Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Wojewoda i Urząd - Wydziały ZUW Szczecin - Wydział Gospodarki Nieruchomościami - Sprawy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami - Regulacja stanów prawnych nieruchomości

2013-03-04

Regulacja stanów prawnych nieruchomości

w tym ich przekazywanie i wydawanie rozstrzygnięć dot. zbycia - oddania w trwały zarząd

 

1. Przekazywanie nieruchomości na rzecz samorządu gminnego na wniosek


Warunki, jakie należy spełnić przy załatwianiu sprawy

 

Wymagane dokumenty:


Termin i sposób załatwienia sprawyMiejsce złożenia dokumentów – jednostka odpowiedzialna

ZUW w Szczecinie, Wydział Gospodarki Nieruchomościami


Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje odwołanie do Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w Warszawie za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

 

Podstawa prawna

 

 1. ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U.  z 1990 r. Nr 32, poz. 191 z późniejszymi zmianami);
 2. ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r.  Nr 133, poz. 872 z późniejszymi zmianami);
 3. ustawa z 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r., poz. 1491);
 4. ustawa z 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (jednolity tekst Dz. U. z 2010 r Nr 33, poz. 179 z późniejszymi zmianami).

 


 

 

2. Przekazywanie nieruchomości na rzecz samorządu gminnego z mocy prawa


Warunki, jakie należy spełnić przy załatwaniu sprawy

Wymagane dokumenty:Termin i sposób załatwienia sprawy

 

 

Miejsce złożenia dokumentów: - jednostka odpowiedzialna

ZUW w Szczecinie, Wydział Gospodarki Nieruchomościami
ZUW w Szczecinie Delegatura w Koszalinie


Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje odwołanie do Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w Warszawie za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

Podstawa prawna

 

 1. art. 18 ust. 1 w związku z art. 5 ust. 1ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 32, poz. 191 z późniejszymi zmianami);
 2. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późniejszymi zmianami).

 


 

 

3. Przekazywanie nieruchomości na rzecz samorządu powiatowego na podstawie porozumienia


Warunki jakie należy spełnić przy załatwianiu sprawy


Wymagane dokumenty:

 1. wniosek,

Przekazywanie mienia, następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisywanego przez kierownika jednostki lub instytucji, której mienie nabywa powiat - z jednej strony, i przez dwóch przedstawicieli zarządu powiatu - z drugiej strony.

Załącznikami do protokołu, o którym mowa w ust. 1, są:

 

 1. sprawozdanie finansowe przekazywanej instytucji lub jednostki, zawierające bilans sporządzony zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi ustawą o rachunkowości,
 2. karty inwentaryzacyjne przekazywanego mienia, sporządzone według wzoru określonego w załączniku nr 3,
 3. dla nieruchomości - dokumenty zwierające: oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej lub zbioru dokumentów oraz katastru nieruchomości, przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, jej obecne wykorzystanie oraz stan techniczny, ogólne dane techniczne, informacje o wpisie do rejestru zabytków, informacje o szczególnych formach ochrony przyrody, mapy i inne dokumenty związane z przekazaną nieruchomością, np. rodzaj użytkowanych gruntów oraz ich klas gleboznawczych dla nieruchomości rolnych,
 4. wykaz tytułów prawnych do należności, a w szczególności: umowy sprzedaży z rozłożeniem na raty, ugody bankowe, ugody sądowe, wyroki sądowe,
 5. wykaz obciążeń majątkowych - hipoteki, zastawy, wyciąg z rejestru zastawów,
 6. wykaz należności i zobowiązań przekazywanej instytucji lub jednostki organizacyjnej wraz z potwierdzeniem sald zgodnie z art. 26 ustawy o rachunkowości.

 

Po przekazaniu mienia zarząd powiatu sporządza spis inwentaryzacyjny mienia powiatu i kompletuje dokumentację. Wartość składników mienia powiatu ustala się według danych z ksiąg rachunkowych przekazującego.

 

Termin i sposób załatwienia sprawy


Miejsce złożenia dokumentów: - jednostka odpowiedzialna

ZUW w Szczecinie, Wydział Gospodarki Nieruchomościami
ZUW w Szczecinie Delegatura w Koszalinie


Podstawa prawna

 1. art. 47 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie trybu przekazywania mienia przez Skarb Państwa powiatom i miastom na prawach powiatu oraz określenia kategorii mienia wyłączonego z przekazywania (Dz. U. z 1999 r. Nr 13, poz. 114).

 

 


 

4. Przekazywanie nieruchomości na rzecz samorządu powiatowego i wojewódzkiego na wniosek


Warunki jakie należy spełnić przy załatwianiu sprawy

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek,


Przekazywanie mienia, następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisywanego przez kierownika jednostki lub instytucji, której mienie nabywa powiat - z jednej strony, i przez dwóch przedstawicieli zarządu powiatu - z drugiej strony.


Załącznikami do protokołu, o którym mowa w ust. 1, są:

 

 1. sprawozdanie finansowe przekazywanej instytucji lub jednostki, zawierające bilans sporządzony zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi ustawą o rachunkowości,
 2. karty inwentaryzacyjne przekazywanego mienia, sporządzone według wzoru określonego w załączniku nr 3,
 3. dla nieruchomości - dokumenty zwierające: oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej lub zbioru dokumentów oraz katastru nieruchomości, przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, jej obecne wykorzystanie oraz stan techniczny, ogólne dane techniczne, informacje o wpisie do rejestru zabytków, informacje o szczególnych formach ochrony przyrody, mapy i inne dokumenty związane z przekazaną nieruchomością, np. rodzaj użytkowanych gruntów oraz ich klas gleboznawczych dla nieruchomości rolnych,
 4. wykaz tytułów prawnych do należności, a w szczególności: umowy sprzedaży z rozłożeniem na raty, ugody bankowe, ugody sądowe, wyroki sądowe,
 5. wykaz obciążeń majątkowych - hipoteki, zastawy, wyciąg z rejestru zastawów,
 6. wykaz należności i zobowiązań przekazywanej instytucji lub jednostki organizacyjnej wraz z potwierdzeniem sald zgodnie z art. 26 ustawy o rachunkowości.


Po przekazaniu mienia zarząd powiatu sporządza spis inwentaryzacyjny mienia powiatu i kompletuje dokumentację. Wartość składników mienia powiatu ustala się według danych z ksiąg rachunkowych przekazującego.
 

Termin i sposób załatwienia sprawy

 

Miejsce złożenia dokumentów: - jednostka odpowiedzialna

ZUW w Szczecinie, Wydział Gospodarki Nieruchomościami
ZUW w Szczecinie Delegatura w Koszalinie


Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje odwołanie do Ministra właściwego ds. Skarb Państwa za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 

Podstawa prawna:

 1. art. 64 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie trybu przekazywania mienia przez Skarb Państwa powiatom i miastom na prawach powiatu oraz określenia kategorii mienia wyłączonego z przekazywania (Dz. U. z 1999 r. Nr 13, poz. 114).

 5. Przekazywanie nieruchomości na rzecz samorządu powiatowego i wojewódzkiego z mocy prawa

 

Warunki jakie należy spełnić przy załatwianiu sprawy:


Wymagane dokumenty:

 1. wniosek,


Przekazywanie mienia, następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisywanego przez kierownika jednostki lub instytucji, której mienie nabywa powiat - z jednej strony, i przez dwóch przedstawicieli zarządu powiatu - z drugiej strony.
Załącznikami do protokołu, o którym mowa w ust. 1, są:

 

 1. sprawozdanie finansowe przekazywanej instytucji lub jednostki, zawierające bilans sporządzony zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi ustawą o rachunkowości,
 2. karty inwentaryzacyjne przekazywanego mienia, sporządzone według wzoru określonego w załączniku nr 3,
 3. dla nieruchomości - dokumenty zwierające: oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej lub zbioru dokumentów oraz katastru nieruchomości, przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, jej obecne wykorzystanie oraz stan techniczny, ogólne dane techniczne, informacje o wpisie do rejestru zabytków, informacje o szczególnych formach ochrony przyrody, mapy i inne dokumenty związane z przekazaną nieruchomością, np. rodzaj użytkowanych gruntów oraz ich klas gleboznawczych dla nieruchomości rolnych,
 4. wykaz tytułów prawnych do należności, a w szczególności: umowy sprzedaży z rozłożeniem na raty, ugody bankowe, ugody sądowe, wyroki sądowe,
 5. wykaz obciążeń majątkowych - hipoteki, zastawy, wyciąg z rejestru zastawów,
 6. wykaz należności i zobowiązań przekazywanej instytucji lub jednostki organizacyjnej wraz z potwierdzeniem sald zgodnie z art. 26 ustawy o rachunkowości.


Po przekazaniu mienia zarząd powiatu sporządza spis inwentaryzacyjny mienia powiatu i kompletuje dokumentację. Wartość składników mienia powiatu ustala się według danych z ksiąg rachunkowych przekazującego.
 

Termin i sposób załatwienia sprawy


Miejsce złożenia dokumentów: - jednostka odpowiedzialna

ZUW w Szczecinie, Wydział Gospodarki Nieruchomościami
ZUW w Szczecinie Delegatura w Koszalinie
 

Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje odwołanie do Ministra właściwego ds. Skarb Państwa za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 

Podstawa prawna:

 1. art. 60 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie trybu przekazywania mienia przez Skarb Państwa powiatom i miastom na prawach powiatu oraz określenia kategorii mienia wyłączonego z przekazywania (Dz. U. z 1999 r. Nr 13, poz. 114);
 2. art. 49 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r., poz. 486).

 

 


 

6. Przekazywanie nieruchomości położonych na terenach portów na rzecz samorządu w drodze umowy


Warunki jakie należy spełnić przy załatwianiu sprawy


Wymagane dokumenty:


Pozostałe wymogi

wynikające z art. 3 ust.3 i 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o portach i przystaniach morskich.
Zgodna Ministra Skarbu Państwa
 

Termin i sposób załatwienia sprawy

- 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku

 

Miejsce złożenia dokumentów: - jednostka odpowiedzialna

ZUW w Szczecinie, Wydział Gospodarki Nieruchomościami
ZUW w Szczecinie Delegatura w Koszalinie
 

Podstawa prawna

 1. ustawa z dnia 20 grudnia 1996r. o portach i przystaniach morskich (jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 179 z późniejszymi zmianami).

 

 


 

7. Stwierdzenie przejścia z mocy prawa nieruchomości na rzecz samorządu i Skarbu Państwa

 

Warunki jakie należy spełnić przy załatwianiu sprawy


Wymagane dokumenty:

 

Termin i sposób załatwienia sprawy


Miejsce złożenia dokumentów - jednostka odpowiedzialna

ZUW w Szczecinie, Wydział Gospodarki Nieruchomościami
ZUW w Szczecinie Delegatura w Koszalinie


Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje odwołanie do Ministra Infrastruktury i Rozwoju, za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

Podstawa prawna

 1. art. 73 ust.1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U.  z 1998 r. Nr 133, poz. 872 z późniejszymi zmianami);
 2. ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 z późniejszymi zmianami)

 


cofnij do druku na górę