Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Wojewoda i Urząd - Wydziały ZUW Szczecin - Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Oddział Budżetu i Sprawozdawczości

Oddział Budżetu i Sprawozdawczości

Do zadań Oddziału Budżetu i Sprawozdawczości należy:

  1. Sporządzanie sprawozdawczości w zakresie pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego i pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz składania ich ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego.
  2. W zakresie pomocy społecznej prowadzenie spraw dotyczących realizacji zadań określonych przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, w zakresie utrzymania i rozwoju systemu informatycznego w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w województwie oraz współfinansowania i sprawowania nadzoru nad jego funkcjonowaniem.
  3. Prowadzenie spraw dotyczących planowania potrzeb finansowych, finansowania, dofinansowania i rozliczania środków na realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne pomocy społecznej oraz podmioty niepubliczne zadania należące do właściwości Wydziału.
  4. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz resortowych i rządowych programów rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
  5. Realizacja zadań wsparcia rodzin wielodzietnych, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
  6. Realizacja zadań wynikających z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się, w tym prowadzenie rejestru tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych.
  7. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
  8. Realizacja zadań wynikających z ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Klauzula informacyjna - język migowy
format pliku pdf .pdf
131.7 kB
2018-05-25, 11:52:47
cofnij do druku na górę