Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Centrum prasowe - Aktualności - Poznaj administrację zespoloną - zachodniopomorski wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego

2012-11-19

Poznaj administrację zespoloną - zachodniopomorski wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego

Kim jest geodeta i czy musi myśleć inaczej niż inni? Czy człowiek, który od małego obcuje z mapą może się zgubić? Jak wyznaczyć północ? Co takiego ma w sobie żeglowanie? Tego i wiele innych rzeczy dowiecie się z rozmowy z Agnieszką Majewską, zachodniopomorskim wojewódzkim inspektorem nadzoru geodezyjnego i kartograficznego.

 

Tachimetria Wojewódzkiej Inspekcji Geodezji i Kartografii

 

Jakub Gibowski: Czym zajmuje się Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna
i Kartograficzna?

Agnieszka Majewska: Inspekcja zajmuje się zadaniami wynikającymi wprost
z przepisów ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne. Wydaje mi się jednak, że nie wszyscy znają ten dokument, dlatego postaram się wyjaśnić, o co chodzi. Mówiąc prostym językiem: własnością Skarbu Państwa jest Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny. Jest on podzielony na centralny zasób, za który odpowiada główny geodeta kraju, wojewódzki, który podlega marszałkowi oraz powiatowy – pod nadzorem starostów. Wojewódzka Inspekcja ma nadzór nad zasobem znajdującym się w całym województwie zachodniopomorskim, czyli zarówno tym u marszałka, jak i u starostów. Jednym z najistotniejszych zadań jest nadzór nad ewidencją gruntów i budynków, rejestru publicznego, z którego bardzo często korzystają obywatele.

 

Jakie trzeba mieć kompetencje żeby móc starać się o pracę w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezji i Kartografii?

Większość stanowisk pracy w WIGiK wiąże się z posiadaniem uprawnień zawodowych. Wyjątkiem jest na przykład prawnik, który z oczywistych względów musi posiadać inne kwalifikacje. Jeżeli chodzi o geodetów, wymagane są uprawnienia z zakresu 1 i 2. Są to podstawowe i najbardziej potrzebne kompetencje związane z działaniami kontrolnymi, czyli jednym z obszarów naszej pracy. Zakres 1 to „pomiary sytuacyjne i wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne” a zakres 2 to „rozgraniczenia i podziały nieruchomości oraz opracowania do celów prawnych”. Wymagamy także dużej wiedzy oraz praktyki. W przypadku geodetów posiadających wyższe wykształcenie, jeżeli wykazują się również posiadaniem uprawnień zawodowych to znaczy, że kandydat pracował minimum 3 lata w zawodzie i ma już niezbędne doświadczenie. Żeby móc kogoś nadzorować, kontrolować, trzeba wykazać się kompetencjami niezbędnymi do wykonania danych prac, co zresztą wynika wprost z przepisów prawa.

 

Czy pojawiają się u państwa praktykanci lub stażyści ?

Czasami. Pojawiają się zazwyczaj jako pomocnicy. Podkreślam, że oni też muszą posiadać pewne kwalifikacje.

 

Jakie kompetencje ma wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego?

W ramach nadzoru prowadzi kontrole organów, które odpowiadają za zasób geodezyjny, czyli starostów i marszałka. Kontroluje także gminy w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy oraz prywatnych przedsiębiorców świadczących usługi geodezyjne. Przechowuje kopie zabezpieczające baz danych zasobu geodezyjnego. Jest również organem pierwszej lub drugiej instancji w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w zależności od rodzaju spraw.

 

Jakie są związki Wojewódzkiego Inspektoratu Geodezji i Kartografii z urzędem wojewódzkim?

Wojewoda jest zwierzchnikiem inspekcji. Za zgodą głównego geodety kraju powołuje też wojewódzkiego inspektora. Przepisy ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne nie regulują zasad funkcjonowania inspekcji, tak jak ma to miejsce w przypadku innych administracji zespolonych. Dlatego też inspekcja jako aparat pomocniczy wojewódzkiego inspektora stanowi wyodrębnioną z Urzędu Wojewódzkiego odrębną komórkę organizacyjną. Zatem zespolenie z urzędem wojewódzkim jest bardzo silne.

 

 

 

Od melepety do geodety

 

Jakie umiejętności powinien posiadać geodeta?

Geodezja jest bardzo szeroką dziedziną. Geodeta musi być sumienny, pracowity
i przede wszystkim dokładny. Powinien posiadać umiejętności analityczne, bo bez wątpienia jest to nauka techniczna. Pracując w urzędzie przydatna jest zdolność pisania. Geodeci są bardzo konkretni, wyniki ich pracy to dane liczbowe i czasem mają problem z przekazaniem informacji o swojej pracy i przelaniem jej na papier na przykład w postaci sprawozdania z prac. Są oczywiście również tacy, którzy potrafią świetnie pisać.  Podczas pracy w terenie geodeta musi także wykazać się umiejętnością komunikacji, rozmowy z ludźmi. Na przykład, jeżeli prowadzi pracę  z zakresu rozgraniczeń, gdzie często zdarzają się spory, powinien przedstawić argumenty merytoryczne oraz wykazać się umiejętnościami mediacyjnymi. 

 

Czy często dochodzi do sporów między sąsiadami?

Stosunkowo często. Spory dotyczą głównie granic, czyli zasięgu własności. W tym zakresie wojewódzki inspektor prowadzi dużą ilość spraw, ponieważ różne podmioty, w szczególności osoby fizyczne skarżą się na usługi geodetów. Kierują do nas także prośby o wskazanie konkretnych granic. Z tym jest jednak pewien problem, wynikający z niezrozumienia kompetencji wojewódzkiego inspektora. Spory dotyczące własności rozstrzygane są przez sądy. Wszystkie procedury wynikające z przepisów prawa, które regulują sytuacje powstania sporu o przebieg granic – o własność przewidują możliwość dochodzenia prawa właściciela przed sądem powszechnym. Natomiast wojewódzki inspektor w zakresie realizacji swoich zadań może podjąć działania wyjaśniające wobec geodety uprawnionego, które może zakończyć się wnioskowaniem do głównego geodety kraju o jego ukaranie.

 

Czy łatwo jest zostać samodzielnym geodetą?

Nie tak łatwo. Na początku należy obrać specjalny kierunek nauczania. Naukę można pobierać na poziomie szkoły średniej – w technikum geodezyjnym lub na studiach wyższych co do zasady w zakresie geodezji i kartografii. Następnie trzeba odbyć praktyki zawodowe. Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami w przypadku posiadania wyższego wykształcenia są to minimum 3 lata, a w przypadku wykształcenia średniego - 6 lat. Później już tylko należy zdać specjalny egzamin państwowy i... witamy w świecie geodetów. 

 

Czy geodeta musi wykazywać się myśleniem przestrzennym?

Zdecydowanie tak. Wydaje mi się, że przez okres nauki wyrabia się specjalny styl myślenia. Geodezja to umiejscawianie rzeczy w przestrzeni, zatem taki sposób rozumowania jest konieczny do dobrego wykonywania swojego zawodu. Opisywanie przestrzeni powierzchni ziemi i odwzorowanie jej na mapach lub dzisiaj w bazach danych jest ściśle powiązane z myśleniem przestrzennym. Myślę także, że dzięki temu geodeci rzadziej się gubią i ich orientacja w terenie jest lepsza niż u przeciętnego człowieka. I nie chodzi tu tylko o wrodzone umiejętności, ale również o te nabyte.

 

Czym są wspomniane wcześniej bazy danych?

Żyjemy w dobie zmian, a geodezja jest z nimi mocno związana. Od kilku lat prowadzona jest informatyzacja zasobu geodezyjnego. Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej wprowadziła wiele nowości. Można powiedzieć, że przemodelowała pojęcia związane z zasobem geodezyjnym. Wprowadziła obowiązek zakładania i  prowadzenia baz danych zawierających zbiory danych przestrzennych. Kiedyś, w wielkim uproszczeniu, wynikiem prac geodety były mapy. Dzisiaj w ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej tworzy się „centra” gromadzące informacje przestrzenne – bazy danych, a dopiero na ich podstawie generuje się opracowania kartograficzne, czyli mapy. W założeniu zmian systemowych geodeta wykonuje pomiary a ich wyniki zasilają bazy danych po to, aby informacje w nich gromadzone mogły być zawsze aktualne. Po więcej informacji zapraszam na stronę www.geoportal.gov.pl.

 

 

 

Piękno starych map

 

Czy geodezja opisuje rzeczywistość ?

Zdecydowanie tak. Można by się pokusić o stwierdzenie, że jest technicznym odpowiednikiem malarstwa lub fotografii. Oczywiście jest to metafora, ale  biorąc pod uwagę z jednej strony piękno starych, w szczególności przedwojennych map, z drugiej nowinki techniczne, które pomagają nam bardzo dokładnie odwzorować rzeczywistość, nie jest dużym nadużyciem. Kiedyś mapy zawierały, oprócz danych metrycznych walory artystyczne i są dzisiaj przedmiotem zainteresowań kolekcjonerów. Natomiast odnosząc się do zmian technologicznych dla przykładu podać mogę pomiary metodą skaningu laserowego czy fotogrametrię cyfrową. W krótkim czasie uzyskuje się olbrzymią ilość danych, bardzo szczegółowo opisujących rzeczywistość. Wyzwaniem dziś nie jest możliwość pozyskania tych danych, ale możliwość ich przetwarzania. 

 

Posiadamy ewidencję gruntów i budynków. Co jaki czas jest ona aktualizowana ?

Prowadzona jest ona na bieżąco, a aktualizowana jest na wniosek lub z urzędu na podstawie dostarczanej do ewidencji dokumentacji. Główny ciężar dostarczania bieżących informacji o zmianach spoczywa na właścicielach nieruchomości oraz zobowiązanych przepisami ustawy organach. Jeżeli ktoś wykonuje jakąś zmianę, na przykład dokonywany jest podział nieruchomości, to wynik tych prac trafia do ewidencji i jest w niej ujawniony. Warto podkreślić, że właściciel nieruchomości, który nie wywiązuje się z obowiązku zgłaszania zmian do ewidencji gruntów i dostarczania niezbędnej dokumentacji w ciągu 30 dni od dnia powstania zmiany podlega karze grzywny. Jeżeli bowiem podmioty zobowiązane do zgłaszania zmian nie będą ich zgłaszać to rejestr publiczny, jakim jest ewidencja gruntów i budynków nie będzie aktualny i może w przyszłości stać się ogniskiem jakiegoś sporu.

 

Czy geodezja zajmuje się poszukiwaniem zasobów?

Nie w sensie na przykład geologicznym. Nie szukamy złota ani diamentów, natomiast pomagamy w takim rzeczach. Wszędzie tam gdzie są potrzebne liczby: objętość, wysokość czy długość pojawiają się geodeci i swoimi obliczeniami wspierają takie działania.

 

Czy WIGiK prowadzi w tej chwili jakieś szczególne sprawy?

Zazwyczaj postępowania, które prowadzimy dotyczą granic lub powierzchni działki. W tym miejscu należy podkreślić, że właściciele przywiązują ogromną wagę do powierzchni działki, która w wielu przypadkach policzona została w przeszłości z dokładnością do 1 ara, a więc do 100 m2. Dzisiaj chcieliby dostosować przebieg granic do powierzchni, którą mają zapisaną na przykład w księgach wieczystych, a jest to kierunek błędny. Najważniejsze są granice, a powierzchnia jest tylko elementem wtórnym – obliczonym na podstawie matematycznego opisu granic. Ostatnio jest także dużo spraw związanych ze zmianą użytku. Głównie dotyczących zmiany użytku grunty rolne zabudowane na użytek tereny mieszkaniowe. Każda z nich mimo, że dotyczą tej samej tematyki jest niepowtarzalna i wymaga odrębnego potraktowania. Poza bieżącymi sprawami kontynuuję również współpracę z głównym geodetą kraju oraz Związkiem Celowym Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego w celu przeprowadzenia kolejnego etapu prac z zakresu modernizacji ewidencji gruntów.

 

Jak wygląda tworzenie mapy? Czym różni się geodezja od kartografii?

W pierwszej kolejności należałoby odpowiedzieć sobie na pytanie – co chcemy na mapie przedstawić, w jakiej skali, w jakiej szczegółowości  a następnie zastosować odpowiednią metodę oraz dobrać właściwą grupę specjalistów, w tym geodetów i kartografów, którzy powinni legitymować się odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi. Upraszczając: w przypadku tworzenia map wielkoskalowych takich jak: mapa zasadnicza, mapa ewidencyjna tworzenie map powierza się geodetom, przy czym to geodeci kartowali wyniki swoich pomiarów na analogowych arkuszach map znajdujących się w powiatowych ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej zgodnie z symbolami odpowiednimi dla skatalogowanych obiektów. Natomiast tworzeniem map średnio- i małoskalowych na przykład map topograficznych, map ogólnogeograficznych zajmują się kartografowie dokonując pewnych przetworzeń danych o charakterze przestrzennym. W zależności od skali mapy, która determinowała tak zwaną pojemność informacyjną mapy, a więc ilość informacji, którą można przedstawić na mapie, aby była ona czytelna stosowano odpowiednio zasady generalizacji, czyli upraszczania prezentacji pewnych obiektów w coraz to mniejszej skali. Dzisiaj przy zastosowaniu systemów informatycznych skala nie jest najważniejsza, ale nie do końca. Przy pomocy komputerów można wszystko wydrukować w interesującym nas rozmiarze, ale aby zachować czytelność generowanych odwzorowań kartograficznych i tak odnosimy się do symboli obiektów ustalanych dla danych skal.

 

 

 

"Kurs szyper wyznaczy do Portland i Wight"

 

Czy lubi pani swoją pracę?

Lubię. Jest pełna wyzwań. Co chwilę się uczę czegoś nowego i nie ma tu miejsca na przyzwyczajenia. Moja praca wymaga ode mnie ciągłego zaangażowania i dużej aktywności. Bardzo lubię też połączenie wiedzy technicznej i prawnej. Co prawda jest to zajęcie trudne, ale przyjemne. W ostatnim czasie, dzięki postępującej informatyzacji, wszystko stało się jeszcze bardziej dynamiczne.

 

Praca przyjemna, ale absorbująca. Jakie jest pani ulubione miejsce do wyciszenia?

Ciągnie mnie do Trzebieży. Mam do tego miejsca sentyment, ponieważ najpierw byłam tam na obozie żeglarskim, dopiero później trafiłam do Szczecina.

 

Wykazuje pani zamiłowanie do map. Czy w dzieciństwie należała pani do harcerstwa?

Na początku byłam zuchem, później należałam do harcerskiej drużyny wodnej. Jestem żywym przykładem na to, że miłość do geografii, matematyki, fizyki oraz mapy można połączyć.  Aktywne spędzanie czasu i przemieszczanie się to rzeczy, które bardzo lubię, dlatego żeglarstwo i narciarstwo to mój żywioł. Zresztą wszystko co wiąże się z ruchem oraz wyznaczeniem tras do pokonania jest bliskie memu sercu. A mapy pozwalają mi planować podróż i trafić do celu.

 

Czyli nie zdążyło się pani nigdy zgubić?

Zdarzyło. Na początku tej historii nadmienię, że nie jestem rodowitą szczecinianką. Przygoda ta miała miejsce w Szczecinie na ulicy Mazurskiej, podczas mojego pierwszego pobytu w tym mieście. Pierwszy raz spotkałam się z ulicą idącą po okręgu. Zawsze staram się znaleźć pewne punkty odniesienia. Tutaj nie wzięłam poprawki na to, że Szczecin to nie siatka, ale pajęczyna ulic. Po tym jak udało mi się wrócić do domu, sprawdziłam wszystko na mapie. Od tego czasu już się nie gubię w mieście. Nie mam także problemów z określeniem stron świata. 

 

Czy jako zapalonej żeglarce zdarza się pani szantować? 

Bardzo lubię ten rodzaj muzyki. Kiedyś ze znajomymi dużo śpiewaliśmy i graliśmy. Obecnie szantuję biernie, czyli chodzę na koncerty.

 

 

 

Stara szkoła

 

Czy potrafi pani wyznaczyć północ?

Potrafię odnaleźć Gwiazdę Północną, wiem, że mech porasta bardziej północne strony drzew i kamieni. Umiejętność niezwykle cenna, ale troszkę zapomniana. Dzisiaj  geodeci pozyskują informacje o położeniu z GPS. Jest łatwiej i szybciej. Idziemy z biegiem czasu. Podkreślam tutaj, że potoczne określenie GPS nie jest tożsame z „pomiarami GPS” wykonywanymi przez geodetów.

 

Czy jest pani zwolenniczką wykorzystywania nowości technicznych w codziennym życiu?

Tak, ale nie zawsze. Podoba mi się na przykład idea Google Street View. Dobrze jest zapoznać się z trasą wycieczki czy miejscami, które warto zobaczyć. Natomiast jestem przeciwna wykorzystywaniu tego narzędzia do zastępowania rzeczywistości. Mam przykłady z życia wzięte. Część osób z mojej rodziny – „młodsza generacja” nie chciała się wybrać w podróż, bo uznała, że już to widziała wirtualnie. Tego typu możliwości zabijają ducha odkrywania. Z drugiej strony bardzo podoba mi się to, że istnieje olbrzymia ilość danych gotowych w każdej chwili do wykorzystania.

 

 


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Poznaj administrację zespoloną
format pliku html .html
kB
2012-12-17, 15:26:10
2
Wywiad z zachodniopomorskim komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej
format pliku html .html
kB
2012-12-17, 15:26:38
3
Wywiad z zachodniopomorskim kuratorem oświaty
format pliku html .html
kB
2012-12-17, 15:27:44
4
Wywiad z zachodniopomorskim wojewódzkim inspektorem transportu drogowego
format pliku html .html
kB
2012-12-17, 15:28:12
5
wywaid z zachodniopomorskim wojewódzkim inspektorem inspekcji handlowej
format pliku html .html
kB
2012-12-17, 15:28:28
6
Wywiad z zachodniopomorskim wojewódzkim lekarzem weterynarii
format pliku html .html
kB
2012-12-17, 15:28:43
7
Wywaid z zachodniopomorskim wojewódzkim konserwatorem zabytków
format pliku html .html
kB
2012-12-17, 15:29:31
8
Wywaid z zachodniopomorskim wojewódzkim inspektorem nadzoru geodezyjnego i kartograficznego
format pliku html .html
kB
2012-12-17, 15:29:50
9
Poznaj administrację zespoloną - zachodniopomorski wojewódzki inspektor ochrony środowiska
format pliku html .html
kB
2012-12-17, 15:30:04


Galeria zdjęć:

Agnieszka Majewska - zachodniopomorski wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego
592.7 kB
1141 x 756 pix
cofnij do druku na górę