Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Adresy i wykazy - Rejestry i ewidencje

Rejestry i ewidencje

Rejestry i ewidencje prowadzone w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie

Prowadzone ewidencje i rejestry znajdują się w Wydziałach merytorycznych:

Biuro Wojewody

 1. Rejestr rozporządzeń wojewody zachodniopomorskiego
 2. Rejestr zarządzeń wojewody zachodniopomorskiego
 3. Ewidencja zaproszeń (do wglądu w pokoju nr 111)
 4. Ewidencja świąt i rocznic państwowych (do wglądu w sekretariacie wojewody)
 5. Ewidencja aktów niepublikowanych (do wglądu w sekretariacie wojewody)
 6. Ewidencja i zbiór aktów o powołaniu zespołów w Urzędzie (do wglądu w pokoju nr 111)
 7. Ewidencja powołanych pełnomocników
 8. Ewidencja przedstawicieli wojewody

 

Wydział Prawny

 1. Ewidencja porozumień dotyczących powierzenia prowadzenia spraw w imieniu Wojewody (do wglądu w pokoju nr 116);
 2. Rejestr Skarg i Wniosków ZUW (do wglądu w pokoju nr 117);
 3. Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej (do wglądu w pokoju nr 117);
 4. Centralna ewidencja wystąpień pokontrolnych organów kontroli zewnętrznej (do wglądu w pokoju nr 138);
 5. Ewidencja upoważnień udzielonych dyrektorom i pracownikom wydziałów do załatwiania spraw w imieniu Wojewody (do wglądu w pokoju nr 116). 

 

Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego

 1. Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy
 2. Ewidencja instruktorów techniki jazdy
 3. Lista kandydatów zarejestrowanych w zlikwidowanym Związku Spółdzielni Mieszkaniowych (do wglądu w pokoju nr 221)
 4. Ewidencja ośrodków doskonalenia techniki jazdy prowadzonych przez jednostki wojskowe i jednostki organizacyjne służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych
 5. Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia
 6. Rejestr upoważnień do kontroli (do wgladu w sekretariacie - pokój nr 212)
 7. Rejestr poświadczeń od Instytucji Zarządzającej do Instytucji Certyfikującej (do wgladu w pokoju 218)

 

Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej

 1. Rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę.
 2. Rejestr wniosków o pozwoleniu na budowę.

 

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

 1. Ewidencja paszportowa.
 2. Rejestr  zaproszeń. 
 3. Rejestr wniosków i decyzji w sprawach o udzielenie i przedłużenie zezwoleń na pobyt obywateli państw członkowskich UE oraz członków ich rod
 4. Rejestry wniosków o nabycie obywatelstwa polskiego i osób które nabyły obywatelstwo polskie, wniosków o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego i osób, które utraciły obywatelstwo polskie oraz rejestr oświadczeń o wyborze dla dziecka obywatelstwa polskiego lub obcego
 5. Rejestr wizowy
 6. Rejestr Cudzoziemców wydalonych z terytorium RP
 7. Rejestr udzielonych zezwoleń na pobyt Cudzoziemców na terytorium RP

Statystyki dotyczące decyzji w sprawach cudzoziemców

 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Oddział Komunalizacji Mienia i Rekompensat:

 1. Rejestr wojewódzki osób uprawnionych do realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza granicami RP (do wglądu w pokoju nr 308).

 

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

 1. Rejestr postanowień wydanych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.
 2. Rejestr spraw zakończonych wydaniem decyzji administracyjnej lub których rozstrzygnięcie rodzi skutki prawne.
 3. Ewidencja obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie.
 4. Ewidencja budowli ochronnych na terenie województwa (tajna).
 5. Ewidencja jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (do wglądu w pokoju nr 127).
 6. Rejestr jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego (do wglądu w pokoju nr 127).

 

Biuro Organizacji i Kadr

 1. Ewidencja organów kolegialnych powoływanych przez Dyrektora Generalnego Urzędu
 2. Ewidencja upoważnień udzielonych pracownikom Urzędu i gospodarstw pomocniczych Urzędu do załatwiania spraw w imieniu Dyrektora Generalnego Urzędu
 3. Ewidencja zarządzeń Dyrektora Generalnego Urzędu
 4. Ewidencja umów cywilnoprawnych zawieranych przez Dyrektora Generalnego Urzędu

 

Wydział Finansów i Budżetu

 1. Rejestr decyzji wydawanych w sprawie udzielenia ulgi w spłacie grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowych (do wglądu w pokoju nr 163).
 2. Rejestr decyzji Ministra Finansów o zwiększeniu budżetu (do wglądu w pokoju nr 160).
 3. Rejestr przypisów kwot nałożonych, grzywien w formie mandatów karnych (do wglądu w pokoju nr 163).

Udostępnienie danych zawartych w rejestrach odbywa się zgodnie z obowiązującą w ZUW procedurą

  

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

 1. Rejestr ośrodków uprawnionych do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych
 2. Rejestr organizatorów turnusów rehabilitacyjnych
 3. Wykaz zakładów pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej
 4. Rejestr centrów integracji społecznej i klubów integracji społecznej
 5. Rejestr domów pomocy społeczej
 6. Rejestr placówek opiekuńczo - wychowawczych i regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych
 7. Rejestr placówek całodobowej opieki nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi lub w podeszłym wieku
 8. Rejestr tłumaczy języka migowego
 9. Jednostki specjalistycznego poradnictwa
 10. Placówki udzielające tymczasowego schronienia
 11. Rejestr indywidualnych programów integracji cudzoziemców
 12. Rejestr wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych
 13. Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą (informacja dostępna na stronie www.rpwdl.csioz.gov.pl)
 14. Rejestr lekarzy i lekarzy dentystów odbywających szkolenie specjalizacyjne (niedostępny dla osób nieupoważnionych - informacja w pok. 220)

cofnij do druku na górę