Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - - Drugi paszport

2014-10-27

Drugi paszport

Kiedy można otrzymać drugi paszport?

Ustawa o dokumentach paszportowych (art. 22) przewiduje, że drugi paszport można uzyskać w wyjątkowych sytuacjach, dotyczących osoby występującej o paszport, uzasadnionych:

 1. Względami ochrony życia i zdrowia tej osoby.

 2. Poważnymi trudnościami w prowadzeniu przez nią działalności humanitarnej.
 3. Posiadaniem w paszporcie wiz lub pieczęci potwierdzających przekraczanie granicy państw lub pobyt na ich terytorium, co uniemożliwia lub znacznie utrudnia wjazd na terytorium innego państwa.
 4. Względami bezpieczeństwa państwa.

Po uprawdopodobnieniu tych okoliczności, ta sama osoba może ubiegać się o wydanie drugiego paszportu, z tym że okres jego ważności wynosi 2 lata od daty jego wydania.

Ile kosztuje wydanie drugiego paszportu?

Koszt wydania drugiego paszportu wynosi 280 zł.
 

Jak uzyskać drugi paszport?

Aby uzyskać drugi paszport, należy złożyć podanie do ministra właściwego do spraw wewnętrznych .

Minister właściwy do spraw wewnętrznych w drodze decyzji administracyjnej, wyraża zgodę lub odmawia wyrażenia zgody na wydanie obywatelowi drugiego paszportu.

Osoba, która otrzymała decyzję ministra właściwego do spraw wewnętrznych wyrażającą zgodę na wydanie drugiego paszportu, składa wniosek o jego wydanie do ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub do wybranego przez siebie wojewody, a za granicą – do konsula.

Pozytywna decyzja w sprawie wyrażonej zgodny na wydania drugiego paszportu wygasa, jeżeli złożenie wniosku o wydanie tegoż paszportu nie nastąpi przed upływem 3 miesięcy od dnia jej wydania.
 

Co należy przygotować?

Złożenie wniosku o wydanie dokumentu paszportowego dla osoby pełnoletniej oraz odbiór dokumentu paszportowego następuje osobiście.

 1. Wypełniony wniosek paszportowy
  Wniosek pobiera się w informacji paszportowej, na parterze urzędu.
  Uwaga! Podpis osoby ubiegającej się o wydanie paszportu musi być złożony w miejscu do tego wskazanym, w taki sposób, aby nie dotykał ramek wyznaczających to miejsce oraz nie wykraczał poza nie.
   
 2. Kolorową fotografię o wymiarach 3,5x4,5 cm
  Zdjęcie musi spełniać następujące wymogi: być wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mieć dobrą ostrość oraz pokazywać wyraźnie oczy i twarz z obu stron od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii. Fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami*, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami**, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

  * Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączenia fotografii przedstawiających osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

  ** Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografie przedstawiające ją w nakryciu głowy. Nakrycie głowy nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączenia fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.
   
 3. Oryginał dowodu wniesionej opłaty paszportowej
  Opłata za drugi paszport wynosi 280 zł.
 4. Dokumenty dodatkowe:
  ważny paszport lub ważny dowód osobisty.


W jaki sposób wnosi się opłatę za paszport?

Opłatę można wnieść na dwa sposoby:

w kasie urzędu, czynnej:

 

lub na rachunek bankowy,

ponosząc związane z tym koszty, na numer konta: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki NBP O/O Szczecin,Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych)
format pliku pdf .pdf
139.9 kB
2018-05-24, 10:42:25
cofnij do druku na górę