Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Adresy i wykazy - Rejestry i ewidencje

Rejestry i ewidencje

Rejestry i ewidencje prowadzone w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie

Prowadzone ewidencje i rejestry znajdują się w Wydziałach merytorycznych:

Biuro Wojewody

Rejestr rozporządzeń wojewody zachodniopomorskiego
Rejestr zarządzeń wojewody zachodniopomorskiego
Ewidencja zaproszeń (do wglądu w pokoju nr 111)
Ewidencja świąt i rocznic państwowych (do wglądu w sekretariacie wojewody)
Ewidencja aktów niepublikowanych (do wglądu w sekretariacie wojewody)
Ewidencja i zbiór aktów o powołaniu zespołów w Urzędzie (do wglądu w pokoju nr 111)
Ewidencja powołanych pełnomocników
Ewidencja przedstawicieli wojewody

Wydział Prawny

Ewidencja porozumień dotyczących powierzenia prowadzenia spraw w imieniu Wojewody (do wglądu w pokoju nr 116);
Rejestr Skarg i Wniosków ZUW (do wglądu w pokoju nr 117);
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej (do wglądu w pokoju nr 117);
Centralna ewidencja wystąpień pokontrolnych organów kontroli zewnętrznej (do wglądu w pokoju nr 138);
Ewidencja upoważnień udzielonych dyrektorom i pracownikom wydziałów do załatwiania spraw w imieniu Wojewody (do wglądu w pokoju nr 116).

Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego

Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy
Ewidencja instruktorów techniki jazdy
Lista kandydatów zarejestrowanych w zlikwidowanym Związku Spółdzielni Mieszkaniowych (do wglądu w pokoju nr 221)
Ewidencja ośrodków doskonalenia techniki jazdy prowadzonych przez jednostki wojskowe i jednostki organizacyjne służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych
Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia
Rejestr upoważnień do kontroli (do wgladu w sekretariacie - pokój nr 212)
Rejestr poświadczeń od Instytucji Zarządzającej do Instytucji Certyfikującej (do wgladu w pokoju 218)

Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej

Rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę.
Rejestr wniosków o pozwoleniu na budowę.

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Ewidencja paszportowa.
Rejestr zaproszeń.
Rejestr wniosków i decyzji w sprawach o udzielenie i przedłużenie zezwoleń na pobyt obywateli państw członkowskich UE oraz członków ich rod
Rejestry wniosków o nabycie obywatelstwa polskiego i osób które nabyły obywatelstwo polskie, wniosków o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego i osób, które utraciły obywatelstwo polskie oraz rejestr oświadczeń o wyborze dla dziecka obywatelstwa polskiego lub obcego
Rejestr wizowy
Rejestr Cudzoziemców wydalonych z terytorium RP
Rejestr udzielonych zezwoleń na pobyt Cudzoziemców na terytorium RP
Statystyki dotyczące decyzji w sprawach cudzoziemców

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Oddział Komunalizacji Mienia i Rekompensat:
Rejestr wojewódzki osób uprawnionych do realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza granicami RP (do wglądu w pokoju nr 308).

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Rejestr postanowień wydanych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.
Rejestr spraw zakończonych wydaniem decyzji administracyjnej lub których rozstrzygnięcie rodzi skutki prawne.
Ewidencja obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie.
Ewidencja budowli ochronnych na terenie województwa (tajna).
Ewidencja jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (do wglądu w pokoju nr 127).
Rejestr jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego (do wglądu w pokoju nr 127).

Biuro Organizacji i Kadr

Ewidencja organów kolegialnych powoływanych przez Dyrektora Generalnego Urzędu
Ewidencja upoważnień udzielonych pracownikom Urzędu i gospodarstw pomocniczych Urzędu do załatwiania spraw w imieniu Dyrektora Generalnego Urzędu
Ewidencja zarządzeń Dyrektora Generalnego Urzędu
Ewidencja umów cywilnoprawnych zawieranych przez Dyrektora Generalnego Urzędu

Wydział Finansów i Budżetu

Rejestr decyzji Ministra Finansów o zwiększeniu budżetu (do wglądu w pokoju nr 160).
Udostępnienie danych zawartych w rejestrze odbywa się zgodnie z obowiązującą w ZUW procedurą

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Rejestr ośrodków uprawnionych do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych
Rejestr organizatorów turnusów rehabilitacyjnych
Wykaz zakładów pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej
Rejestr centrów integracji społecznej i klubów integracji społecznej
Rejestr domów pomocy społeczej
Rejestr placówek opiekuńczo - wychowawczych i regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych
Rejestr placówek całodobowej opieki nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi lub w podeszłym wieku
Rejestr tłumaczy języka migowego
Jednostki specjalistycznego poradnictwa
Placówki udzielające tymczasowego schronienia
Rejestr indywidualnych programów integracji cudzoziemców
Rejestr wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych
Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą (informacja dostępna na stronie www.rpwdl.csioz.gov.pl)
Rejestr osób odbywających specjalizacje w ochronie zdrowia (niedostępny dla osób nieupoważnionych - informacja w pok. 220)

 


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Rejestr rozporządzeń wojewody zachodniopomorskiego
format pliku html .html
kB
2019-10-11, 10:22:36
2
Rejestr zarządzeń wojewody zachodniopomorskiego
format pliku html .html
kB
2019-10-11, 10:22:28
3
Ewidencja powołanych pełnomocników
format pliku html .html
kB
2019-10-11, 10:23:21
4
Ewidencja przedstawicieli wojewody
format pliku html .html
kB
2019-10-11, 10:24:35
5
Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy
format pliku html .html
kB
2019-10-11, 10:31:39
6
Ewidencja instruktorów techniki jazdy
format pliku html .html
kB
2019-10-11, 10:32:02
7
Ewidencja ośrodków doskonalenia techniki jazdy prowadzonych przez jednostki wojskowe i jednostki organizacyjne służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych
format pliku html .html
kB
2019-10-11, 10:32:34
8
Statystyki dotyczące decyzji w sprawach cudzoziemców
format pliku html .html
kB
2019-10-11, 10:33:35
9
Rejestr umów zawartych przez ZUW w Szczecinie w okresie od 01.01.2018 do 31.08.2019 r.
format pliku pdf .pdf
6332.4 kB
2019-10-13, 18:04:46
10
Wykaz zakładów pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej
format pliku html .html
kB
2019-10-15, 09:18:02
11
Rejestr centrów integracji społecznej i klubów integracji społecznej
format pliku html .html
kB
2019-10-15, 09:18:57
12
Rejestr domów pomocy społecznej
format pliku html .html
kB
2019-10-15, 09:19:58
13
Rejestr placówek opiekuńczo - wychowawczych i regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych
format pliku html .html
kB
2019-10-15, 09:20:35
14
Rejestr placówek całodobowej opieki nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi lub w podeszłym wieku
format pliku html .html
kB
2019-10-15, 09:22:21
15
Rejestr tłumaczy języka migowego
format pliku html .html
kB
2019-10-15, 09:23:21
16
Jednostki specjalistycznego poradnictwa
format pliku html .html
kB
2019-10-15, 09:24:11
17
Placówki udzielające tymczasowego schronienia
format pliku html .html
kB
2019-10-15, 09:24:50
18
Rejestr indywidualnych programów integracji cudzoziemców
format pliku html .html
kB
2019-10-15, 09:25:39
19
Rejestr wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych
format pliku html .html
kB
2019-10-15, 09:26:18
20
Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą
format pliku html .html
kB
2019-10-15, 09:27:00
21
Rejestr osób odbywających specjalizacje w ochronie zdrowia
format pliku html .html
kB
2019-10-15, 09:27:52
22
Rejestr organizatorów turnusów rehabilitacyjnych
format pliku html .html
kB
2019-10-15, 09:32:29
23
Wykaz zakładów pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej
format pliku html .html
kB
2019-10-15, 09:32:57
cofnij do druku na górę