Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Centrum prasowe - Aktualności - Poznaj administrację zespoloną – zachodniopomorski kurator oświaty

2012-09-17

Poznaj administrację zespoloną – zachodniopomorski kurator oświaty

Miłośniczka literatury faktu i pieszych wędrówek. O swoim pierwszym dniu w szkole, zmianach w oświacie opowiada Maria Borecka – zachodniopomorski kurator oświaty.

Słuchać i obserwować

 

Magdalena Walendowska: Kurator zamyka szkoły i przyjmuje skargi na nauczycieli – tak myśli wiele osób. Czy faktycznie tak wyglądają zadania kuratora oświaty?

Maria Borecka: Wiele osób kojarzy kuratorium tylko w związku z problemami opisywanymi w medialnych doniesieniach. Niektórzy sądzą, że w każdej chwili możemy zwolnić nauczyciela lub zamknąć szkołę. Tymczasem nasze kompetencje i zadania są nieco inne. Sprawujemy nadzór pedagogiczny nad dyrektorami szkół i placówek, co oznacza, że kontrolujemy przestrzeganie prawa oświatowego, przeprowadzamy ewaluacje, czyli praktyczne badanie oceniające oraz wspomagamy szkoły i placówki. W tym roku szkolnym wizytatorzy kuratoryjni będą sprawdzali między innymi czy w grupach na lekcjach wychowania fizycznego jest właściwa liczba uczniów. Jeżeli okaże się, że nie, dyrektorowi zostaną wydane zalecenia żeby przywrócił stan prawny. Dyrektor oczywiście ma obowiązek wykonać zalecenia. Rola kuratorium polega na stwierdzeniu, czy doszło do naruszenia prawa.

 

Jak zatem wygląda nadzór? Co jest kontrolowane?

Nadzór pedagogiczny zmieniał się na przestrzeni lat. Obecnie Ministerstwo Edukacji Narodowej precyzyjnie określa zarówno formy tego nadzoru o czym mówiłam wcześniej jak również tematykę oraz główne kierunki, czyli dokładnie określa zakres i liczbę kontroli planowanych w każdym roku szkolnym, liczbę szkół i placówek, w których ma zostać przeprowadzona ewaluacja. Oczywiście, prowadzimy także kontrole doraźne, które odpowiadają na wszelkie wnioski, zapytania i skargi, które do nas wpływają.

 

Czego najczęściej dotyczą kontrole wynikające ze skarg?

Najczęściej są one związane z niewłaściwym ocenianiem i promowaniem. Te problemy zazwyczaj zgłaszają rodzice, których zdaniem ich dziecko otrzymało za niską, niesprawiedliwą ocenę.

 

Oceniania? To ze złą oceną trzeba iść aż do kuratora oświaty?

No właśnie! Mówimy rodzicom, żeby wyjaśnianie problemu zaczynali od  nauczyciela danego przedmiotu. Jeżeli nauczyciel nie podejmuje oczekiwanych przez rodzica działań, doradzamy konsultacje z wychowawcą, a w razie potrzeby z dyrektorem. Dopiero gdy dyrektor nie zareaguje, należy zwrócić się do kuratora. Proszę pamiętać, że kurator ma w swoim nadzorze ponad 2000 szkół i placówek w całym województwie zachodniopomorskim. Jeżeli sprawa trafi do kuratorium wówczas wizytatorzy wnikliwie rozpoznają sprawę i przeprowadzą postępowanie wyjaśniające w zależności od rodzaju problemu.

 

Kiedy nauczyciel podlega bezpośrednio kuratorowi?

To dyrektorzy szkół podlegają bezpośrednio nadzorowi kuratora, a nie nauczyciele. Niemniej, gdy nauczyciel uchybi godności wykonywanego zawodu, naruszając zapisy Karty Nauczyciela kurator, może skierować sprawę do rozpoznania przez Rzecznika Dyscyplinarnego. Jest to jednak ostateczność.

 

Jakie sprawy są dla kuratora najtrudniejsze?

Na pewno te, które dotyczą uczniów na przykład brak zapewnienia odpowiedniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, którzy jej potrzebują a także przestrzegania praw ucznia, likwidacji szkół i placówek, a także wyrażania zgody na zatrudnienie nauczycieli bez kwalifikacji. Zależy mi bardzo na tym, aby we wszystkich zachodniopomorskich szkołach uczyli nauczyciele wykwalifikowani. Wysoki poziom edukacji w dużej mierze zależy od ich poziomu wykształcenia.

 


Pierwsza dwója

 

Czy skargi rodziców związane ze złym ocenianiem ich dzieci są zasadne?

Z tym jest różnie, ale fakt, że to właśnie takich skarg jest najwięcej, uzmysławia, jak ważne jest rzetelne i sprawiedliwe ocenianie. Proszę zauważyć, że w klasach 1-3 gdzie funkcjonuje opisowy system oceniania interwencje rodziców są sporadyczne. W naszym systemie edukacyjnym patrzymy na postępy uczniów z punktu widzenia ocen szkolnych, a ocena to także docenienie postaw i zachowania uczniów. Efekty są zauważalne na dalszych etapach edukacyjnych i w życiu. Wtedy na przykład widać, czy szkoła nauczyła umiejętności współpracy, aktywności społecznej czy odpowiedzialności.

 

Może zatem skargi te wynikają z braku wiedzy? Rodzice i uczniowie nie znają wymagań im stawianych?

Tak jest najczęściej. Rodzic ma prawo oczekiwać od nauczyciela, udzielenia informacji, jakie są kryteria oceniania i czego się wymaga na jaką ocenę. Przede wszystkim muszą wiedzieć o tym uczniowie. Każde dziecko powinno otrzymać rzetelną informację o poziomie swojej wiedzy i swoich umiejętności. Musi również wiedzieć w jaki sposób może poprawić złą ocenę.

 

Czy pamięta pani swoją pierwszą dwóję?

Doskonale! Pojechałam na grzyby z tatą i zapomniałam narysować moje wspomnienia z wakacji. Idę na pierwszą lekcję… a tu brak pracy domowej i dwója! Bardzo wtedy płakałam. Mój tata pocieszył mnie. – No co? Narysuj te wspomnienia i pokaż pani! Zrozumiałam, że każdy ma prawo popełnić błąd, naprawić go i wyciągnąć odpowiednie wnioski na przyszłość. Nigdy więcej nie zapomniałam o odrobieniu zadania domowego. Dziecko naprawdę przeżywa słabe oceny. Życie szkolne tak jak życie w ogóle składa się z sukcesów i porażek. Rolą nauczyciela i rodzica jest pomóc dziecku w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami, których doświadcza w trakcie nauki szkolnej.

 

 

Idą zmiany

 

Rok szkolny 2012/2013 to dużo zmian oświatowych. Czy kontrole kuratora będą z nimi związane?

W tym roku w związku z przygotowywaniem się do pójścia do szkół sześciolatków, będziemy na przykład sprawdzać jak dyrektor nadzoruje spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego ale również organizację zajęć z języka obcego czy informatyki zgodnie z ramowymi planami nauczania.

 

Jak będzie wyglądała edukacja w szkołach ponadgimnazjalnych?

Uczniowie klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych będą kontynuowane naukę przedmiotów ogólnokształcących zgodnie z nową podstawą programową – na poziomie podstawowym. Uczniowie ci w klasie drugiej będą dokonają wyboru przedmiotów, których będą uczyli się na poziomie rozszerzonym. Co najmniej jednym z tych przedmiotów powinna być historia, biologia , geografia, chemia lub fizyka. Młodzież, która nie będzie realizowała w zakresie rozszerzonym przedmiotu historia obowiązana będzie realizować przedmiot uzupełniający – historia i społeczeństwo. Jeżeli uczeń wybierze „rozszerzone” przedmioty humanistyczne, to będzie uczył się chemii, fizyki, biologii czy geografii w bloku przyrodniczym. Natomiast przedmioty obowiązkowe tj.: język polski, języki obce nowożytne, matematyka i wychowanie fizyczne uczniowie będą realizowali w całym okresie kształcenia.

 

To duża zmiana także dla nauczycieli. Czy mogą liczyć oni na wsparcie kuratora?

Formą wspierania nauczycieli są szkolenia finansowane ze środków znajdujących się w budżecie wojewody tzw. granty. Tematyka warsztatów zawsze związana jest z aktualnymi potrzebami nauczycieli. Szkolenia te organizowane są corocznie od września do końca listopada przez placówki doskonalenia wyłaniane w postępowaniu przetargowym.

 

Kurator oświaty wspomaga także dyrektorów.

Wspomaganie to polega m.in. na organizowaniu konferencji i narad, upowszechnianiu dobrych praktyk, przekazywaniu wniosków z ewaluacji zewnętrznych i kontroli W minionym roku szkolnym zorganizowaliśmy 34 konferencje dla dyrektorów. Najczęściej dotyczyły one prawa oświatowego. Na takich spotkaniach poruszamy także tematy np. związane ze wsparciem szkół w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i organizacyjnych w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach. Dyrektorzy otrzymują od nas materiały, które mogą wykorzystać w pracy z radami pedagogicznymi lub z rodzicami.

 

 

 

Mama nauczycielka? Szkoła w domu!

Kurator oświaty nadzoruje także kolonie i obozy.

Każdy organizator formy wypoczynku musi się zarejestrować na specjalnej platformie internetowej. Kurator koordynuje, wspomaga i nadzoruje organizację wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie województwa. Kontrolujemy te kolonie i obozy, które odbywają się na terenie naszego województwa. Współpracujemy w tym zakresie również z innymi właściwymi służbami na przykład policją, stacjami sanitarno-epidemiologicznymi, strażą pożarną. Wspólnie reagujemy na wszelkie nieprawidłowości. Na naszej stronie internetowej zamieszczamy poradnik dla rodziców ze wskazówkami, jak przygotować dziecko do takiego wyjazdu.

 

Co rodzice powinni zrobić, wysyłając dziecko na kolonie?

Ważne, żeby sprawdzili w naszej bazie, czy organizator się zarejestrował. Oznacza to między innymi, że dziećmi będzie opiekować się kadra zatrudniona zgodnie z wymogami, posiadająca odpowiednie przygotowanie a program opracowany przez organizatora umożliwi dzieciom ciekawe i bezpieczne spędzenie wypoczynku. Zawsze prosimy rodziców o szybką informację o nieprawidłowościach. Powinni do nas dzwonić, gdy ich dziecko jeszcze jest na kolonii czy obozie. Wtedy możemy od razu zareagować. Telefon kontaktowy jest zawsze dostępny na stronie Kuratorium Oświaty w Szczecinie w zakładce Wypoczynek dzieci i młodzieży.

 

W jaki sposób rodzice powinni wspierać ucznia?

Obecnie, rodzice mają dużo łatwiejszy dostęp do wiedzy o swoim dziecku np. za pośrednictwem dziennika elektronicznego, kontaktu za pomocą poczty elektronicznej, jak również tradycyjnych spotkań w szkole.  

Jak wspominałam wcześniej rodzice powinni zawsze wspierać swoje dziecko ale nie wyręczać w obowiązkach szkolnych. Ważne by mieli świadomość jak potrzebna jest ich współpraca z nauczycielami i pedagogiem szkolnym by efekty rozwoju ich dziecka były jeszcze lepsze, a problemy były w porę dostrzegane i rozwiązywane.  

 

Zawód nauczyciela pomagał czy przeszkadzał pani w wychowywaniu dziecka?

Gdy moje dziecko było w młodszych klasach, ciągle chorowało i dużo czasu spędzało w domu. Mój syn zawsze wtedy powtarzał, że z ulgą idzie do szkoły, w której odpocznie, bo mama nie będzie go „katować” rysowaniem szlaczków i dodatkowymi zadaniami. Niemniej mogę powiedzieć tylko na ile wiedza psychologiczna i pedagogiczna zdobyta w czasie studiów pomogła mi w pełnieniu funkcji mamy. W szkole pracowałam bowiem tylko jeden rok. Później byłam nauczycielem przyszłych nauczycieli – na Uniwersytecie Szczecińskim, konsultantem nauczycieli już pracujących - w placówce doskonalenia a następnie pracownikiem nadzoru pedagogicznego w kuratorium oświaty.

 

 

Radosne szkoły

 

Jaki jest związek kuratora oświaty z wojewodą?

Kuratora oświaty powołuje i odwołuje wojewoda za zgodą ministra właściwego do spraw oświaty. Wojewoda, a w jego imieniu kurator, odpowiada za politykę oświatową na obszarze województwa. Kurator oświaty na mocy udzielonych przez wojewodę pełnomocnictw koordynuje realizację programów rządowych. Jednym z nich jest „Radosna Szkoła”.

 

Jak ten program jest realizowany w województwie zachodniopomorskim?

Program „Radosna Szkoła” ma na celu wspieranie organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkól muzycznych I stopnia.

Założeniem programu jest wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne (takie jak duże miękkie klocki, zestaw figur geometrycznych, miękkie piłki, materace do zabaw ruchowych, tory przeszkód, drabinki, linki, siatki i inne materiały do integracji zmysłowej i stymulacji wielozmysłowej) do miejsc zabaw w szkole oraz utworzenie lub modernizacja szkolnych placów zabaw.

Do tej pory wzięło w nim udział około 83% szkół podstawowych naszego regionu. To one otrzymały pieniądze na realizację tego zadania. Odwiedzając szkoły podstawowe w Szczecinie i innych miejscowościach naszego województwa, zauważyłam, że dużo się zmieniło. Efekty programu naprawdę widać! Zwłaszcza place zabaw, które również w okresie wakacji stały się miejscem spotkań i bezpiecznych zabaw dla najmłodszych.

 

W tym roku rusza także „Cyfrowa szkoła”.

To rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych. To program pilotażowy. Ma on celu zapobieganie cyfrowemu wykluczeniu i wyrównywaniu szans edukacyjnych.

Cyfrowa szkoła pozwoli na wspieranie zmiany modelu nauczania w kierunku rozwijania kreatywności i krytycznego myślenia, w tym wyszukiwania i twórczego wykorzystywania dostępnych źródeł wiedzy.

E – podręczniki i wspomagające zasoby edukacyjne będą udostępnione na tak zwanych otwartych licencjach, co oznacza, że każdy będzie mógł je dowolnie kopiować, przerabiać, wykorzystywać czy drukować. Ich upowszechnienie umożliwi każdemu uczniowi swobodny i darmowy dostęp do treści edukacyjnych w dowolnym miejscu i czasie. Będą one stanowiły uzupełnienie obecnych na rynku, komercyjnych podręczników przygotowywanych przez wydawców edukacyjnych.

W naszym województwie do wzięcia udziału w programie zostało wylosowanych 16 szkół, prowadzonych przez 13 jednostek samorządu terytorialnego. Do 31 grudnia jednostki samorządu mają czas by wykorzystać przekazane środki na zakup sprzętu i pod tym kątem zostaną skontrolowane.

 

 

Bodajbyś cudze dzieci uczył

 

Zanim została pani kuratorem oświaty, była pani nauczycielem. Skąd taki pomysł?

Miałam bardzo liczne rodzeństwo i często się nim zajmowałam. W wakacje uwielbiałam bawić się w szkołę. Inne koleżanki prowadziły w piaskownicy sklepiki, a ja za wszelką cenę chciałam nauczyć czegoś tych młodszych ode mnie! Mieszkaliśmy w bloku. Na półpiętrze znajdował się balkon, schody- na których zasiadali moi uczniowie, ściana, która była moją tablicą. Dużo później, w ósmej klasie podstawówki, każdy z nas musiał założyć sobie zeszyt z tzw. preorientacji zawodowej, do którego wklejał wycinki z gazet o wymarzonym zawodzie. Zawsze wiedziałam, że dla mnie takim zawodem będzie  zawód nauczycielki. Wycięłam sobie z „Głosu Nauczycielskiego” napis: „Bodajbyś cudze dzieci uczył”…

 

Czy pamięta pani swój pierwszy dzień w szkole?

Pamiętam swój pierwszy dzień w przedszkolu. Mieszkanie naszej rodziny było małe i ciasne. Gdy weszłam do przedszkola onieśmieliła mnie ogromna sala i mnóstwem zabawek. To był ogromny szok przestrzeni. Co więcej, do przedszkola poszłam zimą i pamiętam, że zastanawiałam się, dlaczego mama budzi mnie w środku nocy! To naprawdę był stres! W drodze starałam się iść po płytkach chodnikowych i nie nastąpić na linie – to miało mi dać gwarancję, że wszystko będzie dobrze.

 

Jak według pani powinna wyglądać idealna szkoła?

Każde dziecko, rodzic, nauczyciel, dyrektor, wójt, burmistrz ma swoje wyobrażenie idealnej szkoły. Dla nas wszystkich najważniejszy jest w niej uczeń. To na nim skupiona powinna być uwaga i wszystkie działania – pracowników szkoły, organów prowadzących. Uczniowie powinni czuć się w niej bezpiecznie, mieć warunki do zdobywania wiedzy i umiejętności stosownie do swoich możliwości. Musi być miejscem, w którym rozwijają oni  swoje talenty, realizują pasje, zawiązują przyjaźnie, uczą się odpowiedzialności wspierani przez życzliwych, twórczych nauczycieli.


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Cykl "Poznaj administrację zespoloną"
format pliku html .html
kB
2012-09-18, 07:45:40
2
Zachodniopomorski wojewódzki lekarz weterynarii - Tomasz Grupiński
format pliku html .html
kB
2012-09-18, 07:45:56
3
Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki PSP - Henryk Cegiełka
format pliku html .html
kB
2012-09-18, 07:46:14
cofnij do druku na górę