojskowa i jednostka organizacyjna służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych zawiadamiają wojewodę o rozpoczęciu działalności ośrodka doskonalenia techniki jazdy najpóźniej na 14 dni przed dniem jej rozpoczęcia.

W zawiadomieniu określa się:

1) nazwę i adres jednostki prowadzącej ośrodek doskonalenia techniki jazdy;

2) miejsce prowadzenia ośrodka;

3) imiona i nazwiska instruktorów techniki jazdy wraz z ich numerami ewidencyjnymi.

Wojewoda wpisuje odpowiednią jednostkę do ewidencji po otrzymaniu zawiadomienia.

Miejsce złożenia dokumentów – jednostka odpowiedzialna:

Pocztą na adres: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego ul. Wały Chrobrego 4 70 – 502 Szczecin

lub osobiście w Kancelarii Głównej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie (pokój 77) bądź w Wydziale Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego (pokój 212). Kontakt: tel.: 91 43 03 459 osobiście: pokój nr 215 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00

Opłaty: Brak opłaty.

Uwagi: Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy stanowi działalność regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców i wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy

 


cofnij do druku na górę