Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Programy rządowe, fundusze, akcje i kampanie, konkursy - Konkursy - Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności. Edycja 2013.

2013-04-09

Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności. Edycja 2013.

Wsparcie finansowe projektów zakładających pomoc społeczną dla osób bezdomnych mogą uzyskać organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach otwartego konkursu ogłoszonego przez ministra pracy i polityki społecznej.

Konkurs, którego głównym celem jest zmniejszenie skali bezdomności na dworcach kolejowych oraz w ich otoczeniu został ogłoszony w ramach „Programu wspierającego powrót osób bezdomnych do społeczności. W tym roku na realizację programu przeznaczono kwotę 5 mln zł.

Realizacja programu ma również na celu pomoc socjalno-bytową osobom bezdomnym, poprawę standardów pobytu w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych, integrację społeczną i wychodzenie z bezdomności, aktywizację zawodową oraz udzielanie wsparcia w przystosowaniu do życia w społeczeństwie, profilaktykę bezdomności poprzez pracę socjalną i prowadzenie akcji informacyjnych o możliwości uzyskania pomocy.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad realizacji konkursu znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Uprawnione podmioty oferty konkursowe powinny nadsyłać (listem poleconym z dopiskiem na kopercie „Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności”) do Wydziału Spraw Społecznych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na adres ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin w terminie do dnia 22 kwietnia 2013 r. (liczy się data stempla pocztowego) lub składają ofertę w powyższym terminie osobiście.

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu: 91-43-03-245 lub 91-43-03-249.


cofnij do druku na górę