Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Programy rządowe, fundusze, akcje i kampanie, konkursy - Konkursy - Otwarty konkurs ofert - „Bezpieczne Dwa Kółka”

2013-04-15

Otwarty konkurs ofert - „Bezpieczne Dwa Kółka”

Wojewoda zachodniopomorski ogłasza otwarty konkurs ofert nr BZK/4/2013 dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego - bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

1.   Nazwa i zakres zadania.

„Bezpieczne Dwa Kółka”– w ramach którego należy przeprowadzić:

1)   kampanię informacyjną w środkach masowego przekazu wraz z opracowaniem i wydaniem materiałów edukacyjnych i informacyjnych o projekcie;

2)   szkolenia dla motocyklistów z terenu województwa zachodniopomorskiego z zakresu:

      doskonalenia techniki jazdy,

      prawa o ruchu drogowym,

      udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

2.   Wysokość  środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

Wysokość środków z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadania wynosi 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).

Kwota dotacji nie może przekroczyć 80% zadania. Za wkład własny przyjmuje się środki finansowe własne, środki finansowe z innych źródeł publicznych, wpłaty i opłaty adresatów zadania publicznego, wkład osobowy(w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków), a dotacja może być przeznaczona jedynie na pokrycie bezpośrednich kosztów realizacji zadania.

 

3.   Zasady przyznawania dotacji.

Postępowanie konkursowe będzie przeprowadzone zgodnie z:

      ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nz 234, poz. 1536 z późn. zm.),

      rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. 2011 r. Nr 6, poz. 25).

 

4.   Terminy i warunki realizacji zadania.

1)   realizacja zadania przewidziana jest w terminie od daty zawarcia umowy do dnia 31 października 2013 r.,

2)   szczegółowe warunki realizacji zadania regulować będzie umowa zawarta pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a wybranym oferentem.

 

5.   Termin składania ofert.

Oferty wraz z załącznikami oraz dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność podmiotów składających oferty należy przesłać do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin lub składać w sekretariacie Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – pok. 126, w terminie do dnia 6 maja 2013 r.

Oferty, które wpłyną po terminie określonym jak wyżej, nie będą rozpatrywane.

 

6.   Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.

Złożone w ramach konkursu oferty wraz z załącznikami sprawdzone będą pod względem spełnienia wszystkich wymogów formalnych. Oferty, które będą nie kompletne, niewłaściwie wypełnione, nie będą podlegały kwalifikowaniu. Zakwalifikowane oferty będą opiniowane przez komisję konkursową powołaną przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, która dokona wyboru oferty i zarekomenduje Wojewodzie Zachodniopomorskiemu podpisanie stosownej umowy z wybranym oferentem.

Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:

1)    możliwości realizacji zadania publicznego,

2)    oceny przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

3)    oceny proponowanej jakości zadania i kwalifikacji osób przy udziale których będzie realizowane zadanie,

4)    udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych z innych źródeł,

5)    planowanego wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracy społecznej członków,

6) oceny dotychczasowej realizacji zadań, rzetelności, terminowości oraz prawidłowości rozliczenia dotychczas otrzymywanych środków finansowych.

 

7.      Termin dokonania wyboru.

Wybór oferty dokonany będzie niezwłocznie, a wyniki konkursu publikowane będą:

a)    w Biuletynie Informacji Publicznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,

b)    na stronie internetowej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie,

c) w siedzibie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie głoszeń.

 

8.    Warunki unieważnienia konkursu.

Konkurs unieważnia się w sytuacji, gdy nie złożono żadnej oferty lub żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.

 

9.    Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w latach poprzednich zadaniach publicznych tego samego rodzaju i wysokości dotacji przekazywanych organizacjom pozarządowym.

2012 r. – 53.000 zł

 

10.  Informacje dodatkowe

Wzór oferty i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz szczegółowe informacje, dostępne są w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, pokój 126, tel. (091) 430 37 31 oraz na stronie internetowej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego: http://www.szczecin.uw.gov.pl – Bezpieczeństwo publiczne – Razem bezpieczniej.


cofnij do druku na górę